Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Bộ 3 bất khả thi

73 1,454 1
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 15:22

Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Bộ 3 bất khả thi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC   MÔN HỌC: KINH TẾ MÔ ĐỀ TÀI: BỘ 3 BẤT KHẢ THI GVHD : TS TRẦN THỊ BÍCH DUNG LỚP : ĐÊM 3 KHÓA 22 NHÓM : 10 1. Huỳnh Trí Thanh 2. Nguyễn Thị Hương Thảo 3. Huỳnh Trọng Tài 4. Lâm Việt Thăng 5. Hồ Thị Phương Thảo 6. Nguyễn Hữu phú Thiện 7. Phan Thanh Trí Tâm 8. Ngô Thị Lệ Thu TPHCM , THÁNG 04 NĂM 2013 Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi Trang 2 MỤC LỤC BỘ 3 BẤT KHẢ THI C HƯƠNG 1: NGHIÊN C ỨU LÝ THUYẾT TỔ NG QUAN VÀ C ÁC TRƯỜ NG PHÁI VỀ BỘ 3 BẤT KHẢ THI 1.1 Các mô hình nền t ảng dẫn đến lý thuyết bộ ba bất khả thi 5 1.1.1 Mô hình IS-LM 5 1.1.2 Sự mở rộng mô hình IS-LM: Mô hình Mundell-Fleming 7 1.1.3 Lý thuyết Bộ ba bất khả thi cổ điển 12 1.2 Sự phát triển của Lý thuyết Bộ ba b ất khả thi hiện đại 15 1.2.1 Thuyết tam giác mở rộng của Yigang và Tangxian 15 1.2.2 Dự trữ ngoại hối và mối liên hệ với bộ ba bất khả thi : sự phát triển của đồ thị kim cương 17 1.3 Vấn đề định lượng trong bộ ba bất khả thi 21 CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM CỦA CÁC Q UỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH MÔ 2.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc 25 2.1.1 Vấn đề kiểm soát vốn 25 2.1.2 Chính sách tỷ giá của Trung Quốc 26 2.1.3 Chính sách điều hành kinh tế mô của Trung Quốc 27 2.1.4 Tác động từ việc gia tăng dự trữ ngoại hối trong mối liên hệ với Bộ ba bất khả thi 29 2.1.5 Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc 33 2.2 Kinh nghiệm của Ấn Độ 35 2.2.1 Các tranh luận về chế độ tỷ giá ở Ấn Độ 35 2.2.2 Hệ thống tỷ giá trên thực tế ở Ấn độ 36 2.2.3 Kiểm soát vốn 38 2.2.4 Bài học từ cách Ấn độ xử lý cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Á 41 2.3 Kinh nghiệm của Malaysia 42 2.3.1 Tổng quan về chính sách tiền tệ, tỷ giá và kiểm soát vốn ở Malaysia42 2.3.2 Quản lý bộ ba bất khả thi 44 2.3.3 Những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến Malaysia 45 Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi Trang 3 2.3.4 Kinh nghiệm trong việc quản lý Bộ ba bất khả thi của Malaysia 47 2.3.5 Kết luận 51 CHƯƠNG 3: LIÊN HỆ VIỆT NAM 3.1 Dự trữ ngoại hối và mẫu hình trung gian của bộ ba bất khả thi ở Việt Nam s o với các nước khác .53 3.2 Chính sách mô và kiểm soát dòng vốn vào. 54 3.3 Tự do hóa đồng vốn ở Việt Nam 56 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH MÔ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM GÓC NHÌN TỪ BỘ 3 BẤT KHẢ THI 4.1 Giải pháp cho Việt nam trong giai đoạn 2011-2020 60 4.1.1 Nhóm giải pháp chủ đạo 60 4.1.1.1 Giải pháp cho kiểm soát vốn 60 4.1.1.2 Giải pháp cho chính sách tỷ giá 63 4.1.1.3 Giải pháp cho chính sách tiền tệ: 66 4.1.2 Nhóm giải pháp bổ trợ 71 4.1.2.1 Phân quyền, phân nhiệm và công bố thông tin: 71 4.1.2.2 Vai trò tư vấn của giới học thuật và hội đồng chuyên gia 71 4.1.2.3 Hấp thu nguồn vốn trong một nền kinh tế mở cửa 73 Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi Trang 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1. Tên viết tắt tổ chức ADB : Ngân hàng phát triển châu Á ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á EIU : Đơn vị dự báo, phân tích của tạp chí The Economist IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế WB : Ngân hàng thế giới WTO : Tổ chức thương mại thế giới 2. Đơn vị tiền tệ : USD : Đô la Mỹ NDT : Nhân dân tệ Trung Quốc VND : Tiền đồng Việt Nam 3. Thuật ngữ kinh tế : GDP : Tổng sản phẩm quốc nội FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài FII : Đầu tư gián tiếp nước ngoài MI : Chỉ số độc lập tiền tệ ERS : Chỉ số ổn định tỷ giá KAOPEN : Chỉ số hội nhập tài chính CPI : Chỉ số giá tiêu dùng UIP : Ngang giá lãi suất không phòng ngừa IRP : Ngang giá lãi suất PPP : Ngang giá sức mua ICOR : Hệ số hiệu quả đầu tư 4. Tên viết tắt khác : NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTW : Ngân hàng trung ương Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi Trang 5 CHƯƠNG 1 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VÀ CÁC TRƯỜNG PHÁI VỀ BỘ BA BẤT KHẢ THI 1.1 Các mô hình nền tảng dẫn đến lý thuyết bộ ba bất khả thi 1.1.1 Mô hình IS-LM M ô hình IS-LMcòn được gọi là mô hình Hicks-Hansen, do nó được hai nhà kinh tế học John Hicks và Alvin Hansen xây dựng và phát triển. M ô hình này đã được sử dụng để kết hợp các hoạt động khác nhau của nền kinh tế, nó là sự kết hợp giữa thị trường tiền tệthị trường hàng hoá - dịch vụ trong nền kinh tế đóng.Theo đó, mô hình IS-LM không chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài, như : xuất nhập khẩu, tỷ giá hối đoái, lãi suất thế giới Vấn đề mô hình IS-LM muốn đưa ra là, nghiên cứu xem chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập trong nền kinh tế đóng. Chúng ta sẽ đưa mô hình này đến gần với thực tiễn hơn bằng cách thêm yếu tố nước ngoài vào mô hình. Nhưng trước tiên, hãy cùng xây dựng hai đường IS – LM và làm rõ ý nghĩa của mô hình này. Xây dựng đường IS Theo kinh tế học , phương trình biểu hiện trạng thái cân bằng trên thị trường hàng hoá của một nền kinh tế đóng được biểu diễn như sau : Y = C + I + G Triển khai phương trình trên, ta xây dựng đường IS. Đường IS là tập hợp các kết hợp khác nhau giữa lãi suất và thu nhập sao cho tổng chi tiêu kế hoạch đúng bằng thu nhập, theo phương trình sau : Tổng chi tiêu kế hoạch = C (Y – T) + I(r) + G Xây dựng đường LM Phương trình biểu hiện trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ của một nền kinh tế đóng được biểu diễn như sau : M / P = L ( Y, r ) Đường LM là tập hợp các kết hợp khác nhau giữa lãi suất và thu nhập sao cho cầu tiền thực tế bằng cung tiền thực tế. Cân bằng IS-LM trong nền kinh tế đóng Trạng thái cân bằng đồng thời trên cả hai thị trường hàng hoá và tiền tệ là trạng Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi Trang 6 thái thể hiện sử kết hợp giữa hai thị trường này trên cùng một đồ thị. Theo đó, trục tung của đồ thị là các mức lãi suất thực tế r và trục hoành là các mức thu nhập Y. Giả định rằng không có tình huống nào hai đường này không gặp nhau, tức là chúng luôn luôn cắt nhau tại điểm cân bằng E thể hiện trên đồ thị. Điểm cân bằng này giúp xác định mức thu nhập cân bằng Y* và mức lãi suất thực tế r*. Hình 1.1 Mô hình IS-LM và điểm cân bằng Trường hợp thông thường Khi chính sách tiền tệ không thay đổi, nếu chính sách tài khoá nới lỏng được thực hiện (đường IS dịch chuyển sang phải) thì thu nhập tăng lên, còn nếu chính sách tài khoá thắt chặt (đường IS dịch chuyển sang trái) thì thu nhập giảm đi. Tương tự, khi chính sách tài khoá không đổi, chính sách tiền tệ nới lỏng được thực hiện (đường LM dịch chuyển sang phải) thì thu nhập tăng lên, còn nếu chính sách tiền tệ thắt chặt (đường LM dịch chuyển sang trái) thì thu nhập giảm đi. Cả chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ khi có sự biến động đều phát huy hiệu lực của nó, nhưng mức độ phụ thuộc và độ dốc của hai đường IS-LM.Khi hai chính sách cùng được thực hiện một lúc và theo cùng hướng nới lỏng hay cùng hướng thắt chặt, tác động lên thu nhập là rất lớn. Còn khi hai chính sách cùng được thực hiện một lúc, nhưng một chính sách theo hướng nới lỏng còn một chính sách theo hướng thắt chặt, thì tác động tới thu nhập nhỏ. Đây gọi là ảnh hưởng triệt tiêu. Trường hợp đặc biệt Chính sách tiền tệ vô hiệu lực: Đường LM nằm ngang gặp đường IS dốc xuống phía phải, trường hợp này gọi là "bẫy thanh khoản". Lúc này, chỉ có chính sách tài r Y LM IS E r* Y* Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi Trang 7 khoá là phát huy tác dụng, còn chính sách tiền tệ thì vô hiệu lực. Chính phủ nới lỏng tài khoá bao nhiêu thì thu nhập tăng lên bấy nhiêu, và thắt chặt bao nhiêu thì thu nhập giảm bấy nhiêu. Trường hợp này cũng tương tự với khi đường IS thẳng đứng. Chính sách tài khoá vô hiệu lực: Đường LM thẳng đứng gặp đường IS dốc xuống, lúc này chính sách tài khoá không phát huy tác dụng. Ngược lại, chính sách tiền tệ phát huy tác dụng tối đa, cung tiền tăng bao nhiêu thì thu nhập tăng bấy nhiêu. Tương tự khi đường IS nằm ngang gặp đường LM dốc lên. Hình 1.2: Mô hình IS-LM qua một số trường hợp đặc biệt 1.1.2 Sự mở rộng mô hình IS-LM: Mô hình Mundell-Fleming Đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng mô hình IS-LM bằng cách đưa yếu tố nước ngoài vào mô hình.Trong đó, nỗlựcthànhcông nhấtđượcxemlà của“Mô hìnhMundell-Fleming”.Đây là kết quảnghiên cứucủaRobertMundell(1962, 1963)vàJ.M.Fleming(1962)trongthờigianlàmviệctạiquỹ tiền tệ quốc tế IMF.Mô hình r Y r Y r Y LM IS Chính sách tài khoá nới lỏng Chính sách tài khoá thắt chặt Chính sách tiền tệ thắt chặt Chính sách tiền tệ nới lỏng Chính sách tiền tệ vô hiệu lực Chính sách tài khoá vô hi ệ u l ự c LM IS IS IS LM LM Trường hợp thông thường Trường hợp đặc biệt r Y Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi Trang 8 M undell-Fleming là sự mở rộng của nền tảng lý thuyết IS-LM khi có tính đến tác động của yếu tố nước ngoài, được đại diện bằng cán cân thanh toán (Balance Payment - BP). Đây được xem là điểm khởi đầu cho lý thuyết Bộ ba bất khả thi.Mô hình M undell-Fleming chỉ ra sự tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá dưới các chế độ tỷ giá khác nhau.Chúng ta sẽ cùng lần lượt phân tích các tác động này dưới chế độ tỷ giá cố định và thả nổi. Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá cố định Nếu như kết quả nghiên cứu mô hình IS-LM cho ta một kết luận: chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá thay đổi có thể dẫn đến sự thay đổi của thu nhập quốc gia; thì mô hình Mundell-Fleming chỉ ra rằng: hai chính sách trên cóthểlàmthay đổi trạng tháicủacán cânthanh toán, khiến cho cán cân thanh toán trở nên thâm hụt hay thặng dư. Hình 1.3: Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá BắtđầutạiđiểmcânbằngEở hình 1.3,nơimàcán cân thanh toán đang trong trạng thái cân bằng,nếuchúngtathựchiệnmột chínhsáchtiềntệmởrộng(LM dịch chuyển sang phải thành LM’) thì sẽ có mộtđiểm cân bằng mới nằm dưới đường BP (điểm F), và tại đócán cân thanh toán thâmhụt.Chúng ta cũng lý luận tương tự cho trường hợp LM dịch chuyển sang trái, cũng như khi IS dịch chuyển (tức chính phủ mở rộng hoặc thắt chặt chính sách tài khoá).Những lý luận của mô hình hoàn toàn có thể được áp dụng vào thực tế với những trường hợp cụ thể.Ví dụ, chính phủ triển khai chính sách mở rộng tiền tệ trong bối cảnh muốn giữ cố định tỷ giá hối đoái, việc làm này có thể khiến cho lạm phát gia tăng với giả định thị trường hàng hoá đã cân bằng.Lạm phát trong nước khiến cho giá hàng hoá nhập khẩu rẻ hơn một cách tương đối so với hàng nội địa và giá hàng hoá xuất khẩu đắt một cách tương đối so với hàng nước ngoài. Việc này r Y LM IS BP E G F H BP > 0 BP < 0 LM’ Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi Trang 9 không có lợi cho cán cân thương mại. Ta cũng có thể lý luận tương tự đối với tài khoản vốn đầu tư. Như vậy, việc thay đổi chính sách tiền tệ hay chính sách tài khoá của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng của cán cân thanh toán trong nền kinh tế mở. Khi cán cân thanh toán thặng dư, NHTW sẽ dùng nội tệ để mua ngoại tệ vào (cung tiền tăng). Ngược lại, khi cán cân thanh toán thâm hụt, NHTW sẽ bán ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ trên thị trường (cung tiền giảm). Do đó, một cán cân thanh toán thặng dư hay thâm hụt sẽ làm tăng hoặc giảm cung tiền của nền kinh tế NHTW sẽ mua vào hoặc bán ra ngoại tệ. Kết quả là, một cán cân thanh toán thặng dư hay thâmhụtsẽkhôngđượcduy trì, nhưng để làm đượcđiềunày, NHTWđãtácđộngđếnlạmpháttrongnước.Luận điểm này sauđóđượcFrankel vàKrugmankhaithácvàxây dựngnên lýthuyết bộba bất khả thi. Trên thực tế, có nhiều nỗ lực ở các quốc gia nhằm xoá bỏ một phần hay toàn bộ tác động của lạm phát khi can thiệp vào thị trường bằng các chính sách trên.Theo đó, với một nền kinh tế mở, tỷ giá hối đoái được giữ ổn định, việc điều hành chính sách tiền tệ hay chính sách tài khoá sẽ không tác động đến mức lạm phát trong nước.Việc này có phải là một liều thuốc “thần dược” để biến bộ ba bất khả thi thành bộ ba khả thi hay không? Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu về các loại can thiệp không vô hiệu hoá và vô hiệu hoá. Can thiệp không vô hiệu hoá và can thiệp vô hiệu hoá Can thiệp không vô hiệu hoá và can thiệp vô hiệu hoá là hai loại được xếp vào nhóm can thiệp trực tiếp. Can thiệp trực tiếp là loại can thiệp của chính phủ vào cung tiền của quốc gia.Thông thường, các chính phủ sẽ khiến cho đồng tiền nước mình giảm giá bằng cách bán nội tệ và đổi lấy đồng ngoại tệ (thường là đô la) trên thị trường ngoại hối. Điều này khác với can thiệp gián tiếp bằng cách tác động lên những yếu tố ảnh hưởng đến tiền tệ, dụ như lãi suất. Khi NHTW can thiệp vào thị trường hối đoái mà không điều chỉnh sự thay đổi mức cung tiền tệ, điều này được gọi là can thiệp không vô hiệu hoá. dụ, nếu NHTW đổi đồng nội tệ lấy đồng đô la nhằm mục đích phá giá đồng nội tệ, đảm bảo ổn định tỷ giá, mức cung tiền sẽ gia tăng. Khi NHTW muốn can thiệp vào thị trường hối đoái trong khi vẫn duy trì mức Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi Trang 10 cung tiền tệ, họ sẽ sử dụng can thiệp vô hiệu hoá bằng các giao dịch trong thị trường ngoại hối và các hoạt động trên thị trường mở. dụ, nếu NHTW muốn hạ giá đồng nội tệ mà không làm ảnh hưởng đến mức cung tiền, họ có thể đổi nội tệ lấy đô la, tăng mức cung tiền, và sau đó bán một số chứng khoán kho bạc hiện có để thu nội tệ về, giảm mức cung tiền. Nếu như lượng nội tệ thu vào do bán chứng khoán đúng bằng lượng nội tệ tung ra thị trường khi mua đô la, lạm phát sẽ không xảy ra. Chúng ta cũng có thể đưa ra một vài dụ tương tự khi NHTW muốn tăng giá đồng tiền. Vấn đề là, trên thực tế, chính sách can thiệp vô hiệu hoá có phải là giải pháp cho vấn đề bộ ba bất khả thi hay không?Đã có quốc gia nào thành công khi thực hiện chính sách này?Nó có tỏ ra hiệu quả không, và chi phí phải trả là gì? Chúng ta sẽ nghiên cứu rõ hơn về chính sách can thiệp vô hiệu hoá áp dụng đối với Trung Quốc trong những năm qua ở chương 2. Phần tiếp sau đây sẽ là những lý luận với giả định không có can thiệp vô hiệu hoá để xét xem chính sách tài khoá hay chính sách tiền tệ tỏ ra hiệu quả dưới một nền kinh tế mở có mục tiêu tỷ giá. Chính sách tài khoá hay chính sách tiền tệ? Nếu chúng ta vẫn tiếp tục giữ nguyên giả định chế độ tỷ giá hối đoái là cố định và thị trường vốn mở, nhưng lại thêm một giả định là không có chính sách vô hiệu hoá, thì sau đó tấtyếurằng, chính sách tài khoá trở nên hiệuquả hơn chính sách tiền tệ.Hãy nhìn lại hình 1.1 mộtlần nữa.Bắtđầutại điểmE,mộtsựmởrộngchính sách tiền tệ sẽchuyển đường LMsang LM ’ và do đó đạt được một cán cân thanh toán thâm hụt tại điểm F. Tuy nhiên, không cósự vô hiệu hoá, cung tiền sẽ giảm (do chính phủ cố gắng cân bằng cán cân thanh toán bằng cách tung ngoại tệ ra thị trường để đáp ứng nhu cầu thị trường) và sau đó LM ’ sẽ dịch chuyển sang phía trái trở lại LM và điểm F sẽ quay trởlại điểmE.Nghĩalà,sản lượng saukhi giatăngtrong mộtthời gianngắnsẽquay lại điểm cân bằng Y*.Dođó,chínhsáchtiền tệ khônghiệu quảhoàn toàn để làmgiatăngsản lượng quốc gia. Ngược lại, giả định rằng, bắt đầu tại điểm E, chúng ta thực hiện một chính sách tài khóamởrộng, đườngISdịch chuyển sangIS’, dẫn tới mộtcán cân thanh toán thặngdư tại điểmG.Không cóchínhsáchvôhiệuhoá,mộtcán cânthanh toán thặng dưhàmýrằngcung tiềnsẽtăngnhằmđápứngchosựgiatăngtrongsảnlượngquốcgia.Dođó,đườngLMdịch chuyển sang phía phải đến LM’. Tại điểm cân bằng mới, điểm H, là một vị thế dài hạn. [...]... 1972,2 638 0,4 Đónggópròngcủaquỹ dựtr ữngoạihối đếngiatăngtiềnmạnh (tỷNDT) SựgiatăngcủaTổngtiềnmạnh (tỷNDT) -585 ,3 387 ,3 -1 ,38 4,8 -691 ,3 328,6 2097,9 34 4,9 1280,9 611,1 570,6 548,7 131 1,5 -2274,1 4106 ,3 333 4,5 53, 8 1 23, 1 Phânt răm đónggópròngcủaquỹ dựtrữ ngoạihốiđếnsựgiatăngcủatổngtiền m ạnh.(%) 36 7,7 62,9 97,7 Nguồn:Chen-YuanTung(2007) Từ năm 20 03- 2006, Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa đã bỏ ra 6 .38 0,4 tỷ... thuyết Bộ ba bất khả thi đã trở thành nền tảng cho kinh tế học của nền kinh tế hiện đại Lý thuyết Bộ ba bất khả thi được phát biểu như sau: Một quốc gia không thể đồng thời đạt được cả ba mục tiêu tỷ giá hối đoái cố định, hội nhập tài chính, và độc lập tiền tệ Tức là, một quốc gia chỉ có thể lựa chọn cùng một lúc đồng thời hai trong ba mục tiêu kể trên.Đây chính là lý thuyết Bộ ba bất khả thi cổ... trong mối liên hệ với Bộ ba bất khả thi Sựgiatăngcủachiphívôhiệu hoá Ở chương 1, chúng ta đã nghiên cứu về các loại can thi p trực tiếp, trong đó có vẻ như việc can thi p vô hiệu hoá đã trở thành một giải pháp để giúp cho các nền kinh tế thực hiện được Bộ ba bất khả thi H ọ cho rằng trong quá khứ, Trung Quốc (và một số quốc gia châu Á) đã thực sự thực hiện được bộ ba bất khả thi. Nhưng sự thật không... trường phái về bộ ba bất khả thi Hình 1.10: Đồ thị kim cương đối với các nước công nghiệp hoá Hình 1.11: Đồ thị kim cương đối với các nền kinh tế mới nổi tại Châu Á và Trung Quốc 1 .3 Vấn đề định lượng trong bộ ba bất khả thi Tỷ giá, yếu tố đầu tiên của bộ ba, dễ đo lường nhất Độ ổn định tỷ giá được đo Trang 21 Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi lường dựa... 286,4 74,2 5,1 35 ,0 20 03 4 03, 3 116,9 7,1 40,8 2004 609 205,7 10,7 51,0 2005 818,9 209,9 9,5 34 ,5 2006 1066 ,3 247,4 9,4 30 ,2 2007 1520 4 53, 7 13, 7 42,5 Nguồn:Ủybanquảnlý nhà nướcvềngoạihối Trung Quốc SAFE Để duytrì một tỷ giá cố địnhtrong thựctế,Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa đã buộc phải mua 13, 5 tỷ USD ngoại tệ mỗi tháng trong năm 20 03 và 17 ,3 tỷ USD mỗitháng trong năm 2004-2005.Năm 20 03, thậm chí tính... Chương 2: Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc điều hành chính sách mô Bảng 2.1 –Dựtrữ ngoạihốicủaTrungQuốc1994-2007 Năm Số tiền (tỷ USD) Gia tăng hằng Phần trăm năm với (tỷ USD) GD P(%) Tỷ lệ gia tăng (%) 1994 51,6 0 0 0 1995 73, 6 22 3 42,6 1996 105 31 ,4 3, 7 42,7 1997 139 ,9 34 ,9 3, 7 33 ,2 1998 145 5,1 0,5 3, 6 1999 154,7 9,7 0,9 6,7 2000 165,6 10,9 0,9 7,0 2001 212,2 46,6 3, 5 28,1... độc lập Để có cách nhìn tổng quát và hoàn thi n về lý thuyết Bộ ba bất khả thi, các mô hình nền tảng xây dựng nên lý thuyết này sẽ được lần lượt nghiên cứu trong phần tiếp theo 1.2 Sự phát triển của Lý thuyết Bộ ba bất khả thi hiện đại 1.2.1 Thuyết tam giác mở rộng của Yigang và Tangxian Yigang và Tangxian (2001) tiếp tục phát triển lý thuyết Bộ ba bất khả thi của GS.M undell và đưa lên thành thuyết... năm thập niên 60, nhưng lại có một tầm quan trọng nhất định đối với việc nghiên cứu các mô hình phát triển của lý thuyết Bộ ba bất khả thi hiện đại Trang 14 Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết tổng quan và các trường phái về bộ ba bất khả thi Bảng 1.1 : Minh hoạ nguyên lý Bộ ba bất khả thi Cặp mục tiêu dụ Chính sách tiền tệ độc lập và - Hệ thống Bretton Woods ổn định tỷ giá Kiểm soát vốn - Trung Quốc... thực tế, đó là tính toán tỷ số dòng tài chính xuyên biên giới trong cán cân thanh toán quốc tế so với GD P Thường khi phân tích các chỉ số của bộ ba bất khả thi các nhà kinh tế có xu hướng sử dụng đồng thời cả 2 chỉ số độ mở tài khoản vốn theo pháp lý và trên thực tế cùng một lúc o0o Trang 24 Chương 2: Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc điều hành chính sách mô CHƯƠNG 2 : KINH. .. nghĩa là mất độc lập về chính sách tiền tệ (3) Ev = 0, tức là tỷ giá cố định và Ev = 1, tức là tỷ giá thả nổi Đây là những trường hợp đặc biệt đã được xét đến tại các điểm A,B,C – đỉnh của tam giác bất khả thi 1.2.2 Dự trữ ngoại hối và mối liên hệ với bộ ba bất khả thi : sự phát triển của đồ thị kim cương Phiên bản nguyên thuỷ của lý thuyết bộ ba bất khả thi không đề cập đến vai trò của dự trữ ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Bộ 3 bất khả thi, Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Bộ 3 bất khả thi, Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Bộ 3 bất khả thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn