Quy trình xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC

118 593 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2013, 13:56

Quy trình xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC [...]... tr doanh nghip Vỡ vy, v trớ kinh doanh cn c coi l 1 trong cỏc yu t quan trng hng u khi a ra phõn tớch ỏnh giỏ giỏ tr doanh nghip 1.2.2.3 Uy tớn kinh doanh ca doanh nghip: Uy tớn kinh doanh l s ỏnh giỏ ca khỏch hang v sn phm ca doanh nghip nhng nú li c hỡnh thnh bi nhiu yu t khỏc nhau t bờn trong doanh nghip nh do cht lng sn phm cao, do trỡnh v nng lc qun tr kinh doanh gii, do cú ngh thut qung cỏo, do. .. hi doanh nghip phi tip cn n khỏi nim giỏ tr doanh nghip Hai l, chng trỡnh sp xp v ci cỏch doanh nghip nh nc: Cỏc chng trỡnh i mi, sp xp li doanh nghip nh nc di cỏc hỡnh thc c phn húa, giao bỏn, khoỏn, cho thuờ u t ra nhu cu cp thit phi xỏc nh giỏ tr doanh nghip Đào Thị Hồng Hạnh 31 Lớp: Kiểm toán 45A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán Ba l, s hỡnh thnh cỏc doanh nghip liờn doanh Trong quỏ trỡnh liờn doanh. .. Cỏc phng phỏp xỏc nh giỏ tr doanh nghip chớnh l li gii cho bi toỏn sỏt nhp cỏc doanh nghip nh vo cỏc doanh nghip ln, tc l ch ra nhng hiu qu ca vic sỏt nhp doanh nghip 1.4.2 Xỏc nh giỏ tr doanh nghip trong c phn hoỏ doanh nghip nh nc: Thc t cho thy rng, mụ hỡnh doanh nghip nh nc em li hiu qu kinh doanh thp, khụng phỏt huy c tớnh t ch cng nh tớnh sỏng to trong sn xut kinh doanh Do vy, trong nhng nm gn õy,... doanh nghip Th ba, XGTDN l cn c a ra quyt nh ca cỏc nh u t Thụng tin v GTDN ca doanh nghip cú th giỳp cho cỏc nh u t cú mt s ỏnh giỏ tng quỏt v uy tớn kinh doanh, v kh nng ti chớnh, v th tớn dng ca doanh nghip t ú cỏc nh u t cú c s a ra cỏc quyt nh v u t, ti tr hoc cp tớn dng cho doanh nghip 1.2 CC YU T NH HNG N GI TR DOANH NGHIP: 1.2.1 Cỏc yu t thuc v mụi trng kinh doanh: 1.2.1.1 Mụi trng kinh doanh. .. trng, u c thõu túm quyn kim soỏt doanh nghip t ú sm cú nhng bin phỏp cn thit ngn chn Th hai, XGTDN l cn c cho nh qun tr a ra quyt nh kinh doanh GTDN l s phn ỏnh nng lc tng hp ca mt doanh nghip, da vo ú cỏc nh qun tr doanh nghip thy c kh nng cnh tranh ca doanh nghip mỡnh vi cỏc doanh nghip khỏc trong ngnh v trong nn kinh t Mc ớch ca qun tr ti chớnh doanh nghip l phi lm tng c giỏ tr doanh nghip Vic xỏc... thuc v ni ti doanh nghip: 1.2.2.1 Hin trng ti sn trong doanh nghip: S lng v c cu cỏc loi ti sn thng cú s khỏc nhay gia cỏc doanh nghip ngay c khi chỳng cựng trong ngnh sn xut kinh doanh Khi xỏc nh giỏ tr doanh nghip, bao gi ngi ta cng quan tõm n hin trng ti sn ca doanh nghip vỡ 2 lớ do: - Th nht: ti sn ca doanh nghip l biu hin ca yu t vt cht cn thit, ti thiu i vi quỏ trỡnh sn xut kinh doanh - Th hai:... mụi trng ny n sn xut kinh doanh v kh nng thớch ng ca doanh nghip trc nhng bc phỏt trin mi ca khoa hc v cụng ngh 1.2.1.2 Mụi trng kinh doanh c thự: Mi quan h gia doanh nghip v khỏch hng: Thụng thng khỏch hng s chi phi cỏc hot ng ca doanh nghip nhng nhiu trng hp khỏch hng li b l thuc vo kh nng cung cp ca doanh nghip Do ú ỏnh giỏ ỳng kh nng phỏt trin, m rng sn xut kinh doanh ca doanh nghip cn phi xỏc nh... ti sn ca doanh nghip 1.2.2.2 V trớ kinh doanh ca doanh nghip: V trớ kinh doanh cú ý ngha quan trng i vi sn xut kinh doanh, nú c c t bi cỏc yu t nh: a im, din tớch, cỏc chi nhỏnh thuc doanh nghip, yu t a hỡnh, thi tit, mụi trng, sinh thỏi, an ninh khu vc, thu nhp dõn c trong vựng, tc phỏt trin kinh t v kh nng cung cp cỏc dch v cho sn xut ca khu vc ú Trong thc t, do cú s khỏc nhau v v trớ kinh doanh m... xỏc nh giỏ tr ca doanh nghip õy l cụng vic rt quan trng nhm cung cp thụng tin v thc trng ti sn (ngun lc), thc trng kinh doanh ca doanh nghip (thu nhp) Nú cng l cn c xỏc nh nhng thụng tin v doanh nghip c phn húa nh: tng s vn iu l, s c phiu phỏt hnh, mnh giỏ, c cu c phiu 1.5 QUY TRèNH CHUNG CA KIM TON XC NH GI TR DOANH NGHIP C PHN HO DOANH NGHIP NH NC Đào Thị Hồng Hạnh 33 Lớp: Kiểm toán 45A ... nghip v kinh t phỏt sinh c y Doanh nghip chp hnh tt cỏc quy Đào Thị Hồng Hạnh 15 Lớp: Kiểm toán 45A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán nh v ch k toỏn hin hnh thỡ giỏ tr ti sn thun tớnh toỏn c s l s liu cú tin cy nht nh v s vn ca ch s hu ang c huy ng vo sn xut kinh doanh Nú giỳp cho ngi ỏnh giỏ ch ra mc c lp v mt ti chớnh, kh nng t ch trong iu hnh sn xut kinh doanh ca ch doanh nghip Nú l cn c thớch 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Quy trình xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Quy trình xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Giá trị và các tiêu chuẩn nhận biết giá trị hàng hoá trong nền kinh, Môi trường kinh doanh đặc thù:, Vị trí kinh doanh của doanh nghiệp: Uy tín kinh doanh của doanh nghiệp: Trình độ kỹ thuật và tay nghề của người lao động:, Năng lực quản trị kinh doanh: Phương pháp xác định:, Phương pháp hiện tại hoá lợi nhuận thuần:, Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước:, Thẩm định giá trị doanh nghiệp, Phương pháp xác định: Nhân sự của Công ty, Dịch vụ Kiểm toán: Dịch vụ Kế toán: Dịch vụ Tư vấn:, Dịch vụ Cơng nghệ thơng tin: Kiểm sốt chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị Kiểm tốn: Kiểm sốt chất lượng trong giai đoạn thực hiện Kiểm tốn: Kiểm sốt chất lượng trong giai đoạn kết thúc Kiểm tốn:, Giai đoạn thực hiện Kiểm toán:, Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp AASC đang áp dụng, Nguyên tắc định giá theo phương pháp Tài sản:, Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi:, Xác định giá trị thực tế của TSCĐ vơ hình:, Xác định giá trị thực tế của các khoản đầu tư tài chính dài hạn:, TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ ỐN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH, So sánh việc xác định giá trị doanh nghiệp giữa Công ty A và, Những hạn chế trong giai đoạn thực hiện kiểm toán:, Cơ sở thực tiễn:, Tính khả thi của giải pháp: Cơ sở thực tiễn:, Giải pháp hoàn thiện: