Hoàn thiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện

108 617 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2014, 06:07

Hoàn thiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCTC Báo cáo Tài chính CCDC Công cụ dụng cụ DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐTTC Đầu tài chính ĐTXDCB Đầu xây dựng bản GTDN Giá trị doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng KTV Kiểm toán viên SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động UBND Ủy ban nhân dân XĐCB Xây dựng bản XĐGTDN Xác định giá trị doanh nghiệp DANH MỤC HỆ THỐNG BẢNG BIỂU Trang Biểu đồ 1.1 Doanh thu qua các năm của AASC………………… 9 Biểu đồ 1.2 Đội ngũ Kiểm toán viên chứng chỉ CPA của 10 Công ty lớn đến 31/12/2005……………………………………………….14 Đào Thị Hồng Hạnh Lớp Kiểm toán 45A 1 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán Biểu đồ 1.3 Đội ngũ Kiểm toán viên chứng chỉ CPA hành nghề tại AASC từ năm 2001 đến năm 2005………………………… 14 Sơ đồ 1.1 cấu tổ chức của Công ty………………………………….12 Sơ đố 1.2 Quy trình Kiểm toán chung tại Công ty…………………… 22 Bảng 1.1 Báo cáo Doanh thu tháng 11 năm 2006…………………… 10 Bảng 2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty A trong 3 năm trước khi cổ phần hóa 63 Bảng 2.2 Bảng kiểm xác định giá trị tài sản để cổ phần hóa…… 66 Bảng 2.3 Kết quả kiểm tiền mặt đối chiếu số dư ngân hàng…… 67 Bảng 2.4 Bảng các khoản phải thu………………………………….67 Bảng 2.5 Bảng tổng hợp kiểm kê, đánh giá lại vật tư, hàng hóa tồn kho, công cụ dụng cụ………………………………………………68 Bảng 2.6 Bảng đánh giá lại Giá trị quyền sử dụng đất…… 71 Bảng 2.7 Bảng đánh giá lại công nợ phải trả……………………… 73 Bảng 2.8 Giá trị phần vốn nhà nước lợi nhuận của doanh nghiệp 3 năm trước khi cổ phần hóa………………………………… 74 Bảng 2.9 Bảng cân đối kế toán…………………………………………75 Bảng 2.10 Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp……………………… 77 Bảng 2.11 Bảng công nợ chưa được đối chiếu xác nhận…………… 80 Bảng 2.12 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty B 3 năm trước khi cổ phần hóa………………………………………………… 81 Bảng 2.13 Tổng hợp kết quả kiểm đối chiếu số dư ngân hàng……82 Bảng 2.14 Bảng công nợ phải thu…………………………………….82 Bảng 2.15 Bảng đánh giá lại TSLĐ khác…………………………….82 Bảng 2.16 Bảng tổng hợp KK, đánh giá lại TSCĐ đầu dài hạn… 83 Bảng 2.17 Bảng công nợ phải trả…………………………………… 84 Bảng 2.18 Giá trị phần vốn nhà nước lợi nhuận của doanh nghiệp trong 3 năm trước khi cổ phần hóa…………………………………84 Bảng 2.19 Bảng cân đối kế toán…………………………………………85 Bảng 2.10 Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp……………………… 87 Bảng 3.1 Bảng câu hỏi về hệ thống Kiểm soát nội bộ đối với xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 98 Đào Thị Hồng Hạnh Lớp Kiểm toán 45A 2 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán LỜI MỞ ĐẦU Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) là 1 trong 2 Công ty Kiểm toán Việt Nam đầu tiên, được Bộ tài chính thành lập năm 1991. thể nói, sự phát triển của AASC song hành cùng với sự phát triển của Kiểm toán Việt Nam trong suốt 15 năm qua. Hiện nay, với hơn 300 nhân viên các chi nhánh đặt tại khắp các miền của đất nước, AASC đã đang là 1 trong những Công ty hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp những dịch vụ chuyên ngành đa dạng, phong phú chất lượng cao. Những dịch vụ chủ yếu của AASC được khách hàng trên khắp đất nước tin cậy bao gồm: Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp vấn cổ phần hóa, vấn Kế toán, vấn Thuế Ngoài dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính được xem là dịch vụ truyền thống đem lại doanh thu hàng năm lớn nhất cho Công ty thì phải kể đến dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - thể nói AASC là 1 trong những công ty Kiểm toán Việt Nam đi đầu trong dịch vụ khá mới mẻ này. Những năm đầu của thế kỷ 21 cũng là những năm đánh dấu bước chuyển biến mới trong quá trình chuyển đổi sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Để bắt kịp với xu hướng của thế giới cũng nhằm mục đích cải tổ Đào Thị Hồng Hạnh Lớp Kiểm toán 45A 3 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, Đảng Nhà nước chủ trương khuyến khích chuyển đổi các Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần. Sự ra đời của các Công ty cổ phần kéo theo dịch vụ Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp vấn cổ phần hóa cũng phát triển mạnh mẽ. Thấy rõ tầm quan trọng của việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty cổ phần để quy định những vấn đề liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định 187/2004/NĐ-CP để sửa đổi Nghị định 64. Cùng với Nghị định 187, Bộ tài chính ban hành Thông 126/2004/TT-BTC để hướng dẫn thực hiện các vấn đề về xác định giá trị doanh nghiệp. Thấy được những tiềm năng trong thị trường dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC đã những chính sách tích cực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ này; hiện nay, dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp đóng góp 1 phần đáng kể vào doanh thu hàng năm của Công ty. Là 1 sinh viên năm cuối chuyên ngành Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế quốc dân, em may mắn hội được thực tập tại Phòng Kiểm toán Dự án của Công ty Dịch vụ vấn tài chính Kế toán Kiểm toán AASC. Phòng Kiểm toán Dự án hiện nay là phòng thực hiện nhiều hợp đồng Kiểm toán xác định giá trị nhất so với các phòng khác trong Công ty. Qua quá trình tìm hiểu, em thấy rằng dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp tuy là 1 dịch vụ mới mẻ ở Việt Nam nhưng rất nhiều tiềm năng phát triển. cũng vì là 1 dịch vụ mới nên bên cạnh những thành quả đạt được, thực trạng xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung do AASC thực hiện nói riêng cũng còn nhiều khó khăn thách thức. Vì những lí do trên, em quyết định chọn đề tài cho bài báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là: Đào Thị Hồng Hạnh Lớp Kiểm toán 45A 4 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán " Hoàn thiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước do Công ty dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC thực hiện " Chuyên đề này gồm các nội dung chính như sau: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN AASC CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CÔNG TY DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY AASC Em xin chân thành cảm ơn Giáo viên hướng dẫn Th.S Bùi Thị Minh Hải các anh chị ở phòng Kiểm toán dự án của Công ty dịch vụ vấn tài chính Kế toán Kiểm toán AASC đã giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành báo cáo chuyên đề này. Do hạn chế về thời gian kinh nghiệm thực tiễn nên chuyên đề thực tập này còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo của giáo các anh chị để giúp em hoàn thiện đề tài của mình. Hà Nội, ngày 5/4/2007 Sinh viên thực hiện: Đào Thị Hồng Hạnh Đào Thị Hồng Hạnh Lớp Kiểm toán 45A 5 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN AASC 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1.1.1. Các giai đoạn phát triển của Công ty Ngành Kiểm toán đã xuất hiện trên thế giới từ khá lâu; ở các nước nền kinh tế Tài chính kinh tế thị trường sớm phát triển như Anh, Mỹ… thì hoạt động Kiểm toán trở thành một trong những nội dung quan trọng của hoạt động Tài chính, giúp quản lý Tài chính xây dựng nền kinh tế lành mạnh. Tuy nhiên, đối với Việt Nam thì hoạt động Kiểm toán còn khá mới mẻ. Vào những năm đầu của thập kỷ 90, khi nền kinh tế của nước ta đổi mới từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường- đánh dấu bằng việc nhà nước khuyến khích thành lập hàng loạt doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường (còn được gọi là các doanh nghiệp 90, 91) – thì việc quản lý Tài chính của các doanh nghiệp trở thành một nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Đó cũng là thời điểm mà Đảng Chính phủ nhận thấy rõ sự tác động Đào Thị Hồng Hạnh Lớp Kiểm toán 45A 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán tích cực của hoạt động Kiểm toán đối với công cuộc đổi mới của đất nước. Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC) đã được ra đời trong thời gian này trở thành 1 trong 2 tổ chức hợp pháp đầu tiên lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vấn về quản trị kinh doanh, Tài chính Kế toán Kiểm toán. Công ty dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (tên viết tắt là AASC) - tiền thân là Công ty Dịch vụ Kế toán (tên viết tắt là ASC) được thành lập ngày 13/05/1991 theo Quyết định số 164 TC/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong thời gian đầu hoạt động, công ty chỉ cung cấp dịch vụ Kế toán, cụ thể là: giúp các doanh nghiệp về các dịch vụ Kế toán như mở sổ, ghi sổ Kế toán, lập bảng cân đối Kế toán, lập phân tích báo cáo quyết toán theo quy định của Nhà nước, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp xây dựng thực hiện các mô hình tổ chức bộ máy Kế toán tổ chức công tác Kế toán; cung cấp các thông tin kinh tế Tài chính, các biểu mẫu in sẵn về Tài chính, Kế toán theo quy định của Nhà nước… Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, ban lãnh đạo công ty nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn của thị trường Tài chính nên đã đề nghị Bộ Tài Chính cho phép bổ sung một số loại hình dịch vụ. Đến ngày 14 tháng 9 năm 1993 với yêu cầu đổi mới hệ thống quản lý nền kinh tế quốc dân, thêm vào đó là sự lớn mạnh về năng lực hoạt động nghiệp vụ, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ra Quyết định số 639/TC/QĐ/TCCB đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán tên giao dịch quốc tế là Auditing and Accounting Financial Consulting Service Company (viết tắt là AASC) đó trở thành tên giao dịch chính thức của Công ty cho đến hiện nay. Tháng 3 năm 1992, Công ty thành lập chi nhánh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh đến tháng 3 năm 1995, được phép của Bộ Tài Chính, chi nhánh này tách ra khỏi AASC thành lập Công ty kiểm toán Sài Gòn (AFC). Ngày 13 tháng 3 năm 1997, Công ty tái lập văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh Đào Thị Hồng Hạnh Lớp Kiểm toán 45A 7 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán tháng 5 năm 1998 nâng cấp từ văn phòng đại diện lên chi nhánh lớn nhất của Công ty. Hiện tại, AASC trụ sở chính đặt tại số 1 - Lê Phụng Hiểu - Hà Nội 4 chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố lớn trên lãnh thổ Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thanh Hóa Quảng Ninh. AASC chính thức trở thành Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam (VACPA) tháng 04/2005, trở thành thành viên của tổ chức kế toán, kiểm toán quốc tế INPACT vào tháng 07/2005 tháng 11/2005, AASC đã liên danh kiểm toán với Hãng vấn Anh Bannock Văn phòng kiểm toán Nhà nước Vương quốc Anh thực hiện dự án hỗ trợ, nâng cao năng lực cho kiểm toán Nhà nước Việt Nam để hội nhập kiểm toán, kế toán với các nước trong khu vực, các nước thuộc khối Liên minh Châu Âu (EU). AASC mối quan hệ chặt chẽ với các Bộ ngành, các Vụ, Viện, các quan nghiên cứu các trường đại học trong cả nước nhằm mục đích tăng cường nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của mình. Đặc biệt AASC còn mối quan hệ chặt chẽ với các hãng kiểm toán quốc tế như E&Y, KPMG, PWC, vv, thông qua mối quan hệ hợp tác này giúp cho AASC tiếp cận được với kiến thức quốc tế trao đổi phổ biến được các kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại Việt Nam với các hãng kiểm toán quốc tế. Điều này đã góp phần làm tăng uy tín cũng như tính chuyên nghiệp của AASC. Trong quá trình phát triển của mình, AASC đã luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, nâng cao uy tín nghề nghiệp của mình, từ đó nâng cao kết quả kinh doanh. Để thấy được phần nào sự phát triển đi lên không ngừng của AASC, chúng ta thể theo dõi tình hình doanh thu của Công ty qua các năm thông qua biểu đồ sau: Đào Thị Hồng Hạnh Lớp Kiểm toán 45A 8 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán Nhìn vào biểu đồ trên ta thể thấy từ năm 1991 cho đến năm 2005, doanh thu của Công ty đã liên tục tăng lên, tốc độ tăng cũng ngày càng cao. Điều này là do kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã không ngừng mở rộng quy mô, mở rộng thị trường. Các hợp đồng Kiểm toán ngày càng tăng lên không những về số lượng mà còn về giá trị của hợp đồng. Hiện nay, AASC đã đang cung cấp dịch vụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nhiều hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đồng. Đến thời điểm này tuy rằng Công ty chưa lập Báo cáo doanh thu của năm 2006, nhưng ta thể theo dõi Báo cáo mới nhất về tình hình doanh thu của Công ty cho đến tháng 11 năm 2006 để xem xét tình hình thực hiện doanh thu của Công ty trong năm 2006. Bảng 1.1: Báo cáo Doanh thu tháng 11 năm 2006 Đào Thị Hồng Hạnh Lớp Kiểm toán 45A 9 Biểu đồ 1.1: Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán Báo cáo trên cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2006, doanh thu của toàn bộ Công ty đạt 33.096.603.290 đồng, trong đó phòng Kiểm toán dự án đạt mức doanh thu lớn nhất (hơn 8 tỷ đồng). Do đặc thù của ngành Kiểm toán, vào tháng cuối năm, số lượng hợp đồng Kiểm toán nhiều hơn, vì vậy hoàn toàn thể dự kiến doanh thu của công ty trong cả năm 2006 sẽ vượt năm 2005. Qua 15 năm phát triển, với sự cố gắng của lãnh đạo cán bộ công nhân viên, Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán đã vững bước phát triển gặt hái được những thành quả đáng tự hào, chiếm được sự tín nhiệm của khách hàng bằng việc cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chuyên môn tốt nhất, đảm bảo chất lượng uy tín nghề nghiệp. Do những thành tích những đóng góp của AASC đối với ngành Tài chính, Kế toán Kiểm toán Việt Nam, ngày 15 tháng 8 năm 2001, Chủ Tịch nước đã Quyết định số 586 KT/CT tặng thương Huân chương lao động hạng Ba - AASCdoanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực Kiểm toán độc lập được Chủ Tịch nước tặng thưởng phần thưởng cao quý này. ngày 27 Đào Thị Hồng Hạnh Lớp Kiểm toán 45A Phòng thực hiện Doanh thu tháng 11 năm 2006 Luỹ kế cho đến 30/11/2006 Tổng số 2.757.746.902 33.096.063.290 1. Phòng Kiểm toán dự án 1.452.118.817 8.350.225.128 2. Phòng Kiểm toán thương mại dịch vụ 321.401.478 4.734.714.077 3. Phòng vấn Kiểm toán 217.000.000 5.494.654.755 4. Phòng Kiểm toán Xây dựng bản 121.719.700 4.353.314.022 5. Phòng Kiểm toán các ngành SXVC 635.872.727 5.341.120.845 6. Phòng Công nghệ thông tin 467.006.240 7. Cửa hàng cung cấp biểu mẫu 197.006.240 8. Phòng Hành chính tổng hợp 35.114.195 9. Phòng Đào tạo hợp tác quốc tế 9.634.180 1.830.870.396 10. Chi nhánh Quảng Ninh 473.181.818 11. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 877.727.272 12. Chi nhánh Hải Phòng (18.564.000) 13. Liên phòng 959.593.050 10 [...]... cho công tác kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng của từng cuộc kiểm toán Đào Thị Hồng Hạnh 28 Lớp Kiểm toán 45A Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CÔNG TY DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN 2.1 THỰC TRẠNG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HIỆN NAY XU HƯỚNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP... doanh nghiệp cổ phần hóa như: tổng số vốn điều lệ, số cổ phiếu phát hành, mệnh giá, cấu cổ phiếu… 2.2 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP DO AASC THỰC HIỆN: 2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch Kiểm toán: Tại các công ty kiểm toán DNNN nói chung Công ty dịch vụ vấn tài chính Kế toán Kiểm toán nói riêng, việc xây dựng kế hoạch kiểm toán đối với các khách hàng lớn ng đối tốt do giá. .. những công cụ là bảng ng thuật, bảng câu hỏi lưu đồ 2.2.2 Giai đoạn thực hiện Kiểm toán: Việc thực hiện kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa thường được tiến hành theo chương trình kiểm toán đối với từng khách hàng do kiểm toán viên thiết kế trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Để hiểu rõ thực trạng về kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp trong giai đoạn thực hiện kiểm toán. .. cấu mô hình hoạt động của các tổng công ty nhà nước - vấn quản lý - vấn thuế Trong mấy năm gần đây, khi xu hướng cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước phát triển thì AASC là một trong những công ty uy tín nhất trong việc cung cấp dịch vụ xác đinh giá trị doanh nghiệp vấn cổ phần hoá Dịch vụ vấn cổ phần hoá bao gồm vấn tất cả các vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục tiến hành cổ. .. nhập với các nước trong khu vực thế giới 1.2 CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ DO CÔNG TY CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY: 1.2.1 Các loại hình dịch vụ do Công ty cung cấp: Hiện nay, AASC đã đang cung cấp cho các khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp, bao gồm: - Kiểm toán - Kế toán - Xác định giá trị doanh nghiệp vấn cổ phần hoá - vấn tài chính, thuế - Công nghệ thông tin - Đào tạo hỗ trợ tuyển...Chuyên đề thực tập chuyên ngành Khoa Kế toán tháng 7 năm 2001, Thủ ng Chính phủ đã ra Quy t định số 922/QĐ/TT tặng thưởng Cờ thi đua bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân thuộc Công ty 1.1.2 Nhân sự của Công ty: 1.1.2.1 cấu tổ chức của công ty: Công ty Dịch vụ vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Do vậy, cũng như các doanh nghiệp nhà nước. .. thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh chất lượng sản phẩm dịch vụ, giảm chi phí hoạt động, không ngừng tăng doanh thu… Hiện nay AASC đang phát triển những dịch vụ vấn giá trị cao rất phù hợp với công cuộc đổi mới của nền kinh tế nước ta như: - Xác định giá trị doanh nghiệp vấn cổ phần hoá - vấn rà soát, chẩn đoán hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước - vấn tái... phí kiểm toán cao, khả năng trang trải cho các chi phí về khảo sát lập kế hoạch kiểm toán Còn đối với các khách hàng nhỏ vị trí cách xa đối với công ty kiểm toán thì việc xây dựng kế hoạch kiểm toán thường thực hiện kém do giá phí kiểm toán khó thể trang trải cho các chi phí khảo sát lập kế hoạch kiểm toán Trình tự lập kế hoạch Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp do AASC thực hiện. .. không được thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch Kiểm toán mà được thực hiện trong giai đoạn thực hiện Kiểm toán 2.2.1.2 Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ: Khi lập kế hoạch kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa kiểm toán viên thường tiến hành các thủ tục phân tích sơ bộ, các thủ tục này thường được thực hiện như sau: - So sánh số liệu về tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính năm... trong nước các tổ chức quốc tế, mở các khoá bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh, về tài chính kế toán kiểm toán, về phân tích đầu tư, chứng khoán, về thuế bảo hiểm… cho hàng nghìn kế toán viên, kế toán trưởng các kiểm toán viên nội bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp AASC còn thực hiện các dịch vụ giới . TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM. gồm: Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa, tư vấn Kế toán, tư vấn Thuế Ngoài dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính được xem là dịch vụ truyền. trường dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC đã có những chính sách tích cực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ này; và hiện nay, dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện, Hoàn thiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện, Hoàn thiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC

Từ khóa liên quan