KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

74 1,557 4
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2014, 16:14

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 11. Lý do chọn đề tài .......................................................................................... 12. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ........................................................................... 23. Mục đích nghiên cứu .................................................................................... 34. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ............................................................. 35. Giả thuyết khoa học ..................................................................................... 36. Nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................................... 37. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 48. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 49. Cấu trúc khóa luận ....................................................................................... 4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊNCỨU .................................................................................................................. 51.1. Cơ sở lí luận ............................................................................................... 51.1.1. Một số khái niệm ..................................................................................... 51.1.2. Một số đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học ......................................... 51.1.3. Phương pháp trò chơi học tập ................................................................. 71.1.3.1. Nguồn gốc của trò chơi ......................................................................... 71.1.3.2. Ý nghĩa của phương pháp trò chơi học tập ............................................ 81.1.3.3. Một số yêu cầu khi lựa chọn, tổ chức trò chơi học tập ........................... 91.1.3.4. Cách xây dựng một trò chơi học tập .................................................... 101.1.3.5. Một số lưu ý khi xây dựng trò chơi học tập .......................................... 101.1.3.6. Cách tổ chức một trò chơi học tập ....................................................... 111.1.3.7. Sự khác biệt giữa trò chơi thường trong thực tế và trò chơi với tư cáchlà phương pháp dạy học ................................................................................... 111.2. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 121.2.1. Mục tiêu của phân môn Lịch sử ............................................................ 121.2.2. Đặc điểm phân môn Lịch sử ................................................................. 121.2.3. Đặc điểm nội dung SGK phân môn Lịch sử lớp 4 ................................. 141.2.4. Thực trạng việc sử dụng phương pháp trò chơi của giáo viên tiểu họctrong quá trình dạy học phân môn Lịch sử .................................................... 151.2.4.1. Mục đích khảo sát ................................................................................ 161.2.4.2. Đối tượng khảo sát .............................................................................. 161.2.4.3. Nội dung khảo sát ................................................................................ 161.2.4.4. Các phương pháp điều tra khảo sát ..................................................... 161.2.4.5. Phân tích kết quả ................................................................................. 161.2.4.6. Đánh giá chung về thực trạng.............................................................. 19TIỂU KẾT CHƯƠNG 1................................................................................. 21CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌCPHÂN MÔN LỊCH SỬ .................................................................................. 222.1. Vị trí của phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử ...... 222.2. Một số đặc điểm của trò chơi trong quá trình dạy học ở tiểu học ........ 232.3. Những loại trò chơi thường được sử dụng để dạy học ở tiểu học ......... 242.4. Các loại trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử và cách sử dụng .... 262.4.1. Trò chơi đóng vai ................................................................................... 272.4.1.1. Tìm hiểu về trò chơi đóng vai .............................................................. 272.4.1.2. Cách thức tiến hành trò chơi đóng vai ................................................. 272.4.1.3. Ví dụ minh họa: Bài 24: “Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long”(Lịch sử 4) ........................................................................................................ 272.4.2. Trò chơi ô chữ ....................................................................................... 282.4.2.1. Tìm hiểu về trò chơi ô chữ ................................................................... 282.4.2.2. Cách thức tiến hành trò chơi ô chữ ...................................................... 282.4.2.3. Ví dụ minh họa: Bài 5: “Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnhđạo” (Lịch sử lớp 4) ......................................................................................... 292.4.3. Trò chơi Bảy sắc cầu vồng “Đi tìm sự kiện” ......................................... 302.4.3.1. Tìm hiểu về trò chơi “Đi tìm sự kiện” .................................................. 302.4.3.2. Cách thức tiến hành trò chơi “Đi tìm sự kiện” .................................... 312.4.3.3. Ví dụ minh họa: Bài 25: “Quang Trung đại phá quân Thanh” (Lịch sử4) ...................................................................................................................... 312.4.4. Trò chơi “Điền sơ đồ trống’’ ................................................................. 312.4.4.1. Tìm hiểu về trò chơi “Điền sơ đồ trống’’ ............................................. 312.4.4.2. Cách thức tiến hành trò chơi “Điền sơ đồ trống” ................................ 312.4.4.3. Ví dụ minh họa: Bài 1: “Nước Văn Lang” (Lịch sử lớp 4) .................. 322.4.5. Trò chơi “Điền lược đồ trống” .............................................................. 322.4.5.1. Tìm hiểu về trò chơi “Điền lược đồ trống” .......................................... 322.4.5.2. Cách thức tiến hành trò chơi “Điền lược đồ trống” ............................ 332.4.5.3. Ví dụ minh họa: Bài 16: “Chiến thắng Chi Lăng” (Lịch sử lớp 4) ....... 332.4.6. Trò chơi “Hái hoa” ............................................................................... 342.4.6.1. Tìm hiểu về trò chơi “Hái hoa” ........................................................... 342.4.6.2. Cách thức tổ chức trò chơi “Hái hoa”................................................. 342.4.6.3. Ví dụ minh họa .................................................................................... 342.4.7. Trò chơi “Theo dòng lịch sử” ............................................................... 352.4.7.1. Tìm hiểu về trò chơi “Theo dòng lịch sử” ............................................ 352.4.7.2. Cách thức tiến hành trò chơi “Theo dòng lịch sử” .............................. 352.4.7.3. Ví dụ minh họa .................................................................................... 362.5. Điều kiện để tổ chức trò chơi cho học sinh trong quá trình dạy họcphân môn Lịch sử ........................................................................................... 38TIỂU KẾT CHƯƠNG 2................................................................................. 39CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .................................................. 403.1. Những vấn đề chung ................................................................................ 403.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm ............................................................ 403.1.2. Đối tượng thực nghiệm ......................................................................... 403.1.3. Phạm vi thực nghiệm ............................................................................. 403.1.4. Điều kiện thực nghiệm .......................................................................... 403.1.5. Thời gian thực nghiệm .......................................................................... 403.1.6. Nội dung thực nghiệm ........................................................................... 403.1.7. Tổ chức thực nghiệm ............................................................................. 403.1.8. Chuẩn bị thực nghiệm ........................................................................... 413.2. Quy trình thực nghiệm ............................................................................ 413.3. Phân tích kết quả ..................................................................................... 42TIỂU KẾT CHƯƠNG 3................................................................................. 44KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ ............................................................................ 461. Kết luận ....................................................................................................... 462. Kiến nghị ..................................................................................................... 46TÀI LIỆU THAM KHẢO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NGUYỄN THỊ THU TRANG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƠN LA, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NGUYỄN THỊ THU TRANG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths. Lê Văn Đăng SƠN LA, NĂM 2013 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐC Đối chứng GV: Giáo viên HS: Học sinh HSTH: Học sinh tiểu học NXB: Nhà xuất bản SGK: Sách giáo khoa TC: Tiêu chuẩn TCN: Trước công nguyên TN: Thực nghiệm XHCN: Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2 3. Mục đích nghiên cứu 3 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 7. Phạm vi nghiên cứu 4 8. Phương pháp nghiên cứu 4 9. Cấu trúc khóa luận 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5 1.1. Cơ sở lí luận 5 1.1.1. Một số khái niệm 5 1.1.2. Một số đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học 5 1.1.3. Phương pháp trò chơi học tập 7 1.1.3.1. Ngun gc c 7 c tp 8 1.1.3.3. Mt s yêu cu khi la chn, t chc tp 9 1.1.3.4. Cách xây dng mc tp 10 1.1.3.5. Mt s c tp 10 1.1.3.6. Cách t chc mc tp 11 1.1.3.7. S khác bit ging trong thc t  y hc 11 1.2. Cơ sở thực tiễn 12 1.2.1. Mục tiêu của phân môn Lịch sử 12 1.2.2. Đặc điểm phân môn Lịch sử 12 1.2.3. Đặc điểm nội dung SGK phân môn Lịch sử lớp 4 14 1.2.4. Thực trạng việc sử dụng phương pháp trò chơi của giáo viên tiểu học trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử 15 1.2.4.1. Mkho sát 16 ng kho sát 16 1.2.4.3. Ni dung kho sát 16 u tra kho sát 16 1.2.4.5. Phân tích kt qu 16  thc trng 19 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 21 CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ 22 2.1. Vị trí của phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử 22 2.2. Một số đặc điểm của trò chơi trong quá trình dạy học ở tiểu học 23 2.3. Những loại trò chơi thường được sử dụng để dạy học ở tiểu học 24 2.4. Các loại trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử và cách sử dụng 26 2.4.1. Trò chơi đóng vai 27 2.4.1.1. Tìm hiu v  27 2.4.1.2. Cách thc ti 27 2.4.1.3. Ví d minh h       (Lch s 4) 27 2.4.2. Trò chơi ô chữ 28 2.4.2.1. Tìm hiu v  28 2.4.2.2. Cách thc ti 28 2.4.2.3. Ví d minh hn thng Bng do Ngô Quyn lãnh ch s lp 4) 29 2.4.3. Trò chơi Bảy sắc cầu vồng “Đi tìm sự kiện” 30 2.4.3.1. Tìm hiu v  ki 30 2.4.3.2. Cách thc ti ki 31 2.4.3.3. Ví d minh hch s 4) 31 2.4.4. Trò chơi “Điền sơ đồ trống’’ 31 2.4.4.1. Tìm hiu v  tr 31 2.4.4.2. Cách thc ti tr 31 2.4.4.3. Ví d minh ha: Bài 1: ch s lp 4) 32 2.4.5. Trò chơi “Điền lược đồ trống” 32 2.4.5.1. Tìm hiu v  tr 32 2.4.5.2. Cách thc ti tr 33 2.4.5.3. Ví d minh hn thch s lp 4) 33 2.4.6. Trò chơi “Hái hoa” 34 2.4.6.1. Tìm hiu v  34 2.4.6.2. Cách thc t ch 34 2.4.6.3. Ví d minh ha 34 2.4.7. Trò chơi “Theo dòng lịch sử” 35 2.4.7.1. Tìm hiu v ch s 35 2.4.7.2. Cách thc tich s 35 2.4.7.3. Ví d minh ha 36 2.5. Điều kiện để tổ chức trò chơi cho học sinh trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử 38 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 39 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM PHẠM 40 3.1. Những vấn đề chung 40 3.1.1. Mục đích thực nghiệm phạm 40 3.1.2. Đối tượng thực nghiệm 40 3.1.3. Phạm vi thực nghiệm 40 3.1.4. Điều kiện thực nghiệm 40 3.1.5. Thời gian thực nghiệm 40 3.1.6. Nội dung thực nghiệm 40 3.1.7. Tổ chức thực nghiệm 40 3.1.8. Chuẩn bị thực nghiệm 41 3.2. Quy trình thực nghiệm 41 3.3. Phân tích kết quả 42 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 44 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 46 1. Kết luận 46 2. Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Giáo dc tiu h u ht sc quan trt nn móng cho s phát trin toàn dit nn tng vng chc cho giáo dc ph thông và cho toàn h thng giáo dc quc vào tiu hc, hn vi nn vi dng hong mi: hot ng hc tp. Nh , mà hc sinh tiu hc cách hc vi h thng k n tc hc tp cc to c khác. Chính vì vy, mà ngay t bc hc này, chúng ta phi dy cho hc sinh bio, t mình chi thc bng c ng bài hc, phn hc, môn hi giáo viên phi bit t chc quy trình dy hc theo ng tích cc, bit thit k nhng hong c th ca h châm Thy thit k - trò thi công. Hc nhng tình hung thc t c th ca cuc s t mình gii quyt nhng mâu thun thc t t, cái cn khám y mc hiu qu dy hc, cho mi c nhng mc tiêu giáo d ra trong chic phát trii. 1.2. Phân môn Lch s lp 4 là mt phân môn quan trng  bc tiu hc. Mn ca phân môn Lch s là giúp hc sinh tiu hi mt s tri thu thit thc v các s kin Lch s t s danh nhân, anh hùng dân tc, các nhà khoa hc tiêu bin hình t buu dn ngày nay. Hc sinh có nhng hiu bin, có nhng bini toàn din v Lch s Vit Nam qua các mt xây dc và chng gic ngong thi, giáo dc cho hc sinh lòng t hào v truyn thng anh hùng ca dân tng m và noi theo các tn tu  hy sina các anh hùng dân tc, các danh nhân, các nhà khoa hc trong vic xây dng và bo v t c. Vì vy, bên cnh nhy h k chuy thuyng thu      n c s dt phù hp vm tâm sinh lý ca hc sinh tiu hc, phù hp vi yêu cu s d   n thng theo i mi hi tác dng phát huy tính tích cc nhn thc, gây hng thú hc tp cho hc sinh tip thu kin thc bài hc mt cách nh nhàng, t ng thn tính t giác, 2 ý thc cng, tính mnh dn, óc sáng kin ca hc sinh và tc nhiu  hc sinh t bc l, hc hi l ln nhau cùng tin b. Thc tin dy hc phân môn Lch s hin nay  bc tiu hc cho thy: Giáo viên tiu hc còn gp nhic vn d dy hc. Giáo viên lên lp ch yu thuyt trình ging git vn dng linh hoy hc Lch s, vì th mà giáo viên gp rt nhiu c s d dy hc phân môn này. Khi tin hành gi dng cho hc sinh tr li mt s câu h cng c khc sâu mà  chú ý ti vic t chm gây hng thú hc tp cho hc sinh. Vì vy, hc sinh tip thu kin thc do giáo viên truyt mt cách th ng thú trong vic hc Lch s nên gi hc c tính tích cc nhn thc ca hc sinh. Các kin thc mà hc c sau mi bài hc ch dng  m ghi nh và tái hin, thiu tính sáng to, thiu tính bn vng. Mt khác, c giáo viên tiu hc s dng còn ng xuyên, ch s di không khí trng thái ca tit hc, ch  d  y giúp hi kin thn ca bài. Trên thc t, vic s dy hc phân môn Lch s t kt qu cao, quá trình t chu, c s lôi cun, hp dn h chp th  có th ng c nhiu hc sinh tham gia mc bit, ít giáo viên bit cách t chc cho ht các có hiu qu  hc sinh t mình phát hic tri thc cn hc. My hc tích cng i my hc hin nay, vì vy vic tìm hiu s d y hc phân môn Lch s không nh mt lí lu mt thc tin: Giúp cho giáo viên tiu hc có th vn dy hc phân môn Lch s, góp phn nâng cao chng hiu qu dy hc phân môn này  tiu hc. Vì vy, chúng tôi chn khóa lun nghiên cu ca mình là: “Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 4”. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Cùng vi hmt nhu cu không th thic ca hc sinh tiu hc. Dù không còn là hong ch  n gia mt vai trò quan trng trong hong sng ca hc sinh tiu hc, vn có mn i vi các em. 3 Tuy nhiên hin nay,    tiu hc v  c s d   y hc, mt hình thc dy hc chính  hu ht các môn hc bit là phân môn Lch s. Có rt nhiu tác gi   cn vic s dng trò y hc, tuy nhiên v này ch  cp rt ít i trong giáo trình dành cho sinh viên  m.  Vit Nam,  có mt s tác gi nghiên cu v v t chc cho hc sinh thay hc  tiu hc bit là trong phân môn Lch s  Tuy nhiên, nhng công trình nghiên cu v dy hc b ch s còn rt ít, ch yu ch dng li  m lí lun chung, u v vic s d y hc phân môn Lch s, c bit là i vi phân môn Lch s  tiu hc.  góp phn vào tình trng trên, chúng tôi mnh d u khóa lun ca mình: S d  y hc phân môn Lch s lp 4. 3. Mục đích nghiên cứu Chúng tôi ch tài này nhm góp phn nâng cao ch ng dy hc phân môn Lch s lp 4. 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1. Khách th nghiên cu Quá trình dy hc phân môn Lch s  lp 4. ng nghiên cu Các loc s dng chúng trong quá trình dy hc phân môn Lch s lp 4  ng tiu hc. 5. Giả thuyết khoa học Chúng tôi cho rng: Nu trong quá dy hc phân môn Lch s giáo viên bit khai thác, s dt các hp lý, phù hp vm tâm sinh lý ca hc sinh tiu hc, phù hp vi ni dung ca tng bài hc thì s giúp hc i, cng c kin thc mt cách nh nhàng, thoi mái và t  cao chng dy hc phân môn này  ng tiu hc. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1. Tìm hi lí lun ca v nghiên c [...]... với hiệu quả dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 - Nhận thức của GV về sự cần thiết của việc sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 - Mật độ thường xuyên tổ chức trò chơi cho HS trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 - Chất lượng học tập phân môn Lịch sử của HSTH 1.2 .4. 4 Các phương pháp điều tra khảo sát - Điều tra bằng Ankét - Quan sát tiến trình dạy học trên lớp của giáo... vai trò của phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn lịch sử lớp 4 * Nhận thức của GV về sự cần thiết của việc sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn lịch sử lớp 4 Bảng : Đánh giá về sự cần thiết của việc sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn lịch sử lớp 4 STT Nội Dung Số lượng GV tham gia khảo sát Ý kiến tán thành Tỉ lệ (%) 1 Rất cần thiết 20 14/ 20 70 2 Cần thiết 20 4/ 20.. .trong dạy học) của giáo viên ở trường tiểu học 6.2 Thiết kế các loại trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử và cách thức sử dụng chúng một cách có hiệu quả trong dạy học phân môn Lịch sử 7 Phạm vi nghiên cứu Việc sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 8 Phương pháp nghiên cứu Khi nghiên cứu đề tài này chúng tôi sử dụng các phương pháp sau đây: 8.1 Phương pháp nghiên... Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu Trong chương này chúng tôi tiến hành nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 làm cơ sở khoa học cho khóa luận Chương 2: Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 4 Xuất... Huế Lịch sử địa phương 1.2 .4 Thực trạng việc sử dụng phương pháp trò chơi của giáo viên tiểu học trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử Trong khuôn khổ và thời gian có hạn của một luận văn tốt nghiệp chúng tôi tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng về việc sử dụng phương pháp trò chơi của GV trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử 15 1.2 .4. 1 Mục đích khảo sát Nhằm đánh giá thực trạng sử dụng phương. .. riêng thì trò chơi được phân thành nhiều loại Ở góc độ dạy học có thể chia trò chơi thành: * Trò chơi giải trí * Trò chơi học tập 2 .4 Các loại trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử và cách sử dụng Trong dạy học phân môn Lịch sử ở tiểu học, tuỳ thuộc vào cấu trúc của 26 từng bài, vào kiến thức cơ bản, vào đặc điểm trường lớp và đặc điểm lứa tuổi, người ta phân loại ra các trò chơi sau: 2 .4. 1 Trò chơi đóng... - Dự các giờ dạy mẫu của giáo viên trong phân môn Lịch sử 1.2 .4. 5 Phân tích kết quả * Nhận thức của GV về vai trò của phương pháp trò chơi đối với hiệu quả dạy học phân môn Lịch Sử lớp 4 16 Bảng 1: Nhận thức của GV về vai trò của phương pháp trò chơi đối với hiệu quả dạy học phân môn Lịch Sử lớp 4 TT Ý Kiến Nội Dung Tỷ Lệ (%) 1 Nâng cao hiệu quả bài dạy 88/110 80 2 Kích thích hứng thú học tập của HS... thức và sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học của giáo viên cho thấy, cần phải tăng cường triển khai các phương pháp dạy học mới một cách sâu rộng, đồng bộ Hơn nữa, để không ngừng nâng cao chất lượng học tập phân môn Lịch sử, việc nghiên cứu sử dụng phương pháp trò chơi trong quá trình dạy học phân môn này lại hết sức cần thiết, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn ở bậc tiểu học 21... chức trò chơi cho học sinh trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử còn rất ít ỏi, chỉ chiếm tỷ lệ 10%, chỉ có 40 % số giáo viên có tổ chức nhưng không thường xuyên Trong khi đó, có 50% số giáo viên không tổ chức trò chơi cho học sinh trong quá trình dạy học phân môn Lịch sử Kết quả trên đây, đã phần nào phản ánh thực trạng sử dụng phương pháp trò chơi của giáo viên tiểu học trong quá trình dạy học phân. .. học 21 CHƯƠNG 2 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ 2.1 Vị trí của phương pháp trò chơi trong dạy học phân môn Lịch sử Ngay từ tuổi mẫu giáo, trẻ được làm quen với nhiều trò chơi lý thú bổ ích Trong cuộc sống thường ngày các em vui chơi với một số trò chơi dân gian quen thuộc (nhảy dây, trốn tìm ) Khi đến trường mần non, các em được giáo viên tổ chức một số trò chơi phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn