11 chuyên đề dao dộng cơ học ôn thi đại học môn vật lý

123 699 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2014, 22:50

PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘ NG C Ơ Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 1 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CHO DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Loại 1: Tìm A,  ,T, f,  , )(    t - Nếu cho trước phương trì n h d a o đ ộ n g y êu cầu tìm c á c đ ạ i l ư ợ n g đ ặ c t r ư n g t a g i ả s ử p h ư ơ n g t r ì n h d a o đ ộ n g c ó dạng   osAc tx     sau đó đồng nhất theo t các đại lượng đặc trưng + Tìm biểu thức vận tốc + Tìm biểu thức gia tốc - Tìm T hoặc f hoặc  thông qua mối quan hệ 1 2 T f     hoặc 1 t T f N    - Tìm A + Nếu đề cho chiều dài quỹ đ ạ o l à L thì 2 L A  + Nếu đề cho l i độ x ứn g với v ận tốc v thì thể áp dụng công thức 2 2 2 2 2 2 2 v v A x A x       + Nếu đề cho v ận tốc v à gia tốc thì 2 2 2 2 2 2 4 2 4 v a v a A A         + Nếu đề cho lực hồi phục cực đại thì m ax F A k  + Nếu đề cho vận tốc cực đại thì m ax v A   + Nếu đề cho gia tốc cực đại thì m ax 2 a A   + Nếu cho quãng đường đi được trong một chu kì thì 4 S A  + Nếu cho quãng đường đi được trong nửa chu kì t h ì 2 S A  - Tìm  + Nếu đề cho x, v, A thì 22 xA v ω   + Nếu đề cho A, v m ax , a m ax t hì ma x ma x ma xma x v a A a A v ω  + Nếu đề cho x và a thì x a ω  (a và x trái dấu) Chú ý: Dao động điều hòa phư ơ n g t r ình đặc biệt: Dao động phương trì n h đặc biệt: - x = a  Acos( t + ) v ới a = const AOTRANGTB.COM - 1 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 2 Biên độ là A, tần số góc là  , pha ban đầu  x l à t o ạ độ, x 0 = Acos( t + ) là l i đ ộ . T o ạ đ ộ v ị t r í c â n b ằ n g x = a, t o ạ đ ộ v ị t r í bi ên x = a  A Vận tốc v = x’ = x 0 ’, g i a tốc a = v’ = x” = x 0 ” Hệ thức độc lập: a = - 2 x 0 và 2 2 2 0 ( ) v A x    - x = a  Acos 2 ( t + ) Hạ bậc ta     1 cos 2 2 cos 2 2 2 2 2 t A A x a A a t                  Ta được biên độ A ’ = 2 A ; t ần số góc  ’ = 2 , pha ban đầu 2. Một số chú ý về điều kiện của biên độ a. Vậ t m 1 được đặt trên vật m 2 dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. (Hình 1). Để m 1 luôn nằm yên trên m 2 trong quá trình dao đ ộ n g t h ì : 1 2 ax 2 ( ) M m m g g A k     b. Vậ t m 1 và m 2 được gắn vào hai đầu lò xo đặt thẳng đứng, m 1 dao động điều hoà. (Hình 2) Để m 2 luôn nằm yên trên mặt sàn trong quá trình m 1 dao động thì : 1 2 ax ( ) M m m g A k   c. Vật m 1 đặt trên vật m 2 dao động điều hoà theo phương ngang. Hệ số ma sát giữa m 1 và m 2 là µ, bỏ qua ma sát giữa m 2 và mặt sàn. (Hình 3) Để m 1 không trượt trên m 2 trong quá trình dao động thì : 1 2 ax 2 ( ) M m m g g A k       Con lắc quay + Tạ o n ên mặt nón nửa góc ở đỉnh là  , khi   htđh FP F + Nếu lò xo nằm ngang thì   htđh F F . + Vận tốc quay (vòng/s) 1 2 cos g N l    + Vận tốc quay tối thiểu để con lắc tách rời khỏi trục quay 1 2 g N l   Chứng minh: a. Tìm vận tốc của vật tại thời điểm mà vật li độ x cos( ) sin( ) x A t v A t              , Ta có: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 sin ( ) ( os ( )) ( ) ( ) v A t A A c t A x v A x                    Hình 3 m 1 k m 2 k m 1 m 2 Hình 1 m 2 m 1 k Hình 2 AOTRANGTB.COM - 2 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 3 Và: 2 2 2 2 2 1 ( ) ( ) . 2 2 t d E EE k v A x A x m m m         Và: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a x a x 2 2 2 ( ) ( ) ( ) 1 m m v A x A A x x v A x v A A A                  Và: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( ) v v v v A x A x A x A x               b. Liên hệ giữa vận tốc lớn nhất và g i a t ốc lớn nhất: Ta có: 2 ax ax ; m m v A a A     - Chu kì T: 2 ax ax 2 m m a A T v A          - Biên độ A: 2 2 2 a x 2 a x m m v A A a A     c. Số l ầ n d a o đ ộ n g t r o n g m ộ t c h u k ì: - Trong thời gian T giây vật dao động n = 1 lần - Trong thời gian t  giây vật dao động . t n t f T      lần Bài tập tự luận: Bài 1: M ột vật dao động điều hòa theo phương trì n h t0,05cos10πx  (m). Hãy xác định a. Biên độ, chu kì , t ần số của vật b . T ốc độ cực đại và gia tốc cực đại c. Pha của dao động và li độ của vật tại thời điểm t = 0,5 s Bài 2: Một chất điểm khối lượng m = 200g, dao động điều hòa với phương trì n h 4cos10tx  (cm) a. Tính vận tốc của chất điểm khi pha của dao động là 3 2π b . T í n h g i á t r ị c ự c đ ạ i c ủ a l ự c h ồ i p h ục tác dụng lên chất điểm c. Tính vận tốc của chất điểm khi lực tác dụng lên chất điểm độ lớn bằng 0,4 N Bài 3: Một vật dao động điều hòa xung quanh vị t r í c â n b ằ n g , d ọ c t h e o t r ụ c x ’ Ox ly độ thỏa mãn phương trình: 2 π π x 3cos 5πt 3cos 5πt 3 6                 (cm) a. Tìm b i ê n đ ộ v à p h a b a n đ ầ u c ủ a d a o đ ộ n g b . T í n h v ận tốc của vật khi nó đang dao động ở vị trí li độ x = 3 cm Bài 4: Một vật dao động điều hòa, khi vật li độ 1 x 3  cm thì vận tốc của vật là 1 v 40  cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng thì v ận tốc của vật là 2 v 50  cm/s a. Tính tần số góc và biên độ dao động của vật b . T ì m l i độ của vật khi vận tốc của vật là 3 v 30  cm/s Bài 5: Một vật dao động điều hòa phương trì n h .        3 π πt25cosx (cm).Vận tốc của vật khi vật qua vị trí li độ x = 3 cm là bao nhiêu? AOTRANGTB.COM - 3 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 4 Bài 6: Hệ dao động đều hoà gồm quả cầu và lò xo. Gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của quả cầu lần lượt là a m ax = 18 m/s 2 và v m ax = 3m/s . Xác định tần số và biên độ dao động của hệ. Bài 7: Trong một phút vật nặng vào đầu một lò xo thực hiện đúng 40 chu kì d a o động với biên độ 8 cm. Tì m g i á trị l ớ n n h ấ t c ủ a v ậ n t ố c v à gia tốc Đáp số: 0,34v max  m/s và 1,4a max  m/ s 2 Loại 2: Tính x , v, a,W t ,W đ , F hp tại một thời điểm t bất kì hay ứng với một pha đã c h o Cách 1: Thay t vào các phương trình : 2 c o s ( ) sin( ) s( ) x A t v A t a Aco t                       x, v, a tại t. Cách 2: sử dụng công thức : 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 v v A x x A         2 2 2 2 2 1 1 1 2 v A x v A x         Khi biết trước pha dao động tại thời điểm t ta cũng thay vào các biểu thức trên Chú ý: - Khi 0 ; 0 ; 0 ph v a F    : Vận tốc, gia tốc, lực phục hồi cùng chiều với chiều dương trục toạ độ. - Khi 0 ; 0 ; 0 ph v a F    : Vận tốc, gia tốc, lực phục hồi ngược chiều với chiều dương trục toạ độ. - Nếu đã xác định được li độ x, ta thể xác định gia tốc, lực phục hồi theo biểu thức như sau : 2 . a x    v à 2 . . . ph F k x m x      Bài tập tự luận: Bài 1: Phương trì n h d a o đ ộ n g đ i ề u h òa của một vật là        2 π πt45cosx (cm) a. Xác định biên độ, tần số góc, chu kì v à t ần số của dao động b . X á c đ ị n h p h a c ủ a d a o đ ộ n g t ạ i t h ờ i đ i ể m s 0,25t  , từ đ ó s u y r a l i đ ộ x t ạ i t h ờ i đ i ể m ấ y Bài 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình        6 π πt24cosx (cm) a. Lập biểu thức tính vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của vật, coi 10π 2  b . T í n h v ận và gia tốc ở thời điểm s 0,5t  . Hãy cho biết hướng chuyển động của vật lúc này Loại 3: Bài toán tìm li độ, vận tốc dao động sau (trước) thời điểm t một khoảng thời gian Δt . B iế t t ạ i t h ờ i điểm t vật li độ x = x 0 . Các bước giải bài toán tìm li độ, vận tốc dao động sau (trước) thời điểm t một khoảng thời gian t. – Biết tại thời điểm t vật li độ 0 x x  AOTRANGTB.COM - 4 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 5 – Từ phương trì n h d a o đ ộ n g đ i ề u h o à : x = Acos( t + φ) c ho 0 x x  – Lấy nghiệm :  t + φ =  với 0     ứng với x đang giảm (vật chuyển động theo chiều âm vì v < 0 ) hoặc  t + φ = –  ứng với x đang tăng (vật chuyển động theo chiều dương) – Li độ và vận tốc dao động sau (trước) thời điểm đó t giây là : x Acos( ) Asin( ) t v t                  h o ặc x Acos( ) Asin( ) t v t                  Bài tập tự luận: Bài 1: Một vật dao động điều hòa với phương trì n h π x 10cos 4πt 8         (cm) a. Biết li độ của vật tại thời điểm t là 4cm. Xác định li độ của vật sau đó 0,25s b . B i ết li độ của vật tại thời điểm t là - 6cm. Xác định li độ của vật sau đó 0,125s c. Biết li độ của vật tại thời điểm t là 5cm. Xác định li độ của vật sau đó 0,3125s Bài 2: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trì n h 5 π x 10cos 2πt 6         (cm). Tại thời điểm t vật li độ x 6  cm và đang chuyển động theo chiều dương thì t ại thời điểm   1 t t 1 , 5   s, vật li độ là Đs: – 6 cm BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG DẠNG Dạng 1: Tìm biên độ a. Đối với một vật (chất điểm) Câu 1: Một vật đang dao động điều hòa với 10   rad/s. Khi vận tốc của vật là 20cm/s thì gia tốc của nó bằng 2 3 m / s . T í n h b i ê n đ ộ d a o đ ộ n g c ủ a v ậ t . A . 2 0 3 cm B. 16cm C. 8cm D. 4cm Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40cm/s, tại vị trí biên gia tốc độ lớn 200cm/s 2 . Biên độ dao động của chất điểm là: A . 0 , 1 m . B . 8 c m . C . 5 c m . D . 0 , 8 m Câu 3: Một chất điểm dao động điều hoà với c h u k ì s 5 T   . Khi vật cách vị t r í c â n b ằn g 3 c m t h ì n ó c ó v ận t ốc 40cm/s . Biên độ dao động của vật là: A . 3cm. B. 4cm. C. 5cm. D. 6cm. Câu 4: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hoà là a 0 và v 0 . Biên độ dao động là A . 2 0 0 v A a  B. 2 0 0 a A v  C. 0 0 1 A a v  D. 0 0 A a v  Câu 5: Một điểm M chuyển động đều với tốc độ 0,60m/s trên một đường tròn đường kính 0,40m. Hì n h c h i ếu của điểm M lên một đường kính của đường tròn dao đ ộ n g đ i ề u h òa với biên độ và tần số góc lần lượt là A . A = 0 , 4 0 m v à  = 3 , 0 r a d / s . B . A = 0, 20 m và  = 3 , 0 r a d / s . C. A = 0,40m và  = 1 , 5 r a d / s . D . A = 0 , 2 0 m v à  = 1 , 5 r a d / s AOTRANGTB.COM - 5 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 6 b. Đối với m ột hệ chất điểm Câu 1: ( ĐH - 2008) Một con lắc lò xo gồm lò xo đ ộ c ứ n g 2 0 N / m v à viên bi khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 3 m/s 2 . Biên độ dao độn g c ủa viên bi là A . 1 6 c m . B. 4 cm. C. 4 3 cm. D. 10 3 cm Câu 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một lò xo đ ộ c ứ n g k = 1 0 0 N / m , đ ầ u t r ên lò xo gắn vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào vật khối lượng m = 100g. Khi vật dao động điều hòa thì vận tốc cực đại mà v ật đạt được là 62,8(cm/s). Biên độ dao động của vật nhận giá trị A . 2 c m B. 2 cm C. 3,6cm D. 62,8cm Câu 4: Một con lắc lò xo dao đ ộ n g n ằ m n g a n g g ồ m m ộ t l ò xo nhẹ độ cứng k = 100(N/m), một đầu lò xo gắn v à o v ậ t m = 1 k g . K é o v ậ t r a k h ỏ i V T C B m ộ t đ o ạ n x 0 = 10cm rồi truyền cho vật vận tốc ban đầu v 0 = –2 , 4 m / s đ ể h ệ dao động điều hoà . B ỏ qua ma sát. Biên độ dao động của hệ nhận giá trị A . 0 , 2 6 m B. 0,24m C. 0,58m D. 4,17m Một s ố dạng khác: Câu 1: Một vật nhỏ khối lượng m = 200g treo vào sợi dây AB không dãn và treo vào một lò xo. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều (+) hướng xuống, vật m dao động điều hoà với phương trì n h v ới phương trì n h x = Asin(10t) cm. Biết dây AB chỉ c h ị u đ ư ợ c l ự c k é o t ố i đ a l à T m ax = 3N . Lấy g = 10m/s 2 . Để dây AB luôn căng mà không đứt biên độ dao động A phải thoả mãn A . 5 c m  A  10cm B. 0  A  10cm C. A  10cm D. A  5cm Câu 2: Dưới tác dụng của một lực dạng f = -0,8.cos(5t- 2  ) N, một vật khối lượng 400g dao động điều h o à . Biên độ dao động của vật là A . 3 2 c m B . 2 0 c m C . 1 2 c m D . 8 c m Câu 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với chu kỳ T, biên độ A. Khi vật đi qua vị trí cân b ằng thì n g ười ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại. Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hoà v ới biên độ là: A . 2 A B. 2A C. 2 A D. 2A Câu 4: C o n l ắc nằm ngang độ cứng k,khối lượng M dao động trên mặt phẳng ngang nhẵn với biên độ A. Khi v ật nặng qua vị trí cân bằng một vật khối lượng m rơi thẳng đứng trên xuống và gắn chặt vào nó. Biên độ dao động của con lắc sau đó là A . A / = mM M  A. B. A / = A. C. A / = M mM  A. D. A / = m M M  A. Câu 5: Con lắc lò xo nằm ngang độ cứng k, khối lượng M.Trên M đặt vạt m, hệ số ma sát giữa M và m là . Điều kiện về biên độ dao động để m không rời khỏi m là A . A  k  Mg . B. A k gmM )(   . C. A . k  Mg D. A . )( k gmM   Câu 6: Con lắc lò xo k = 40N/m , M = 400g đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. Một vật khối l ư ợ n g m = 1 0 0 g b a y t h e o p h ư ơ n g n g a n g v ớ i v ậ n t ố c v 0 = 1m/s đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với M. Chu kỳ v à biên độ của vật M sau va chạm là: AOTRANGTB.COM - 6 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 7 A . T = . 5 s  v à A = 4 c m . B . T = s 5  và A = 5cm. C. T =  s và A = 4cm. D. T =  s và A = 5cm. Câu 7: M ột vật khối lợng M được treo trên trần nhà bằng sợi dây nhẹ không dãn. Phía dới vật M gắn một lò x o n h ẹ độ cứng k, đầu còn lại của lò xo gắn vật m. Biên độ dao động thẳng đứng của m tối đa bằng bao nhiêu thì dây treo chưa bị chùng. A . mg M k  ; B. ( ) M m g k  ; C. Mg m k  ; D. ( 2 ) M m g k  ; Câu 8: Một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu gắn vào điểm M cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ m = 1kg. Vậ t m d a o đ ộ n g đ i ề u h o à t h e o p h ư ơ n g n g a n g v ớ i p h ư ơ n g t r ì n h x = A c o s ( 1 0 t ) m . B i ết điểm M c h ỉ chịu được l ực kéo tối đa là 2N. Để lò xo không bị t u ộ t r a k h ỏ i đ i ể m M t h ì b i ê n độ dao động thoả điều kiện A . A  2cm B. 0 < A  20cm. C. 0 < A  2cm D. A  20cm Câu 9: Cho một vật hìn h t r ụ, khối lượng m = 400g, diện tích đáy S = 50 m 2 , nổi trong nước, trục hì n h t r ụ phương thẳng đứng. Ấn hì n h t r ụ chì m v à o n ước sao cho vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn x theo phương thẳng đứng rồi thả ra. Tính chu kỳ dao động điều hòa của khối gỗ. A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s Câu 10: Một vật nhỏ khối lượng m = 200g treo vào sợi dây AB không dãn và treo vào một lò xo. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều (+) hướng xuống, vật m dao động điều hoà với phương trì n h x = A c o s ( 1 0 t ) c m . L ấy g = 10 (m/s 2 ). Biết dây AB chỉ chịu được lực kéo tối đa là 3 N thì biên độ dao động A phải thoả mãn điều kiện n à o đ ể d â y A B l u ô n c ă n g m à k h ô n g đ ứ t A . 0 < A ≤ 5 cm B. 0 <A ≤10 cm C. 5 cm ≤A ≤10 cm D. 0 < A ≤ 8 cm Câu 11: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang, kéo con lắc tới vị trí lò xo giãn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Khi v ật nặng qua vị trí cân bằng thì g i ữ cố định điểm chính giữa lò xo. Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng: A . 4 c m B . 2 2 cm C. 2 cm D. 4 2 cm Dạng 2: Tìm pha của dao động Chú ý: Để tì m  ta giải hệ Chọn t = 0 là lúc 0 x x  và 0 v v  0 0 cos sin x A v A             Câu 1: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3 , 1 4 s . X á c định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04m/s: A . 0 B . 4  rad C. 6  rad D. 3  rad Câu 2: Vật dao động điều hoà theo phương trì n h : x = 4 c o s ( t + ) cm. Tại thời điểm ban đầu vật ly độ 2 cm v à đ a n g c h u y ể n đ ộ n g n g ư ợ c c h i ề u d ư ơ n g c ủ a t r ụ c t o ạ đ ộ . P h a b a n đ ầ u c ủ a d a o đ ộ n g đ i ề u h o à là: A . /3 rad. B. -/3 rad. C. /6 rad. D. -/6 rad Câu 3: Hai chất điểm dao động điều hoà dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox, cạnh nhau, với cùng biên độ và tần số. Vị trí cân bằng của chúng xem như trùng nhau (cùng toạ độ). Biết rằng khi đi ngang qua nhau, hai chất điểm chuyển động ngược chiều nhau và đều độ lớn của li độ bằng một nửa biên độ. Hiệu pha của hai dao động này thể là giá trị n à o s a u đ â y : A . 3  B. 2  C. 2 3  D.  AOTRANGTB.COM - 7 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 8 Giải: Vì ở vị trí bằng một nửa li độ và ngược chiều chuyển động, dựa vào đường tròn lượng giác ta xác định được góc quét là /3 và – /3 suy ra độ lệch pha là 2 3  Câu 4: Một vật dao động với tần số f = 2Hz. Khi pha dao động π 2 thì gia tốc của vật là   2 a 8 m / s   . Lấy 2 10   . Biên độ dao động của vật là A . 5 c m . B. 10cm. C. 210 cm. D. 25 cm. Câu 5: M ột dao động điều hòa trên quĩ đ ạ o t h ẳ n g d ài 10cm. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí x = 2,5cm v à đ i t h e o c h i ề u d ư ơ n g t h ì p h a b a n đầu của dao động là: A . 5 6 rad B.  6 rad C.  3 rad D. 2 3 rad Câu 6: Một chất điểm DĐĐH. Lúc t = 0 chất điểm qua li độ x = 3 cm, với vận tốc -10  cm/s và gia tốc -10 3 m/ s . L ấy 2  =10. Biết phương trì n h được viết dưới dạng hàm cosin. Biên độ và pha ban đầu của dao động là: A . 1 0 c m , - 6  rad B. 10cm , + 6  rad C. 2cm , - 6  rad D. 2cm , + 6  rad Câu 7: Phương trì n h d a o động của một vật dao động điều hòa dạng        2 10cos6   tx cm. Li độ của vật khi pha dao động bằng – 60 0 là: A . – 3 c m B . 3 c m C . 4 , 2 4 c m D . – 4 , 2 4 c m . Câu 8: Hai vật dao động điều hòa cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng . Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và ly độ bằng nửa biên độ . Độ lệch pha của hai dao động này l à A . 2 π 3 B. 5 π 6 C. 4 π 3 D. 1 π 6 Dạng 3: Tìm chu kì , tần số, tần số góc a. Đối với một vật (chất điểm) Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 4cm, vận tốc chất điểm tại vị trí li độ bằng nửa biên độ giá trị l à 8t chất điểm dao động điều hòa với biên độ 4cm vận tốc chất điểm tại vị trí li độ bằn g n ửa biên độ giá trị là 8 3  cm/s . Chu kỳ d a o đ ộ n g c ủ a c h ấ t đ i ể m l à A . 0 , 4 s B . 0 , 5 s C . 0 , 3 s D . 2 s Câu 2: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trì n h a = - 4 0 0  2 x . S ố dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là: A . 2 0 . B . 1 0 . C . 4 0 . D . 5 . Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa. tại thời điểm 1 t li độ của chất điểm bằng 1 3 x cm  v à v ận tốc bằng 1 60 3 / v cm s   . Tại thời điểm 2 t li độ bằng 2 3 2 x cm  v à v ận tốc bằng 2 60 2 / v cm s  . Biên độ và tần s ố góc dao động của chất điểm lần lượt bằng: A . 6 c m ; 2 0 r a d / s B . 6 c m ; 1 2 r a d / s C . 1 2 c m ; 2 0 r a d / s D . 1 2 c m ; 1 0 r a d / s AOTRANGTB.COM - 8 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 9 Câu 4: Một vật dao động điều hoà trên một đoạn thẳng dài 4cm. Khi ở cách vị trí cân bằng 1cm, vật tốc độ 31,4cm/s. Chu kì dao động của vật là A . 1 , 2 5 s . B . 0 , 7 7 s . C . 0 , 6 3 s . D . 0 , 3 5 s . * Câu 5: Tốc độ và li độ của một chất điểm dao động điều hoà hệ thức 2 2 v x 1 640 16   , trong đó x tính bằng cm, v t í n h b ằng cm/s. Chu kì dao động của chất điểm là: A . 1 s B. 2s C. 1,5s D. 2,1s Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5cm, khi vật li độ x = - 3cm thì vận tốc 4 cm/s. Tần số dao động là: A . 5 H z B . 2 H z C . 0 , 2 H z D . 0 , 5 H z Câu 7: Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm tốc độ bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Biên độ và tần số của dao động này là A . 3 6 c m v à 2 H z . B . 1 8 c m v à 2 H z . * C. 72cm và 2Hz. D. 36cm và 4Hz Câu 8: Một chất điểm dao động điều hoà với gia tốc a = –25x cm/s 2 . Chu kỳ v à tần số góc của chất điểm lần l ư ợ t l à A . 1 , 2 5 6 s ; 2 5 r a d / s B . 1 s ; 5 r a d / s C . 2 s ; 5 r a d / s D . 1 , 2 5 6 s ; 5 r a d / s b. Đối với một hệ chất điểm Câu 1: Một lò xo chiều dài tự nhiên l o = 15cm gắn thẳng đứng trên mặt bàn nằm ngang, đầu trên gắn vật khối lượng m = 100g. Lúc đầu nén lò xo sao cho nó đ ộ d ài 10cm rồi thả nhẹ. Khi dao động, lúc lò xo dãn dài nhất thì c h i ều dài là 16cm. Tìm biên độ và tần số góc của dao động, cho g = 10m/s 2 . A. A = 5cm;  = 10 rad/s B. A = 3cm;  = 10 5 rad/s C. A = 3cm;  = 10 rad/s D. A = 5cm;  = 10 5 rad/s Câu 2: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại một nơi gia tốc trọng trường g. Khi ở vị tr í cân bằng lò xo dãn m ột đoạn l  . Chu kì dao đ ộ n g c ủ a c o n l ắ c n ày là A . T = 2 l g   . B . T = 1 2 k m  . C. T = 1 2 l g   . D. T = 2 g l   . Câu 3: Một lò xo chiều dài tự nhiên 20cm được treo thẳng đứng. Khi mang vật khối lượng 200g thì l ò x o dài 24cm. Lấy g = 10m/s 2 . Chu kỳ d a o đ ộ n g r i êng của con lắc lò xo này là A . 0 . 3 9 7 s . * B. 1s. C. 2s. D. 1.414s. Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi quả nặng ở vị trí cân bằng thì l ò x o d ã n r a 1 0 c m . T ần số dao động là (cho g =10m/s 2 ) A . 1 , 5 9 H z . * B. 0,628 Hz. C. 0,314 Hz. D. 0,1 Hz. Câu 5: Cho một vật hìn h t r ụ, khối lượng m = 400g, diện tích đáy S = 50m 2 , nổi trong nước, trục hì n h t r ụ phương thẳng đứng. Ấn hì n h t r ụ chì m v à o n ước sao cho vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn x theo phương thẳng đứng rồi thả ra. Tính chu kỳ dao động điều hòa của khối gỗ. A . T = 1 , 6 s B . T = 1 , 2 s C . T = 0 , 8 0 s D . T = 0 , 5 6 s Câu 6: Một con lắc lò xo dao đ ộ n g k h ô n g m a s á t t r ên mặt phẳng nghiêng góc nghiêng 0 30   , khi đi qua vị trí cân bằng lò xo giãn  l = 1 2 , 5 c m , l ấy g =  2 = 10m/s 2 . Tần số dao động điều hoà của con lắc đó là: A . f = 1 H z B. f = 2Hz C. f = 2 Hz D. Đáp án khác. AOTRANGTB.COM - 9 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 10 Dạng 4: Xác định vị trí và tính chấ t , c h i ề u c h u y ể n đ ộ n g Phư ơng ph áp: - v > 0: vật đi t h e o c h i ều dươn g v à v < 0 : v ật đi t h e o c h i ều âm. - a.v > 0: vật CĐ nhanh dần v à a . v < 0 : v ật CĐ chậm d ần . - chuyển độn g t h ẳn g n h a n h d ần đều   a cùng chiều với  v - chuyển độn g t h ẳn g c h ậm d ần đều   a ngược chiều với  v Câu 1: Một vật dao động điều hoà tần số 2Hz, biên độ 4cm. Ở một thời điểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí li độ 2cm thì s a u t h ời điểm đó 1/12 s vật chuyển động theo: A . c h i ều âm qua vị trí li độ 2 3 cm  . B. chiều âm qua vị trí cân bằng. C. chiều dương qua vị trí li độ -2cm. D. chiều âm qua vị trí li độ -2cm Câu 2: Một dao động điều hòa biểu thức gia tốc a = 10π 2 c o s ( cm/s 2 . Trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng nhất? A . L ú c t = 0 , v ật dao độn g q u a v ị t r í c â n b ằn g t h e o c h i ều dương. B. Lúc t = 0, vật dao độn g q u a v ị t r í c â n b ằn g t h e o c h i ều âm. C. Lúc t = 0, vật ở biên dương. D. Lúc t = 0, vật ở biên Câu 3: Một vật dao động điều hòa phương trì n h 4 os(10 ) 6 x c t c m     . Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu v à d i c h u y ển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu? A . x = 2 c m , 20 3 / v cm s    , theo chiều âm. B. x = 2cm, 20 3 / v cm s   , theo chiều dương. C. 2 3 x cm   , 20 / v cm s   , theo chiều dương. D. 2 3 x cm  , 20 / v cm s   , theo chiều dương. Câu 4:Vật dao động điều hoà gia tốc biến đổi theo phương trìn h )/)( 3 10cos(5 2 smta   . Ở thời điểm ban đầu (t = 0s) vậtly độ: A . - 2 , 5 c m B . 5 c m C . 2 , 5 c m D . - 5 c m Câu 5: Một vật dao động điều hoà theo phương trì n h 4cos6 6 x t           cm. Vận tốc của vật đạt giá trị 12π cm/s khi vật đi qua ly độ A . - 2 3 cm B.  2cm C.  2 3 cm D. +2 3 cm Câu 6: Tại thời điểm khi vật thực hiện dao động điều hòa với vận tốc bằng 1 2 vận tốc cực đại, lúc đó li độ của v ật bằng bao nhiêu? A. A 3 2 * B. A 2 3 C. A 2 2 D. A 2 Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa phương trì n h v ận tốc là v = 4cos2t (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm li độ và vận tốc là: A . x = - 2 c m , v = 0 B. x = 0, v = 4 cm/s C. x = 2 cm, v = 0. D. x = 0, v = -4 cm/s. AOTRANGTB.COM - 10 www.aotrangtb.com [...]...AOTRANGTB.COM - 11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG Câu 8: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t -  ) Nếu chọn gốc tọa O tại vị trí cân bằng 2 của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật A ở vị trí vật li độ cực tiểu B qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox C ở vị trí vật li độ cực đại D qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox  Câu 9: Một chất điểm dao động... tốc ban đầu v0 hướng thẳng lên thì vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại 30 2  cm / s  Vận tốc v0 độ lớn là A 40cm/s B 30cm/s C 20cm/s D 15cm/s Câu 12: Một con lắc lò xo gồm vật m = 100g treo vào một lò xo nhẹ độ cứng k = 100 (N/m) Kích thích vật dao động, trong quá trình dao động, vật vận tốc cực đại bằng 62,8cm/s Lấy π2 ≈ 10 Vận tốc của vật khi vật qua vị trí cách VTCB 1cm là A 54,38... cực đại là 0,1s Chu kì dao động của vật là : A 0,05s B 0,1s C 0,2s D 0,4s Câu 4: Vật dao động điều hòa Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí li độ x = 0,5A là 0,1s Chu kì dao động của vật là A 0,4s B 0,12s C 1,2s D 0,8s Câu 5: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cao nhất tới vị trí thấp nhất là 0,1s Cho g   2  10 m/s2 Khi vật. .. kì là T/3 (T là chu kì dao động của vật) Biên độ dao động của vật bằng: A 9cm B 3cm C 3 2 cm D 2 3 cm Câu 24: (ĐH – 2010) Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm Biết trong một chu kì, T khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là Lấy 2 = 10 Tần số 3 dao động của vật là A 4Hz B 3Hz C 2Hz D 1Hz 1 Câu 25: Một vật dao động điêug hoà với... CHƯƠNG DAO ĐỘNG Câu 42: Một vật dao động điều hòa phương trình x  6cos(πt  π/2) (cm, s) Thời gian vật đi từ VTCB đến lúc qua điểm x  3cm lần thứ 5 là A 61 s  6 9 5 B s C 25 s 6 D 37 s 6 Câu 43: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos(4t + π/6)cm Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x  2cm, kể từ t  0, là A 12049 s 24 B 12061 s 24 C 12025 s 24 D Đáp án khác Câu 44: Một vật dao. .. + k) s vật đi qua x1 theo chiều âm D t = (1/3 + 2k) s vật đi qua x1 theo chiều dương, t = (5/3 + 2k) s vật đi qua x1 theo chiều âm Câu 69: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 8cos(2t) cm Thời điểm thứ nhất vật đi qua vị trí cân bằng là: 1 1 1 1 A s B s C s D s 4 2 6 3 Câu 70: Một vật dao động điều hoà với tần số 20Hz, pha ban đầu bằng không Tìm các thời điểm trong một chu kỳ đầu vật có... NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG A A T T → là Trong một chu kì 2 lần  t  2  0, 4 s 2 2 6 6 Câu 2: Cho biết tại thời điểm t vật toạ độ x = 3cm đang chuyển động theo chiều âm với vận tốc v = 8  (cm / s ) hãy tính biên độ dao động của vật biết thời gian ngắn nhất vật dao động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,25s A 4cm B 6cm C 5cm D 2cm Câu 3: Vật dao động điều hòa: thời gian ngắn nhất vật đi từ... nhất để vật đi từ vị trí lực tác dụng lên điểm treo cực đại đến vị trí lực tác dụng lên điểm treo cực tiểu Đáp số: t  3 8 5 s Bài 2: Một vật khối lượng 100g được treo vào lò xo độ cứng 100N/m Tìm thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí hợp lực tác dụng lên vật cực đại đến vị trí lực tác dụng lên vật bằng nửa cực đại 1 s 30 II Bài tâp trắc nghiệm Đáp số: t   Câu 1: Một vật dao động... Chu kì dao động của 60 vật là:     A s B s C s D s 15 60 20 30 Câu 18: Vật dao động điều hoà với phương trình x = 6cos(  t-  /2)cm Sau khoảng thời gian t = 1/30s vật đi được quãng đường 9cm Tần số góc của vật là A 25  rad/s B 15  rad/s C 10  rad/s D 20  rad/s Câu 19: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương Sau  thời gian t1 = ( s ) vật chưa... 25: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(2t/T) Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật gia tốc với độ lớn bằng một nửa giá trị cực đại là T T T 5T A B C D 12 6 3 15 Câu 26: Một vật dao động điều hoà mô tả bởi phương trình: x = 6cos(5t - /4) cm Xác định thời điểm lần thứ hai vật vận tốc -15 cm/s 1 13 5 7 A s B s C s D s 60 60 12 12 Câu 27: Một vật dao động . biệt: - x = a  Acos( t + ) v ới a = const AOTRANGTB.COM - 1 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG CƠ Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694. -4 cm/s. AOTRANGTB.COM - 10 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG CƠ Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 11 Câu 8: Một vật. D. π 3 rad và 3cm AOTRANGTB.COM - 11 www.aotrangtb.com PHƯ ƠNG PHÁP GIẢI NHAN H C HƯƠN G D AO ĐỘNG CƠ Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com DĐ: 01694 013 498 12 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 chuyên đề dao dộng cơ học ôn thi đại học môn vật lý, 11 chuyên đề dao dộng cơ học ôn thi đại học môn vật lý, 11 chuyên đề dao dộng cơ học ôn thi đại học môn vật lý

Từ khóa liên quan