Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông

187 2,008 18
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2013, 11:21

Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ____________________________________________________ Lương Thị Hương XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUYẾT BÀI TẬP CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU PHẦN KIM LOẠI LỚP 12 BẢN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ____________________________________________________ Lương Thị Hương XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUYẾT BÀI TẬP CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU PHẦN KIM LOẠI LỚP 12 BẢN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Lí luận phương pháp dạy học bộ môn hóa học Mã số : 62 14 10 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ PHI THÚY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2011 LỜI CẢM ƠN Luận văn này là một công trình nghiên cứu khoa học rất quan trọng đối với bản thân tôi. Bởi trong quá trình thực hiện, tôi điều kiện tổng hợp, củng cố kiến thức đúc kết lại các kinh nghiệm mà tôi các đồng nghiệp của mình đã tích lũy được trong quá trình công tác. Để hoàn thành luận văn, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo, các đồng nghiệp, các HS người thân. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - TS.Lê Phi Thúy TS.Trang Thị Lân đã cho tôi những góp ý chuyên môn vô cùng quý báu, cũng như luôn quan tâm động viên tôi trước những khó khăn khi thực hiện đề tài. - PGS.TS.Trịnh Văn Biều đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi gặp trở ngại trong suốt thời gian học tập nghiên cứu. - Tất cả các thầy đã giảng dạy tôi trong quá trình học tập, đã cung cấp kiến thức tư liệu để tôi thể hoàn thành luận văn. - Các đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi về chuyên môn trong quá trình giảng dạy. - Ban Giám hiệu tập thể tổ hóa trường THPT Nguyễn Huệ, nơi tôi đang công tác, đã giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất để tôi học cao học hoàn thành luận văn. - Giáo viên học sinh các trường thực nghiệm đã hợp tác hỗ trợ cho tôi. - Cuối cùng là gia đình tôi, những người luôn tạo điều kiện tốt nhất về tinh thần, vật chất… luôn bên cạnh tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện luận văn. Một lần nữa, tôi xin gửi đến tất cả mọi người lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011 Lương Thị Hương MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3 DANH MỤC CÁC BẢNG 4 DANH MỤC CÁC HÌNH . 4 MỞ ĐẦU . 5 CHƯƠNG 1: SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 8 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 8 1.2. sở thuyết trong bộ môn hóa học . 9 1.2.1. Tầm quan trọng của thuyết đối với việc học bộ môn hóa học . 9 1.2.2. Các học thuyết bản . 9 1.2.3. Các định luật hóa học bản . 11 1.2.4. Các khái niệm bản 12 1.3. Bài tập hóa học . 13 1.3.1. Khái niệm bài tập hóa học 13 1.3.2. Tác dụng của bài tập hóa học . 13 1.3.3. Phân loại bài tập hóa học . 14 1.3.4. Điều kiện giúp học sinh giải tốt bài tập hóa học 15 1.3.5. Một số dạng bài tập phần hóa vô lớp 12 15 1.4. Một vài vấn đề về học sinh trung bình - yếu môn hóa 17 1.4.1. Nhận diện học sinh trung bình - yếu . 17 1.4.2. Nguyên nhân học sinh học yếu 18 1.4.3. Những khó khăn khi dạy học sinh trung bình - yếu . 20 1.5. Thực trạng dạy học hóa học đối với học sinh trung bình - yếu ở một số trường THPT tại TP.HCM . 21 1.5.1. Mục đích điều tra 21 1.5.2. Đối tượng điều tra . 21 1.5.3. Phương pháp điều tra 21 1.5.4. Tiến trình điều tra 21 1.5.5. Kết quả điều tra . 21 Tóm tắt chương 1 30 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUYẾT BÀI TẬP CHƯƠNG “KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM” LỚP 12 BẢN DÙNG CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU 31 2.1. Nội dung chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” . 31 2.2. Phương pháp dạy học chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” . 31 2.2.1. Những định hướng khi dạy học . 31 2.2.2. Các phương pháp dạy học được sử dụng chủ yếu trong chương 32 2.3. Một số chú ý để nâng cao chất lượng dạy học cho từng dạng bài . 34 2.3.1. Dạng bài truyền thụ kiến thức mới 34 2.3.2. Dạng bài ôn tập, luyện tập nhằm củng cố hoàn thiện kiến thức 35 2.3.3. Dạng bài thực hành hóa học . 35 2.3.4. Dạng bài kiểm tra đánh giá kiến thức . 36 2.4. Xây dựng hệ thống thuyết chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” dùng cho học sinh trung bình - yếu . 38 2.4.1. Nguyên tắc xây dựng . 38 2.4.2. Quy trình xây dựng hệ thống thuyết 39 2.4.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống thuyết chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” 40 2.4.3. Hệ thống thuyết chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” . 41 2.5. Xây dựng hệ thống bài tập chương “Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ - Nhôm" dùng cho HS trung bình - yếu . 47 2.5.1. Nguyên tắc xây dựng . 47 2.5.2. Quy trình xây dựng hệ thống bài tập . 48 2.5.3. Giới thiệu tổng quan về hệ thống bài tập chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” . 49 2.5.4. Bài tập dùng cho bài “Kim loại kiềm hợp chất quan trọng của kim loại kiềm” 50 2.5.5. Bài tập dùng cho bài “Kim loại kiềm thổ hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ” . 58 2.5.6. Bài tập dùng cho bài “Nhôm hợp chất của nhôm” 70 2.5.7. Bài tập dùng cho bài “Luyện tập tính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ hợp chất của chúng” . 78 2.5.8. Bài tập dùng cho bài “Luyện tập nhôm” 93 2.6. Thiết kế các bài lên lớp sử dụng hệ thống thuyết bài tập đã xây dựng vào dạy học . 106 2.6.1. Bài “Kim loại kiềm hợp chất quan trọng của kim loại kiềm” 106 2.6.2. Bài “Kim loại kiềm thổ hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ” 117 2.6.3. Bài “Nhôm hợp chất của nhôm” 130 2.6.4. Bài “Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất của chúng” 139 2.6.5. Bài “Luyện tập nhôm hợp chất của nhôm” 139 2.6.6. Bài “Thực hành tính chất của natri, magie, nhôm hợp chất của chúng” 139 Tóm tắt chương 2 139 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 141 3.1. Mục đích thực nghiệm 141 3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm . 141 3.3. Đối tượng thời gian thực nghiệm . 141 3.4. Tiến hành thực nghiệm . 142 3.5. Kết quả thực nghiệm . 146 3.6. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm . 157 Tóm tắt chương 3 158 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ . 160 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 163 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG VIẾT TẮT Bảng tuần hoàn Dung dịch Điện phân nóng chảy Điện phân dung dịch Đối chứng Giáo viên Học sinh Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ phenolphtalein Phản ứng hóa học Phương pháp dạy học Phương trình phản ứng Sách giáo khoa Sách bài tập Thực nghiệm sư phạm Thực nghiệm Tính chất vật lí Tính chất hóa học Trung học phổ thông BTH dd Đpnc Đpdd ĐC GV HS KLK KLKT p.p PƯHH PPDH PTPƯ SGK SBT TNSP TN TCVL TCHH THPT DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Danh sách lớp TN ĐC . 119 Bảng 3.2: Kết quả học tập HKI môn hóa của lớp TN ĐC 120 Bảng 3.3: Phân phối kết quả bài kiểm tra 15’ 123 Bảng 3.4: Phân phối tần số lũy tích bài kiểm tra 15’ . 124 Bảng 3.5: Kết quả bài kiểm tra 15’ phân loại yếu-kém, trung bình, khá, giỏi . 124 Bảng 3.6: Tổng hợp các tham số đặc trưng bài kiểm tra 15’ . 125 Bảng 3.7: Phân phối kết quả bài kiểm tra 1 tiết. . 129 Bảng 3.8:. Phân phối tần số lũy tích kết quả bài kiểm tra 1 tiết. . 130 Bảng 3.9: Kết quả bài kiểm tra 1 tiết phân loại yếu-kém, trung bình, khá, giỏi 130 Bảng 3.10: Tổng hợp các tham số đặc trưng bài kiểm tra 1 tiết 131 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 15’ lớp TN1-ĐC1 125 Hình 3.2: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 15’ lớp TN2-ĐC2 126 Hình 3.3: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 15’ lớp TN3-ĐC3 126 Hình 3.4: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 15’ lớp TN4-ĐC4 127 Hình 3.5: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 15’ lớp TN5-ĐC5 127 Hình 3.6: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 15’ lớp TN6-ĐC6 128 Hình 3.7: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 15’ các lớp TN-ĐC . 128 Hình 3.8: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 1 tiết lớp TN1-ĐC1 131 Hình 3.9: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 1 tiết lớp TN2-ĐC2 132 Hình 3.10: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 1 tiết lớp TN3-ĐC3 132 Hình 3.11: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 1 tiết lớp TN4-ĐC4 133 Hình 3.12: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 1 tiết lớp TN5-ĐC5 133 Hình 3.13: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 1 tiết lớp TN6-ĐC6 134 Hình 3.14: Đồ thị đường lũy tích kết quả bài kiểm tra 1 tiết các lớp TN-ĐC . 134 MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Dạy học là một nghệ thuật. Nếu đối tượng của quá trình dạy họchọc sinh (HS) khá - giỏi thì việc dạy học yêu cầu người giáo viên (GV) phải trình độ chuyên môn sâu rộng. Nhưng, nếu đối tượng là HS trung bình - yếu thì việc dạy học lại đặt ra cho người GV nhiều thách thức hơn, đặc biệt là về năng lực sư phạm. Đó là sự khéo léo trong việc lôi cuốn HS, giúp HS nắm bắt được cốt lõi của bài học, được hệ thống thuyết bài tập phù hợp, hiểu biết về tâm lý, hoàn cảnh của từng HS, sự kiên nhẫn, lòng yêu trẻ… làm cho HS yêu thích tích cực học tốt môn học. Xuất phát từ việc dạy học hóa học một trường vùng ven - nơi tôi đang công tác, tỉ lệ HS trung bình - yếu cao, những GV như tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. GV gặp khó khăn trong việc xác định nội dung cần giảng dạy khi lỗ hổng kiến thức của HS ở các lớp trước quá nhiều, khả năng tư duy hạn chế, tâm chán nản, lười học… Điều này càng khó khăn lúng túng hơn đối với các GV trẻ khi mà kinh nghiệm dạy học còn hạn chế. Vì khó xác định được nội dung kiến thức phương pháp dạy học (PPDH) thích hợp cho HS trung bình - yếu nên nhiều GV chưa xây dựng được hệ thống thuyết bài tập phù hợp với khả năng tư duy của đối tượng HS này. Để một hệ thống thuyết bài tập phù hợp với đối tượng HS trung bình - yếu, giúp GV tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy thiết nghĩ là việc rất cần thiết. Chính những lí do đó mà tôi đã lựa chọn để nghiên cứu đề tài: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUYẾT BÀI TẬP CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU PHẦN KIM LOẠI LỚP 12 BẢN - THPT”. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống thuyết bài tập phần Kim loại kiềm (KLK)- Kim loại kiềm thổ (KLKT) - Nhôm hỗ trợ việc dạy học cho đối tượng HS trung bình - yếu, giúp HS nắm vững kiến thức căn bản về thuyết kĩ năng giải các bài tập bản, kích thích hứng thú học tập cho HS, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn hóa học. 3. Đối tượng khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Việc xây dựng hệ thống thuyết bài tập chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” lớp 12 bản - trung học phổ thông (THPT) dùng cho lớp tỉ lệ HS trung bình - yếu cao. - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học hóa học ở trường THPT. 4. Nhiệm vụ của đề tài - Nghiên cứu tổng quan vấn đề. - Nghiên cứu sở luận: + Tầm quan trọng của sở thuyết đối với việc học bộ môn hóa học. + sở thuyết về bài tập hóa học. + Những vấn đề về HS trung bình - yếu: nhận diện HS trung bình - yếu, nguyên nhân HS học yếu môn hóa, những khó khăn khi dạy học cho HS trung bình - yếu. - Nghiên cứu sở thực tiễn: Điều tra thực trạng việc dạy học đối với HS trung bình - yếu môn hóa ở một số trường THPT tại TP.HCM. - Nội dung PPDH chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” lớp 12 bản - THPT. - Xây dựng hệ thống thuyết bài tập chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” lớp 12 bản - THPT dùng cho HS trung bình - yếu. - Thiết kế các bài lên lớp sử dụng hệ thống thuyết bài tập đã xây dựng để dạy cho HS trung bình - yếu môn hóa lớp 12 bản - THPT. - Thực nghiệm sư phạm (TNSP) nhằm kiểm tra đánh giá hiệu quả của hệ thống thuyết bài tập đã xây dựng. - Kết luận kiến nghị. 5. Phạm vi nghiên cứu Nội dung thuyết bài tập hóa học được giới hạn trong chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” lớp 12 bản - THPT. 6. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng được một hệ thống thuyết bài tập bản tốt, kết hợp với phương pháp giảng dạy phù hợp, GV sẽ giúp HS trung bình - yếu giải quyết được những khó khăn trong việc học hóa, kích thích hứng thú học tập cho HS, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học hóa học. 7. Phương pháp nghiên cứu • Nhóm phương pháp nghiên cứu luận gồm phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa thuyết xây dựng hệ thống bài tập. • Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao gồm: - Điều tra bản để tìm hiểu thực trạng việc dạy học hóa học ở các lớp tỉ lệ HS trung bình - yếu cao, nắm bắt trình độ HS, khả năng lĩnh hội kiến thức để xây dựng hệ thống thuyết bài tập phối hợp với các PPDH phù hợp. - Phương pháp chuyên gia. - TNSP để đánh giá kết quả. • Phương pháp toán học: xử số liệu TN bằng thống kê toán học. 8. Điểm mới của đề tài - Khảo sát thực trạng, tìm ra nguyên nhân HS học yếu môn hóa ở trường THPT, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học cho từng dạng bài các lớp tỉ lệ HS trung bình - yếu cao. - Xây dựng được hệ thống thuyết bài tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương “Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ - Nhôm” lớp 12 bản - THPT. - Xây dựng hệ thống câu hỏi chuẩn bị bài bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng phù hợp với lớp nhiều trình độ, trong đó tỉ lệ HS trung bình - yếu cao. - Sưu tập sắp xếp một số video thí nghiệm theo từng bài, để hỗ trợ cho việc dạy của GV việc học của HS. [...]... Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” lớp 12 bản - THPT, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học cho lớp tỉ lệ HS trung bình - yếu cao CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUYẾT BÀI TẬP CHƯƠNG KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM” LỚP 12 BẢN DÙNG CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU 2.1 Nội dung chương Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm” Chương Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm”... trung bình - yếu, một số dạng bài tập phần lớp 12 − Một vài vấn đề về HS trung bình - yếu: cách nhận diện HS trung bình - yếu, nguyên nhân HS học yếu môn hóa, những khó khăn khi dạy HS trung bình - yếu 3 Điều tra thực trạng việc dạy học đối với HS trung bình - yếu môn hóa ở một số trường THPT tại TP.HCM Trên sở luận này, chúng tôi tiến hành xây dựng hệ thống thuyết bài tập chương Kim. .. cứu sở luận của đề tài: − sở thuyết trong bộ hóa học: tầm quan trọng của thuyết đối với việc học hóa học, các học thuyết bản, các định luật bản, các khái niệm bản trong bộ môn hóa học phổ thôngBài tập hóa học: khái niệm bài tập hóa học, tác dụng của bài tập hóa học, phân loại bài tập hóa học, điều kiện giúp HS giải tốt bài tập hóa học, sử dụng bài tập hóa học đối với HS trung. .. Bài tập hóa đại cương: bài tập về chất khí, bài tập về dd, bài tập điện phân,… + Bài tập hóa vô cơ: bài tập về kim loại, bài tập về các phi kim, bài tập về các loại hợp chất oxit, axit, bazơ, muối,… + Bài tập hóa hữu cơ: bài tập hiđrocacbon, bài tập về ancol - phenol - amin, bài tập về anđêhit - axit cacboxylic - este,…  Dựa vào nhiệm vụ đặt ra yêu cầu của bài tập: + Bài tập cân bằng PTPƯ + Bài tập. .. HS trung bình yếu? Bảng 1.7: Ý kiến của GV về giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học cho HS trung bình yếu STT Giải pháp 1 - Kiểm tra thuyết thường xuyên - Nhấn mạnh phần trọng tâm dựa vào chuẩn kiến thức - Xây dựng hệ thống bài tập theo từng dạng, từ dễ đến khó, bài mẫu - Tạo hứng thú cho tiết học - Thường xuyên hệ thống, liên hệ kiến thức cũ mới - Yêu cầu HS chuẩn bị bài trước bằng hệ thống câu... + Bài tập biện luận + Bài tập dùng giá trị trung bình  Dựa vào mục đích sử dụng bài tập: + Bài tập dùng kiểm tra đầu giờ + Bài tập dùng củng cố kiến thức + Bài tập dùng ôn luyện tổng kết + Bài tập dùng bồi dưỡng HS giỏi + Bài tập phụ đạo HS yếu  Theo luận dạy học hóa học, tập 1 (1994) của tác giả Nguyễn Ngọc Quang, bài tập được chia thành 4 loại: + Bài tập định lượng + Bài tập thuyết + Bài. .. ứng + Bài tập điều chế + Bài tập nhận biết + Bài tập tách chất ra khỏi hỗn hợp + Bài tập lập công thức phân tử + Bài tập tìm nguyên tố chưa biết  Dựa vào lượng kiến thức, mức độ đơn giản hay phức tạp của bài tập: + Bài tập dạng bản + Bài tập tổng hợp  Dựa vào cách thức tiến hành kiểm tra: + Bài tập trắc nghiệm + Bài tập tự luận  Dựa vào phương pháp giải bài tập: + Bài tập tính theo công thức và. .. hợp tác, khó tập trung Thực trạng dạy học hóa học đối với học sinh trung bình - yếu ở một số 1.5 trường THPT tại TP.HCM 1.5.1 Mục đích điều tra − Tìm hiểu thực trạng việc dạy học hóa học đối với HS trung bình - yếu tại một số trường THPT − Tìm hiểu nguyên nhân việc HS không yêu thích học yếu môn hóa − Tìm hiểu những PPDH được GV sử dụng cho các lớp học tỉ lệ HS trung bình - yếu cao 1.5.2... Phân loại bài tập hóa học Hiện nay nhiều cách phân loại khác nhau dựa trên các sở khác nhau:  Dựa vào nội dung toán học của bài tập: + Bài tập định tính (không tính toán) + Bài tập định lượng (có tính toán)  Dựa vào hoạt động của HS khi giải bài tập: + Bài tập thuyết (không tiến hành thí nghiệm) + Bài tập thực nghiệm (có tiến hành thí nghiệm)  Dựa vào nội dung hóa học của bài tập: + Bài. .. SGK SBT đối với HS trung bình - yếu là đầy đủ Câu 4: Phương pháp nào em thường dùng khi tự học môn hóa? Bảng 1.11: Ý kiến của HS về phương pháp học hóa Tỉ lệ (%) HS Phương pháp của em - Học thuyết bằng cách đọc to nhiều lần - Học thuyết bằng cách ghi ra giấy thành sơ đồ, các PƯHH Coi lại bài làm bài tập sau mỗi buổi học hóa - Khi tiết hóa mới coi lại bài làm bài tập ở nhà - Làm hết bài . tài: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU PHẦN KIM LOẠI LỚP 12 CƠ BẢN - THPT”. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống. Thị Hương XÂY DỰNG HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU PHẦN KIM LOẠI LỚP 12 CƠ BẢN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông, Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông, Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông, Tổng quan vấn đề nghiên cứu, Tầm quan trọng của lý thuyết đối với việc học bộ mơn hóa học Các học thuyết cơ bản, Các định luật hóa học cơ bản Các khái niệm cơ bản, Khái niệm bài tập hóa học Tác dụng của bài tập hóa học, Phân loại bài tập hóa học Điều kiện giúp học sinh giải tốt bài tập hóa học, Một số dạng bài tập phần hóa vơ cơ lớp 12, Nhận diện học sinh trung bình - yếu Nguyên nhân học sinh học yếu, Những khó khăn khi dạy học sinh trung bình - yếu Mục đích điều tra Đối tượng điều tra Phương pháp điều tra Tiến trình điều tra, Kết quả điều tra, Những định hướng khi dạy học Các phương pháp dạy học được sử dụng chủ yếu trong chương, Dạng bài truyền thụ kiến thức mới Dạng bài ơn tập, luyện tập nhằm củng cố và hồn thiện kiến thức, Dạng bài thực hành hóa học, Dạng bài kiểm tra đánh giá kiến thức, Nguyên tắc xây dựng, Quy trình xây dựng hệ thống lý thuyết Hệ thống lý thuyết chương “Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhơm”, Nguyên tắc xây dựng, Quy trình xây dựng hệ thống bài tập, 6,00. KH H K. c. R Na. 26, Na 4,2 gam. c. 6,3 gam. 6,5 gam. 32 11,82. c. 19,70. 17,73. 3,940. c. 1,970. 2,364. 34 0,048. c. 0,06. 0,04. 35 84. c. 40. 92. 36, Bài tập dùng cho bài “Nhôm và hợp chất của nhôm”, V = 11,2a + b. 0,48M. Be và Mg. 5,8 gam., 1M. KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG, 1,2. Li và Be. Na và Mg., Bài tập dùng cho bài “Luyện tập nhôm”, 8,1 gam. KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG, a : b 1 : 4. c. a : b = 1 : 5. a : b 1 : 4. 25 Cho 200 ml dd AlCl 1,8. c. 2,4. 2. 26 Cho V lít dd NaOH 2M vào dd ch 0,45. c. 0,25. 0,05. 27 21,40., Giả Ứng dụng Điều chế Phim -, Td với phi kim Cl Ứng dụng Trạng thái tự nhiên Điều chế, Ứng dụng Ứng dụng Tính chất Ứng dụng Tính chất Ứng dụng, Tính chất Ứng dụng:, Td với phi kim Cl Canxi hiđroxit - CaOH, Canxi cacbonat - CaCO Canxi sunfat - CaSO, Phương pháp kết tủa Phương pháp trao đổi ion, Tác dụng với axit Tác dụng với axit a Axit thường H Tác dụng với dd kiềm, Tác dụng với oxit kim loại Ở nhiệt độ cao, Al khử được nhiều ion kim loại Tác dụng với dd kiềm, Mục đích thực nghiệm Nhiệm vụ thực nghiệm Đối tượng và thời gian thực nghiệm Tiến hành thực nghiệm, Kết quả thực nghiệm, Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm, Tiến hành thực nghiệm sư phạm Với các cấp quản lý giáo dục - đào tạo Với giáo viên bộ môn, Hoàng Chúng 1983,, Robert J.Marzaro, Debra J.Pickering, Jane E.Pollock 2005, C Hà Minh Tân 2007, “, http:www.violet.vn http:www.hocmai.vn http:www.moet.edu.vn http:www.hoahocvietnam.com

Từ khóa liên quan