đề cương môn học các thể loại báo chí chính luận - nghệ thuật

30 2,007 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2014, 08:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA BÁO CHÍ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Các thể loại chính luận nghệ thuật Đề cương môn học Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật được phê duyệt theo quyết định số …… / QĐ-ĐT ngày … tháng …… năm 2007 của Chủ nhiệm khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 1 Hà Nội -2007 2 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: CÁC THỂ LOẠI BÁO CHÍ CHÍNH LUẬN - NGHỆ THUẬT Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Khoa Báo chí Bộ môn: Báo viết - Báo ảnh 1.Thông tin về giáo viên 1.1. Giảng viên: - Họ và tên: Dương Xuân Sơn - Chức vụ, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ - Thời gian, địa điểm làm việc: Giảng viên thông báo cho sinh viên vào giờ học đầu tiên. - Địa chỉ liên hệ: Giảng viên thông báo cho sinh viên vào giờ học đầu tiên của môn học - Điện thoại: 048581078; 0913594186 - Email: Son_khoabao@yahoo.com.vn . - Các hướng nghiên cứu chính: + Lý luận báo chí truyền thông + Phát thanh – Truyền hình +Thể loại báo chí 1.2 Tham gia giảng dạy: - Họ và tên: Nguyễn Sơn Minh - Chức danh, học hàm, học vi: Thạc sĩ, giảng viên - Thời gian, địa điểm làm việc: Giảng viên thông báo cho sinh viên vào giờ học đầu tiên của môn học. - Điện thoại: 048581078; 0913249431 - Email minhmedia@walla.com - Họ và tên: Vũ Trà My - Chức danh, học hàm, học vi: Thạc sĩ, giảng viên - Thời gian, địa điểm làm việc: Giảng viên thông báo cho sinh viên vào giờ học đầu tiên của môn học. - Điện thoại : 048581078; - Email: myvt@vnu.edu.vn 2. Thông tin chung về môn học: - Tên môn học: Các thể loại báo chí chính luận - nghệ thuật. - Tiếng Anh: Feature writing -môn học: JOU2007 - Số tín chỉ: 04 - Môn học: Bắt buộc 3 - Các môn học tiên quyết: +Cơ sở lý luận báo chí truyền thông. -Các môn học kế tiếp: Thực hành các thể loại báo in - Các yêu cầu đối với môn học: Phòng học phải có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện giảng dạy: Máy vi tính, máy chiếu, màn hình, các công cụ học tập như giấy A4, A0, bút màu, các phương tiện kỹ thuật khác: Camera, máy chiếu, đầu video, tivi, máy tính - Giờ tín chỉ đối với cuộc hoạt động: + Lý thuyết: 28 giờ + Làm bài tập trên lớp: 12 giờ + Thảo luận: 12 giờ + Tự học xác định: 8 giờ - Địa chỉ khoa/Bộ môn phụ trách môn học: P.105 Nhà A, Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội. 3. Mục tiêu của môn học: 3.1. Mục tiêu chung: Học xong môn này, sinh viên có được: - Kiến thức: + Hiểu được các thể loại chính luận nghệ thuật được hình thành và phát triển từ báo chí phương tây và được áp dụng trong quá trình hoạt động thực tiễn của báo chí Việt Nam. + Hiểu được khái niệm, đặc trưng, đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, đối tượng, ngôn ngữ, lịch sử hình thành và phát triển của các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật. + Nắm được các tiêu chí đánh giá và nhận dạng từng thể loại, mối liên hệ giữa các thể loại trong nhóm và hệ thống. + Hiểu và vận dụng được các phương pháp viết, Phân tích và đánh giá từng thể loại tác phẩm. - Kỹ năng: + Xây dựng được kịch bản, tạo dựng được hình mẫu để xây dựng tác phẩm + Xây dựng được mục tiêu môn học, làm cơ sở cho hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí. + Xác định được từng loại tác phẩm về mục tiêu, mục đích phương pháp, đặc trưng cơ bản và mối tương quan giữa các thể loại. + Viết được đề cương, bài báo tác phẩm theo tiêu chí của từng thể loại. - Thái độ: + Trước khi học môn này, cần nắm vững kiến thức cơ sở lý luận báo chí truyền thông để làm nền tảng lý luận. 4 + Vận dụng kiến thức đã học một cách phù hợp với từng nội dung thực tế: Sáng tạo tác phẩm, chương trình, nghiên cứu khoa học + Thái độ công bằng, khách quan và khoa học trong kiểm tra, đánh giá nhận xét, thẩm định từng loại tác phẩm. 3.2. Mục tiêu khác: Rèn luyện kỹ năng viết, đánh giá, tư duy nhận định, phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp và khái quát vấn đề. 3.3. Mục tiêu chi tiết của môn học: Nội dung Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Nội dung 1 Lý luận chung về thể loạithể loại báo chí. - Biết được các nội dung cơ bản khái niệm về thể loạithể loại báo chí của thế giới và Việt Nam - Phân tích lại được các định nghĩa về thể loại các quan niệm về thể loại - Áp dụng được nội hàm của các định nghĩa về thể loại của các học giả - Biết được các nội dung cơ bản của thể loại và từng thể loại báo chí - Phân tích được nội dung cơ bản của thể loại và từng thể loại ngắn gọn nhưng đầy đủ. - Sắp xếp được các đinh nghĩa vè thể loại của các học giả theo các trường phái, quan niệm - Biết được lịch sử ra đời và phát triển của thể loại báo chí thế giới và Việt Nam - Phân tích được thể loại, thể tài, dạng ngắn gọn nhưng đủ ý - Nhận xét về các quan niệm - Chỉ ra các đặc điểm của thể loại - Phân biệt được các yếu tố trong tác phẩm báo chí. Nội dung và hình thức của một tác phẩm - Đề xuất các định nghĩa của bản thân - chỉ ra các tiêu chí để nhận dạng và phân biệt giữa các nhóm và từng thể loại. - Chỉ ra được các yêu cầu và điều kiện cần thiết để thể loại báo chí ra đời và phát triển - Áp dụng những thành tựu và kết quả của việc sử dụng thành công các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật trong việc Phân tích nội dung tác phẩm 5 - Biết được các mốc quan trọng trong lịch sử phát triển thể loại báo chí Việt Nam - Giải thích được tại sao các nhu cầu và yếu tố cần thiết như: nhu cầu thông tin; điều kiện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ, quan hệ quốc tế lại có ảnh hưởng quan trọng đến sự hình thành và phát triển của thể loại báo chí chính luận nghệ thuật. - Áp dụng được cách sử dụng thể loại báo chí chính luận nghệ thuật trong nội dung tuyên truyền hiện nay. - Biết được các xu thế phát triển thể loại báo chí Việt Nam trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá - Phân tích được nguyên nhân các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật ra đời và phát triển mạnh là một yêu cầu rất yếu - Áp dụng được những thành công và hạn chế trong việc sử dụng các thể loại báo chí. - Biết được chức năng của từng thể loại và nhóm thể loại - Phân biệt được từng thể loại và nhóm thể loại - Áp dụng được chức năng của thể loại báo chí. Vị trí vai trò của từng thể loại trong hệ thống thể loại báo chí . - Biết được ngôn ngữ của từng thể loại và nhóm thể loại - Phân tích được các chức năng ngôn ngữ để vận dụng một cách thích hợp trong từng loại tác phẩm thể loại - Đề xuất được cách phân loại thể loại, thể tài, dạng thể loại báo chí. - Biết được kết cấu của từng thể loại - Phân tích được các kiểu (dạng) kết cấu của từng thể loại báo chí - Đề xuất được cách phân loại thể loại, thể tài, dạng thể loại báo chí. - Biết được các tiêu chí để phân biệt thể loại, nhóm, thể loại - Phân tích được các thể loại phân biệt nhau bởi tính chất của đối tượng phản ánh - Đề xuất được các tiêu chí phân biệt thể loại - Phân biệt được các đặc thù của các thể loại báo chí - Phân tích được mục đích nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm. - Những đề xuất mới về cách phân loại thể loại báo chí. 6 - Mô tả cách phân nhóm thể loại. Các đặc điểm nổi bật của từng nhóm. - Phân tích được mức độ nắm bắt hiện thực, các kết luận, khái quát hoá vấn đề cần phản ánh - Soạn kịch bản cho sáng tạo tác phẩm. - Biết được yếu tố về nội dung của thể loại tác phẩm. - Nêu cách phân loại nhóm. Phân tích được các yếu tố về nội dung và hình thức của từng thể loại - Tạo dựng được hình mẫu cho từng nhóm thể loại và từng thể loại - Nêu các yếu tố hình thức của tác phẩm - Phân tích được các yếu tố nội dung và hình thức của thể loại tác phẩm. - Áp dụng được tính trội của từng nhóm thể loại. Soạn đề cương để phân biệt các thể loại Nội dung 2 Một số vấn đề về thể- Nêu khái niệm vể thể ký. -Phân biệt ký văn học và ký báo chí - Đánh giá sự đóng góp của thể ký trong hệ thống thể loại. - Nêu đặc điểm của ký. So sánh ký báo chí với các thể loại khác - Phân tích được vai trò, chức năng của thể ký. - Tạo dựng kịch bản sáng tạo tác phẩm. - Phân tích đối tượng phản ánh của ký. - Phân tích được một tác phẩm ký về các đề tài khác nhau. - Đề xuất các phương pháp viết ký. - Nêu kết cấu về nội dung hình thức của thể- Phân tích được các loại kết cấu của tác phẩm ký - Áp dụng vai trò cái tôi trong thể- Nêu đặc điểm ngôn ngữ ký - Phân tích được những đặc điểm ngôn ngữ của ký - Áp dụng cái mới trong việc sử dụng ngôn ngữ để viết ký Nội dung 3 Ký sự báo chí - Nêu khái niệm, đặc điểm của ký sự - Phân tích được nội dung cơ bản của ký sự - Đề xuất được các quan niệm mới về ký sự - Nêu đề tài, chủ đề, đối tượng phản ánh của ký sự - Phân tích cách phát hiện đề tài, chủ đề để viết ký sự - Viết đề cương, kịch bản để sáng tạo tác phẩm ký sự -Nêu đặc điểm ngôn ngữ của ký sự Phân tích được ngôn ngữ của ký sự và cách vận dụng nó vào thực tiễn - Những đề xuất mới về cách sử dụng ngôn ngữ trong sáng tạo tác phẩm ký sự. 7 - Nêu những yêu cầu viết ký sự - Phân tích được cách viết ký sự - Viết một tác phẩm ký sự Nội dung 4 Phóng sự báo chí Phân tích được các khái niệm về phóng sự. - Phân tích được đặc trưng, đặc điểm của phóng sự. - Áp dụng được vai trò của phóng sự báo chí. - Giới thiệu được quá trình hình thành và phát triển của phóng sự - Phân tích được các yếu tố trong phóng sự (nội dung và hình thức) - Đề xuất được cách viết phóng sự. - Phân tích được mục đích, chức năng, nhiệm vụ của phóng sự - Phân tích được vai trò của cái tôi trong phóng sự - Phân tích được ngôn ngữ của phóng sự - Phân tích được một tác phẩm phóng sự. Nội dung 5 Phóng sự (tiếp) - Nêu, phân tích được các dạng phóng sự - Phân biệt từng loại phóng sự, kết cấu, ngôn ngữ. Cái tôi trong phóng sự - Phân biệt, đánh giá phóng sự với các thể loại khác V.A.2. Xác định quy trình sáng tạo tác phẩm phóng sự V.B.2. Lập được dàn bài, dàn ý, bố cục cho bài phóng sự V.C.2. Đề xuất được cách viết phóng sự theo từng chủ đề V.A.3. Xác định chủ đề, đề tài, tư tưởng của tác phẩm phóng sự. V.B.3. Chọn chủ đề và cách thể hiện chủ đề cho tác phẩm phóng sự. V.C.3. Đề xuất được hướng mới về cách viết phóng sự. V.A.4. Đối tượng, phương pháp phản ánh của phóng sự V.B.4. Phân tích được kịch bản để viết phóng sự V.C.4. Viết được một bài phóng sự theo đề tài và chủ đề do giảng viên giao. Nội dung 6 Ký chân dung VI.A.1. Biết được các khái niệm, đặc điểm của ký chân dung VI.B.1. Phân biệt ký chân dung với các tác phẩm thể loại cùng nhóm VI.C.1. Phân biệt, so sánh ký chân dung với thể loại khác VI.A.2. Phân tích được quá trình hình thành và phát triển của ký chân dung VI.B.2. Phân tích được kết cấu và ngôn ngữ của ký chân dung. VI.A.3. Phân tích được qui trình sáng tạo tác phẩm ký chân dung VI.B.3. Viết được một tác phẩm ký chân dung Nội dung 7 VII.A.1. Phân tích VII.B.1. Giải thích được VII.C.1. Áp dụng 8 Ghi nhanh được khái niệm, đặc điểm của ghi nhanh các yếu tố cần thiết của bài ghi nhanh được những yếu tố của thể loại Ghi nhanh với các thể loại cùng nhóm VII.A.2. Phân tích được quá trình hình thành và phát triển của Ghi nhanh VII.B.2. Phân tích được qui trình sáng tạo tác phẩm Ghi nhanh VII.A.3. Phân tích được mục đích, chức năng, đối tượng phản ánh của Ghi nhanh VII.B.3. Viết được một tác phẩm Ghi nhanh VII.A.4. Phân tích được kết cấu và ngôn ngữ của Ghi nhanh Nội dung 8 Ký chính luận VIII.A.1. Phân tích được các khái niệm và đặc điểm của ký chính luận VIII.B.1. Xây dựng được kịch bản để viết ký chính luận, xác định được mục đích, đối tượng của ký chính luận VIII.C.1. Phân biệt được ký chính luận với các thể loại khác VIII.A.2. Phân tích được quá trình hình thành và phát triển của thể loạichính luận VIII.B.2. Phân tích được quy trình và cách viết ký chính luận VIII.A.3. Phân tích được các yếu tố về nội dung và hình thức của ký chính luận VIII.B.3. Viết được một tác phẩm ký chính luận. Nội dung 9 Nhật ký phóng viên IX.A.1 Biết được khái niệm về nhật ký và Nhật ký phóng viên IX.B.1 Xác định chủ đề, đề tài của Nhật ký phóng viên IX.C.1. Viết được Nhật ký phóng viên IX.A.2. Phân tích nội dung, đặc điểm, kết cấu, đối tượng của Nhật ký phóng viên IX.B.2. Xây dựng kịch bản cho tác phẩm Nhật ký phóng viên IX.C.2. Viết một bài Nhật ký phóng viên IX.A.3. Phân tích được ngôn ngữ, cách viết Nhật ký phóng viên Nội dung 10 Câu chuyện báo chí X.A.1. Phân tích được các khái niệm về Câu chuyện báo chí. Lịch sử hình thành và phát triển của Câu chuyện báo chí X.B.1. Xác định được các loại câu chuyện báo chí của thế giới và Việt Nam X.C.1. Xác định được chủ đề của câu chuyện. X.A.2. Biết được các X.B.2. Phân biệt được X.C.2. So sánh 9 đặc điểm, đặc trưng của thể loại câu chuyện báo chí từng loại câu chuyện báo chí câu chuyện báo chí với các thể loại khác X.A.3. Phân tích được các yếu tố về nội dùng và hình thức của câu chuyện báo chí X.B.3. Giải thích được vài trò của các yếu tố trong câu chuyện báo chí. X.C.3. Đưa ra được mô hình về câu chuyện báo chí X.B.4. Đề xuất được kiểu kết cấu, ngôn ngữ và nhân vật trong câu chuyện X.B.5. Viết được một tác phẩm câu chuyện báo chí về các chủ đề khác nhau Nội dung 11 Tiểu phẩm báo chí XI.A.1. Phân tích được khái niệm của tiểu phẩm báo chí XI.B.1. Xác định được những quan niệm về tiểu phẩm, cách gọi tiểu phẩm thế giới và Việt Nam XI.C.1. Phân biệt được tiểu phẩm với các thể loại khác XI.A.2. Giải thích được các đặc điểm của tiểu phẩm XI.B.A. Xây dựng được mục tiêu, đối tượng của tiểu phẩm XI.C.2. Đưa ra mô hình mới về cách viết tiểu phẩm. XI.A.3. Phân tích các dạng tiểu phẩm XI.B.3. Phân tích được vai trò của tiểu phẩm trong tiến trình lịch sử văn hoá nhân loại và Việt Nam XI.A.4. Phân tích được quá trình hình thành và phát triển của tiểu phẩm XI.B.4. Giải thích được cách kết cấu, chọn đề tài, chủ đề ngôn ngữ thể hiện các tiểu phẩm báo chí XI.A.5. Phân tích được các yếu tố về nội dung và hình thưc của tiểu phẩm XI.B.5. So sánh được cách viết tiểu phẩm với các thể loại khác XI.A.6. Phân tích được nghệ thuật viết tiểu phẩm XI.B.6. Viết được một tác phẩm tiểu phẩm Nội dung 12 Tiểu phẩm (tiếp) XII.A.1. Xác định mục tiêu, phương pháp và cách viết tiểu phẩm XII.B.1. Nắm được các phương pháp sáng tạo tác phẩm tiểu phẩm XII.C.1. Tìm ra được phương pháp mới cho viết tiểu phẩm 10 [...]... của thể loại liên quan đến thể -Những đặc thù của loại, cách phân thể loại chính luận nhóm, tính trội nghệ thuật của từng nhóm, -Những tiêu chí để từng thể loại nhận dạng tác phẩm 3 Nghiên cứu các thể loại chính luận khái niệm về thể nghệ thuật loại , các thuật -Sự phân chia nhóm ngữ, nội hàm của các thể loại báo chí thể loại chính luận -Xu hướng phát triển nghệ thuật của thể loại chính 4 Chuẩn bị các. .. chân dung 8 Cách viết ký chân dung Chương 7: Ký chính luận 1 Về sự ra đời và phát triển của ký chính luận 2 Khái niệm về ký chính luận 3 Đặc điểm của ký chính luận 4 Đối tượng phản ánh của ký chính luận 5 Đề tài của ký chính luận 6 Chủ đề của ký chính luận 7 Tư tưởng của ký chính luận 8 Ngôn ngữ của ký chính luận 9 Kết cấu của ký chính luận 10 Cách viết ký chính luận 11 Viết một bài ký chính luận Chương... Viết, XNB Đại học Mat-xcơ-va, 1972 23 Cher-tư-rnưi A.A, Các thể loại báo chí định kỳ, Giáo trình đại học báo chí, NXB Quan điểm báo chí, Mat-xcơ-va, 2000 24 Những vấn đề chính luận báo chí, NXB Đại học Tổng hợp Quốc gia Berarut, Minxcơ, 1969 25 Prô-khô-tốp E.P, Chính luận và hiện thực, NXB Đại học Tổng hợp Mat-xcơ-va, 1973 26 Xtơ-ren-xốp, Tiểu phẩm báo chí – lý luận và thực hành, NXB Đại học Tổng hợp... hành thực tế một cách tốt nhất 1 5 Nội dung chi tiết môn học: Chương 1: Lý luận chung về thể loạithể loại báo chí Khái niệm thể loại thể loại báo chí 1.1 Một số thuật ngữ thường dùng trong thể loại 1.2 Sự hình thành và phát triển của thể loại báo chí 1.3 Những đặc thù của thể loại báo chí 1.4 Tiêu chí để nhận dạng tác phẩm thể loại báo chí 1.5 Sự phân chi các nhóm, các thể loại báo chí 1.6 Xu hướng... Đọc tài liệu các tác phẩm có liên quan đến thể loạichính luận (tài liệu đọc thêm và tài liệu khác) 3 Xây dựng được kịch bản để viết ký chính luận -Phân tích được các 1.Đọc tài liệu thuật ngữ về ký chính chính 24 Ghi chú luận - ánh giá vai trò của ký chính luận -Xác định qui trình sáng tạo ký chính luận - Phân biệt ký chính luận với các thể luận Đọc các tài liệu có liên quan đến ký chính luận Tuần... XII.C.3 Thể hiện tác phẩm tiểu phẩm theo các dạng khác nhau 4 Tóm tắt nội dung môn học: Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuậtmôn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vai trò, chức năng, sự ra đời và phát triển của thể loại và nhóm thể loại; về khái niệm, đặc trưng, đặc điểm của thể loại chính luận nghệ thuật Chỉ ra mối liên hệ giữa các thể loại trong hệ thống thể loại báo chí nói... điểm Đề tài Chủ đề Tư tưởng Ngôn ngữ Kết cấu Đối tượng của bút ký chính luận Những yêu cầu khi viết bút ký chính luận Cách viết bút ký chính luận Viết một bài ký chính luận Ký sự Thế nào là ký sự báo chí Đặc điểm của ký sự báo chí Đề tài của ký sự báo chí Chủ đề ký sự báo chí Tư tưởng ký sự báo chí Ngôn ngữ ký sự báo chí Kết cấu Tít trong ký sự Đối tượng của Ký sự Cách viết ký sự Phóng sự báo chí Sơ... trình cụ thể cho từng nội dung Tuần 1 (Nội dung 1): Lý luận chung về thể loạithể loại chính luận nghệ thuật Hình thức tổ Thời Yêu cầu sinh viên Ghi chức dạy gian địa Nội dung chính chuẩn bị chú học điểm Lý thuyết -Khái niệm về thể loại 1 Đọc các họcthể loại báo chí, liệu chính do -Một số thuật ngữ giảng viên cung thường dùng trong thể cấp loại 2 Thảo luận về - Sự hình thành và những vấn đề có... chuẩn bị địa điểm Tự học - Viết bài Câu - Đọc học liệu do xác định chuyện báo chí giảng viên giao - Viết tiểu phẩm báo - Đọc các báo tạp chí theo chủ đề giảng chí, đi thực tế để viên giao lấy tư liệu viết bài - Chuẩn bị đề cương do giảng viên ôn tập thi hết môn giao Ghi chú 8 Chính sách đối với môn học - Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương của môn học - Thiếu một điểm thành... Hà Nội, 2004 2 Trần Quang, Các thể loại báo chí chính luận, NXB ĐHQG Hà Nội, 2005 3 Đinh Văn Hường, Các thể loại báo chí thông tấn, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006 6.2 Học liệu tham khảo 4 Đức Dũng, Các thể loại báo chí, NXB Văn hoá - Thông tin, 1997 5 Đức Dũng, Viết báo như thế nào? NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 2000 6 Nhiều tác giả, Thể loại báo chí, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2005 7 Nguyễn Thị . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA BÁO CHÍ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Các thể loại chính luận nghệ thuật Đề cương môn học Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật. trưng, đặc điểm của thể loại chính luận nghệ thuật. Chỉ ra mối liên hệ giữa các thể loại trong hệ thống thể loại báo chí nói chung và các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật nói riêng; Đồng. Đại học Mat-xcơ-va, 1972. 23. Cher-tư-rnưi A.A, Các thể loại báo chí định kỳ, Giáo trình đại học báo chí, NXB Quan điểm báo chí, Mat-xcơ-va, 2000. 24. Những vấn đề chính luận báo chí, NXB Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học các thể loại báo chí chính luận - nghệ thuật, đề cương môn học các thể loại báo chí chính luận - nghệ thuật, đề cương môn học các thể loại báo chí chính luận - nghệ thuật

Từ khóa liên quan