giáo án điện tử công nghệ: cơ cấu điện từ và nam châm điện docx

32 865 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

CHƯƠNG 5 : CẤU ĐIỆN TỪ NAM CHÂM ĐIỆN KHI NIM CHUNG C CU IN T Caùc thióỳt bở nhổ rồle, cọng từc tồ, khồới õọỹng tổỡ, aùptọmaùt, õóửu coù bọỹ phỏỷn laỡm nhióỷm vuỷ bióỳn õọứi tổỡ õióỷn nng ra cồ nng. Bọỹ phỏỷn naỡy gọửm coù : cuọỹn dỏy vaỡ maỷch tổỡ goỹi chung laỡ cồ cỏỳu õióỷn tổỡ. Maỷch tổỡ chia laỡm caùc phỏửn chờnh sau õỏy : Thỏn maỷch tổỡ Nừp maỷch tổỡ Khe hồớ khọng khờ chờnh . KHI NIM CHUNG C CU IN T 3 1 2 r t Hỗnh : Kóỳt cỏỳu maỷch tổỡ 1.Thỏn maỷch tổỡ; 2. Nừp maỷch tổỡ ;3. Cuọỹn dỏy KHI NIM CHUNG C CU IN T Khi cho doỡng õióỷn chaỷy qua cuọỹn dỏy thỗ trong cuọỹn dỏy coù tổỡ thọng õi qua, tổỡ thọng naỡy cuợng chia laỡm 3 thaỡnh phỏửn : Tổỡ thọng chờnh : laỡ tổỡ thọng õi qua khe hồớ khọng khờ chờnh, õoù cuợng laỡ tổỡ thọng laỡm vióỷc cuớa cồ cỏỳu õióỷn tổỡ . Tổỡ thọng taớn t : laỡ tổỡ thọng õi ra ngoaỡi khe hồớ khọng khờ chờnh. Tổỡ thọng roỡ r : laỡ tổỡ thọng kheùp voỡng qua cuọỹn dỏy laỡ thaỡnh phỏửn khọng õi qua khe hồớ khọng khờ chờnh maỡ kheùp kờn trong khọng gian giổợa loợi vaỡ thỏn maỷch tổỡ. PHN LOI C CU IN T Phỏn theo tờnh chỏỳt cuớa nguọửn õióỷn Cồ cỏỳu õióỷn mọỹt chióửu. Cồ cỏỳu õióỷn tổỡ xoay chióửu. Theo caùch nọỳi cuọỹn dỏy vaỡo nguọửn õióỷn Nọỳi nọỳi tióỳp. Nọỳi song song. Theo hỗnh daỷng maỷch tổỡ: Maỷch tổỡ huùt chỏỷp (thúng). Maỷch tổỡ huùt xoay (quanh mọỹt truỷc hay mọỹt caỷnh), maỷch tổỡ huùt kióứu pittọng. CC NH LUT C BN CA MCH T 1. ởnh luỏỷt m : Trong mọỹt phỏn õoaỷn cuớa maỷch tổỡ, tổỡ aùp rồi trón noù bũng tờch giổợa tổỡ thọng vaỡ tổỡ trồớ hoỷc thổồng giổợa tổỡ thọng vaỡ tổỡ dỏựn : 2. ởnh luỏỷt Kióỳckhọỳp I : Trón moỹi õióứm cuớa maỷch tổỡ, tọứng tổỡ thọng vaỡo bũng tọứng tổỡ thọng ra : 3. ởnh luỏỷt Kióỳckhọỳp II : Trong mọỹt maỷch tổỡ kheùp kờn, tọứng tổỡ aùp cuớa caùc õoaỷn maỷch bũng tọứng sổùc tổỡ õọỹng : G RU àà == . 0 1 = n i = n ii n i FR 1 . 1 à CC NH LUT C BN CA MCH T 4. ởnh luỏỷt baớo toaỡn doỡng õióỷn : Tờch phỏn õổồỡng cuớa cổồỡng õọỹ tổỡ trổồỡng theo voỡng tổỡ kheùp kờn bũng tọứng s.t.õ cuớa voỡng tổỡ õoù : ởnh luỏỷt toaỡn doỡng õióỷn coù thóứ bióỳn õọứi nhổ sau : hoỷc : vaỡ õỏy cuợng chờnh laỡ õởnh luỏỷt Kióỳckhọỳp II vồùi maỷch tổỡ kheùp kờn. = l i FdlH. ==== l l l i l FdR S dl dl S SB dlH à à à . . . == l i l FdRdlH à NAM CHÂM ĐIỆN ĐẠI CƯƠNG VỀ NAM CHÂM ĐIỆN i N Φ S i N S N S Nam chám âiãûn I CNG V NAM CHM IN Doỡng õióỷn chaỷy trong cuọỹn dỏy seợ sinh ra tổỡ trổồỡng. Vỏỷt lióỷu sừt tổỡ õỷt trong tổỡ trổồỡng naỡy seợ bở tổỡ hoùa vaỡ coù cổỷc tờnh ngổồỹc laỷi vồùi cổỷc tờnh cuớa cuọỹn dỏy, cho nón seợ bở huùt vóử phờa cuọỹn dỏy Nóỳu õọứi chióửu doỡng õióỷn trong cuọỹn dỏy thỗ tổỡ trổồỡng trong cuọỹn dỏy cuợng õọứi chióửu vaỡ vỏỷt lióỷu sừt tổỡ bở tổỡ hoùa coù cổỷc tờnh ngổồỹc vồùi cổỷc tờnh cuọỹn dỏy, cho nón chióửu lổỷc huùt khọng õọứi. Trong quaù trỗnh laỡm vióỷc nừp maỷch tổỡ chuyóứn õọỹng, khe hồớ khọng khờ giổợa nừp vaỡ loợi thay õọứi nón lổỷc huùt õióỷn tổỡ cuợng thay õọứi [...]...TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ NAM CHÂM ĐIỆN TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ NAM CHÂM ĐIỆN Lỉûc hụt âiãûn tỉì cu nam chám âiãûn mäüt chiãưu thỉåìng âỉåüc tênh theo 2 phỉång phạp : 1 Tênh theo cäng thỉïc maxwell 2 Tênh theo phỉång phạp cán bàòng nàng lỉåüng TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ THEO CƠNG THỨC MAXWELL Theo Maxell thç khi cọ mäüt váût dáùn tỉì trỉåìng thç váût... const thç 1 dI dI F =− ψ [J/cm] = -5,1.ψ [kg ] 2 dδ dδ ψ I = ; L = W 2G L ψ =W nãn φm 2 5,1 φm 2 dG F= 2 [kg ]; 2 G dδ dψ =0 dδ NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VỊNG CHỐNG RUNG NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VỊNG CHỐNG RUNG Nam chám âiãûn xoay chiãưu NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VỊNG CHỐNG RUNG Khi cung cáúp dng âiãûn xoay chiãưu i = Imsin(wt) thç trong mach s xút hiãûn : φ = φm sin ω t; B=Bm sin ω t Ta cọ... dng âiãûn cm ỉïng icỉï chảy khẹp mảch trong vng Dng icỉï s sinh ra mäüt tỉì trỉåìng cọ tạc dủng chäúng lải sỉû biãún thiãn ca φ2 nãn lm φ2 Φ2 Φ1 Φ NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VỊNG CHỐNG RUNG  φ'  '' φ ϕ 0 φΣ  En ϕn  In  φn NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VỊNG CHỐNG RUNG Lỉûc âiãûn tỉì sinh ra s cọ hai thnh pháưn : Tỉì thäng φ1 sinh ra lỉûc: F1 = F10 - F10 cos2ωt Tỉì thäng φ2 sinh ra lỉûc : F2 = F20... ngưn âiãûn l 50Hz NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VỊNG CHỐNG RUNG Âãø chäúng hiãûn tỉåüng rung ny, ta phi lm sao cho lỉûc hụt âiãûn tỉì Fdt åí mi thåìi âiãøm phi låïn hån lỉûc Flx Mún Fdt> Flx ngỉåìi ta tảo ra 2 tỉì thäng lãûch pha trong mảch tỉì, bàòng cạch âàût vng chäúng rung thỉåìng bàòng âäưng v cọ mäüt vng Vng ngàõn mảch Nam chám âiãûn xoay chiãưu NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VỊNG CHỐNG RUNG Ngun lê... TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ THEO CƠNG THỨC MAXWELL u r 1 F= 2 µ0 r ĐS B n.ds ∫ V ta cọ : Khi khe håí khäng khê bẹ, tỉì trỉåìng cọ thãø xem nhỉ phán bäú âãưu trãn bãư màût cỉûc tỉì B = const, bãn coi ds ≈ s thç 1 2 ta co ï: F= 2 µ0 B S 2 [N] B: âån vë [Wb/cm2] S: diãûn têch tỉì thäng qua [cm2] µ 0 = 1,25.10-8 [Wb/A.cm] φ2 2 kg Nãúu B tênh theo Tesla thç : F = 4 B S = 4 S [ ] TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ THEO CƠNG THỨC... Fbd NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VỊNG CHỐNG RUNG Váûy lỉûc hụt âiãûn tỉì biãún âäøi theo táưn säú gáúp âäi táưn säú ca ngưn âiãûn (2w) ÅÍ thåìi âiãøm B = 0 thç Fdt = 0 lỉûc l xo Flx > Fdt thç nàõp bë kẹo nh ra ÅÍ nhỉỵng thåìi âiãøm Flx < Fdt thç nàõp âỉåüc hụt vãư phêa li Nhỉ váûy trong mäüt chu k nàõp bë hụt nh ra hai láưn nghéa l nàõp bë rung våïi táưn säú 100Hz nãúu táưn säú ngưn âiãûn l 50Hz NAM CHÂM... + F02 cos(2ωt - 2α)] Qua âọ ta tháúy ràòng lỉûc hụt âiãûn tỉì F1 v F2, khäng âäưng thåìi âi qua trë säú 0, do âọ lỉûc hụt âiãûn tỉì täøng F âỉåüc náng cao lm cho mi thåìi âiãøm t, lỉûc F > Flx nãn nàõp mảch tỉì s khäng rung nỉỵa NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VỊNG CHỐNG RUNG   Âiãưu kiãûn chäún g rung: Thnh pháưn lỉûc khäng âäøi: Fkâ = F01 + F02 Thnh pháưn lỉûc hụt biãún âäøi l : 2 2 Fbd = F01 + F02... chènh THEO PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG Φ i S N THEO PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG Khi âọng âiãûn vo cün dáy NCÂ, ta cọ phỉång trçnh cán bàòng âiãûn ạp : u = R.i + dψ dt Nhán 2 vãú ca phỉång trçnh cho idt, ta cọ : dψ uidt = R.i dt + i dt dt 2 Láúy têch phán hai vãú phỉång trçnh trãn ta cọ: Trong âọ ta cọ: t t t t 0 0 0 uidt = ∫ i 2 Rdt + ∫ i ∫ dψ dt dt ∫ uidt : l nàng lỉåüng ngưn cung cáúp t... BẰNG NĂNG LƯỢNG I1ψ Iψ ;Wt = 2 2 ; 2 2 I ψ + I2 ∆Wt = 1 (ψ 2 −ψ 1 ) 2 Ta cọ: Wt = Vç cọ: ψ = I L Âàût: 1 2 1 ∆A = ( I1ψ 2 − I 2ψ 1 ) 2 ψ 2 = ψ 1 + ∆ ψ , I 2 = I1 + ∆ I 1 ∆A = ( I1∆ψ − ψ 1∆I ) 2 Dảng vi phán : Váûy lỉûc hụt âiãûn tỉì s l: 1 dA = ( Idψ − ψ dI ) 2 F= dA 1 dψ dI = (I −ψ ) dδ 2 dδ dδ THEO PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG Ta xẹt hai trỉåìng håüp sau: a Trỉåìng håüp khi I = const thç Ta cọ : F... lỉåüng tỉì trỉåìng khi åí vë trê âáưu s l: W = ∫ idψ := diãûn têch ∆oab Váûy nàng lỉåüng láúy thãm tỉì ngoi vo âãø nàõp mảch tỉì chuøn âäüng l: ∆w = ∫ idψ : = diãûn têch hçnh thang abcd Theo âënh lût cán bàòng nàng lỉåüng cọ: Wt + ∆Wt = Wt + ∆A Trong âọ l nàng lỉåüng lm nàõp chuøn âäüng tỉì vë trê 1 âãún vë trê 2 ∆ A = W + ∆ W − W = diãûn têch tam giạc cong oad Nãúu gi thiãút mảch tỉì chỉa bo ha âỉåìng . CHƯƠNG 5 : CƠ CẤU ĐIỆN TỪ VÀ NAM CHÂM ĐIỆN KHI NIM CHUNG C CU IN T Caùc thióỳt bở nhổ rồle, cọng từc tồ, khồới õọỹng tổỡ, aùptọmaùt, õóửu coù bọỹ phỏỷn. l i l FdR S dl dl S SB dlH à à à . . . == l i l FdRdlH à NAM CHÂM ĐIỆN ĐẠI CƯƠNG VỀ NAM CHÂM ĐIỆN i N Φ S i N S N S Nam chám âiãûn I CNG V NAM CHM IN Doỡng õióỷn chaỷy trong cuọỹn dỏy seợ sinh. nón lổỷc huùt õióỷn tổỡ cuợng thay õọứi TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ NAM CHÂM ĐIỆN TNH LC HT IN T NAM CHM IN Lổỷc huùt õióỷn tổỡ cuaớ nam chỏm õióỷn mọỹt chióửu thổồỡng õổồỹc tờnh theo 2 phổồng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án điện tử công nghệ: cơ cấu điện từ và nam châm điện docx, giáo án điện tử công nghệ: cơ cấu điện từ và nam châm điện docx, giáo án điện tử công nghệ: cơ cấu điện từ và nam châm điện docx, KHÁI NIỆM CHUNG CƠ CẤU ĐIỆN TỪ, CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA MẠCH TỪ, TÍNH LỰC HÚT ĐIỆN TỪ THEO CÔNG THỨC MAXWELL, THEO PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG, NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ VÒNG CHỐNG RUNG