Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC

103 556 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2013, 10:49

Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC [...]... : 1) Xác định GTDN bằng cách dựa vào Bảng cân đối kế toán Giá trị doanh nghiệp thuần 2) Nguyễn Thị Hoài = Tổng tài sản Tổng các khoản nợ Ngắn hạn Dài hạn Xác định giá trị tài sản theo giá thị trờng 22 Kiểm toán 42C Luận văn tốt nghiệp Cách này u điểm hơn vì: - Giá trị tài sản phản ánh trên sổ kế toángiá gốc, tính lịch sử nên thể đã bị thay đổi tại thời điểm xác định GTDN - Giá trị còn... điểm khác biệt lớn nhất của kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp là báo cáo tài chính thực hiện kiểm toán dựa trên giá gốc, kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp chủ yếu dựa trên giá thị trờng của tài sản đó Do đó, KTV chỉ thực hiện xác minh lại giá trị đối với những tài sản cần thiết phải dùng đễn số liệu trên sổ sách nh đối với những tài sản mới mua sắm, các khoản... Hoài 28 Kiểm toán 42C Luận văn tốt nghiệp độc lập, những DN không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán thống thì quan quyết định giá trị DN xem xét thuê kiểm toán độc lập xác định Thực chất của kiểm toán xác định GTDN là hoạt động kiểm toán BCTC kết hợp với các đặc thù của xác định GTDN là: - Phân loại tài sản - Đánh giá chất lợng tài sản - Định giá tài sản dựa trên giá thị... thực hiện đúng chế độ kế toán hiện hành Khi đó, việc xác định giá trị DN phải đi cùng với kiểm toán các thông tin trên BCTC, phân loại tài sản kết hợp với việc định giá lại tài sản, loại ra khỏi GTDN những tài sản không cần dùng Nh vậy, việc kiểm toán BCTC để cổ phần hoá để xác định GTDN cũng tơng tự nh kiểm toán BCTC nhng đặc điểm là phân loại tài sản định giá lại tài sản Do đó, ngoài các... định giá trị doanh nghiệp sử dụng phơng pháp này để đánh giá tính hợp lý của số liệu, tìm ra xu hớng hoặc tìm ra những khoản mục nghi vấn, định hớng cho việc xác minh 4.3 Hệ thống mục tiêu của kiểm toán BCTC để cổ phần hoá mục tiêu xác định giá trị doanh nghiệp Nếu nh kiểm toán báo cáo tài chính hớng tới tính hợp pháp, hợp lý trung thực của số liệu trên báo cáo tài chính, kết quả cuối cùng... hình sự, để khẳng định một vụ việc trớc khi đa ra những kết luận kiểm toán Trong kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp, KTV sử dụng phơng pháp này để xác minh lại chất lợng hoạt động của tài sản cố định, qua đó đánh giá công suất, Nguyễn Thị Hoài 32 Kiểm toán 42C Luận văn tốt nghiệp xác định tỷ lệ còn lại Ngoài ra, kỹ thuật này còn đợc sử dụng trong xác minh lại qui trình sản xuất, để đánh giá lại... nhập tơng lai - Các tài sản vô hình theo phơng pháp này ngời ta chỉ thừa nhận giá trị của các tài sản vô hình đã đợc xác định trên sổ kế toán thờng không tính đến lợi thế thơng mại của DN Ta công thức sau: Giá trị tài sản DN Giá trị của các tài = sản đã đợc xác thuần định Các - khoản nợ Khoản tiền thuế tính trên giá trị tăng - thêm của số tài sản đợc đánh giá tại thời điểm xác định GTDN Phơng pháp... IV Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp trong công tác kiểm toán 4.1 Vai trò của kiểm toán trong xác định giá trị doanh nghiệp thể nói, hoạt động kiểm tra kiểm soát luôn tồn tại song song với hoạt động quản lý Hoạt động kiểm tra kế toán ra đời ngay từ khi xuất hiện hoạt động kế toán nguyên thuỷ nh dấu hiệu trên các sợi dây, thân cây, lá cây, Cùng với sự phát triển của quy luật ấy, kiểm tra nói... Thị Hoài 35 Kiểm toán 42C Luận văn tốt nghiệp cáo tài chính đó thì kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp quan tâm đến số liệu kiểm thực tế qua đó định giá lại tài sản, phần liên quan đến báo cáo tài chính cũng đợc KTV đa ra trong phần kiến nghị, nhận xét nhng không phải chỉ nhận xét về báo cáo tài chính mà còn về cả các yếu tố bên trong bên ngoài DN ở đây, ta chỉ xem xét cuộc xác định GTDN đối... nhân xử lý cụ thể Biên bản cần đợc đính kèm phiếu kiểm (mã cân) bảng chất lợng về kết quả kiểm Sự khác biệt trong kiểm của kiểm toán BCTC ở doanh nghiệp thông thờng kiểm toán BCTC DNNN để CPH sự khác biệt là: - Nếu kiểm toán BCTC hớng tới kiểm tất cả các tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thì kiểm toán BCTC DNNN để CPH chỉ tiến hành kiểm theo hớng phân loại tài 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC, Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC, Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC, Quan điểm của Các-Mác về giá trị, giá trị hàng hoá, Môi trờng kinh doanh tổng quát, Môi trờng đặc thù, VÞ trÝ kinh doanh Uy tÝn kinh doanh, Trình độ kỹ thuật và tay nghề của ngời lao động Phơng pháp giá trị tài sản thuần aCơ sở lý luận, Vai trò của kiểm toán trong xác định giá trị doanh nghiệp, Phơng pháp hiện tại hoá các nguồn tài chính trong tơng lai Phơng pháp định lợng Goodwill lợi thế thơng mại Phơng pháp kiểm toán ngoài chứng từ, Lập kế hoạch tổng quát, Thu thập thông tin cơ sở. Thu thập thông tin nghĩa vụ pháp lý của khách hàng., Thiết kế chơng trình kiểm toán Thực hiện kiểm toán, xác định giá trị DN và báo cáo xác định giá trị DN., Thực hiện các thủ tục phân tích Các phơng pháp xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt nam Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Lịch sử hình thành và phát triển của AASC, Thực hiện kiểm toán xác định gía trị doanh nghiệp, Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp ở AASC, Định hớng hoàn thiện Thực trạng công tác xác định giá trị doanh nghiệp 1. Đối với AASC

Từ khóa liên quan