KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT pdf

16 576 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 10:44

1 A. LỜI NÓI ĐẦU Quy lu ậ t quan h ệ s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là qui lu ậ t h ế t s ứ c ph ổ bi ế n trong công cu ộ c xây d ự ng đấ t n ướ c c ủ a m ỗ i qu ố c gia. S ự mâu thu ẫ n hay phù h ợ p gi ữ a quan h ệ s ả n xu ấ t l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t đề u có ả nh h ưở ng r ấ t l ớ n tơí n ề n kinh t ế . S ự t ổ ng hoà m ố i quan h ệ gi ữ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t quan h ệ s ả n xu ấ t t ạ o nên m ộ t n ề n kinh t ế có l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t phát tri ể n kéo theo m ộ t quan h ệ s ả n xu ấ t phát tri ể n. Nói cách khác Quy lu ậ t quan h ệ s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t tr ì nh độ c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là m ộ t đi ề u ki ệ n t ấ t y ế u để phát tri ể n m ộ t n ề n kinh t ế . Do v ậ y, nghiên c ứ u v ề quy lu ậ t này s ẽ giúp cho m ỗ i sinh viên chúng ta, đặ c bi ệ t là sinh viên kh ố i kinh t ế , có thêm nh ữ ng hi ể u bi ế t ban đầ u sâu s ắ c hơn v ề s ự phát tri ể n c ủ a n ướ c ta c ũ ng như trên th ế gi ớ i; hi ể u đượ c quy lu ậ t v ậ n độ ng c ủ a n ề n kinh t ế t ừ đó có th ể góp m ộ t ph ầ n nh ỏ bé c ủ a m ì nh vào s ự nghi ệ p xây d ự ng n ướ c nhà sau này. Do th ờ i gian c ò n h ạ n h ẹ p s ự hi ể u bi ế t các v ấ n đề chưa sâu s ắ c, ch ắ c ch ắ n bài vi ế t c ò n có r ấ t nhi ề u thi ế u sót. B ở i v ậ y em mong đượ c s ự ch ỉ b ả o, phê phán c ủ a th ầ y để có th ể s ử a ch ữ a, kh ắ c ph ụ c nh ữ ng m ặ t ki ế n th ứ c c ò n y ế u c ủ a m ì nh để bài vi ế t có th ể hoàn thi ệ n hơn. 2 B. NỘI DUNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ V ớ i tính cách là ph ạ m trù c ủ a ch ủ ngh ĩ a duy v ậ t l ị ch s ử phương th ứ c s ả n xu ấ t bi ể u th ị cách th ứ c con ng ườ i th ự c hi ệ n quá tr ì nh s ả n xu ấ t v ậ t ch ấ t ở nh ữ ng giai đo ạ n l ị ch s ử nh ấ t đị nh c ủ a x ã h ộ i loài ng ườ i. D ướ i s ự v ậ n độ ng c ủ a l ị ch s ử loài ng ườ i, c ũ ng như s ự v ậ n độ ng c ủ a m ỗ i x ã h ộ i c ụ th ể , s ự thay đổ i v ề phương th ứ c s ả n xu ấ t bao gi ờ c ũ ng là s ự thay đổ i có tính ch ấ t cách m ạ ng. Trong s ự thay đổ i đó, các quá tr ì nh kinh t ế , x ã h ộ i đượ c chuy ể n sang m ộ t ch ấ t m ớ i. Phương th ứ c s ả n xu ấ t là cái mà nh ờ nó ng ườ i ta có th ể phân bi ệ t đượ c s ự khác nhau c ủ a nh ữ ng th ờ i đạ i kinh t ế khác nhau. Mà phương th ứ c s ả n xu ấ t chính là s ự th ố ng nh ấ t gi ữ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t ở m ộ t tr ì nh độ nh ấ t đị nh quan h ệ s ả n xu ấ t tương ứ ng. đo c ũ ng chính là quy lu ậ t quan h ệ s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Do v ậ y, quy lu ậ t trên tr ướ c h ế t là quy lu ậ t kinh t ế nhưng hơn th ế n ữ a nó con là quy lu ậ t cơ b ả n nh ấ t c ủ a toàn b ộ đờ i s ố ng x ã h ộ i c ủ a l ị ch s ử nhân lo ạ i b ở i v ì nó là quy lu ậ t c ủ a b ả n thân phương th ứ c s ả n xu ấ t. S ự tác độ ng c ủ a quy lu ậ t này d ẫ n t ớ i s ự thay đổ i c ủ a phương th ứ c s ả n xu ấ t kéo theo s ự thay đôỉ cua toàn b ộ đờ i s ố ng x ã h ộ i. V ớ i nh ữ ng l ý do trên, quy lu ậ t quan h ệ s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t có ý ngh ĩ a h ế t s ứ c to l ớ n. Tuy nhiên, vi ệ c n ắ m b ắ t đượ c quy lu ậ t này không ph ả i là đơn gi ả n, nh ậ n bi ế t đượ c m ộ t quan h ệ s ả n xu ấ t có phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t hay không hoàn toàn ph ả i ph ụ thu ộ c vào th ự c ti ễ n c ủ a s ả n xu ấ t kinh nghi ệ m b ả n thân. V ớ i nh ữ ng chính sách, đườ ng l ố i ch ủ trương đúng đắ n, n ắ m b ắ t t ố t quy lu ậ t c ủ a đả ng nhà n ướ c, n ề n kinh t ế , đặ c bi ệ t là kinh nhi ề u thành ph ầ n đã phát tri ể n m ạ nh m ẽ , đưa n ướ c ta t ừ m ộ t n ướ c nông nghi ệ p l ạ c h ậ u phát tri ể n thành n ướ c s ả n xu ấ t nông nghi ệ p 3 tiên ti ế n; góp ph ầ n đẩ y nhanh n ề n kinh t ế n ướ c nhà đi sang m ộ t h ướ ng khác, sánh vai cùng các n ướ c trong khu v ự c trên th ế gi ớ i. II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT A/ KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT : 1/ L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t: Để ti ế n hành s ả n xu ấ t th ì con ng ườ i ph ả i dùng các y ế u t ố v ậ t ch ấ t k ỹ thu ậ t nh ấ t đị nh. T ổ ng th ể các nhân t ố đó là l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t bi ể u hi ệ n m ố i quan h ệ gi ữ a con ng ườ i v ớ i t ự nhiên. Ngh ĩ a là trong quá tr ì nh th ự c hi ệ n s ả n xu ấ t x ã h ộ i con ng ườ i trinh ph ụ c t ự nhiên b ằ ng các s ứ c m ạ nh hi ệ n th ự c c ủ a m ì nh su ứ c m ạ nh đó đượ c ch ủ ngh ĩ a duy v ậ t l ị ch s ử khái quát trong khái ni ệ m l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Tr ì nh độ l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t bi ể u hi ệ n tr ì nh độ chinh ph ụ c t ự nhiên c ủ a con ng ườ i. L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t nói lên năng l ự c th ự c t ế c ủ a con ng ườ i trong quá tr ì nh s ả n xu ấ t t ạ o nên c ủ a c ả i cho x ã h ộ i đả m b ả o s ự phát tri ể n c ủ a con ngư ờ i. L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t bao g ồ m ng ườ i lao độ ng k ỹ năng lao độ ng tư li ệ u s ả n xu ấ t. Trong quá tr ì nh s ả n xu ấ t công c ụ lao độ ng tác độ ng vào đố i t ượ ng lao độ ng để t ạ o ra c ủ a c ả i v ậ t ch ấ t th ì tư li ệ u lao độ ng đượ c hoàn thi ệ n nh ằ m đạ t đượ c năng su ấ t lao độ ng cao. C ò n trong tư li ệ u lao độ ng t ứ c là t ấ t c ả các y ế u t ố v ậ t ch ấ t mà con ng ườ i s ử d ụ ng để tác độ ng vào đố i t ượ ng lao độ ng th ì công c ụ lao độ ng là y ế u t ố quan tr ọ ng nh ấ t linh ho ạ t nh ấ t. B ở i v ậ y khi công c ụ lao độ ng đã đạ t đế n tr ì nh độ tin h ọ c hoá đượ c t ự độ ng hoá th ì vai tr ò c ủ a nó l ạ i càng quan tr ọ ng. Trong m ọ i th ờ i đạ i công c ụ s ả n xu ấ t luôn là y ế u t ố đông nh ấ t c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Chính s ự chuy ể n đổ i c ả i ti ế n hoàn thi ệ n không ng ừ ng c ủ a nó đã gây lên nh ữ ng bi ế n đổ i sâu s ắ c trong toàn b ộ tư li ệ u s ả n xu ấ t. Tr ì nh độ phát tri ể n công c ụ lao độ ng là th ướ c đo tr ì nh độ 4 chinh ph ụ c t ự nhiên c ủ a con ng ườ i. Tuy nhiên LêNin vi ế t: “L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t hàng đầ u c ủ a toàn th ể nhân lo ạ i là công nhân, ng ườ i lao độ ng” có th ể cói y ế u t ố quan tr ọ ng nh ấ t trong l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t chính là con ng ườ i. Trong th ờ i đạ i ngày nay khoa h ọ c đã phát tri ể n t ớ i m ứ c tr ở thành nguyên nhân tr ự c ti ế p c ủ a nhi ề u bi ế n đổ i to l ớ n trong s ả n xu ấ t đờ i s ố ng nó đã tr ở thành l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t tr ự c ti ế p. Nó v ừ a là ngành s ả n xu ấ t riêng v ừ a thâm nh ậ p vào các y ế u t ố c ấ u thành l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t đem l ạ i thay đổ i v ề ch ấ t cho l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Khoa h ọ c công ngh ệ hi ệ n đạ i chính là đặ c đi ể m th ờ i đạ i c ủ a s ả n xu ấ t nó hoàn toàn có th ể coi là đặ c trưng cho l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t hi ệ n đạ i. 2/ Khái ni ệ m v ề quan h ệ s ả n xu ấ t: Để ti ế n hành quá tr ì nh s ả n xu ấ t nh ấ t đị nh con ng ườ i ph ả i có m ố i quan h ệ v ớ i nhau. T ổ ng th ể nh ữ ng m ố i quan h ệ này g ọ i là quan h ệ s ả n xu ấ t. Nói cách khác quan h ệ s ả n xu ấ t là quan h ệ gi ữ a ng ườ i v ớ i ng ườ i trong s ả n xu ấ t. Trong s ự s ả n xu ấ t ra đờ i s ố ng x ã h ộ i c ủ a m ì nh con ng ườ i dù mu ố n hay không c ũ ng bu ộ c ph ả i duy tr ì nh ữ ng quan h ệ nh ấ t đị nh v ớ i nhau để trao đổ i ho ạ t độ ng s ả n xu ấ t c ũ ng như k ế t qu ả lao độ ng nh ữ ng quan h ệ s ả n xu ấ t này mang tính t ấ t y ế u. Như v ậ y quan h ệ s ả n xu ấ t do con ng ườ i t ạ o ra song nó đượ c h ì nh thành m ộ t cách khách quan không ph ụ thu ộ c vào ý mu ố n c ủ a b ấ t k ỳ ai. Vi ệ c ph ả i thi ế t l ậ p các m ố i quan h ệ trong s ả n xu ấ t t ự nó đã là v ấ n đề có tính quy lu ậ t t ấ t y ế u, khách quan c ủ a s ự v ậ n độ ng x ã h ộ i. V ớ i tính ch ấ t là nh ữ ng quan h ệ kinh t ế khách quan không ph ụ thu ộ c vào ý mu ố n c ủ a con ng ườ i, quan h ệ s ả n xu ấ t là nh ữ ng quan h ệ mang tính v ậ t ch ấ t c ủ a đờ i s ố ng x ã h ộ i. Quan h ệ s ả n xu ấ t là h ì nh th ứ c x ã h ộ i c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là cơ s ở c ủ a đờ i s ố ng x ã h ộ i. Quan h ệ s ả n xu ấ t g ồ m 3 m ặ t: - Quan h ệ s ở h ữ u v ề tư liêu s ả n xu ấ t t ứ c là quan h ệ gi ữ a ng ườ i v ớ i tư li ệ u s ả n xu ấ t. Tính ch ấ t c ủ a quan h ệ s ả n xu ấ t tr ướ c h ế t đượ c quy đị nh b ở i 5 quan h ệ s ở h ữ u đố i v ớ i tư li ệ u s ả n xu ấ t – Bi ể u hi ệ n thành ch ế độ s ở h ữ u. trong h ệ th ố ng các quan h ệ s ả n xu ấ t th ì quan h ệ s ở h ữ u v ề tư li ệ u s ả n xu ấ t có vai tr ò quy ế t đị nh đố i v ớ i các quan h ệ x ã h ộ i khác. Trong các h ì nh thái kinh t ế x ã h ộ i mà loài ng ườ i đã t ừ ng tr ả i qua, l ị ch s ử đã đượ c ch ứ ng ki ế n s ự t ồ n t ạ i c ủ a 2 lo ạ i h ì nh s ở h ữ u cơ b ả n đố i v ớ i tư li ệ u s ả n xu ấ t: s ở h ữ u tư nhân s ở h ữ u công c ộ ng. S ở h ữ u công c ộ ng là lo ạ i h ì nh mà trong đó tư li ệ u s ả n xu ấ t thu ộ c v ề m ọ i thành viên c ủ a c ộ ng đồ ng. Do tư li ệ u s ả n xu ấ t là tài s ả n chung c ủ a c ả c ộ ng đồ ng nên các quan h ệ x ã h ộ i trong s ả n xu ấ t trong đờ i s ố ng x ã h ộ i nói chung tr ở thành quan h ệ h ợ p tác giúp đỡ nhau. Ng ượ c l ạ i trong các ch ế độ tư h ữ u do tư li ệ u s ả n xu ấ t ch ỉ n ằ m trong tay m ộ t s ố ng ườ i nên c ủ a c ả i x ã h ộ i không thu ộ c v ề s ố đông mà thu ộ c v ề m ộ t s ố ít ng ườ i các quan h ệ x ã h ộ i do v ậ y b ấ t b ì nh đẳ ng. - Quan h ệ t ổ ch ứ c qu ả n l ý kinh doanh s ả n xu ấ t: T ứ c là quan h ệ giưu ã ng ườ i v ớ i ng ườ i trong s ả n xu ấ t trong trao đổ i v ậ t ch ấ t c ủ a c ả i. Trong h ệ th ố ng các quan h ệ s ả n xu ấ t các quan h ệ v ề m ặ t t ổ ch ứ c qu ả n l ý s ả n xu ấ t là các quan h ệ có kh ả năng quy ế t đị nh m ộ t cách quy mô t ố c đ ộ hi ệ u qu ả xu h ướ ng m ỗ i n ề n s ả n xu ấ t c ụ th ể đi ng ượ c l ạ i các quan h ệ qu ả n l ý t ổ ch ứ c có th ể làm bi ế n d ạ ng quan h ệ s ở h ữ u ả nh h ưở ng tiêu c ự c đế n kinh t ế x ã h ộ i. Quan h ệ phân ph ố i s ả n xu ấ t s ả n ph ẩ m t ứ c là quan h ệ ch ặ t tr ẽ v ớ i nhau cùng m ụ c tiêu chung là s ử d ụ ng h ợ p l ý có hi ệ u q ủ a tư li ệ u s ả n xu ấ t để làm cho chúng không ng ừ ng đượ c tăng tr ưở ng, thúc đẩ y tái s ả n xu ấ t m ở r ộ ng nâng cao phúc l ợ i cho ng ườ i lao độ ng. Bên c ạ nh các quan h ệ v ề m ặ t t ổ ch ứ c qu ả n l ý ,trong h ệ th ố ng quan h ệ s ả n xu ấ t, các quan h ệ v ề m ặ t phân ph ố i s ả n ph ẩ m lao độ ng c ũ ng là nh ữ ng nhân t ố có ý ngh ĩ a h ế t s ứ c to l ớ n đố i v ớ i s ự v ậ n độ ng c ủ a toàn b ộ n ề n kinh t ế . Quan h ệ phân ph ố i có th ể thúc đẩ y t ố c độ nh ị p đi ệ u c ủ a s ả n xu ấ t nhưng ng ượ c l ạ i nó có kh ả năng k ì m h ã m s ả n xu ấ t k ì m h ã n s ự phát tri ể n c ủ a x ã h ộ i 6 Nêu xét riêng trong ph ạ m vi m ộ t quan h ệ s ả n xu ấ t nh ấ t đị nh th ì tính ch ấ t s ở h ữ u quy ế t đị nh tính ch ấ t c ủ a qu ả n l ý phân ph ố i. M ặ t khác trong m ỗ i h ì nh thái kinh t ế x ã h ộ i nh ấ t đị nh quan h ệ s ả n xu ấ t th ố ng tr ị bao gi ờ c ũ ng gi ữ vai tr ò chi ph ố i các quan h ệ s ả n xu ấ t khác, ít nhi ề u c ả i bi ế n chúng để ch ẳ ng nh ữ ng chung không đố i l ậ p mà ph ụ c v ụ đắ c l ự c cho s ự t ồ n t ạ i phát tri ể n c ủ a kinh t ế x ã h ộ i m ớ i. B/ QUY LUẬT VỀ QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢ N XUẤT : 1/ Tính ch ấ t tr ì nh độ c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t: a/ Tính ch ấ t: Tính ch ấ t c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là tính ch ấ t c ủ a tu li ệ u s ả n xu ấ t lao độ ng. Khi n ề n s ả n xu ấ t đượ c th ự c hi ệ n v ớ i nh ữ ng công c ụ ở tr ì nh độ ph ổ thông, l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t ch ủ y ế u mang tính ch ấ t cá nhân. Khi tr ì nh độ s ả n xu ấ t đạ t t ớ i tr ì nh độ cơ khí hoá, l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t đò i h ỏ i ph ả i đượ c v ậ n độ ng cho s ự h ợ p tác x ã h ộ i r ộ ng r ã i trên cơ s ở chuyên môn hoá. Tính ch ấ t t ự c ấ p t ự túc cô l ậ p c ủ a n ề n s ả n xu ấ t nh ỏ lúc đó ph ả i đượ c thay th ế b ở i tính ch ấ t x ã h ộ i hoá. b/ Tr ì nh độ c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t: L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là y ế u t ố có tác d ụ ng quy ế t đị nh đố i v ớ i s ự phát tri ể n c ủ a phương th ứ c s ả n xu ấ t: Tr ì nh độ c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t trong t ừ ng giai đo ạ n c ủ a l ị ch s ử loài ng ườ i th ể hi ệ n tr ì nh độ chinh ph ụ c t ự nhiên c ủ a loài ng ườ i trong giai đo ạ n đó. Khái ni ệ m tr ì nh độ c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t nói lên kh ả năng c ủ a con ng ườ i thông qua vi ệ c s ử d ụ ng công c ụ lao độ ng th ự c hi ệ n quá tr ì nh c ả i bi ế n t ự nhiên nh ằ m đả m b ả o cho s ự sinh t ồ n phát tri ể n c ủ a m ì nh. Tr ì nh độ l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t th ể hi ệ n ở : Tr ì nh độ công c ụ lao độ ng, tr ì nh độ qu ả n l ý x ã h ộ i tr ì nh độ ứ ng d ụ ng khoa h ọ c k ỹ thu ậ t vào s ả n xu ấ t, kinh nghi ệ m k ỹ năng c ủ a con ng ườ i tr ì nh độ phân công lao độ ng. 7 Trên th ự c t ế tính ch ấ t tr ì nh độ c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t không tách bi ệ t nhau B/ Quy lu ậ t v ề quan h ệ s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t: Quan h ệ s ả n xu ấ t l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là hai m ặ t c ủ a phương th ứ c s ả n xu ấ t, s ự tác độ ng l ẫ n nhau gi ữ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t quan h ệ s ả n xu ấ t bi ể u hiên m ố i quan h ệ mang tính ch ấ t bi ệ n ch ứ ng. Chính s ự th ố ng nh ấ t tác độ ng gi ữ a quan h ệ s ả n xu ấ t l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t đã h ì nh thành nên quy lu ậ t v ề s ự phù h ợ p gi ữ a quan h ệ s ả n xu ấ t v ớ i tính ch ấ t tr ì ng độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là nhân t ố th ườ ng xuyên bi ế n đổ i phát tri ể n. Ng ượ c l ạ i quan h ệ s ả n xu ấ t th ườ ng có tính ổ n đị nh trong m ộ t th ờ i gian dài. S ự bi ế n độ i c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t có nhi ề u nguyên nhân: - B ả n thân ng ườ i lao độ ng th ì nh ữ ng k ỹ năng kinh nghi ệ m không ng ừ ng tích lu ỹ tăng lên. - B ả n thân tri th ứ c khoa h ọ c trí th ứ c công ngh ệ tr ở thành l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t tr ự c ti ế p. - S ự ổ n đị nh c ủ a quan h ệ s ả n xu ấ t là nhu c ầ u khách quan để có th ể s ả n xu ấ t đượ c. Chính v ì v ậ y mà s ự phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t đế n m ộ t gi ớ i h ạ n nh ấ t đị nh s ẽ đặ t ra nhu c ầ u xoá b ỏ quan h ệ s ả n xu ấ t c ũ hi ệ n có. Vi ệ c xoá b ỏ quan h ệ s ả n xu ấ t c ũ thay nó b ằ ng m ộ t quan h ệ s ả n xu ấ t m ớ i c ũ ng có ngh ĩ a là di ệ t vong c ả m ộ t phương th ứ c s ả n xu ấ t l ỗ i th ờ i s ự ra đờ i c ủ a m ộ t phương th ứ c s ả n xu ấ t m ớ i. S ự xoá b ỏ các h ì nh th ứ c quan h ệ s ả n xu ấ t hi ệ n có không ph ả i là t ự thân mà ph ả i thông qua m ộ t phương th ứ c chính tr ị pháp quy ề n mà phương th ứ c pháp quy ề n là tr ự c ti ế p. Nh ữ ng quan h ệ s ả n xu ấ t c ũ hi ệ n có t ừ ch ỗ là h ì nh th ứ c kinh t ế c ầ n thi ế t để đả m b ả o duy tr ì khai thác, phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t gi ờ đây tr ở thành nh ữ ng h ì nh th ứ c k ì m 8 h ã m s ự phát tri ể n đó như CácMác đã nh ậ n đị nh “T ừ m ộ t giai đo ạ n phát tri ể n nào đó c ủ a chúng các l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t v ậ t ch ấ t c ủ a x ã h ộ i mâu thu ẫ n v ớ i nh ữ ng quan h ệ s ả n xu ấ t hi ệ n có trong đó t ừ tr ướ c đế n nay các l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t v ẫ n ti ế p t ụ c phát tri ể n. T ừ ch ỗ là nh ữ ng h ì nh th ứ c phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t nh ữ ng quan h ệ ấ y tr ở thàng nh ữ ng xi ề ng xích c ủ a các l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Khi đó b ắ t đầ u th ờ i đạ i m ộ t cu ộ c Cách m ạ ng x ã h ộ i”Đó c ũ ng chính là n ộ i dung quy lu ậ t v ề s ự phù h ợ p c ủ a quan h ệ s ả n xu ấ t v ớ i tr ì nh độ phát tri ể n nh ấ t đị nh c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Th ự c ti ễ n cho th ấ y r ằ ng l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t ch ỉ có th ể phát tri ể n khi có m ộ t quan h ệ s ả n xu ấ t h ợ p l ý đồ ng b ộ phù h ợ p v ớ i nó. quan h ệ s ả n xu ấ t l ạ c h ậ u hơn ho ặ c tiên ti ế n hơn m ộ t cách gi ả t ạ o c ũ ng s ẽ k ì m h ã m s ự phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Khi mâu thu ẫ n gi ữ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t quan h ệ s ả n xu ấ t đã b ộ c l ộ gay g ắ t đò i h ỏ i ph ả i gi ả i quy ế t nhưng c ò n l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t ng ườ i không phát hi ệ n đượ c c ũ ng như mâu thu ẫ n đượ c phát hi ệ n mà không gi ả i quy ế t đượ c ho ặ c gi ả i quy ế t m ộ t cách sai l ầ m th ì tác d ụ ng k ì m h ã m c ủ a quan h ệ s ả n xu ấ t s ẽ tr ở thành nhân t ố phá ho ạ i đố i v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Tuy nhiên bên c ạ nh đó, chúng ta không nên tuy ệ t đố i hoá vai tr ò c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t mà b ỏ qua s ự tác độ ng tr ở l ạ i c ủ a quan h ệ s ả n xu ấ t đố i v ớ i nó khi gi ữ a chúng có s ự phù h ợ p. Đôi khi s ự phát tri ể n ch ệ ch h ướ ng c ủ a quy lu ậ t quan h ệ s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là do y ế u t ố ch ủ quan, ch ứ không ph ả i do tính ch ấ t đặ c thù c ủ a quy lu ậ t đó. Ch ủ ngh ĩ a duy v ậ t l ị ch s ử đã ch ứ ng minh vai tr ò quy ế t đị nh c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t đố i v ớ i quan h ệ s ả n xu ấ t song nó c ũ ng ch ỉ r õ r ằ ng quan h ệ s ả n xu ấ t bao gi ờ c ũ ng th ể hi ệ n tính độ c l ậ p tương đố i v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Quan h ệ s ả n xu ấ t tác độ ng tr ở l ạ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t , nó là y ế u t ố quy ế t đị nh là ti ề n đề cho l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t phát tri ể n khi nó phù h ợ p v ớ i tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Nó làm nhi ệ m v ụ ch ỉ ra m ụ c tiêu 9 b ướ c đi t ạ o quy mô thích h ợ p cho l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t ho ạ t độ ng, c ũ ng như đả m b ả o l ợ i ích chính đáng cho ng ườ i lao độ ng phát huy tính tích c ự c sáng t ạ o cho con ng ườ i là nhân t ố quan tr ọ ng quy ế t đị nh trong l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. S ở d ĩ quan h ệ s ả n xu ấ t có th ể tác độ ng m ạ nh m ẽ tr ở l ạ i đố i v ớ i l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t v ì nó quy ế t đị nh m ụ c đích s ả n xu ấ t, quy đị nh h ệ th ố ng qu ả n l ý s ả n xu ấ t qu ả n l ý x ã h ộ i quy đị nh phân ph ố i ph ầ n c ủ a c ả i ít hay nhi ề u mà ng ườ i lao độ ng đượ c h ưở ng. Do đó nó t ạ o ra nh ữ ng đi ề u ki ệ n ho ặ c kích thích ho ặ c h ạ n ch ế s ự phát tri ể n c ủ a công c ụ s ả n xu ấ t áp d ụ ng thành t ự u khoa h ọ c s ả n xu ấ t h ợ p tác phân công lao độ ng. C/ S ự v ậ n d ụ ng quy lu ậ t vào s ự nghi ệ p xây d ự ng ch ủ ngh ĩ a x ã h ộ i ở Vi ệ t Nam: S ự nghi ệ p đã đổ i m ớ i c ủ a Vi ệ t Nam đượ c b ắ t đầ u ngay t ừ gi ữ a nh ữ ng năm 80 đượ c tri ể n khai m ạ nh m ẽ trên t ấ t c ả các l ĩ nh v ự c t ừ đó đế n nay. Quá tr ì nh đổ i m ớ i đã đưa l ạ i nhi ề u thành t ự u to l ớ n, nhưng đồ ng th ờ i c ũ ng đặ t ra nhi ề u l ý lu ậ n quan tr ọ ng mà vi ệ c áp d ụ ng quy lu ậ t quan h ệ s ả n xu ấ t ph ụ thu ộ c vào tính ch ấ t tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t vào vi ệ c gi ả i quy ế t chúng m ộ t cách đúng đắ n s ẽ là cơ s ở h ế t s ứ c c ầ n thi ế t cho vi ệ c ti ế p t ụ c ho ạ ch đị nh đẩ y nhanh s ự nghi ệ p đổ i m ớ i, c ũ ng như s ự nghi ệ p xây d ự ng ch ủ ngh ĩ a x ã h ộ i ở Vi ệ t Nam. Vi ệ t Nam đã xây d ự ng ch ủ ngh ĩ a x ã h ộ i đượ c hơn 30 năm ở mi ề n B ắ c hơn 10 năm trên ph ạ m vi toàn qu ố c n ế u tính đế n th ờ i đi ể m b ắ t đầ u đổ i m ớ i. Ngôi nhà x ã h ộ i ch ủ ngh ĩ a mà chúng ta mu ố n xây d ự ng có th ể có nhi ề u đặ c trưng, nhưng có hai đặ c trưng ch ấ t l ượ ng quan tr ọ ng nh ấ t mà d ứ t khoát chúng ta ph ả i đặ t đế n, đó là v ừ a giàu có hơn, v ừ a công b ằ ng hơn so v ớ i trong ch ủ ngh ĩ a tư b ả n. Tuy nhiên trong quá tr ì nh đi lên ch ủ ngh ĩ a x ã h ộ i th ì n ề n kinh t ế s ả n xu ấ t c ủ a n ướ c ta l ạ i ch ậ m phát tri ể n, đờ i s ố ng nhân dân c ò n g ặ p nhi ề u khó khăn. S ự khó khăn này có th ể có nhi ề u nguyên nhân, nhưng 10 có l ẽ m ộ t trong nh ữ ng nguyên nhân quan tr ọ ng nh ấ t là: không n ắ m v ữ ng quy lu ậ t quan h ệ s ả n xu ấ t phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Ngh ị quy ế t Đạ i h ộ i VIII đã ch ỉ r õ nh ữ ng y ế u kém, khuy ế t đi ể m: N ề n kinh t ế phát tri ể n chưa v ữ ng ch ắ c, hi ệ u qu ả s ứ c m ạ nh tranh ch ấ p. Nh ị p độ tăng tr ưở ng t ổ ng s ả n ph ẩ m trong n ướ c (GDP) nh ị p độ tăng giá tr ị s ả n xu ấ t nông nghi ệ p, d ị ch v ụ , kim ng ạ ch xu ấ t kh ẩ u, nh ậ p kh ẩ u… không đạ t ch ỉ tiêu đề ra. Nh ì n chung, năng xu ấ t lao độ ng th ấ p, ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m chưa t ố t, giá thành cao. Nhi ề u s ả n ph ẩ m nông nghi ệ p, công nghi ệ p, th ủ công nghi ệ p thi ế u th ị tr ườ ng tiêu th ụ trong c ả n ướ c n ướ c ngoài. H ệ th ố ng tài chính-ngân hàng c ò n y ế i kém thi ế u lành m ạ nh. Cơ c ấ u kinh t ế chuy ể n d ị ch ch ậ m. Cơ c ấ u đầ u tư chưa h ợ p l ý , đầ u tư c ò n phân tán, l ã ng phí th ấ t thoát nhi ề u. Nh ị p độ thu hút đầ u tư tr ự c ti ế p c ủ a n ướ c ngoài gi ả m, công tác qu ả n l ý , đi ề u hành công tác này c ò n nhi ề u v ướ ng m ắ c thi ế u sót. Quan h ệ m ộ t s ố m ặ t chưa phù h ợ p. Kinh t ế nhà n ướ c chưa đượ c c ủ ng c ố tương x ứ ng v ớ i vai tr ò ch ỉ đạ o, chưa có chuy ể n bi ế n đáng k ể trong vi ệ c s ắ p x ế p, đổ i m ớ i phát tri ể n doanh nghi ệ p nhà n ướ c. M ộ t s ố v ấ n đề văn hoá-x ã h ộ i b ứ c xúc gay g ắ t ch ậ m đượ c gi ả i quy ế t. T ỷ l ệ th ấ t nghi ệ p ở thành th ị nông thôn c ò n ở m ứ c cao. Các ho ạ t độ ng khoa h ọ c công ngh ệ chưa đượ c đáp ứ ng t ố t yêu c ầ u c ủ a s ự nghi ệ p công nghi ệ p hoá, hi ệ n đạ i hoá, xây d ự ng b ả o v ệ t ổ qu ố c. Cơ ch ế chính sách không đồ ng b ộ chưa t ạ o độ ng l ự c m ạ nh để phát tri ể n. M ộ t s ố cơ ch ế , chính sách c ò n thi ế u, chưa nh ấ t quán, chưa sát v ớ i cu ộ c s ố ng, thi ế u tính kh ả thi. Nhi ề u c ấ p, ngành chưa thay th ế , s ử a đổ i nh ữ ng quy đị nh v ề qu ả n l ý nhà n ướ c không c ò n phù h ợ p, chưa b ổ sung nh ữ ng cơ ch ế , chính sách m ớ i có tác d ụ ng gi ả i phóng m ạ nh m ẽ l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Trong th ờ i k ỳ quá độ đi lên ch ủ ngh ĩ a x ã h ộ i t ừ m ộ t x ã h ộ i ti ề n tư b ả n ch ủ ngh ĩ a, nhà n ướ c ta đã không th ấ y r õ b ướ c đi có tính quy lu ậ t trên con đườ ng ti ế n [...]... lượng sản xuấtphát triển không đó chính là tiêu thức để đánh giá sự phù hợp của quan hệ sản xuất vào tính chất trình độ của lực lượng sản xuất Một quy luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế của mỗi quốc gia III/ KẾT LUẬN GIẢI PHÁP 1/ KẾT LUẬN: Quy luật của quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy luật hết sức phổ biến... nghĩa to lớn của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 12 Nhưng dựa vào tiêu chuẩn nào để khẳng định rằng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Trước hết sự phù hợp đó thể hiện ở chỗ, hiệu quả sản xuất ngày càng cao (năm sau cao hơn năm trước), mặc dù đất bị thiên tai nhiều bề ít nhiều chịu ảnh hưởng của tình trạng... đối với nền kinh tế quốc dân xét về thực chất là theo đường lốiđẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, đưa quan hệ sản xuất đi trước mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển điều đó có nghĩa là đưa quan hệ sản xuất đi trước để tạo địa bàn rộng rãi, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Điều đó là hoàn toàn mâu thuẫn với quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. .. tác động của hệ thống các quy luật xã hội, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy luật 13 cơ bản nhất Lực lượng sản xuất là nhân tố thường xuyên biến đổi, ngược lại quan hệ sản xuất lại thường có tính ổn định song sự ổn định đó chỉ là tạm thời cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp Nếu quan hệ sản xuất không có những sự thay đổi cho phù hợp. .. nước vốn có của họ Tuy nhiên, theo nhận định trên của đảng, ta thấy rằng, không thể cho rằng những yếu tố tiên tiến của quan hệ sản xuất mãi là tiền đề sự thúc đẩy phù hợp giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Chúng chỉ tác động tích cực trong một thời gian ngắn cuối 11 cùng, vẫn phải tuân thủ quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Thực... sự phù hợp đó Do vậy, phải nắm bắt tốt quy chúng ta có thể áp dụng vào từng trường hợp cụ thể Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất còn là quy luật phổ biến trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại Sự thay thế phát triển đi lên của lịch sử loài người từ chế độ công xã nguyên thuỷ qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa đến xã hội cộng sản. .. trình chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở nước ta trước đây Đảng ta đã rút ra được sự cần thiết của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Tại Đại hội IX Đảng ta nhận định: "Cần phải nhân rộng mô hình hợp tác, liên kết Công nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước kinh tế hộ nông thôn, phát triển các loại hình trang trại quyphù hợp trên từng... điểm của quá trình tiến từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất luôn luôn gắn bó với nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển Phải coi trọng những hình thức kinh tế trung gian, quá độ từ thấp lên cao, từ quy mô nhỏ lên quy mô lớn Trên mỗi bước đi phải đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo ra lực lượng sản xuất mới trên cơ sở đó tiếp tục đưa quan hệ. .. thay đổi cho phù hợp thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của sản xuất Như vậy, trong việc xác lập hoàn thiện, thay đổi quan hệ sản xuất cần phải căn cứ vào thực trạng của các lực lượng sản xuất hiện có về mặt tính chất trình độ của chúng (đây là cơ sở lý luận trực tiếp của việc xác định cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay của quá trình cải cách của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay) 2/... vực trên thế giới Điều quan trọng nữa, khi nói quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất không thể không nhìn vào đời sống của nông dân, thực tế cho thế qua 15 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng đề ra, đời sống của nông dân từng bước được nâng cao, điều kiện nhà ở học tập của con em nông dân cũng khá hơn trước Như vậy thực trạng nền kinh tế có phát triển không? Lực lượng sản xuấtphát . v ự c và trên th ế gi ớ i. II- GIẢI QUY T VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ. t ạ i và phát tri ể n c ủ a kinh t ế x ã h ộ i m ớ i. B/ QUY LUẬT VỀ QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢ N XUẤT : 1/ Tính. PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT A/ KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT : 1/ L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t:
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT pdf, KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT pdf, KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT pdf

Từ khóa liên quan