Công văn Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia.

1 922 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 16:06

Công văn Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia. UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ CÔNG THƯƠNG Số: 205 /SCT-KHTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc Đắk Nông, ngày 29 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: ………………………………………………… Thực hiện hiện nội dung Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trên Internet nhằm phát huy nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Sở Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng Website tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia. Mọi chi phí liên quan đến xây dựng Website, duy trì hosting 01 năm tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia được Sở Công Thương hỗ trợ 100% kinh phí bằng nguồn ngân sách tỉnh theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Với nội dung trên, Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông biết để đăng ký tham gia. (Nội dung đăng ký theo mẫu kèm theo) Địa chỉ đăng ký tham gia: Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông Khu hành chính Sùng Đức-Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ với anh: Phùng Quang Minh-Phòng Kế hoạch-Tài chính. Điện thoại: 05012.216497 - 0948.209179; Email: sctdn@yahoo.com.vn Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như trên; - Sở TT&TT (phối hợp); - Trung tâm xúc tiến ĐTTM&DL (phối hợp); đã ký - Lưu VT, KHTC. BIỆN VĂN MINH V/v Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia. . Sở Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia. Mọi chi phí liên quan đến xây dựng. Lưu VT, KHTC. BIỆN VĂN MINH V/v Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia.
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia., Công văn Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia., Công văn Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn