30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10

30 502 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2014, 20:45

30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10 Đề 1              A B= + − − = − − +  !"#$% &  '&()* & + ,&  (-)* .!"#$%&  ''&(')*/012 34/!"#$%56,71, 8$.$"9:!)/%2;<="#>?!"#$%@ .56="# *A"B!.$1.C3;=D$"96/ EDC/0F!GH$"98AIA.AJ=D4$J**;&KL 1;0.M/5N":O<KM$6P!L=4.1. Q<RNS0N! $J<;F  .TL.NU$AV 0F!GH5.< +/."9$SW71W X 5YTEZN H/[..W\$<"9$SW X 71W X \$<"9 $SWK"92WW X ZH[NA/Z"9$SW X N. 01]012&^[_W X   $\H01L!;L^W/71H7Q5[]  8$<NH0?;`..H`)H]a`Tb"9c7Q 57FWZWNd/ZH]Ne01.^H71[] HAW X e/H`dW01ML!  8HAd01%%fg%. = 8E=6E!h^%W71%$SW X i.TE Đề 2 [1/ I.   71 +           A + − = − − + [1/*.6!"#$%      x y m x y + = −   − =  012  6!"#$%7F) 8%656&;V@&  (;  ) [1/*Gải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: jM"9&iN!kHL[+Tdk[$B7lH"9 5m<7P2+Tn.7F0/7%7P;97lE#9* !8E7P2&iN!TkHL[ [1+/."9$SW/=;[24[o71H= M$<0F[..H[55"9.[`71 e^H[ZBA $\H`AeML!  p · * q*BAC = /@;ET. kWLN[i. $\"9cTr_H717Q57F`e0Q_ M24 =s5 · ABD ZeNj/ZHNss5 · ACE Z[` Nt/ZH[Na8jtsa01%%f8N.f [1/*.s)     q  +  - qxy x y x x y y− + + − + + +  s0Q="#7F$4&; R∈ Đề 3 [13,0 điểm H) u −+      !"# $%&  ,+&')*  6!"#$%    −=+ =−  + yx yx [11,5 điểm.s$.0s;)&  71"9c=;)&' vgbs$.0s v8%? $4^a"9c=71!$.0sTQ5  [11,5 điểmAQQY0TB11!2HL1!2[ **T7F7P2TQwgP2QQ0F#7P2QQ? *Tn<QQL[$"FQQ?*!8E7P2^RQQ $< [1+3,5 điểm8$<"9$SW/.$"F/7b=;H[24TQ =_WKj?Tx$<[H..j\.1"9$SW/kjTr L!;Lj71j`7F"9$SW//`01L! vWj`ML! vj  )jHj[ vA01$=.NH[/]01.^`71WA ]0124Tj;w [10,5 điểm.71012V@c  '  ',-,-, ab 'G)* OP!!"#$%P5671 Đề 4 (2,0 điểm). 1)  !"#$% nG&  '&()* n& + 'u&  (-)* gF$41.1.^%J4^12;)&'u(71;) &''ZNM$<$yf  (2,0 điểm) 1)    H       = + + + .        */     B x x x x x x     = + + − > ≠  ÷  ÷ − + −     [ 8%^^&[) (1,5 điểm). .6!"#$%       y x m x y m − = +   − = −   6!"#$%T) 8%$4^6!"#$%56&;.. s)&  ';  N$4V? +(3,5 điểm) .H[55ML!"9$SWA "9.[`71e^H[ZNAK"9c[`Z "9$SWNs"9ceZ"9$SWN<a $\ [e`01ML! AaA)AsA[ K"9c`e..7F"9csa =K"9cWH01"9$$D^.Ncs /*.&/;/z012DY;{&  ';  'z  (;z(+&( ; ≥ ,u Đề 5 /l  8E  u +-− +   8E    $4     ( ) ( ) *     *A = − + /l.12;)(&(' gbJ4=^12T) 8%$4^J41 2JL l 6!"#$%     x y x y + =   − =  +/l s"#$%&  (&()*56&  /&  8E$43)&   &  '&   &  ' jM!S!=D45*"9=D!/"T!5q*"9 =D<! T<<=@;L/R=@;! T<<ML|%7k^ 8E2=@;L=D40h[L$\2=@;L0h$.!Sl# *=@;L712L$<R=@;01\ l.H[7QNH/"9.HA8E7 H[L H)A)    q/l.p"9$SW"9TEH[gbL!;LH&/[; 7F"9$SWO?;e$<p"9$S/_e7bL!;L7F"9$S ZH&N`Z[;N WH`eML!":"9$S t2HZ[`N]e]..7FH` Đề 6 /*  H  -= +  ( )   [ '   ,  , ,   =  ÷  ÷   7F */ */a b a b> > ≠  6!"#$% &';)G &,;)+    /* .!"#$%   & ,, '+)* /$.5012 7F!"#$%0Q56!6 &  /&  016^!"#$%8%     & '& *=  .12;)&'/$.5012 8%J412_H+gF$47k%":/ 12JL;4L$<f 8%J412..7F"9c=5!"#$% &';')* /jM"9&iN!k4HL4[=1*Td ":$B0Nk[7lH"95m7P2<Tn<97lE# 901*!8E7P2^"9&iN!0kHL[ +/."9$SW/TE8kH<.1"9 $S/TrL!;LH[/H7F"9$S[/01L!8k[/Tr"9 c..7FHZ"9$SN``T[t2H`Z"9$SW N01dt2[dZHN} H[WML!"9$S $\}  )}d}[ . · * [H q*= H/W/`c1 /*.2&/;/zV@ [ ] &/;/z  &';'z   ∈ −   =   $\    & '; 'z ≤ Đề 7 [1 6!"#$%  u  - x y x y − =   + =  .12;)&'8%71L$\J4^12@.. .7F"9c;),&'71_j [1.!"#$%    + *x m x m+ + + − = 012  !"#$%T), $\!"#$%0Q56!67F 8%..!"#$%@.5<&  /&  V@6        *x x x x + + = [1 jM ?%|P5l=1#l$Mq71%!"#M =1"9>.?!0h78E=6E%|P [1+."9$SW/7b=;[TQ_8$<2 ^[0?;j?T%K"9c_jZ"9W0h0":N t71st\|j71s..Wm<$.5sj8$< Vts0?;H..Ht\HsA=;H[/HZts0h 0":N`71e [`eML! j[j)jtjs [TEWHZtsNd  MK MB MC > [18%$4V?^    *x x A x − + = 7F& ≠ * Đề 8 /.12     y f x x x= = + −  8E  f x T * x x= =  8% x L      f x f x= − = −   ?!"#$%  + qx x− > − /.12P? ( ) (  y m x m= + + = 8%m12JL 8%mJ412=..7FJ412  y x= −  .6!"#$%     + = −   − =  x y m x y 8%$4^ m 656 ( ) x y ..   +  x y y − − = +  /*A"9:_>#MQ1tLY01$.q 1;%&.Q76A"901Y$.1;%"9? ":;01Q76T/"901M%$.+/1;2 1;$"~|%.11Q76AVL01$<%R"9.11 Q765$..0 +/*."9$SW5"9TEH[71`7Q5 7F8$<.NcHW0?;jjTH71W8jZ"9$S WN01tdrL!;L7F"9$SWNt8L!;L 1;Z"9c7Q57FH[NjBs  Wjts01ML!  tnnWs  d  Hj HW  = 8ETE^"9$S.NL!Wjt i. /*.2 / /x y z . @ * / / x y z< ≤ 71 x y z+ + = 8%$4 V?^H)         x y z z x y − − − + + Đề 9 (2,5 điểm)  ( ) +qG +=A      ?  !"#  $%    &, *o*  6!"#$%    =− =+   yx yx (2,0 điểm)  !"#$%&  ,&')* 8%$42!"#$%&  (,&',)*5 <!6&  &  V@lT6&  ,&  )+ (1,5 điểm) jM"9&iN!kHL[7F7P2TQwdk[ LH"95m7P2<Tn.7F0/7%7P;97lE# 9*!E7P20kHL[/L_@"9H[=1*T +(3,0 điểm) ."9$SW/j\.1WTrL!;LjHj[ 7FWH[01L!drj&\|jW71jH71ZWN`} 01$`"9cW}Z"9cH[Nt pA01.^ H[71jW  jt}AML!"9$S  $\W}AJ=N7FWjt/k5;$ W}Wt)   •pWj)/jH[l    (1,0 điểm).  .  &/  ;  01    2  D  V  @  l  T6 xxyyyx −−=−−  8%$4V?^ -  +−−+= yyxyxS Đề 10 [1*. H)    + **+ − [)        − − + − [1   6!"#$% & ;  & -; G − =   + =   .!"#$%P&  (&'()*   !"#$%T)+  8%!"#$%56&  &  V@       * x x x x + + = [1.12;)  + &   gbJ4s^125 3471"9c=;)&'Z$yN5 M\,71ZJ4s5$<N5.1M\ [1++*.p"9$SW/"9TEH[01 E|^H[8$<2^[0?;`..`)[W` ZHNj8kH/TrHA7Q57FW`AMW`HAZ`[Nt71 Zp"9$SW/Ne jtA01ML!71W`..7Fe[ d01.^e71W` CKD CEB ∆ = ∆ /I;$01 $^de eAd7Q71jtnnH[ +8Ei.=6E%$S.NL!jtA [...]... phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x 2 với mọi giá trị của m b) Tìm giá trị của m để biểu thức P = x12 + x 2 2 - x1x 2 + 3x1 + 3x 2 đạt giá trị nhỏ nhất Câu 3 (2 điểm) Một canô đi xuôi dòng sông từ bến A đến bến B hết 6 giờ, đi ngược dòng sông từ bến B về bến A hết 8 giờ (Vận tốc dòng nước không thay đổi) a) Hỏi vận tốc của canô khi nước yên lặng gấp mấy lần vận tốc dòng nước chảy...  3 =4 y−2 1 =1 y−2 Bài 3( 2 điểm) Quãng đường từ A đến B dài 50km.Một người dự định đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi.Khi đi được 2 giờ,người ấy dừng lại 30 phút để nghỉ.Muốn đến B đúng thời gian đã định,người đó phải tăng vận tốc thêm 2 km/h trên quãng đường còn lại.Tính vận tốc ban đầu của người đi xe đạp Bài 4( 4 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm.Vẽ hình bình hành... số) a) Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có nghiệm với mọi m b) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình Tìm m để biểu thức A = 2 x12 + x2 − x1 x2 đạt giá trị nhỏ nhất Bài 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) có tâm O, đường kính BC Lấy một điểm A trên đường tròn (O) sao cho AB > AC Từ A, vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC) Từ H, vẽ HE vuông góc với AB và HF vuông góc với AC (E thuộc AB, F thuộc... ABC vuông tại A và AB = 10cm Gọi H là chân đường cao kẻ từ A xuống BC Biết rằng HB = 6cm, tính độ dài cạnh huyền BC 2 Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), H là trực tâm của tam giác, AH cắt đường tròn (O) tại D (D khác A) Chứng minh rằng tam giác HBD cân 3 Hãy nêu cách vẽ hình vuông ABCD khi biết tâm I của hình vuông và các điểm M, N lần lượt thuộc các đường thẳng AB, CD (Ba điểm M, I, N không thẳng... tròn (O; R) không giao nhau Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ O đến đường thẳng (d), M là một điểm thay đổi trên (d) (M không trùng với H) Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm) Dây cung AB cắt OH tại I a) Chứng minh 5 điểm O, A, B, H, M cùng nằm trên một đường tròn b) Chứng minh IH.IO = IA.IB c) Chứng minh khi M thay đổi trên (d) thì tích IA.IB không đổi Bài 5:... trị nhỏ nhất Câu 3 (1.5 điểm) Một hình chữ nhật ban đầu có cho vi bằng 2 010 cm Biết rằng nều tăng chiều dài của hình chữ nhật thêm 20 cm và tăng chiều rộng thêm 10 cm thì diện tích hình chữ nhật ban đầu tăng lên 13 300 cm 2 Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu Câu 4 (2.0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, không là tam giác cân, AB < AC và nội tiếp đường tròn tâm O, đường kính BE... đường thẳng vuông góc với CM , đường thẳng này cắt các tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) lần lượt tại D và E a) Chứng minh ACMD và BCME là các tứ giác nội tiếp b) Chứng minh DC ⊥ EC c) Tìm vị trí của điểm M để diện tích tứ giác ADEB nhỏ nhất Câu 5 (1,0 điểm) Tìm các bộ số thực (x, y, z) thoả mãn : x − 29 + 2 y − 6 + 3 z − 2011 + 101 6 = 1 ( x + y + z) 2 Đề 13 Bài 1 (2,0 điểm) (không được dùng... tam giác ABM thành hai phần, tính diện tích phần tam giác ABM nằm ngoài đường tròn tâm O theo R Bài 5 (0,5 điểm) Cho a, b, c là các số không âm thoả mãn a + b + c = 100 6 Chứng minh rằng: 2012a + (b − c ) 2 (c − a ) 2 ( a − b) 2 + 2012b + + 2012c + ≤ 2012 2 2 2 2 Đề 12 Bài 1 (2,0 điểm) 1 Rút gọn các biểu thức sau: a) A = ( 1+ 2 ) 2 −1 b) B = 1 1 − +5 3 2+ 3 2− 3 2 Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax... PQ vuông góc với MN Tại I ( khác M, N) trên cung nhỏ NP lấy điểm J (khác N, P) Nối M với J cắt PQ tại H a) Chứng minh: MJ là phân giác của góc ∠PJQ b) Chứng minh: tứ giác HINJ nội tiếp c) Gọi giao điểm của PN với MJ là G; JQ với MN là K Chứng minh GK// PQ d) Chứng minh G là tâm đường tròn nội tiếp VPKJ Đề 15 Bài 1: Rút gọn biểu thức A = 2 5a 2 (1 − 4a + 4a 2 ) , với a > o,5 2a − 1 Bài 2: Không... và thỏa điều 2 2 kiện x1 =4x2 Bài 4: (1,5đ) Một hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm và mỗi đường chéo của nó có độ dài 10cm Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó Bài 5: (3,5đ) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn đường kính AD Gọi M là một điểm di động trên cung nhỏ AB ( M không trùng với các điểm A và B) a/ Chứng minh rằng MD là đường phân giác của góc BMC b/ Cho AD = 2R Tính diện tích tứ . @  l  T6 xxyyyx −−=−−  8%$4V?^ -  +−−+= yyxyxS Đề 10 [1*. H)    + **+ − [)        − − +. = [1.12;)  + &   gbJ4s^125 3471"9c=;)&'Z$yN5 M,71ZJ4s5$<N5.1M [1++*.p"9$SW/"9TEH[01 E|^H[8$<2^[0?;`..`)[W` ZHNj8kH/TrHA7Q57FW`AMW`HAZ`[Nt71 Zp"9$SW/Ne jtA01ML!71W`..7Fe[ d01.^e71W` CKD CEB ∆ = ∆ /I;$01 $^ de eAd7Q71jtnnH[ +8Ei.=6E%$S.NL!jtA Đề. 7"9%|P5=6EG  [L0h l$M0F#l=1-8ETE"F^%|P5 +.p"9$SW/"9TE[`0124 M.NcW`TW71`D"9c=7Q57F[N `/Zp"9$SWNH8$<H0?;j?Txj TH71/[jZ"9c=Nd/jZ"9c=N eK"9c[eZp"9$SWNttT[ `teML! /d71tc1 }01"9$S.NL! [de $} 0Q$<M"9c24Tj;w 
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10, 30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10, 30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10