Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp

27 627 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2013, 08:55

Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp [...]... sản phẩm tiêu thụ thì cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ hoặc một phần chi phí QLDN sang theo dõi ở loại Chi phí kết chuyển để đến kỳ sau kết chuyển tiếp Trình tự hoạch toán (trang sau) 2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh : Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chính hoạt động kinh doanh phụ của doanh nghiệp kết quả của hoạt động về tiêu thụ sản phẩm , hàng hoá, dịch vụ Kết quả đó đợc tách... 2.2.3.1 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu Trang 11 2.2.3.2 Kế toán thuế GTGT đầu ra Trang 11 2.3 Kế toán chi phí bán hàng Trang 11 2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Trang 12 2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh Trang 13 Phần III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất Trang 19 3.1 ý kiến 1: Chi phí quản... của các thầy cô toàn thể các bạn 25 Mục lục Phần 1 Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác địh kết quả kinh doanh Trang 2 I Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm Trang 2 1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm Trang 2 1.2 ý nghĩa của công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm Trang 3 1.3 Các phơng thức tiêu thụ các phơng thức thanh toán chủ yếu hiện nay Trang 4 Phần 1I Hạch toán tiêu thụ xác. .. thụ xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Trang 6 2.1 Kế toán xuất kho sản phẩm xác định giá vốn hàng bán Trang 6 2.1.1 Kế toán xuất kho sản phẩm Trang 6 2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán Trang 7 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng Trang 9 2.2.1 Kế toán chi tiết doanh thu tiêu thụ sản phẩm Trang 9 2.2.2 Kế toán tổng hợp doanh thu Trang 10 2.2.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu thuế GTGT... về tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá Kết chuyển giá vốn hàng bán TK 641, 642 Kết chuyển chi phí bán hàng TK 421 TK 142 Kết chuyển lỗ Kết chuyển chi phí chờ kết chuyển Kết chuyển lãi 2.7 Phơng pháp kế toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 2.7.1 Phơng pháp khai thờng xuyên Phơng pháp hạch toán (phần trên) Ưu điểm: thờng xuyên cập nhật đợc số lợng tồn, xuất một cách... nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp : Cùng với sự phát triển của đất nớc trong nền kinh tế thị trờng, mục tiêu tăng trởng nhanh là mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp cùng với sự thay đổi của công tác quản lý kinh tế, sự thay đổi của chế độ kế toán, doanh nghiệp không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ Mặt khác do hệ thống kế toán. .. tách bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu thuần một bên là giá vốn hàng tiêu thụ chi phí bán hàng, chi phí QLDN đợc biểu hiện qua lợi nhuận (hoặc lỗ) về tiêu thụ Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng Tk 911 -Xác định kết quả kinh doanh Bên Nợ: tập hợp toàn bộ chi phí bao gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí QLDN Bên Có: Kết chuyển doanh thu thuần Kết quả kinh doanh. .. đích khác nhau Thực hiện quá trình tiêu thụ sẽ đồng nghĩa với sự tồn tại phát triển doanh nghiệp, nhất là trong việc chuyển đổi môi trờng kinh tế, tiêu thụ hàng hoá trở thành mối quan tâm hàng đầu, do đó, việc tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá đòi hỏi ngày càng đợc hoàn thiện Bởi vậy, kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ có ý nghĩa to lớn quan trọng, nó là vấn đề vừa... trong quá trình hoàn thiện nên giữa thực tế chế độ còn nhiều điều cha phù hợp Vậy tôi xin đa ra một số ý kiến đóng góp với mong muốn đợc hoàn thiện công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất 3.1 ý kiến 1: Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp đợc tập hợp vào tk 642, cuối kỳ kêt chuyển sang Tk 911, chứ không phân bổ vào giá thành... cao Vì vậy, trong mọi doanh nghiệp thì công tác hạch toán này là vô cùng quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp nắm bắt đợc thông tin một cách nhanh chóng chính xác về tình hình tiêu thụ kết quả tiêu thụ của mình, để từ đó có thể đa ra những kết quả đúng đắn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu đề ra Với thời gian có hạn trình độ chuyên môn 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp , Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp , Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp , ý nghĩa của công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm:, Kế toán chi tiết doanh thu tiêu thụ sản phẩm:, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:

Từ khóa liên quan