thực trạng triển khai dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 trên địa bàn huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình

78 1,226 5
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 11:40

MỤC LỤC PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3. Phương pháp nghiên cứu 1 1.4. Đối tượng nghiên cứu 2 PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3 CHƯƠNG 1. SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3 1.1 sở lý luận 3 1.1.1. Khái niệm dự án, chương trình mục tiêu quốc gia 3 1.1.2 Khái quát chương trình 135 5 1.1.2.1. Quan điểm 5 1.1.2.2. Mục tiêu của chương trình 6 1.1.2.3. Nhiệm vụ của chương trình 135 7 1.1.2.4. Nguyên tắc chỉ đạo 8 1.1.3 Đầu tư xây dựng sở hạ tầng 8 1.1.3.1 Các khái niệm 8 1.2. sở thực tiễn 14 1.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hoá 14 1.2.1.1 Kinh tế 14 1.2.1.2 Xã hội 20 Huy động nguồn lực từ các tổ chức Quốc tế hỗ trợ trực tiếp cho địa phương để thực hiện các dự án phát triển sản xuất, giảm nghèo, phát triển hạ tầng nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường.v.v. Với tổng số vốn trên 1.900 tỷ đồng 29 Giai đoạn III (2012-1015) 30 Năm 2011 và năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình 135 cho các địa phương thực hiện, nhiều tỉnh đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt, song một số địa phương còn lúng túng trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. . Tổng quan về vốn thực hiện chương trình: 30 1.2.2 Tình hình thực hiện chương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá 30 CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 31 VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG 31 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HOÁ 31 2.1 Giới thiệu chung về địa bàn nghiên cứu 31 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 31 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội 42 2.1.2.1. Kết cấu hạ tầng 42 2.1.2.2. Tình hình xã hội 48 2.1.2.3. Tình hình phát triển kinh tế 49 2.2 Thực trạng triển khai dự án hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng trong chương trình 135 huyện Tuyên Hoá 49 2.2.1 Tình hình tổ chức quản lý 49 2.2.1.2 Cấp quyết định đầu tư 50 2.2.1.3 Kế hoạch đầu tư 50 2.2.1.4 Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 50 2.2.1.5 Thực hiện đầu tư xây dựng công trình 51 2.2.1.6 Giám sát hoạt động xây dựng 53 2.2.1.7 Nghiệm thu, bàn giao, quản lý khai thác công trình 53 2.2.1.8 Duy tu, bảo dưỡng công trình 54 2.2.1.9 Tổ chức quản lý dự án, công trình 54 2.2.2 Công tác triển khai thực hiện 55 2.2.3 Kết quả thực hiện các hạng mục công trình 56 3.1.1 Về chế chính sách 60 3.1.2 Trong công tác tổ chức, triển khai của các cấp địa phương 60 3.2 Một số giải pháp 67 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ đạo điều hành 67 3.2.2 Phát huy nguồn lực tại chỗ 67 3.2.3 Tăng cường việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho cấp huyện, xã, phù hợp với tính chất của từng dự án và điều kiện cụ thể của từng xã 68 3.2.7 Tổ chức thực hiện và quản lý sau dự án 70 3.1 Kết luận 71 3.2 Kiến nghị 72 3.2.1 Đối với Trung ương 72 3.2.2 Đối với các quan địa phương 72 3.2.3 Đối với người dân 73 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1. cấu sản xuất các ngành qua các giai đoạn 14 ĐVT: % 14 Bảng 2. Giá trị sản xuất và sự chuyển dịch cấu ngành Nông nghiệp 15 Bảng 3. Giá trị sản xuất và sự chuyển dịch cấu ngành Lâm nghiệp 17 thời kỳ 2006 - 2010 17 Bảng 4. Thực trạng phát triển ngành Thủy sản thời kỳ 2001 - 2010 17 Bảng 5. Thực trạng phát triển ngành CN - Xây dựng thời kỳ 2001 - 2010 18 Bảng 6 . Thực trạng phát triển ngành TM - DV thời kỳ 2001 – 2010 20 Bảng 7 . Hiện trạng phát triển ngành VH – TT- TDTT thời kỳ 2001 - 2010 21 Bảng 8. Hiện trạng phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo thời kỳ 2001 - 2010 22 Bảng 9. Hiện trạng phát triển ngành Y tế thời kỳ 2001 - 2010 24 Bảng 10 Hiện trạng dân số, lao động và việc làm 25 Bảng 11. Thổ nhưỡng đất của huyện Tuyên Hóa 35 Bảng 12. Diện tích đất của huyện Tuyên Hóa 36 Bảng 13. Diện tích và cấu đất nông nghiệp huyện Tuyên Hóa năm 2010 36 Bảng 14. Diện tích và cấu đất phi nông nghiệp năm 2010 37 Bảng 15. Hiện trạng cấu sử dụng đất lâm nghiệp 39 Bảng 16: Kết quả thực hiện các hạng mục công trình 56 Bảng 17: Kết quả giải ngân vốn đầu tư 59 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ TỰ CSHT sở hạ tầng ĐBKK Đặc biệt khó khăn KT-XH Kinh tế - xã hội KTKT Kinh tế - Kỹ thuật UBND Ủy ban nhân dân NSTW Ngân sách trung ương KHHGĐ Kế hoạch hoá gia đình TH Tiểu học BCĐ Ban chỉ đạo HĐND Hội đồng nhân dân CN-TCN Công nghiệp – thủ công nghiệp TM – DV Thương mại – dịch vụ THCS Trung học sở NSNN Ngân sách nhà nước VHTT Văn hóa thông tin PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Lý do chọn đề tài Đảng và nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của miền núi, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, dự án và tổ chức triển khai thực hiện trên các lĩnh vực trong nhiều năm qua, góp phần phát triển hệ thống sở hạ tầng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, tạo sở cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng này. Huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình là một trong những huyện miền núi đang được triển khai thực hiện Chương trình 135 của Chính Phủ về hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình huyện đã sự thay đổi mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Thông qua dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầngdự án vai trò vô cùng quan trọng trong việc cải thiện bộ mặt của huyên, hệ thống ccơ sở hạ tầng của huyện đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án vẫn còn nhiều bất cập, những công trình đã và đang thi công còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Xuất phát từ thực tiễn đó tôi chọn đề tài “Thực trạng triển khai dự án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng trong chương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của mình. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng triển khai dự án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá. - Đánh giá kết quả đạt được từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. - Đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. - Đề xuất những kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn việc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng sở hạ trong những năm còn lại (2014-2015) của chương trình 135 giai đoạn III, từ đó làm nền tảng để tiếp tục thực hiện chương trình giai đoạn 2015 -2020 1.3. Phương pháp nghiên cứu Đề tài được thực hiện thông qua các phương pháp nghiên cứu đánh giá: - Phương pháp thu thập, phân tích số liệu từ các báo cáo của quan chính quyền và các bộ phận liên quan. 1 - Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh số liệu qua các năm để rút ra sự thay đổi về mặt kinh tế qua các năm. - Nghiên cứu thông qua tạp chí, sách, báo, các văn bản luật hướng dẫn liên quan đến chương trình 135 … 1.4. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là tình hình triển khai dự án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng trongchương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá bao gồm 12 xã đặc biệt khó khăn trong tổng số 20 xã của huyện; Thời gian nghiên cứu: chương trình 135 là 1 chương trình lớn, thời gian kéo dài, ở đây tôi chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng triển khai chương trình từ năm 2006-2013. 2 PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1. SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 sở lý luận 1.1.1. Khái niệm dự án, chương trình mục tiêu quốc gia nhiều cách định nghĩa dự án. Tuỳ theo mục đích mà nhấn mạnh một khía cạnh nào đó. Trên phương diện phát triển, hai cách hiểu về dự án: cách hiểu “tĩnh” và cách hiểu “động”. Theo cách hiểu thứ nhất “tĩnh” thì dự án là hình tượng về một tình huống (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới. Theo cách hiểu thứ hai “động” thể định nghĩa dự án như sau: Theo nghĩa chung nhất, dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cụ thể cần phải được thực hiện với phương pháp riêng, nguồn lực riêng và theo một kế hoạch tiến độ nhằm tạo ra một thực thể mới. Như vậy theo định nghĩa này thì: - Dự án không chỉ là một ý định phác thảo mà tính cụ thể và mục tiêu xác định. - Dự án không phải là một nghiên cứu trừu tượng mà phải cấu trúc nên một thực thể mới. Trên phương diện quản lý, thể định nghĩa dự án như sau: Dự án là những nỗ lực thời hạn nhằm tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất. Định nghĩa này nhấn mạnh hai đặc tính: - Nỗ lực tạm thời (hay thời hạn). Nghĩa là, mọi dự án đầu tư đều điểm bắt đầu và điểm kết thúc xác định. Dự án kết thúc khi mục tiêu của dự án đã đạt được hoặc khi xác định rõ ràng mục tiêu của dự án không thể đạt được và dự án bị loại bỏ. - Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất. Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất là sản phẩm hoặc dịch vụ khác biệt so với những sản phẩm tương tự đã hoặc dự án khác. định nghĩa khác nhau nhưng thể rút ra một số đặc trưng bản của khái niệm dự án như sau: - Dự án mục đích, mục tiêu rõ ràng. Mỗi dự án thể hiện một hoặc một nhóm nhiệm vụ cần được thực hiện với một bộ kết quả xác định nhằm thoả mãn một nhu cầu nào đó. Dự án cũng là một hệ thống phức tạp nên cần được chia thành nhiều bộ phận 3 khác nhau để thực hiện và quản lý nhưng phải đảm bảo các mục tiêu bản về thời gian, chi phí và việc hoàn thành với chất lượng cao. - Dự án chu kỳ phát triển riêng và thời gian tồn tại hữu hạn. Nghĩa là, giống như các thực thể sống, dự án cũng trải qua các giai đoạn: hình thành, phát triển, thời điểm bắt đầu và kết thúc. - Dự án liên quan đến nhiều bên và sự tương tác phức tạp giữa các bộ phận quản lý chức năng với quản lý dự án… Dự án nào cũng sự tham gia của nhiều bên hữu quan như chủ đầu tư, người hưởng thụ dự án, các nhà tư vấn, nhà thầu, các quan quản lý nhà nước Tuỳ theo tính chất và yêu cầu của chủ đầu tư mà sự tham gia của các thành phần trên là khác nhau. Giữa các bộ phận quản lý chức năng và nhóm quản lý dự án thường xuyên quan hệ lẫn nhau và cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhưng mức độ tham gia của các bộ phận không giống nhau. Vì mục tiêu của dự án, các nhà quản lý dự án cần duy trì thường xuyên mối quan hệ với các bộ phận quản lý khác. - Sản phẩm của dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo (mới lạ). Khác với quá trình sản xuất liên tục và gián đoạn, kết quả của dự án không phải là sản phẩm sản xuất hàng loạt, mà tính khác biệt cao. Sản phẩm và dịch vụ do dự án đem lại là duy nhất. Lao động đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao, nhiệm vụ không lặp lại . . . - Môi trường hoạt động “va chạm”. Quan hệ giữa các dự án là quan hệ chia nhau cùng một nguồn lực khan hiếm của một tổ chức. Dự án “cạnh tranh” lẫn nhau và với các bộ phận chức năng khác về tiền vốn, nhân lực, thiết bị Một số trường hợp, các thành viên quản lý dự án thường hai thủ trưởng trong cùng một thời gian nên sẽ gặp khó khăn không biết thực hiện quyết định nào của cấp trên khi hai lệnh mâu thuẫn nhau. - Tính bất định và độ rủi ro cao. Hầu hết các dự án đòi hỏi lượng tiền vốn, vật tư và lao động rất lớn để thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Mặt khác, thời gian đầu tư và vận hành kéo dài nên các dự án đầu tư phát triển thường độ rủi ro cao. Xuất phát từ cụm từ “dự án” chúng ta xem xét đến thuật ngữ “dự án phát triển”là dự án nhân đạo và phi lợi nhuận, các kết quả thu được là vô hình, với mục tiêu mang tính chất bền vững. Các đối tượng tham gia vào dự án cùng chung mục đích, thực hiện trong một khoảng thời gian, chi phí không tính quyết định. “Dự án phát triển” tồn tại với đặc thù sau: - Các mục tiêu phát triển khó đánh giá và nhìn nhận cụ thể 4 - Các khoảng cách về văn hoá, lối sống, trình độ, nhận thức… - Mối quan hệ phức tạp của các bên liên quan đến dự án. - Các khoảng cách về địa lý và điều kiện làm việc không thuận lợi Từ khái niệm dự ándự án phát triển trên, ta khái niệm chương trình: “chương trình bao gồm các dự án được thực hiện trong một thời gian dài hơn nhằm đạt đước các ảnh hưởng lâu dài đối với đối với đối tượng hưởng lợi” (Theo bài giảng của tiến sĩ Đỗ Bá Khang viện công nghệ Châu Á AIT) 1.1.2 Khái quát chương trình 135 1.1.2.1. Quan điểm a. Phát triển kinh tế - xã hội khu vực dân tộc thiểu số và miền núi phải được thực hiện trên nguyên tắc tập trung nguồn lực đầu tư tổng thể, phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. b. Các nội dung đầu tư của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn khu vực dân tộc thiểu số và miền núi phải được tiến hành trọng tâm, trọng điểm; giải quyết những khó khăn, trở ngại trước mắt và những thách thức tiềm tàng lâu dài; đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội đơn thuần mà còn là sở vững chắc để phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị quốc gia; c. Giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức, mọi người dân và cần được tiến hành với sự đồng thuận và quyết tâm cao, từ phạm vi địa phương , vùng, quốc gia; d. Các quan điểm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải được tích hợp vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ở các cấp, các ngành, các địa phương, cả trong các văn bản quy phạm pháp luật cũng như tổ chức thực hiện; đ. Thực hiện nguyên tắc tập trung nguồn lực tổng thể, triển khai thực hiện việc huy động phối hợp các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, vốn huy động quốc tế và sự tham gia, đóng góp của các thành phần kinh tế, người dân trong quá trình triển khai thực hiện; 5 e. Quan điểm tổ chức thực hiện: Do sự khác biệt đáng kể về đặc thù kinh tế, văn hoá, xã hội theo vùng miền, khu vực dân tộc thiểu số và miền núi cần được đầu tư theo nhu cầu của vùng, miền. Từ đó đặt ra sự cần thiết của tiếp cận văn hoá trong phát triển, tiếp cận giải quyết các vấn đề theo vùng miền. 1.1.2.2. Mục tiêu của chương trình * Mục tiêu tổng quát. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập vào sự phát triển chung của cả nước; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. *. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 Chương trình 135 là một chương trình phát triển kinh tế xã hội cần đặt trong mối tương quan với các chương trình, chính sách lớn về giảm nghèo khác như Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đầu tư theo Nghị Quyết 30A, Chương trình Nông thôn mới, Vì vậy, chỉ đưa ra những tiêu chí cụ thể cần đạt được, tác động trực tiếp bới các nội dung đầu tư của chương trình. Mặt khác, từ kinh nghiệm của việc triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, chương trình cũng cần xây dựng được một bộ tiêu chí đơn giản, thực tế hơn để thể đo lường, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các nội dung đầu tư của chương trình theo chu kỳ hàng năm và cho cả giai đoạn. Ở cấp trung ương, các tiêu chí bản, tổng quát sẽ được xây dựng chung mang tính chất định hướng. Các tỉnh căn cứ xây dựng lộ trình chi tiết với các tiêu chí cần đạt được cụ thể để triển khai thực hiện theo chu kỳ hàng năm và cả giai đoạn để triển khai và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình. a) Chỉ tiêu về sở hạ tầng kinh tế xã hội + 80% thôn, bản đường giao thông được cứng hoá theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải; + 80% vùng sản xuất tập trung diện tích 30ha trở lên (riêng khu vực Tây Nguyên và Nam bộ diện tích 50ha trở lên) đường giao thông được cứng hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải; + 100% các xã điện lưới trong đó trên 80% các thôn, bản trong xã được sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất; 6 [...]... trách các xã thực hiện chương trình để theo dõi, hướng dẫn và nắm tinh thần các xã trong dự án xây dựng CSHT, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tham mưu cho UBND huyện kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hàng năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo kịp thời 30 CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HOÁ 2.1 Giới thiệu chung về địa bàn nghiên... được giao Đối với riêng dự án hỗ trợ xây dựng CSHT Theo số liệu của Ban chỉ đạo chương trình1 35 Giai đoạn 2006 - 2010, các địa phương dự kiến xây dựng 23.700 công trình hạ tầng sở tại các xã, thôn bản ĐBKK; tổng nhu cầu vốn 22.957 tỷ đồng Trong đó: - Đường giao thông thôn bản 7.560 công trình (chiếm 31,9%); - Thủy lợi 5.546 công trình (chiếm 23,4%); - Trường lớp học 3.532 công trình (chiếm 14,9%);... sách, nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án trên địa bàn và nguồn vốn viện trợ của các nước, các tổ chức quốc tế đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn Việc thực hiện chương trình phải giải pháp toàn diện, trước hết là tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng sở hạ tầng nông thôn; đồng thời thúc đẩy phát triển giáo dục, y tế, văn hoá xã hội trong vùng Các tỉnh, thành phố trực thuộc... hình thực hiện chương trình 135 ở 1 số tỉnh trên cả nước Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi , là một trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam do Nhà nước Việt Nam triển khai từ năm 1998 Chương trình được biết đến rộng rãi dưới tên gọi Chương trình 135 do Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt thực hiện chương trình. .. 27 ở địa phương, kết hợp với các hợp phần khác của chương trình 135 đã làm thay đổi khá rõ bộ mặt các xã khó khăn Đồng thời nâng cao trình độ và kiến thức về xây dựng và quản lý dự án cho cán bộ sở nhất là cán bộ xã, mặc Dự án được triển khai ở các xã khó khăn, đa phần năng lực của cán bộ các xã hạn chế, những năm đầu chỉ khoảng 10% số đủ điều kiện làm chủ đầu tư đến năm 2010 đã trên. .. cũng đánh giá rằng hiệu quả của Chương trình 135 còn chưa cao, nhiều mục tiêu chưa thực hiện được Giai đoạn II (2006-2010) Chương trình 135 giai đoạn II được thực hiện trên sở của chương trình giai đoạn I nên chính quyền các cấp từ huyện đến xã, thôn bản, đặc biệt là các chủ đầu tư, BQL dự án nhiều kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tổ chức thực 26 hiện các dự án nhằm đạt... thực 26 hiện các dự án nhằm đạt được mục tiêu chương trình đề ra - Chương trình 135 giai đoạn II tính toàn diện hơn về cả lĩnh vực kinh tế cũng như xã hội Ngoài việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tập huấn, đào tạo cán bộ xã,thôn, bản chương trình còn bổ sung hợp phần hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý Chính phủ Việt Nam đã xác... nhiên Vị trí địa lý, tổ chức hành chính và giao thông của huyện Huyện Tuyên Hóa là huyện miền núi nằm về phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình, ranh giới: Phía Bắc giáp huyện Hương Khê, huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên của tỉnh Tĩnh, phía Tây giáp huyện Minh Hóa và nước bạn Lào, phía Nam giáp huyện Bố Trạch, phía Đông giáp huyện Quảng Trạch của tỉnh Quảng Bình Toàn huyện 20 đơn vị hành chính, trong đó có... vực II thuộc 45 tỉnh, thành được đưa vào phạm vi của Chương trình 135 Ở giai đoạn II, chương trình 135 được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả hơn so với gia đoạn I Cụ thể là: Đảng và nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản suất của đồng bào các dân tộc Đào tạo cán bộ khuyến nông thôn, bản Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư Xây dựng các mô hình... phát triển sở hạ tầng Đầu tư phát triển CSHT trong nền kinh tế quốc dân là một bộ phận của đầu tư phát triển Đây chính là quá trình bỏ vốn để tiến hành các hoạt động xây dựng CSHT nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng ra các tài sản cố định trong nền kinh tế Do vậy đầu tư phát triển CSHT là tiền đề quan trọng trong quá trình phát triển KTXH của nền kinh tế Đầu tư phát triển CSHT trong . vốn thực hiện chương trình: 30 1.2.2 Tình hình thực hiện chương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá 30 CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 31 VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 31 TRÊN. liên quan đến chương trình 135 … 1.4. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là tình hình triển khai dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trongchương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá bao. trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 trên địa bàn huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của mình. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng triển
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng triển khai dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 trên địa bàn huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình, thực trạng triển khai dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 trên địa bàn huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình, thực trạng triển khai dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 trên địa bàn huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 1 Cơ sở lý luận, TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HOÁ, 1 Giới thiệu chung về địa bàn nghiên cứu, 2 Thực trạng triển khai dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 huyện Tuyên Hoá, 2 Một số giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn