tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học vô cơ lớp 12 nâng cao nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông

105 1,784 4
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2014, 13:54

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 4 5 DANH MỤC CÁC BẢNG ĐỒ THỊ 5 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 7 1. Lý do chọn đề tài 7 2. Mục đích nghiên cứu 8 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 8 4. Phương pháp nghiên cứu 8 53. Khách thể đối tượng nghiên cứu 9 64. Giả thuyết khoa học 9 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 9 6. Phương pháp nghiên cứu 10 7. Đóng góp của đề tài 10 PHẦN 2: NỘI DUNG 11 CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 11 1.1. Đổi mới phương pháp dạy học hoá học [2], [4], [19] 11 1.1.1. Phương pháp dạy học hoá học (trang 29 [62], [7]) 11 1.1.2. Phương hướng đổi mới phương pháp dạy học hoá học [6], [74], [2918], [322] tr181 11 1.2. Hoạt động nhận thức sự phát triển năng lực nhận thức [6], [96], [210], [12] 13 1.2.1. Khái niệm nhận thức 13 1.2.2. Sự phát triển năng lực nhận thức cho học sinh 13 14 1.3. duy việc phát triển duy trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông [3], [6], [74], [96], [107], [159], [210], [2211], [27], [18] 14 - 1 - 1.3.1. duy là gì? [6], [7], [10] 14 1.3.2. Tầm quan trọng của phát triển duy 14 1.34.3. Những đặc điểm của duy 15 1.34.4. Những phẩm chất của duy 15 1.34.5. Các thao tác duy phương pháp logic 15 1.34.6. Các hình thức bản của duy 16 1.35.7. duy hoá học sự phát triển duy trong dạy học hoá học 16 1.35.8. Đánh giá trình độ phát triển duy của học sinh 17 1.46. Bài tập hoá học [33], [64], [7], [96], [26], [27], [28] 19 1.46.1. Khái niệm bài tập hoá học 19 1.46.2. Tác dụng của bài tập hoá học 19 1.46.3. Phân loại bài tập hoá học 20 1.46.4. Xu hướng phát triển của bài tập hoá học 21 1.4.57. Sơ đồ quan hệ giữa hoạt động giải bài tập hoá học việc phát triển duy cho học sinh 22 1.58. Tình hình sử dụng bài tập hoá học để phát triển năng lực duy cho học sinh ở các trường trung học phổ thông hiện nay 22 1.58.1. Mục đích phương pháp điều tra 22 1.58.2. Kết quả điều tra thực tiễn việc rèn luyện năng lực duy cho học sinh ở trường trung học phổ thông 23 CHƯƠNG 2: CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG BÀI TẬP HOÁ HỌC 25 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY CHO HỌC SINH 25 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 25 2.1. Rèn năng lực quan sát các thao tác duy 25 2.1.1. Rèn năng lực quan sát so sánh 25 2.1.2. Rèn các thao tác duy 34 2.2. Rèn năng lực duy cho học sinh 39 2.2.1. Rèn năng lực duy độc lập 39 2.2.2. Rèn năng lực duy logic 44 - 2 - 2.2.3. Rèn năng lực phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề 48 2.2.4. Rèn năng lực duy linh hoạt, sáng tạo 55 2.2.4.2. Nâng cao dần khả năng lao động trí óc cho học sinh bằng cách nâng dần mức độ yêu cầu của bài tập 61 2.3. Hệ thống bài tập hoá học lớp 12 nâng cao nhằm phát triển năng lực duy cho học sinh trung học phổ thông 66 2.3.1. Bài tập chương 5: Đại cương về kim loại 67 2.3.2. Bài tập chương 6: Kim loại kiềm - – Kim loại kiềm thổ - Nhôm. .74 2.3.3. Bài tập chương 7: Crom - Sắt - Đồng 78 82 * Bài tập ở mức độ hiểu 82 * Bài tập ở mức độ vận dụng 82 * Bài tập ở mức độ vận dụng sáng tạo 82 2.3.3. Bài tập chương 7: Crom – Sắt – Đồng 82 * Bài tập ở mức độ biết 82 * Bài tập ở mức độ hiểu 82 * Bài tập ở mức độ vận dụng 82 * Bài tập ở mức độ vận dụng sáng tạo 82 2.3.4. Bài tập chương 8: Phân biệt một số hợp chất cơ, chuẩn độ dung dịch 82 2.3.4.1. Bài tập trắc nghiệmd 82 2.3.4.2. Bài tập tự luận 84 2.3.5. Bài tập chương 9: Hoá học vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường 85 * Bài tập ở mức độ vận dụng sáng tạo 90 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM PHẠM 91 3.1. Mục đích thực nghiệm phạm 91 3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm phạm 91 3.3. Nội dung thực nghiệm phạm 91 3.4. Kế hoạch thực nghiệm phạm 91 3.4.1. Đối tượng địa bàn thực nghiệm 91 - 3 - 3.4.2. Bài dạy thực nghiệm 91 Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm 91 Bài 35. Luyện tập: Tính chất của nhôm hợp chất của nhôm 92 Bài 40. Sắt 92 Bài 45. Luyện tập: Tính chất của crom, sắt những hợp chất của chúng. 92 3.5. Tiến hành thực nghiệm xử lý kết quả 92 PHẦN 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 98 3.3. Nội dung thực nghiệm phạm 101 3.4. Quy trình thực nghiệm phạm 101 3.4.1. Kế hoạch 101 3.4.2. Tiến hành thực nghiệm phạm 101 3.4.3. Kết quả thực nghiệm 101 3.4.4. Xử lý kết quả thực nghiệm 101 3.4.5. Phân tích kết quả thực nghiệm 101 PHẦN 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình sách giáo khoa lớp 12 thí điểm, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 102 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu, chữ viết tắt Nội dung, chữ viết đầy đủ BTHH Bài tập hoá học DH Dạy học ĐHSP Đại học phạm dd Dung dịch đktc Điều kiện tiêu chuẩn ĐC Đối chứng e Electron GV Giáo viên HS Học sinh  Kết tủa m Khối lượng KL Kim loại NXB Nhà xuất bản PPDH Phương pháp dạy học PTHH Phương trình hoá học SGK Sách giáo khoa - 4 - V Thể tích TN Thực nghiệm TS Tiến sĩ THPT Trung học Phổ thông DANH MỤC CÁC BẢNG ĐỒ THỊ T T Bảng, đồ thị Trang 1 Bảng 3.1. Bảng thống kê các điểm số (X i ) của bài kiểm tra số 1 75 2 Bảng 3.2. Bảng phân phối tần suất của bài kiểm tra số 1 76 3 Bảng 3.3. Bảng phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra số 1 76 4 Bảng 3.4. Bảng phân phối tần suất theo học lực của bài kiểm tra số 1 77 5 Bảng 3.5. Bảng tổng hợp các tham số đặc trưng của bài kiểm tra số 1. 77 6 Bảng 3.6. Bảng thống kê các điểm số (X i ) của bài kiểm tra số 2 77 7 Bảng 3.7. Bảng phân phối tần suất của bài kiểm tra số 2 78 8 Bảng 3.8. Bảng phân phối tần suất lũy tích của bài kiểm tra số 2 78 9 Bảng 3.9. Bảng phân phối tần suất theo học lực của bài kiểm tra số 2. 79 10 Bảng 3.10. Bảng tổng hợp các tham số đặc trưng của bài kiểm tra số 2. 79 11 Hình 3.1. Đồ thị đường lũy tích tổng hợp bài kiểm tra số 1 76 12 Hình 3.2. Đồ thị thống kê chất lượng bài kiểm tra số 1 77 13 Hình 3.3. Đồ thị đường lũy tích tổng hợp bài kiểm tra số 2 78 14 Hình 3.4. Đồ thị thống kê chất lượng bài kiểm tra số 2 79 - 5 - - 6 - PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển nhanh, mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ của công nghệ thông tin nói riêng khoa học công nghệ nói chung đang từng ngày từng giờ xâm nhập sâu rộng đến hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Muốn đưa nước ta trở thành một nước tiên tiến nhanh chóng, hòa nhập vào dòng tiến hoá chung của nhân loại, chúng ta chỉ một con đường là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá hội nhập quốc tế là con người, là nguồn nhân lực đủ trình độ ở nhiều lĩnh vực của đất nước. Để đáp ứng với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải đổi mới giáo dục, trong đó sự đổi mới căn bản về phương pháp dạy học (PPDH) nhằm đào tạo thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, kỹ năng, kỹ xảo trong mọi lĩnh vực, tiềm năng cạnh tranh trí tuệ trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang hướng tới nền kinh tế tri thức. Luật giáo dục (2005), Điều 28.2, đã ghi “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Từ nhu cầu của thời đại, tiếp thu tưởng chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam, việc đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả dạy học (DH) nói chung DH hoá học ở trường trung học phổ thông (THPT) nói riêng đã được đầu nhiều. Tuy nhiên, việc phát triển năng lực duy rèn trí thông minh cho học sinh (HS) vẫn chưa được chú trọng đúng mức, trong đó giải bài tập hoá học (BTHH) với cách là một PPDH, tác dụng tích cực đến việc phát triển duy, rèn trí thông minh cho HS chưa được giáo viên (GV) vận dụng linh hoạt khai thác triệt để. Một số GV mới chỉ DH để giải bài tập mà chưa DH bằng giải BTHH. Vì vậy, muốn nâng cao hiệu quả DH mỗi GV cần phải xây dựng chọn lọc kỹ hệ thống BTHH, tìm ra phương pháp giải nhanh sử dụng chúng sao cho phù - 7 - hợp với đặc điểm của từng kiểu bài lên lớp không những tác dụng củng cố, hoàn thiện kiến thức còn giúp HS phát triển năng lực duy rèn trí thông của mình. Từ những lý do trên, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng DH, chúng tôi chọn đề tài: “TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC LỚP 12 NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”. 2. Mục đích nghiên cứu Xác định những biện pháp tính phương pháp luận, tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập hoá lớp 12 nâng cao nhằm nội dung thể sử dụng để phát triển năng lực duy rèn trí thông minh cho HS đề xuất cách sử dụng. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận về hoạt động nhận thức, phát triển năng lực duy cho HS thông qua việc sử dụng BTHH trong quá trình DH. - Nghiên cứu thực tiễn DH hoá học nói chung điều tra bản về tình hình sử dụng BTHH nhằm phát triển năng lực duy cho HS trong DH hoá học ở trường THPT hiện nay. - Xây dựng một số biện pháp tính phương pháp luận nhằm phát triển năng lực duy hoá học cho HS thông qua việc sử dụng BTHH. - Tuyển chọn xây dựng: Hệ thống BTHH nội dung hoá học phong phú, sâu sắc, phần tính toán đơn giản, nhưng yêu cầu HS phải duy hoá học phương pháp giải nhanh. Hệ thống bài tập nhiều cách giải, bài tập thực nghiệm bài tập thực hành để HS thể duy theo nhiều hướng khác nhau. - Thực nghiệm phạm để đánh giá chất lượng của hệ thống bài tập đã tuyển chọn, xây dựng hiệu quả của những biện pháp sử dụng BTHH đã đề xuất trong thực tế DH hoá học ở trường THPT. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại tài liệu để nghiên cứu sở lý luận của đề tài. - 8 - 4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng các phương pháp quan sát, điều tra, phỏng vấn để tìm hiểu thực tiễn việc phát triển năng lực duy của HS trong quá trình giải BTHH tình hình sử dụng BTHH của GV trong DH hoá học ở trường THPT hiện nay. Thực nghiệm phạm (TNSP). 4.3. Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê toán học 53. Khách thể đối tượng nghiên cứu 53.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình DH ở trường THPT. 53.2. Đối tượng nghiên cứu Hệ thống BTHH lớp 12 nâng cao nhằm phát triển năng lực duy rèn trí thông minh cho HS ở trường THPT . 64. Giả thuyết khoa học Trong quá trình DH, nếu GV tuyển chọn xây dựng được hệ thống BTHH đa dạng, với nội dung kiến thức phong phú, phương pháp giải phù hợp sử dụng một cách hợp lý trong việc phối hợp chặt chẽ các hình thức tổ chức trong quá trình DH môn hoá học sẽ tác dụng phát triển duy rèn trí thông minh cho HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu lý luận về hoạt động nhận thức, phát triển năng lực duy rèn trí thông minh cho HS thông qua việc sử dụng BTHH trong quá trình DH. 5.2. Điều tra bản về tình hình sử dụng BTHH, nêu lên ưu nhược điểm của việc sử dụng BTHH trong DH hoá học ở trường THPT hiện nay. 5.3. Xây dựng một số biện pháp tính phương pháp luận nhằm phát triển năng lực duy rèn trí thông minh hóa học cho HS thông qua việc sử dụng BTHH. 5.4. Tuyển chọn xây dựng: Hệ thống BTHH nội dung hoá học phong phú, sâu sắc, phần tính toán đơn giản, nhưng yêu cầu HS phải duy hóa học phương pháp giải nhanh. Hệ thống bài tập nhiều cách giải, bài tập thực nghiệm bài tập thực hành để HS thể duy theo nhiều hướng khác nhau. - 9 - 5.5. Thực nghiệm phạm để đánh giá chất lượng của hệ thống bài tập đã tuyển chọn, xây dựng hiệu quả của những biện pháp sử dụng BTHH đã đề xuất trong thực tế DH hóa học ở trường THPT. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Nghiên cứu lý luận Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại tài liệu để nghiên cứu sở lý luận của đề tài. 6.2. Nghiên cứu thực tiễn Sử dụng các phương pháp quan sát, điều tra, phỏng vấn để tìm hiểu: Thực tiễn việc phát triển duy của HS trong quá trình giải BTHH. Tình hình sử dụng BTHH của GV trong DH hoá học ở THPT hiện nay. Thực nghiệm phạm. 6.3. Xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê toán học 7. Đóng góp của đề tài Ðề xuất các biện pháp sử dụng BTHH nhằm phát triển năng lực duy rèn trí thông minh cho HS THPT. Tuyển chọn, xây dựng hệ thống BTHH lớp 12 nâng cao nội dung phong phú, bài tập nhiều cách giải nhằm phát triển duy cho HS THPT. - 10 - [...]... nng t duy hoỏ hc cho HS cỏc mt: lý thuyt, thc hnh v ng dng - 21 - 1.4.57 S quan h gia hot ng gii bi tp hoỏ hc v vic phỏt trin t duy cho hc sinh BTHH Hot ng gii BTHH Nghiờn cu bi Phõn tớch Tng hp Xõy dng tin trỡnh lun gii So sỏnh Khỏi quỏt hoỏ Kim tra Gii Tru tng hoỏ Quan sỏt Trớ nh Tng tng Phờ phỏn T duy phỏt trin 1.58 Tỡnh hỡnh s dng bi tp hoỏ hc phỏt trin nng lc t duy cho hc sinh cỏc trng trung. .. trin t duy cho HS, hot ng ny to mt trong nhng iu kin tt nht phỏt trin nng lc trớ tu, nng lc hnh ng cho HS 1.35.8 ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin t duy ca hc sinh Hc tp l mt trng hp riờng ca nhn thc Vic ỏnh giỏ quỏ trỡnh hc tp ca HS thụng qua vic ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin t duy ca HS 1.35.8.1 ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin t duy ca hc sinh theo quan im ca c Giỏo s Nguyn Ngc Quang Vic ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin t duy. .. s phỏt trin c t duy c lp sỏng to ca hc sinh, nõng cao cht lng DH, gúp phn xõy dng t nc ngy cng tt p hn - 24 - CHNG 2: CC BIN PHP S DNG BI TP HO HC NHM PHT TRIN NNG LC T DUY CHO HC SINH TRUNG HC PH THễNG Hoỏ hc l mụn khoa hc t nhiờn v l mụn hc va thc nghim va lý thuyt Vỡ vy, thy cụ giỏo khụng ch dy cho HS kin thc m phi dy cỏch hc, c bit l phng phỏp t hc Dy cỏch hc v c bn l dy cỏch t duy Dy cỏch hc hoỏ... phỏt trin khi t duy c phỏt trin 1.3 T duy v vic phỏt trin t duy trong dy hc hoỏ hc trng trung hc ph thụng [3], [6], [74], [96], [107], [159], [210], [2211], [27], [18] 1.3.1 T duy l gỡ? [6], [7], [10] I N Tụnxtụi ó vit: kin thc ch thc s l kin thc khi no nú l thnh qu ca nhng c gng ca t duy ch khụng phi ca trớ nh Nh vy, HS ch thc s lnh hi c tri thc ch khi h thc s t duy Theo M N Sacacụv: T duy l s nhn thc... Gia Lai, 14 nm kinh nghim DH hoỏ hc, cho rng: Thụng qua DH hoỏ hc, cú th rốn luyn tt nng lc t duy cho HS, nhng ớt c thc hin thng xuyờn GV ch dựng BTHH vi mc ớch ch yu l khc sõu kin thc cho HS i vi HS, khi c hi: Ccỏc thy cụ dựng BTHH dy cỏc em nh th no, em Trnh Lng Bo, lp 12TN2 (nm hc 2009 2010), trng THPT Lờ Thỏnh Tụng - Gia Lai nhn xột: : Thng l cỏc thy cụ ra bi cho HS, yờu cu HS gii, nu HS gii ỳng... theo cụng thc v phng trỡnh, bi tp bin lun, bi tp dựng cỏc giỏ tr trung bỡnh, - Da vo mc ớch s dng: Bi tp dựng kim tra u gi, bi tp dựng cng c kin thc, bi tp dựng ụn luyn, tng kt, - Da vo mc nhn thc v t duy: Bi tp trỡnh bit, hiu, vn dng, vn dng sỏng to Cn c vo thc tin DH hin nay, chỳng tụi s phõn loi, sp xp cỏc bi tp hoỏ hchoỏ hc da vo mc nhn thc v t duy 1.46.4 Xu hng phỏt trin ca bi tp hoỏ hc Hin... dng h thng BTHH - 22 - 1.58.2 Kt qu iu tra thc tin vic rốn luyn nng lc t duy cho hc sinh trng trung hc ph thụng Qua iu tra, chỳng tụi nhn thy: Mt s GV ó n lc i mi PPDH theo hng tớch cc hoỏ hot ng ca ngi hc, cú chỳ ý rốn luyn v phỏt trin nng lc t duy cho HS thụng qua DH hoỏ hc núi chung v s dng BTHH núi riờng V vic s dng BTHH, GV dựng trong gi nghiờn cu ti liu mi thng vi mc ớch dn dt, gi m n kin thc... n mc cao thỡ con ngi cú th gii quyt c mi vn phc tp nht, iu ú cú ngha l anh ta ó t n mt trỡnh t duy cao "Giỏo dc - ú l cỏi c gi li khi m tt c nhng iu hc thuc ó quờn i, nh Vt lý hc ni ting N Isue ó núi nh vy Cõu ny khng nh vai trũ quan - 14 - trng ca vic phỏt trin t duy cng nh mi quan h mt thit ca nú vi DH 1.34.3 Nhng c im ca t duy Quỏ trỡnh t duy nht thit phi s dng ngụn ng lm phng tin: gia t duy v... thc t vic rốn luyn v phỏt trin nng lc t duy cho HS thụng qua DH hoỏ hc, chỳng tụi tin hnh iu tra vic DH hoỏ hc ca GV v HS mt s trng trờn a bn tnh Gia Lai bng cỏc phng phỏp sau: - Phỏt phiu iu tra cho 45 GV dy hoỏ hc cỏc trng THPT tỡm hiu vn thy cụ giỏo rốn luyn nng lc t duy cho HS mc no - Trũ chuyn vi cỏc GV v HS bit c th hn vn rốn luyn nng lc t duy cho HS thụng qua vic s dng h thng BTHH -... tp khú, ri dy cho HS gii c cỏc bi tp ny khc sõu kin thc Trong gi kim tra, cng thng s dng bi tp nh vy, ớt s dng cỏc bi tp ũi hi kh nng t duy sỏng to Bờn cnh ú, qua trũ chuyn trc tip vi GV v HS, chỳng tụi cng thu c kt qu tng t Cụ giỏo Ngụ Th Hng Loan Vừ Th Sng, GV trng THPT Quang Trung Nguyn Hu - An Khờ - Gia Lai, 13 nm trc tip DH hoỏ hc, cho rng: Lõu nay, GV thnh thong mi rốn luyn t duy cho HS thụng . chúng tôi chọn đề tài: “TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC VÔ CƠ LỚP 12 NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”. 2. Mục đích nghiên. động giải bài tập hoá học và việc phát triển tư duy cho học sinh 22 1.58. Tình hình sử dụng bài tập hoá học để phát triển năng lực tư duy cho học sinh ở các trường trung học phổ thông hiện nay. luận, tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hoá vô cơ lớp 12 nâng cao nhằm có nội dung có thể sử dụng để phát triển năng lực tư duy và rèn trí thông minh cho HS và đề xuất cách sử dụng. 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học vô cơ lớp 12 nâng cao nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông, tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học vô cơ lớp 12 nâng cao nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông, tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học vô cơ lớp 12 nâng cao nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông, PHẦN 1: MỞ ĐẦU, Đóng góp của đề tài, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH, * Bài tập ở mức độ biết, CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, Bài 45. Luyện tập: Tính chất của crom, sắt và những hợp chất của chúng., PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy chương trình và sách giáo khoa lớp 12 thí điểm, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn