Báo cáo nghiên cứu khoa học " KỸ NĂNG ĐỊA LÍ TRONG CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG CẦN RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM " ppt

20 686 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 09:20

81 KỸ NĂNG ĐỊA TRONG CÁC HỌC PHẦN ĐỊA TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG CẦN RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Cẩm Trường Đại học phạm, Đại học Huế Kỹ năng được hình thành trên cơ sở kiến thức, kỹ năng giúp người học khai thác tri thức, làm giàu tri thức. Kiến thức của các học phần Địa tự nhiên đại cương đa dạng, phức tạp, là cơ sở để tiếp thu các kiến thức địa tự nhiên chuyên ngành, địa kinh tế - xã hội phục vụ học tập, giảng dạy địa của sinh viên ngành phạm. Vấn đề rèn luyện kỹ năng địa cần có hệ thống, phương pháp phù hợp với đặc trưng của từng học phần, do đó việc xác định loại kỹ năng đặc trưng cụ thể trong từng học phần là bước khởi đầu quan trọng của quá trình rèn luyện kỹ năng. I. CÁC HỌC PHẦN ĐỊA TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐỊA ĐẠI HỌC PHẠM HIỆN NAY: 82 I.1. Vị trí của các học phần Địa tự nhiên đại cương trong chương trình đào tạo: Địa tự nhiên nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên trong lớp vỏ địa với các khoa học bộ phận (khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh quyển, địa chất, địa mạo kiến thức của các ngành này được truyền đạt bởi các học phần Địa tự nhiên đại cương) và địa tự nhiên tổng hợp. Do tính hệ thống trong cấu trúc của khoa học Địa lí, nên các học phần Địa tự nhiên đại cương (ở tất cả chương trình đào tạo của các trường ĐHSP đang áp dụng và dự thảo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp được áp dụng) được bố trí vào các học kì 1, 2, 3 và bố trí trước các học phần Địa kinh tế - xã hội, Phương pháp dạy học Địa trong toàn khóa đào tạo. Các học phần Địa tự nhiên (ĐLTNĐC) gồm Nhập môn địa cầu, Địa chất, Địa mạo, Thủy văn, Khí hậu, Thổ nhưỡng, Sinh quyển, Lớp vỏ cảnh quan và các qui luật địa Các học phần này có số đơn vị học trình không giống nhau giữa các trường, giữa trường với Bộ, do trước đây Bộ cho phép các trường tự xây dựng chương trình trên khung chương trình cơ bản của Bộ ban hành. Ví dụ ĐHSP Huế tổng số đơn vị học trình của các học phần ĐLTNĐC là 19, ĐHSP Qui Nhơn là 23 Các học phần ĐLTNĐC có vai trò rất quan trọng. Chúng giúp sinh viêncác hiểu biết về các vấn đề địa tự nhiên, các quy luật địa tự nhiên, khả năng giải thích sự phân hóa, khả năng vận dụng kiến thức địa tự nhiên để nghiên cứu đánh giá các vấn đề địa kinh tế - xã hội, phục vụ thiết thực cho dạy học địa 83 trường phổ thông. Do đó, việc giảng dạy, học tập các học phần này đặt ra nhiều yêu cầu trong việc vận dụng các phương pháp dạy học, trong đó đặc biệt chú ý đến vấn đề rèn luyện kỹ năng địa lí. I.2. Nội dung khái quát các học phần ĐLTNĐC: Do có đối tượng nghiên cứu riêng nên mỗi học phầncác nội dung đặc thù với các phương pháp nghiên cứu tương ứng. Nội dung của các học phần là một trong những cơ sở quan trọng để xác định hệ thống kỹ năng tương ứng. 1. Nhập môn địa cầu (2đvht) - Đặc điểm cấu tạo, sự hình thành, vai trò, ý nghĩa của hệ Mặt Trời và Trái Đất - Mối quan hệ giữa Trái Đất và hệ Mặt Trời - Cơ sở khoa học của các hiện tượng, quá trình địa trên Trái Đất có liên quan đến các hiện tượng thiên văn 2. Địa chất đại cương - Địa chất lịch sử (3đvht) - Đặc điểm cấu tạo, thành phần vật chất, tính chất cơ bản bên trong của Trái Đất, các phá hủy kiến tạo. 84 - Các tác dụng địa chất ngoại sinh. - Các vấn đề cơ bản về lịch sử vỏ Trái Đất. 3. Địa mạo (2đvht) - Nguồn gốc phát sinh, lịch sử phát triển, động lực hiện tại, hướng phát triển, tuổi của địa hình nói chung và của các dạng địa hình nói riêng. - Cơ sở để nhận biết các dạng địa hình trên thực địa, đánh giá, vận dụng chúng vào việc điều tra nghiên cứu tổng hợp lãnh thổ, dạy học địa lí. 4. Khí tượng - khí hậu học (3 đvht) - Thành phần, cấu trúc của khí quyển - Các quá trình vật xảy ra trong khí quyển tầng thấp - Các quá trình hình thành khí hậu - Đặc điểm các đới khí hậu trên bề mặt Trái Đất 5. Thủy văn (2đvht) 85 - Phân bố và tuần hoàn nước trên Trái Đất - Quá trình phát triển mạng lưới thủy văn - Các đặc trưng thủy văn sông ngòi, hồ, nước ngầm, thủy văn biển 6. Thổ nhưỡng (2 đvht) - Nguồn gốc phát sinh, phát triển của đất, cấu tạo đất, thành phần và tính chất lý, hoá học, quy luật phân bố đất. - Cơ sở để nhận biết các loại đất trên thực địa, đánh giá, vận dụng chúng vào việc điều tra nghiên cứu đất đai, dạy học địa lí. 7. Sinh quyển (2 đvht) - Sự hình thành, phát triển của sinh quyển - Cấu tạo, đặc điểm (các nhân tố sinh thái, khu phân bố ) - Sự phân bố địa của sinh vật trên các lục địatrong các đại dương thế giới 86 I.3. Mục tiêu giảng dạy các học phần ĐLTNĐC: - Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quá trình địa tự nhiên, cơ sở khoa học để giải thích các vấn đề địa tự nhiên - Về kỹ năng: Rèn luyện (ở mức cao hơn so với bậc học phổ thông) các kỹ năng như quan sát, nhận xét, phân tích, tổng hợp, đánh giá, liên hệ thực tế… trong các quá trình địa tự nhiên. - Về hành vi, ứng xử: Giúp sinh viên có được thế giới quan duy vật biện chứng, giải thích có căn cứ khoa học các vấn đề tự nhiên, có các hành động thiết thực để bảo vệ môi trường tự nhiên. II. KỸ NĂNG ĐỊA (KNĐL) CẦN RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN TRONG CÁC HỌC PHẦN ĐLTNĐC II.1. Các loại kỹ năng địa cần hình thành: Căn cứ vào nội dung, mục tiêu giảng dạy các học phần ĐLTNĐC, vào các hoạt động của sinh viên đối với các nội dung địa lí, với các phương tiện dạy học địa trong các học phần ĐLTNĐC, có thể phân biệt các loại kỹ năng sau: 1. Kỹ năng làm việc với bản đồ và các phương tiện dạy học địa truyền thống (I) 87 * Kỹ năng khai thác các kiến thức địa tàng trữ trong bản đồ + Định hướng trên bản đồ (xác định phương hướng, tọa độ địa lý ) + Đo tính trên bản đồ + Đọc và sử dụng bản đồ (phân tích mối liên hệ nhân quả, xác định đặc điểm một số đối tượng, rút ra các nhận xét cần thiết, điền vào bản đồ khung ) * Kỹ năng làm việc với các số liệu thống kê, liệu địa lí, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo và các phương tiện học tập địa + Đọc và lập biểu đồ + Phân tích số liệu, rút ra nhận xét + Phân tích các mô hình, lát cắt, phẫu diện + Làm việc với giáo trình + Làm việc với tài liệu tham khảo 2. Kỹ năng liên hệ thực tế (từ kiến thức bài học liên hệ với thực tế; từ thực tế để giải thích, phân tích, chứng minh nhằm làm giàu thêm kiến thức) (II) 88 + Khảo sát các sự vật hiện tượng địa trong thực tế + Quan sát, so sánh, giải thích các đối tượng địa trong thực tế + Khảo sát một vài vấn đề địa địa phương 3. Kỹ năng thu thập, tổng hợp, xử lý, trình bày thông tin địa (III) + Đo đạc, quan trắc về thời tiết, thủy văn, địa hình, thổ nhưỡng , thu thập số liệu, viết báo cáo + Viết, trình bày các vấn đề địa (viết báo cáo ngắn từ các bảng số liệu, viết báo cáo chuyên đề trên cơ sở kết hợp sách giáo khoa và tài liệu tham khảo ) Nội dung của các học phần ĐLTNĐC đề cập đến nhiều yếu tố địa tự nhiên với các qui luật phân bố, hình thành, phát triển trong thể tổng hợp địa lí, mặt khác đối tượng cần rèn luyện kỹ năngsinh viên ngành Địa các trường phạm nên loại kỹ năng hàng đầu cần rèn luyện, bồi dưỡng là kỹ năng quan sát, liên hệ thực tế. Các nhóm kỹ năng khác, giúp nhận biết các dấu hiệu bản chất, so sánh, tổng hợp các yếu tố tự nhiên để đánh giá điều kiện ĐLTN một cách nhanh chóng, khoa học, nên cũng là loại kỹ năng cần đặc biệt chú ý. II.2. Một số kỹ năng cụ thể đặc trưng của các học phần ĐLTNĐC: 89 Kết quả phân tích nội dung các học phần ĐLTNĐC cho thấy: các KNĐL cần tập trung bồi dưỡng, rèn luyện trong các học phần này cũng không nằm ngoài các nhóm KNĐL chung. Cơ hội để rèn luyện, loại kỹ năng cần rèn luyện, đều xuất phát từ nội dung bài học. Do đó, tùy vào đặc trưng của học phần mà cụ thể hóa loại kỹ năng cần rèn luyện cho phù hợp nhưng vẫn bảo đảm được tính liên tục, tính hệ thống của quá trình bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng địa lý Có thể xác định một số kỹ năng cụ thể trong các học phần ĐLTNĐC như sau Bảng 3. 1: Một số kỹ năng cụ thể đặc trưng của một số học phần ĐLTNĐC Nhóm kỹ năng Kỹ năng cụ thể Tập trung vào học phần Học kỳ I - Đọc hiểu các yếu tố bản đồ: tên, tọa độ địa lí, phương hướng, chú giải - Nhận xét, phân tích số liệu, sơ đồ, biểu bảng các hiện tượng thiên văn, tính toán đơn giản về độ cao Mặt Trời, tọa độ địa lí, giờ địa phương, vị trí Trái Đất trên quỹ đạo Nhập môn địa cầu I 90 - Đọc, sử dụng bản đồ kiến tạo. - Phân tích lát cắt địa chất, sơ đồ, hình ảnh cấu tạo địa chất - Nhận biết các mẫu khoáng vật, nham thạch trên cơ sở dấu hiệu đặc trưng Địa chất I - Đọc, sử dụng, biết phương pháp thành lập bản đồ độ cao, bản đồ độ dốc bình quân, bản đồ chia cắt ngang, chia cắt sâu - Đọc, phân tích, vẽ lát cắt địa hình - Đọc, sử dụng bản đồ thể hiện các kiểu địa hình. So sánh với bản đồ kiến tạo để rút ra kết luận về sự phát triển địa hình Địa mạo II [...]... giáo dục học và qui trình rèn luyện hệ thống kỹ năng đó cho sinh viên khoa Tâm lý giáo dục Luận án phó tiến sĩ khoa học phạm tâm lý Hà Nội (1993) 2 Phạm Thanh Bình Hệ thống kỹ năng cần thiết phải chuẩn bị cho sinh viên trường phạm để làm công tác giảng dạy và giáo dục trường phổ thông Tập san khoa học ĐHSP Huế (1991) 3 Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc Lý luận dạy học Địa NXB Đại học Quốc gia... Bắc địa điểm X với qui luật hoạt động của gió mùa Đông Bắc rút ra nhận xét Cách 4: Học sinh tự rèn luyện kỹ năng trên cơ sở kiến thức lĩnh hội và các phương tiện học tập Bằng cách này học sinh có thể tranh thủ rèn luyện kỹ năng mọi nơi, mọi lúc với mức độ tự lực cao Như vậy có nhiều cách thức để rèn luyện KNĐL trong các học phần ĐLTNĐC, chúng có tác dụng bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình rèn. .. đường thực hiện Tùy thuộc vào kiến thức học phần, trình độ sinh viên, phương tiện dạy học mà tiến hành rèn luyện bằng nhiều cách khác nhau: Cách 1: Giáo viên thuyết trình, làm mẫu hướng dẫn học sinh các thao tác, qui trình thực hiện các kỹ năng Học sinh quan sát, nắm được các thao tác trình tự thực hiện kỹ năng Ví dụ: Rèn luyện kỹ năng xác định thế nằm của đá bằng cách xác định đường phương, đường dốc,... của học phần Ngoài ra, do một số KNĐL đã được hình thành trường phổ thông các cấp, nên việc rèn luyện kỹ năng cần được tiến hành trên cơ sở kế thừa, do đó việc tiến hành kiểm tra, đánh giá để xác định mức độ nắm kỹ năng của học sinh là rất cần thiết Quan điểm mới về phương pháp dạy học cho 95 phép giảng dạy các học phần ĐLTNĐC bằng cách tiến hành rèn luyện, bồi dưỡng các KNĐL cụ thể đặc trưng một cách... các bước tiếp theo để xác định các yếu tố còn lại nhằm xác định thế nằm của lớp đá 96 Cách 2: Giáo viên rèn luyện kỹ năng cho học sinh thông qua các bài thực hành Giáo viên hướng dẫn học sinh thao tác, hoạt động; giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhận xét, rút ra kết luận Đây là cách thức đạt hiệu quả cao trong rèn luyện kỹ năng Ví dụ: Phân tích sự hình thành các dạng địa hình bờ biển do xung tích dọc... Trọng Phúc Lý luận dạy học Địa NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (2001) 4 Mai Xuân San Rèn luyện kỹ năng địa NXB Giáo dục, Hà Nội (1998) 5 Nguyễn Đức Vũ Rèn luyện kỹ năng dạy học Địa cho sinh viên Thông báo khoa học ĐHSP Huế số 2/42 (2002) 6 Nguyễn Đức Vũ, Phạm Thị Sen Đổi mới phương pháp dạy học Địa Trung học phổ thông NXB Giáo dục (2004) GEOGRAPHICAL SKILLS IN GENERAL PHYSICAL GEOGRAPHY SEMESTERS... khai thác văn - Nghiên cứu, đánh giá vai trò, ý nghĩa, thuận lợi Thổ II khó khăn từ đặc điểm thổ nhưỡng - Nghiên cứu, đánh giá vai trò, ý nghĩa, thuận lợi, khó khăn từ đặc điểm sinh quyển III nhưỡng Sinh III quyển II.3 Cách thức rèn luyện KNĐL trong các học phần CSĐLTN: Rèn luyện các KNĐL thông qua giảng dạy các học phần CSĐLTN cần được tiến hành thường xuyên, khoa học Đây là phương cách hiệu quả để... rèn luyện kỹ năng nên cần được tiến hành đồng bộ Để quá trình rèn luyện KNĐL trong các học phần ĐLTNĐC có hiệu quả, trước mắt cần quan tâm đến các vấn đề như: Xác định hệ thống các loại KNĐL cụ thể phù hợp với đặc trưng của từng học phần, xác định trình độ KNĐL của sinh viên và xác định hệ thống phương pháp, hình thức tổ chức để rèn luyện KNĐL 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Nguyễn Như An Hệ thống kỹ năng. .. Thu thập tài liệu, tranh ảnh về các quá trình địa Địa mạo II mạo, (đặc biệt là các quá trình có khả năng diễn ra địa phương) sắp xếp theo chủ đề, viết báo cáo nhỏ - Thu thập tài liệu, tranh ảnh về các hiện tượng thời Khí hậu II tiết khí hậu đặc trưng, viết về đề tài khí hậu (có vận dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp) - Nghiên cứu các vấn đề về thuỷ quyển: tiềm năng, Thuỷ vấn đề khai thác, sử... Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh quan sát, nhận xét hướng gió thổi, hướng sóng, đặc diểm địa hình bờ biển Sau đó, phán đoán độ lớn của góc tạo thành giữa hướng sóng và đường bờ, tìm mối liên hệ giữa độ lớn của góc với dạng địa hình sẽ được hình thành Cách 3: Giao các bài tập, vấn đề tìm hiểu để học sinh tự mình củng cố, rèn luyện kỹ năng Giáo viên xác định các yêu cầu cần đạt được của bài tập . 81 KỸ NĂNG ĐỊA LÍ TRONG CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG CẦN RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Cẩm Tú Trường Đại học Sư phạm, Đại học. NHÂN ĐỊA LÍ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HIỆN NAY: 82 I.1. Vị trí của các học phần Địa lí tự nhiên đại cương trong chương trình đào tạo: Địa lí tự nhiên nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên trong. cứ khoa học các vấn đề tự nhiên, có các hành động thiết thực để bảo vệ môi trường tự nhiên. II. KỸ NĂNG ĐỊA LÍ (KNĐL) CẦN RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN TRONG CÁC HỌC PHẦN ĐLTNĐC II.1. Các loại kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo nghiên cứu khoa học " KỸ NĂNG ĐỊA LÍ TRONG CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG CẦN RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM " ppt, Báo cáo nghiên cứu khoa học " KỸ NĂNG ĐỊA LÍ TRONG CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG CẦN RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM " ppt, Báo cáo nghiên cứu khoa học " KỸ NĂNG ĐỊA LÍ TRONG CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG CẦN RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM " ppt

Từ khóa liên quan