Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

103 605 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2014, 19:22

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết của đề tài 2 1.2 Mục tiêu đề tài 2 1.3 Nội dung nghiên cứu 3 1.4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4 1.4.1 Phương pháp luận 4 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 4 1.4.2.1 Lập bảng kiểm tra 4 1.4.2.2 Khảo sát thực đòa 4 1.4.2.3 Phỏng đoán 5 1.4.2.4 Đánh giá nhanh 5 1.4.2.5 Ma trận 5 1.5 Giới hạn đề tài 6 CHƯƠNG 2 : MÔ TẢ SƠ LƯC DỰ ÁN XÂY DỰNG CH VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI 2.1 Giới thiệu tên dự án chủ đầu tư 7 2.1.1 Tên dự án 7 2.1.2 Chủ đầu tư 7 2.2 Vò trí của dự án 7 2.2.1 Vò trí của dự án 7 2.2.2 Thuận lợi về vò trí của dự án 7 2.3 Mucï tiêu ý nghóa kinh tế – xã hội của dự án 8 2.3.1 Mục tiêu của dự án 8 2.3.2 Ý nghóa kinh tế – xã hội của dự án 8 2.3.2.1 Ý nghóa kinh tế 8 2.3.2.2 Ý nghóa xã hội 8 2.4 Mô tả sơ lược dự án 9 2.4.1 Tính chất, chức năng qui mô của dự án 9 2.4.2 Qui hoạch tổng mặt bằng 9 2.4.2.1 Phân khu chức năng 9 2.4.2.2Chức năng các khối chính trong khu vực thiết kế 10 2.4.2.3 Công trình kiến trúc 10 2.4.3 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 12 2.4.3.1 Chuẩn bò kỹ thuật đất xây dựng 12 2.4.3.2 Hệ thống giao thông 12 2.4.3.3 Hệ thống cấp điện 13 2.4.3.4 Qui hoạch cấp nước 14 2.4.3.5 Thoát nước thải 15 2.4.3.6 Một số vấn đề về môi trường, rác thải 16 2.4.4 Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 17 2.4.5 Tiến độ thực hiện dự án 17 CHƯƠNG 3 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN , KINH TẾ XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN 3.1 Vò trí giới hạn khu vực dự án 18 3.2 Điều kiện tự nhiên khu vực dự án 18 3.2.1 Đòa hình thổ nhưỡng 18 3.2.2 Đặc điểm khí hậu 19 3.2.3 Đặc điểm đòa chất thủy văn 19 3.2.3.1 Đòa chất 19 3.2.3.2 Thủy văn 20 3.2.4 Chất lượng không khí vùng dự án 20 3.2.5 Chất lượng nước vùng dự án 21 3.3 Điều kiện kinh tế – xã hội khu vực dự án 23 3.4 Nhận xét chung về điều kiện khu vực dự án 24 3.4.1 Thuận lợi 24 3.4.2 Khó khăn 25 CHƯƠNG 4 : ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 4.1 Cơ sở dữ liệu các qui đònh sử dụng trong ĐTM 26 4.1.1 Văn bản pháp lý 26 4.1.2 Tài liệu kỹ thuật 27 4.1.3 Các tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam được áp dụng 28 4.2 Các nguồn gây tác động đến môi trường 28 4.2.1 Nguồn gây tác động sinh ra chất thải 28 4.2.1.1 Trong giai đoạn xây dựng dự án 28 a. Nguồn tác động đến môi trường không khí 29 b. Nguồn tác động đến môi trường nước 29 c. Nguồn tác động đến môi trường đất 30 4.2.1.2 Trong giai đoạn hoạt động dự án 30 a. Nguồn tác động đến môi trường không khí 31 b. Nguồn tác động đến môi trường nước 31 c. Nguồn tác động đến môi trường đất 31 4.2.2 Nguồn gây tác động không sinh ra chất thải 32 4.2.3 Dự báo những sự cố rủi ro do dự án gây ra 33 4.2.3.1 Trong giai đoạn xây dựng 33 a. Tai nạn lao động 33 b. Sự cố cháy nổ 33 4.2.3.2 Trong giai đoạn hoạt động 34 4.3 Các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 34 4.3.1 Tác động do tiếng ồn 34 4.3.2 Tác động do bụi 36 4.3.3 Tác động do khí thải từ các phương tiện vận chuyển 37 4.3.4 Tác động do nước thải tại công trường xây dựng 38 4.3.5 Tác động do nước mưa chảy tràn 39 4.3.6 Tác động do chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng 39 4.3.6.1 Chất thải rắn xây dựng 39 4.3.6.2 Chất thải rắn sinh hoạt 39 4.3.7 Các sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 39 4.4 Các tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án 40 4.4.1 Tác động do nước thải 40 4.4.1.1 Nước thải sinh hoạt 40 4.4.1.2 Nước thải từ hoạt động mua bán rửa chợ 43 4.4.2 Tác động do nước mưa chảy tràn 44 4.4.3 Tác động do chất thải rắn 44 4.4.3.1 Chất thải do hoạt động kinh doanh 44 4.4.3.2 Chất thải do hoạt động của tiểu thương khách hàng 45 4.4.4 Tác động do điều kiện vi khí hậu 45 4.4.5 Tác động do tiếng ồn mùi hôi 45 4.4.5.1 Tiếng ồn 45 4.4.5.2 Mùi hôi 45 4.4.6 Các sự cố trong giai đoạn hoạt động 46 4.5 Các tác động đến môi trường Kinh tế – Xã hội 46 4.5.1 Tác động do việc giải tỏa, di dời dân 46 4.5.2 Tác động đối với cơ sở vật chất kỹ thuật khu vực dự án 46 4.5.3 Tác động đến cảnh quan môi trường 47 4.5.4 Tác động liên quan đến chất lượng cuộc sống con người 47 4.6 Đánh giá các tác động của dự án đến môi trường vùng dự án 47 CHƯƠNG 5 : CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT GIẢM THIỂU Ô NHIỄM DO HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 5.1 Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án 52 5.1.1 Các biện pháp tổ chức thi công xây dựng 52 5.1.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường 52 5.1.3 Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn 53 5.1.4 Kiểm soát ô nhiễm bụi 53 5.1.5 Kiểm soát ô nhiễm nước thải 53 5.1.6 Kiểm soát ô nhiễm chất thải rắn 54 5.1.6.1 Thu gom rác xây dựng 54 5.1.6.2 Thu gom rác sinh hoạt 54 5.1.7 Các biện pháp an toàn lao động 55 5.2 Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn hoạt động 55 5.2.1 Kiểm soát ô nhiễm do nước thải 55 5.2.1.1 Phương án thoát nước 55 5.2.1.2 Xử lý nước thải sinh hoạt 55 5.2.1.3 Xử lý nước thải từ hoạt động kinh doanh 56 5.2.2 Kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn 59 5.2.3 Kiểm soát điều kiện vi khí hậu trong khu vực 60 5.2.4 Các biện pháp giảm thiểu các sự cố 61 5.3 Chương trình giám sát môi trường 51 5.3.1 Giám sát chất lượng không khí giai đoạn xây dựng 62 5.3.2 Giám sát chất lượng nước giai đoạn xây dựng 62 5.4 Dự trù kinh phí bảo vệ môi trường 63 5.5 Đánh giá tính khả thi của các giải pháp kiểm soát giảm thiểu ô nhiễm 63 CHƯƠNG 6 : ĐỀ XUẤT TÍNH TOÁN SƠ BỘ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU CH VĨNH CỬU 6.1 Lựa chọn sơ đồ công nghệ xử lý 69 6.1.1 Dây chuyền công nghệ 69 6.1.2 Thuyết minh 69 6.2 Tính toán các công trình đơn vò 71 6.2.1 Các thông số tính toán 71 6.2.2 Nồng độ ô nhiễm của hỗn hợp nước thải vào hệ thống xử lý 71 6.2.3 Công suất lưu lượng 72 6.2.4 Tính toán các công trình đơn vò 73 6.2.4.1 Bể tự hoại 3 ngăn 73 6.2.4.2 Bể thu gom 75 6.2.4.3 Bể bơm 76 6.2.4.4 Song chắn rác 77 6.2.4.5Bể lắng 1 79 6.2.4.6 Bể aeroten kết hợp bể lắng 2 86 6.2.4.7 Bể chứa bùn 94 6.2.4.8 Dự toán giá thành 97 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửutỉnh Đồng Nai Chương 1 MỞ ĐẦU 1 . 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Xã Vónh Tân thuộc huyện Vónh Cửu, tỉnh Đồng Nai nằm trên tuyến đường ĐT 767 đi Thủy điện trò An, xã Vónh Tân có dân số tập trung khá đông đặc biệt là khu vực trung tâm xã, với vò trí là cửa ngõ vào thò trấn Vónh An cũng như Thủy điện Trò An, xã Vónh Tân có nhiều thuận lợi để phát triển thương mại dòch vụ. Tuy nhiên, hiện xã chỉ có một chợ cũ tại khu vực trung tâm nhưng cũng đang xuống cấp, quy mô nhỏ, không đáp ứng nhu cầu mua sắm cho người dân trong xã cũng như các hoạt động thương mại dòch vụ khác. Theo chiến lược phát triển chợ của huyện Vónh Cửu, Chợ Vónh Tân (cũ) sẽ được di dời sang vò trí mới, vò trí chợ cũ sẽ xây dựng công trình văn hóa của xã Vónh Tân. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng một khu chợ mới trên đòa bàn xã nhằm phục vụ nhu cầu mua bán của người dân trong xã cũng như đẩy mạnh các dòch vụ thương mại với khu vực bên ngoài là hết sức cần thiết. Hơn nữa, việc xây dựng một khu chợ mới đẹp, khang trang, rộng rãi sẽ góp phần tạo bộ mặt cho xã, đồng thời cũng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân trong khu vực. 1 . 2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Hoạt động của dự án ngoài tính tích cực là đáp ứng các nhu cầu mua bán của người dân trong đòa bàn xã, thúc đẩy giao lưu kinh tế, phát triển thương mại dòch vụ khu vực, song song đó còn có những ảnh hưởng gây hại tới môi trường. Các tác động này cần được đánh giá, dự báo đề xuất biện pháp dự phòng, khắc phục. Dự án đánh giá tác động môi trường (ĐTM) này tập trung vào các mục tiêu chính sau đây: GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 2 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửutỉnh Đồng Nai - Xem xét quy mô chức năng hoạt động của Chợ Vónh Cửu. - Xác đònh các tác động môi trường chủ yếu gây ra do hoạt động của chợ này. - Đánh giá dự báo các tác động chính của chợ gây ảnh hưởng đến môi trường. - Đề xuất các biện pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực, quan trắc quản lý về mặt môi trường. Dự án này tập trung vào phân tích, xác đònh các tác động cơ bản nhất của dự án, đònh lượng (trong trường hợp có thể) các tác động đề xuất biện pháp phòng chống ô nhiễm, sự cố môi trường (tác động chủ yếu nhất) đối với dự án. Kết quả của nghiên cứu ĐTM này sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan chức năng về quản lý môi trường trong việc thẩm đònh giám sát hoạt động của dự án, đồng thời sẽ cung cấp các thông tin thích hợp cho cơ quan chủ quản trong quá trình đầu tư cũng như điều hành hoạt động của dự án. 1. 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Trên cơ sở mục đích của đề tài, xác đònh cần phải thực hiện các nội dung nghiên cứu sau để có thể đánh giá được các tác động môi trường của dự án. • Xác đònh hiện trạng môi trường vùng dự án vùng có khả năng chòu tác động của dự án - Thu thập, biên hội số liệu hiện có về hiện trạng môi trường vùng dự án,chủ yếu về: Khí tượng, đòa hình, thổ nhưỡng. - Khảo sát thực đòa, phân tích chất lượng môi trường không khí nước. • Đánh giá dự báo các tác động do quá trình xây dựng hoạt động sau này của dự án đến môi trường. • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động quản lý dự án. GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 3 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửutỉnh Đồng NaiTính toán hệ thống xử lý nước thải cho Chợ Vónh Cửu. 1. 4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. 4. 1 Phương pháp luận Khi một dự án được đưa vào thực hiện thì vấn đề môi trường mà nó gây ra là điều không thể tránh khỏi . để có được các biện pháp dự phòng, khắc phục hiệu quả đối với các vấn để môi trường xảy ra thì đòi hỏi ta phải biết trước hay dự đoán được các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình xây dựng hoạt động của dự án. Xuất phát từ những mục đích đó mà bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường ra đời, nó không những chỉ ra được những tác động đến môi trường của dự án mà còn chủ động đề ra các biện pháp khắc phục, giảm thiểu những tác động tiêu cực cho môi trường. Dựa vào ĐTM mà chủ án có những hoạt động phù hợp, trang bò hay xây dựng cacù công trình hỗ trợ hiệu quả nhằm giảm những tác động đến môi trường nâng cao giá trò Kinh tế – Xã hội – Môi trường của dự án. 1. 4. 2 Phương pháp nghiên cứu Việc đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng Chợ Vónh Cửu dựa trên các phương pháp sau đây. 1. 4. 2. 1 Lập bảng kiểm tra Bảng kiểm tra được áp dụng để đònh hướng nghiên cứu trong Chương Bốn bao gồm danh sách các yếu tố có thể tác động đến môi trường các ảnh hưởng hệ quả trong các giai đoạn của dự án. Bảng kiểm tra cho phép xác đònh đònh tính tác động đến môi trường do các hoạt động trong quá trình xây dựng hoạt động đến các hệ sinh thái, yếu tố thủy văn kinh tế xã hội trong vùng dự án. GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 4 [...]... giảm thiểu ô nhiễm gây ra cho môi trường trong giai đoạn xây dựng hoạt động của dự án GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 6 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu tỉnh Đồng Nai Chương 2 MÔ TẢ SƠ LƯC DỰ ÁN XÂY DỰNG CH VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI 2 1 GIỚI THIỆU TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ 2 1 1 Tên dự án Khảo sát hiện trạng đánh giá. .. trong khu vực dự án GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 29 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu tỉnh Đồng Nai - Ô nhiễm chất thải rắn xây dựng chủ yếu là xà bần, sắt thép vụn, gỗ cốt pha… - Các tai nạn lao động cháy nổ trong giai đoạn thi công xây dựng a Nguồn tác động đến môi trường không khí Các tác động đến môi trường không... nên khi xây dựng công trình cần phải thực hiện cải tạo san lắp nền san nền tiêu thủy - Nguồn nước mặt ít chủ yếu sử dụng nước ngầm GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 26 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu tỉnh Đồng Nai Chương 4 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 4.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC QUI ĐỊNH SỬ... thuật, dự toán, đấu thầu thi công, khởi công xây dựng - Q 1 năm 2006 hoàn thành công trình - Q 2 năm 2007 đưa công trình vào sử dụng GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 18 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu tỉnh Đồng Nai Chương 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN 3 1 VỊ TRÍ GIỚI HẠN KHU ĐẤT DỰ ÁN Khu... thải, nước thải) do hoạt động của dự án - Đánh giá phương pháp kiểm soát khống chế ô nhiễm Phương pháp này dựa vào tải lượng thành phần chất ô nhiễm từ đó xác đònh mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm lên môi trường GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 5 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu tỉnh Đồng Nai 1 4 2 5 Ma trận Phương... không cao do vậy sẽ thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất ở sang đất chuyên dùng để xây dựng Chợ GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 19 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu tỉnh Đồng Nai Khu vực xây dựng Chợ Vónh Cửu có đòa hình tương đối bằng phẳng, tuy nhiên do cao độ mặt đất nền thấp, khi xây dựng cần san nền đắp đất... vực dự án Phương pháp lấy mẫu phân tích dựa trên các tài liệu chính quy quy đònh về các phương pháp giám sát của Cục Môi Trường - Bộ KHCN&MT hướng dẫn năm 1996, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 21 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu tỉnh Đồng Nai So sánh.. .Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu tỉnh Đồng Nai 1 4 2 2 Khảo sát thực đòa Khảo sát thực đòa bao gồm quan sát cảnh quan sinh thái, điều tra đo đạc hiện trạng chất lượng môi trường thông qua các chỉ tiêu chất lượng - Thu mẫu, phân tích chất lượng không khí theo các phương pháp tiêu chuẩn nêu trong tài liệu của Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường và. .. 2.343.88 triệu đồng Tổng cộng : 6.415.58 triệu đồng GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 17 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu tỉnh Đồng Nai 2 4 5 Tiến độ thực hiện dự án Dự kiến công trình thực hiện trong 01 năm: - Q 3 năm 2006 lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Q 4 năm 2006 phê duyệt dự án, hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản,... cho phép theo Tiêu chuẩn Việt Nam quy đònh về chất lượng môi trường không khí xung quanh TCVN 5937-1995 3 2 5 Chất lượng nước vùng dự án GVHD : PGS.TS Đinh Xuân Thắng SVTH : Lê Đỗ Diệu Trang Trang 22 Khảo sát hiện trạng đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu tỉnh Đồng Nai Để đánh giá chất lượng nước ngầm ở vùng dự án, ta đã lấy mẫu nước ngầm tại nhà dân trong khu vực dự án . xây dựng chợ Vónh Cửu – tỉnh Đồng Nai Chương 2 MÔ TẢ SƠ LƯC DỰ ÁN XÂY DỰNG CH VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI 2. 1 GIỚI THIỆU TÊN DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ 2. 1. 1 Tên dự án Khảo sát hiện trạng và đánh giá tác. 2 Khảo sát hiện trạng và đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu – tỉnh Đồng Nai - Xem xét quy mô và chức năng hoạt động của Chợ Vónh Cửu. - Xác đònh các tác động môi trường. Trang Trang 3 Khảo sát hiện trạng và đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng chợ Vónh Cửu – tỉnh Đồng Nai • Tính toán hệ thống xử lý nước thải cho Chợ Vónh Cửu. 1. 4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Từ khóa liên quan