phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông

91 995 7
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2014, 14:10

B GIO D C V O T O I H C HU TR NG I H C S PH M THI U TR NG GIANG PHAẽT TRIỉN NNG LặC Tặ DUY CHO HOĩC SINH THNG QUA H THNG BAèI TP PHệN DN XUT HIROCACBON HOẽA HOĩC 11 NNG CAO TRặèNG TRUNG HOĩC PHỉ THNG CHUYấN NGNH : LL & PPDH MễN HểA HC M S : 60 14 10 LU N V N TH C S GIO D C H C Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. Nguyn Xuõn Trng Hu , n m 2011  LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Huế, tháng 9 năm 2011 Tác giả luận văn THIỀU TRƯỜNG GIANG  LỜI CẢM ƠN Với những tình cảm chân thành và tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng cám ơn : PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường, người thầy, người hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn tôi hoàn thành nghiên cứu đề tài luận văn. Quý thầy giáo, cô giáo khoa Hóa, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Sư phạm Huế đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành bản luận văn. Ban Giám hiệu, quý thầy giáo, cô giáo, trường THPT Trần Quốc Tuấn. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn. Mặc dù đã rất cố giắng, nhưng khả năng còn hạn chế nên chắc chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý Thầy giáo, Cô giáo và các bạn đồng nghiệp chỉ dẫn, góp ý để luận văn được hoàn chỉnh. Huế, tháng 9 năm 2011 Tác giả luận văn Thiều Trường Giang  MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục 1 Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 3 Danh mục các bảng, biểu 4 Phần 1. MỞ ĐẦU 6    Í Ọ ĐỀ     Ụ ĐÍ Ứ     Ệ Ụ Ứ      Ể ĐỐ ƯỢ Ứ     Ả Ế Ọ    ƯƠ Ứ       Đ Ớ Ủ Ậ Ă  Phần 2. NỘI DUNG 9 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 9 VỀ PHÁT TRIỂN DUY CHO HỌC SINH 9 TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 9   !"# # $ %&'(() $(  !"*&+& *,$& /0-1/0-/ư à ấ đề ể ư ọ . 2 ( %&34& *()+$5 "& *&34& *-/0 /0-/0-/à ậ ọ ạ ọ ọ  6!4$& 5 42# # *%&'(() $(  !"*&+7ệ ữ à ệ ể ư  8$&&8$&,  $52 %&'(() $$ $59 *(  !"*&+7ử ụ để ể ă ự ư & $$4"ệ . CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG BÀI TẬP PHẦN DẪN XUẤT HIĐROCACBON ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY 31 CHO HỌC SINH 31 :;$9!" $(  !" *9 %0(  !"9+5*# (  !"< $*& $5ệ ư độ ậ ư à ư ệ ứ  :;$9!" $(  !"() !( $50(  !"&8$&( $5# (  !"=&'>!'(ệ ư ừ ượ ư ượ à ư 1 :;$9!" $(  !"&34& *ệ ư ọ 1 :;$9!" $(  !" 4& $50(  !"< $*& $50(  !"%&?%&'$ệ ư đ ướ ư ệ ứ ư  :;$9!" $(  !",'$5( +ệ ư ạ   * @*&0$& A# (& *$5& A, %& Aụ đ ệ ụ ự ệ ư ạ  & $5%&'%(& *$5& A, %& Aươ ự ệ ư ạ    (>! (& *$5& A, %& Aế ả ự ệ ư ạ . 7 9@= (>! (& *$5& A, %& Aử ế ả ự ệ ư ạ  &B$(@*&= (>! (& *$5& A, %& Aế ả ự ệ ư ạ  Phần 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86  DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TT Viết tắt Viết đầy đủ 1 BTHH Bài tập hóa học 2 CTCT Công thức cấu tạo 3 CTĐGN Công thức đơn giản nhất 4 CTPT Công thức phân tử 5 DHHH Dạy học hóa học 6 ĐC Đối chứng 7 ĐHSP Đại học sư phạm 8 đktc Điều kiện tiêu chuẩn 9 g Gam 10 GV Giáo viên 11 HS Học sinh 12 L Lít 13 mL Mini lit 14 NXB Nhà xuất bản 15 PTHH Phương trình hóa học 16 THPT Trung học phổ thông 17 TN Thực nghiệm 18 TNSP Thực nghiệm sư phạm  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Trang Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả điểm kiểm tra 15 phút Error: Reference source not found Bảng 3.2. Thống kê chất lượng kiểm tra 15 phút Error: Reference source not found Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả điểm kiểm tra 1 tiết Error: Reference source not found Bảng 3.4. Thống kê chất lượng kiểm tra 1 tiết Error: Reference source not found Bảng 3.5. Bảng phân phối tần suất luỹ tích các bài kiểm tra.Error: Reference source not found Bảng 3.6. Kết quả phân tích thống kê điểm kiểm tra Error: Reference source not found Bảng 3.7. So sánh cặp TN - ĐC với phép thử student Error: Reference source not found Biểu đồ 3.1. Thống kê chất lượng kiểm tra 15 phút Error: Reference source not found Biểu đồ 3.2. Thống kê chất lượng kiểm tra 1 tiết Error: Reference source not found Biểu đồ 3.3. Đường luỹ tích bài kiểm tra 15 phút Error: Reference source not found Biểu đồ 3.4. Đường luỹ tích tổng hợp bài kiểm tra 1 tiếtError: Reference source not found Sơ đồ 1. Quan hệ giữa giải BTHH và phát triển duy 29 Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả điểm kiểm tra 15 phút 80 Bảng 3.2. Thống kê chất lượng kiểm tra 15 phút 80 Biểu đồ 3.1. Thống kê chất lượng kiểm tra 15 phút 80 Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả điểm kiểm tra 1 tiết 80 Bảng 3.4. Thống kê chất lượng kiểm tra 1 tiết 80 Biểu đồ 3.2. Thống kê chất lượng kiểm tra 1 tiết 81 Bảng 3.5. Bảng phân phối tần suất luỹ tích các bài kiểm tra 81  Biểu đồ 3.3. Đường luỹ tích bài kiểm tra 15 phút 81 Biểu đồ 3.4. Đường luỹ tích tổng hợp bài kiểm tra 1 tiết 82 Bảng 3.6. Kết quả phân tích thống kê điểm kiểm tra 82 Bảng 3.7. So sánh cặp TN - ĐC với phép thử student 82  Phần 1. MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Triết lí của giáo dục thế kỷ 21 được UNESCO công bố là : Học để học cách học, học để chung sống, học để sáng tạo. Học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập với cộng đồng quốc tế. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đổi mới nền giáo dục là trọng tâm của sự phát triển. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế là con người. Công cuộc đổi mới này đòi hỏi nhà trường phải đào tạo ra những con người lao động năng động, sáng tạo làm chủ đất nước, tạo nguồn nhân lực cho một xã hội phát triển. Hiện nay, chúng ta đang hướng đến xây dựng một xã hội học tập, một xã hội mà trong đó hướng người học vào quá trình học tập suốt đời nhằm mục tiêu xây dựng một nền kinh tế tri thức phục vụ nhân dân. Vì vậy, mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 đã chỉ rõ rằng “Phấn đấu đưa nước ta trở thành một nền giáo dục tiên tiến, khoa học, dân tộc, đại chúng, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới một xã hội học tập, có khả năng hội nhập quốc tế. Nền giáo dục phải đào tạo được những con người Việt Nam có năng lực duy độc lập, phê phán và sáng tạo, có khả năng thích ứng, hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề, có năng lực nghề nghiệp, có năng lực học suốt đời, có thể lực tốt, có bản lĩnh trung thực, dám làm, ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân, gắn bó với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” [4]. Dạy học về cơ bản là dạy cách duy, học cách duy, dạy cách họchọc cách học. Dạy học không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn phải thông qua kiến thức để rèn luyện duy cho học sinh, vì kiến thức là nguyên liệu của duy. Phát triển năng lực duy, năng lực lao động sáng tạo cho học sinh là một trong những mục tiêu quan trọng nhất cần đạt được trong DHHH ở trường phổ thông. Thông qua dạy học rèn cho học sinh thói quen, ý thức biết trăn trở với mỗi vấn đề học tập, không duy theo lối mòn cho sẵn để tìm ra cách giải quyết vấn đề ngắn hơn, hay hơn chính là rèn duy, sáng tạo cho các em. Hóa học là môn học có nhiều khả năng rèn duy cho học sinh, nếu người giáo viên biết khai thác mọi tình huống dạy học, đặc biệt là thông qua việc tuyển  chọn và sử lí hệ thống bài tập Hóa học. Bài tập Hóa học là một trong những phương tiện đắc lực nhất, quan trọng nhất để hoàn thiện kiến thức cho học sinh. Qua bài tập hóa học, các kiến thức được ôn tập, củng cố, được chính xác hóa và sâu sắc thêm, các kỹ năng được phát triển đặc biệt kỹ năng vận dụng kiến thức, phát triển duy logic sáng tạo, rèn luyện đạo đức tác phong và nhân cách của học sinh. Từ những lí do trên, chúng tôi quyết định nghiên cứu đề tài : “Phát triển năng lực duy cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 nâng cao trường Trung học phổ thông” Đây là hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan dùng để phát triển duy cho HS trong quá trình dạy học. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển duy, từ đó xây dựng hệ thống bài tập phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức hoá học 11 nâng cao trường THPT, có nội dung có thể khai thác để phát triển năng lực duy cho học sinh. 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu hoạt động duy của HS trong quá trình giải BTHH phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức Hóa học 11 nâng cao trường THPT, từ đó hướng dẫn HS xây dựng tiến trình luận giải, làm cơ sở cho việc tìm kiếm lời giải một cách có hiệu quả. - Xây dựng những biện pháp có tính phương pháp luận nhằm phát triển năng lực duy hóa học cho HS thông qua việc giải BTHH. - Xây dựng hệ thống bài tập phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức Hóa học 11 nâng cao dùng phát triển duy cho HS. - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của những biện pháp có tính phương pháp luận và hệ thống bài tập đã xây dựng để phát triển năng lực duy cho HS thông qua quá trình tìm kiếm lời giải. Rút ra kết luận về khả năng áp dụng những biện pháp và hệ thống bài tập đã đề xuất. 4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4.1. Khách thể nghiên cứu : Quá trình dạy học môn Hóa họctrường phổ thông 4.2. Đối tượng nghiên cứu : Hoạt động duy của HS trong quá trình giải BTHH và các biện pháp nhằm phát triển duy cho HS thông qua hệ thống bài tập phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức Hóa học 11 nâng cao trường THPT. [...]... trin t duy cho HS THPT - xut cỏch la chn cỏc dng BTHH phỏt trin t duy cho HS THPT - L ti liu tham kho cho GV v HS trong quỏ trỡnh DHHH trng THPT 8 Phn 2 NI DUNG CHNG 1 C S L LUN V THC TIN V PHT TRIN T DUY CHO HC SINH TRONG DY HC HểA HC 1.1 T duy v vn phỏt trin t duy cho hc sinh [9], [10], [14] 1.1.1 T duy l gỡ ? L.N Tụnxtụi ó vit : Kin thc ch thc s l kin thc khi no nú l thnh qu nhng c gng ca t duy. .. nhúm chc Húa hc 11 nõng cao trng THPT vi ni dung kin thc phong phỳ, sõu sc v GV bit khai thỏc trit cỏc bi tp ú rốn luyn cỏc loi t duy nh : T duy c lp, t duy logic, t duy phờ phỏn, t duy tru tng, t duy húa hc, t duy sỏng to, thỡ nng lc t duy ca HS s phỏt trin, hiu qu dy hc c nõng cao 6 PHNG PHP NGHIấN CU 6.1 Nghiờn cu c s lớ lun ca ti - Nghiờn cu lớ lun v vic phỏt trin nng lc t duy cho HS - Nghiờn... trin t duy cho HS, hỡnh thc liờn h gia BTHH v phỏt trin t duy HS - Gúp phn lm sỏng t ý ngha, tỏc dng ca BTHH trong quỏ trỡnh rốn luyn, phỏt trin t duy cho HS THPT - ti ó cp n ni dung v phng phỏp phỏt trin t duy cho HS trong DHHH trng THPT thụng qua h thng BTHH phn hp cht hu c cú nhúm chc lp 11 nõng cao trng THPT - Tuyn chn, xõy dng v s dng h thng BTHH phn hp cht hu c cú nhúm chc lp 11 nõng cao hỡnh... nhng mi quan h cú tớnh quy lut Kt qu ca khỏi quỏt húa cho ta mt cỏi gỡ chung cho hng lot s vt, hin tng cựng loi Tru tng v khỏi quỏt l hai thao tỏc c bn c trng ca t duy con ngi Hai thao tỏc ny cú quan h mt thit vi nhau, chi phi v b sung cho nhau ging nh mi quan h gia phõn tớch v tng hp 1.1.6.6 T duy a hng - T duy a hng (a chiu) l kiu t duy tỡm nhiu hng (nhiu cỏch) thc hin mt cụng vic - HS t duy a hng... nc phỏt trin, mt s phng phỏp quan trng nh tp kớch nóo, gin ý ó c ỏp dng cho hc sinh trong quỏ trỡnh dy hc v mang li hiu qu cao Ngoi ra, trong gi hc giỏo viờn nờn t chc cho hc sinh tho lun nhúm Vi cỏch hc ny s to iu kin cho hc sinh c trao i, tranh lun v khỏm phỏ kin thc mi, giỳp cỏc em c lp hn, nng ng hn v sỏng to hn 1.1.7 Vn phỏt trin nng lc t duy - Vic phỏt trin t duy cho HS trc ht l giỳp HS thụng... v rốn luyn k nng cho HS + S dng BTHH rốn luyn cỏc loi t duy + S dng BTHH rốn luyn nng lc phỏt hin vn v gii quyt vn 1.3 Quan h gia BTHH v vic phỏt trin t duy cho HS Theo thuyt hot ng cú i tng thỡ nng lc ch cú th hỡnh thnh v phỏt trin trong hot ng giỳp HS phỏt trin t duy m nh cao l t duy sỏng to, bc u cn to cho cỏc em kh nng suy ngh, lm vic c lp Ch khi cú c t duy c lp thỡ cỏc t duy khỏc mi bt u... phỏp v nng lc t duy húa hc l bi dng cho HS bit vn dng thnh tho cỏc thao tỏc t duy v phng phỏp lụgic, da vo nhng 16 du hiu quan sỏt c m phỏn oỏn v tớnh cht v s bin i ni ti ca cht, ca quỏ trỡnh Nh vy cng ging nh t duy khoa hc t nhiờn, toỏn hc v vt lý, t duy húa hc cng s dng cỏc thao tỏc t duy vo quỏ trỡnh nhn thc thc tin v tuõn theo quy lut chung ca quỏ trỡnh nhn thc Trc quan sinh ng T duy tru tng Thc... ri cui cựng t duy ca HS c rốn luyn v phỏt trin thng xuyờn, ỳng hng, thy c giỏ tr lao ng, nõng kh nng hiu bit th gii ca HS lờn mt tm cao mi, gúp phn cho quỏ trỡnh hỡnh thnh nhõn cỏch ca HS 28 S 1 Quan h gia gii BTHH v phỏt trin t duy BTHH Hoạt động giải BTHH Nghiên cứu đề bài Độc lập Logic Tiến trình luận giải Biện chứng Trừu ng Thực hiện tiến trình giải Hình ng Khái quát Hóa học Đa hướng Đánh... cú cỏi mi c tỡm ra ú chớnh l quỏ trỡnh t duy bin chng - Vic rốn luyn v vn dng t duy bin chng lm cho vic hc Húa hc cú tớnh suy lun cao, hiu sõu, d nh v nh lõu kiờn thc, phỏt trin t duy, gim i 15 rt nhiu s ghi nh mỏy múc, hc thuc lũng D dng phc hi c kin thc, khi lõu ngy kin thc ó quờn i mt phn 1.1.6.8 T duy húa hc T duy húa hc thuc t duy khoa hc t nhiờn, m t duy khoa hc t nhiờn c c trng bng cỏc phng... im ca t duy - Quỏ trỡnh t duy nht thit phi s dng ngụn ng l phng tin : Gia t duy v ngụn ng cú mi quan h khụng th chia ct, t duy v ngụn ng phỏt trin trong s thng nht vi nhau T duy da vo ngụn ng núi chung v khỏi nim núi riờng Mi khỏi nim li c biu th bng mt hay mt tp hp t Vỡ vy, t duy l s phn ỏnh nh vo ngụn ng Cỏc khỏi nim l nhng yu t ca t duy S kt hp cỏc khỏi nim theo nhng phng thc khỏc nhau, cho phộp . năng lực tư duy cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 nâng cao trường Trung học phổ thông Đây là hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan dùng. luận nhằm phát triển năng lực tư duy hóa học cho HS thông qua việc giải BTHH. - Xây dựng hệ thống bài tập phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức Hóa học 11 nâng cao dùng phát triển tư duy cho HS. -. biện pháp nhằm phát triển tư duy cho HS thông qua hệ thống bài tập phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức Hóa học 11 nâng cao trường THPT.  5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu có hệ thống BTHH phần hợp chất
- Xem thêm -

Xem thêm: phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông, phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông, phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần dẫn xuất hiđrocacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn