nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa giun tóc giun móc mỏ ở cộng đồng người ê đê tại 02 xã tỉnh đắc lắc và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giun.

193 460 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2014, 15:58

nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa giun tóc giun móc mỏ ở cộng đồng người ê đê tại 02 xã tỉnh đắc lắc và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giun. [...]... hai nghiên G .móc/ m G .tóc C hai p Cư ng nhi m 3 lo i giun t i a bàn nghiên c u, theo b ng phân lo i c a T ch c Y t Th gi i thu c vào cư ng nhi m nh K t qu này th p hơn so v i Vũ Th Bình Phương (2 002) giun ũa cao nh t 14.801, giun móc/ m 810, giun tóc 173 tr ng trung bình/gram phân 2 2 Th c tr ng y u t nguy cơ nhi m giun ũa, giun tóc, giun móc/ m c ng ng dân t c Ê ê t i Hòa Xuân Ea Tiêu... ng y u t nguy cơ nhi m giun c ng ng ngư i Ê ê Hòa Xuân Ea Tiêu 1.1 T l nhi m giun ũa, giun tóc giun móc/ m Sau khi xét nghi m 3.251 m u phân ngư i dân Ê ê t i Ea Tiêu Hòa Xuân b ng phương pháp Kato-Katz cho bi t: T l nhi m giun chung khá cao 75,1%, trong ó t l nhi m giun ũa cao nh t là 57%, k ti p là giun móc/ m 37,2%, th p nh t là giun tóc 1,7%, không có s khác bi t gi a hai xã. .. tóc, giun móc/ m dân trí, sinh thái môi trư ng tài: Nghiên c u th c tr ng nhi m giun ũa, giun c ng ng ngư i Ê ê t i hai t nh k L k hi u qu c a bi n pháp truy n thông, i u tr nhi m giun ư c ti n hành v i m c tiêu sau: 1 Xác nh th c tr ng y u t nguy cơ nhi m giun ũa, giun tóc, giun móc/ m 2 c ng ng ngư i Ê ê t i hai thu c t nh k L k ánh giá hi u qu bi n pháp truy n thông, i u tr nhi m giun t... nhi u công trình nghiên c u trên nhi u lĩnh v c v các b nh giun như: nghiên c u i u tra cơ b n, nghiên c u v hình th , c i m sinh h c, phân b d ch t , b nh h c, phương pháp phòng ch ng [59],[75],[76] 1.2 D ch t h c b nh giun ũa, giun tóc giun móc/ m 1.2.1 Nh ng y u t nh hư ng n tình tr ng nhi m giun ũa, giun tóc, giun móc/ m 1.2.1.1 Y u t a lý, khí h u Tr ng giun ũa, giun tóc, giun móc/ m không có kh... Trên ru i t 25,80% n 40,47% trong rau t 25% n 84% [27], có t 1-1,4 tr ng/100g rau [93] 1.2.2 Tình tr ng nhi m giun ũa, giun tóc, giun móc/ m 1.2.2.1 Tình tr ng nhi m giun ũa, giun tóc, giun móc/ m trên th gi i Hình 1.1 B n phân b giun truy n qua t trên th gi i theo (WHO website 2006: www.who.int) Vào năm 1987, trên th gi i có 900 - 1000 tri u ngư i nhi m giun ũa, 500 700 tri u ngư i nhi m giun tóc, ... ngư i nhi m giun ũa, giun tóc, giun móc/ m ; b nh ph bi n kh p 64 t nh thành trên toàn qu c [170] Tây Nguyên, theo Hoàng Th Kim (1998) t l nhi m giun ũa t 10 30%, giun tóc ch là 1,7%, giun móc/ m 30 – 60% [52] T i k L k, theo k t qu nghiên c u c a Ngô Th Tâm (2005) [78], Nguy n Xuân Thao CS (2006) [83] cho th y t l nhi m giun chung ngư i dân t c Ê ê khá cao t 58,5% - 76,36%; trong ó nhi m giun ũa t... ng giun tóc trong Cư ng nhi m tr ng giun dao [61],[93] T i Qu ng Ninh: t, t chi m 16,6% ng kho ng 1,4 - 127 tr ng/100g ngo i thành 1,6 tr ng giun móc/ m /10g g n nhà tiêu 04 tr ng giun m /10g 12g t trong nhà có t t, t t, trung du 01 tr ng giun móc/ m trên mi n núi 01 tr ng giun m /580g t i v i tr ng giun móc/ m nư c gi ng là 55,5% m u nư c có tr ng giun móc/ m 1 tr ng giun m /1,7 lít nư c [59] i v i giun. .. [59], Cu Ba 20%, Pháp 8,2%, m t s nư c ông Phi 29 - 44%, M 16,5%, châu Á có t l nhi m giun ũa cao 70% [161],[163],[164] Nhi m giun tóc: Giun tóc có sinh thái g n gi ng giun ũa nên phân b b nh t l b nh c a giun tóc tương t giun ũa, m t s nư c nhi t m t s nư c vùng ôn i t l nhi m t i 90% i t l nhi m r t th p [3],[13],[52],[91] Nhi m giun móc/ m (A duodenale Necator americanus): Giun móc/ m có c i... t l nhi m giun gi a nam n Nhóm 2-5 tu i có t l nhi m giun ũa cao nh t 73,0% nhóm >18 tu i có t l nhi m giun móc/ m cao nh t 46,7% 1.2 Cư ng nhi m giun t i h i (s tr ng trung bình/ 1 gram phân) Cư ng nhi m tr ng giun trung bình/gram phân c a ba lo i giun hai thu c m c nhi m nh 1.3 M t s y u t nguy cơ nhi m giun cư ng nhi m giun 1.3.1 M t s thói quen c a ngư i dân t c Ê ê liên quan n... bào dân t c Ê ê t ra là ph i t ng bư c h th p t l , nhi m giun kh ng ch tác h i do b nh giun gây ra cho ng bào là r t c n thi t 1.1 L ch s nghiên c u giun ũa, giun tóc, giun móc/ m 1.1.1 Trên th gi i Tuy không nhìn th y nh ng v t tích c a giun sán trong nh ng t ng a ch t c xưa trong các hóa th ch do c u t o c a cơ th giun không b n v ng, không t n t i ư c lâu, nhưng v n có th kh ng nh giun sán là . cơ nhiễm giun ñũa, giun tóc, giun móc/ mỏ ở cộng ñồng người Ê ê tại hai xã thuộc tỉnh Đắk Lắk. 2. Đánh giá hiệu quả biện pháp truyền thông, ñiều trị nhiễm giun tại cộng ñồng nghiên cứu. 2 NHỮNG. móc/ mỏ ở cộng ñồng người Ê ê tại hai xã tỉnh Đắk Lắk và hiệu quả của biện pháp truyền thông, ñiều trị nhiễm giun ñược tiến hành với mục tiêu sau: 1. Xác ñịnh thực trạng và yếu tố nguy cơ nhiễm. 1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1. Đối tượng nghiên cứu Người dân tộc Ê ê từ 2 tuổi trở lên tại xã Hòa Xuân và xã Ea Tiêu. 1.2. Thời gian nghiên cứu Nghiên cứu ñược thực hiện từ
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa giun tóc giun móc mỏ ở cộng đồng người ê đê tại 02 xã tỉnh đắc lắc và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giun., nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa giun tóc giun móc mỏ ở cộng đồng người ê đê tại 02 xã tỉnh đắc lắc và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giun., nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa giun tóc giun móc mỏ ở cộng đồng người ê đê tại 02 xã tỉnh đắc lắc và hiệu quả của biện pháp truyền thông điều trị nhiễm giun.

Từ khóa liên quan