quản lý nsnn về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện diễn châu

54 857 6
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2014, 19:19

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. do lựa chọn đề tài Trong những năm qua cùng với sự đổi mới chung của đất nước, bộ mặt nông thôn đã nhiều chuyển biến tích cực trong việc công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn. Với sự quan tâm của Đảng và nhà nước nền sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân cũng như sở kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đã bản thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để thực hiện chương trình xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại đồng thời nông thôn mới với kết cấu hạ tầng hiện đại, cấu kinh tế phát triển hợp lý, gắn nông nghiệp với công nghiệp, nhằm xóa bỏ rào cản giữa thành thị và nông thôn, thì việc đầu phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn là một yêu cầu cấp thiết của xã hội. Diễn Châu trong quá trình phát triển, hội nhập, với sự nỗ lực của toàn thể Đảng bộ và nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng kinh tế không ngừng tăng trưởng, thu nhập người dân tăng qua các năm, an sinh xã hội đảm bảo, sở hạ tầng giao thông được cải thiện đáng kể, , được những kết quả đó là nhờ Đảng bộ, nhân dân thực hiện đúng đắn đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng và nhà nước, đặc biệt là nhận được sự hỗ trợ lớn từ nguồn vốn NSNN và huy động từ nội bộ nền kinh tế của huyện Diễn Châu, công tác đầu xây dựng CSHT GTNT trong thời gian qua, công tác quản NSNN ngày càng được hoàn thiện góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện. Giao thông là huyết mạch của nền kinh tế đất nước mà giao thông nông thôn là một bộ phận không thể tách rời, đóng vai trò rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Việc đầu phát triển CSHT GTNT chủ yếu từ vốn NSNN, hàng năm NSNN đều trích ra một khoản lớn cho việc đó. NSNN trở thành công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước, thực hiện các chương trình, dự án phát triển. Việc quản NSNN nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng CSHT GTNT trên địa bàn huyện Diễn Châu hiện nay bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì vẫn còn một số bất cập với tình hình thực tế ở địa phương như: - Việc chấp hành và quyết toán ngân sách khá tốt song vẫn còn chậm, chưa kịp 1 thời đổi mới. - Quản thu, chi NSNN vẫn còn thất thoát do chưa bao quát hết khoản thu, nguồn chi. - Công tác quyết toán là một khâu rất quan trọng nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, tổng hợp sổ sách còn nhiều khó khăn. - Đội ngũ cán bộ quản còn hạn chế về chuyên môn, đặc biệt ở cấp xã còn yếu và thiếu. - Trong quá trình thực hiện xây dựng CSHT GTNT trên địa bàn huyện việc GPMB, thi công còn gặp nhiều khó khăn, phân bổ vốn NS cho các xã còn chậm. Xuất phát từ thực tiễn trên, việc hoàn thiện hơn nữa việc quản NSNN nói chung và trong lĩnh vực đầu xây dựng CSHT GTNT là một yêu cầu hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN. Đây là vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn không thể giải quyết ngày một ngày hai. Từ những kiến thức, luận được học khi còn trên ghế nhà trường, kết hợp với thực tiễn khi đi thực tập em thấy đây là vấn đề cần được quan tâm hơn nữa, chính vì thế em đã thực hiện đề tài: “ Quản NSNN về đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu ”. 2. Mục tiêu nghiên cứu •Mục tiêu chung Nhằm cải thiện chất lượng quản vốn ngân sách nhà nước về đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn, từ đó nâng cao hiệu quả vốn đầu từ NSNN đối với các dự án giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. •Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa các vấn đề luận chung thuộc lĩnh vực hoạt động đầu quản vốn đầu tư. - Phân tích thực trạng quản vốn ngân sách nhà nước cho đầu xây dựng sở hạ tầng giao nông thôn và tình hình về giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản vốn NSNN. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản vốn NSNN. 3. Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu cấp: điều tra 2 - Số liệu thứ cấp: nghiên cứu chất lượng quản vốn NSNN trong đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn giai đoạn 20011- 2013 qua các báo cáo tổng hợp KT- XH từ 2011- 2013, danh mục các dự án đầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, bảng thu chi ngân sách huyện, , • Phương pháp phân tích số liệu - Thông qua các tài liệu thu thập được sử dụng công cụ thống kê toán học nhằm đưa ra các số liệu phản ánh các chỉ tiêu liên quan, xác đinh những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng quản vốn NSNN về đầu xây dựng sở hạ tầng GTNT. - Sử dụng công cụ phân tích thống kê SPSS 16.0 để tổng hợp ý kiến, kiểm định thang đo chất lượng công tác quản vốn đầu và rút ra kết luận. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: vốn NSNN cho đầu xây dựng sở hạ tầng GTNT • Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Nghiên cứu, đánh giá chất lượng quản vốn NSNN về đầu xây dựng sở hạ tầng GTNT trên địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 20011- 2013 - Về không gian: Các dự án, công trình giao thông trên địa bàn huyện Diễn Châu - Về thời gian: Giai đoạn 20011-2013 5. Cấu trúc luận văn Tên đề tài: “ Quản vốn NSNN về đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An” Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và kiến nghị thì kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về đầu quản vốn đầu xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn bằng vốn NSNN. Chương 2: Thực trạng quản vốn NSNN đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2013. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản vốn NSNN. PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG VỐN NSNN 1.1. Vốn đầu tư, quản vốn đầu 1.1.1. Khái niệm Vốn đầu là phần tích lũy của xã hội, của các sở sản xuất kinh doanh – dịch 3 vụ, là tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn khác được đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội , nhằm duy trì tiềm lực sẵn và tạo ra tiềm lực lớn hơn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt xã hội và sinh hoạt cho mỗi gia đình (1) .( giáo trình kinh tế đầu tư. Ths Hồ Linh) Vốn đầu gồm 4 dạng sau : - Tiền mặt các loại - Hiện vật hữu hình ( nhà xưởng, tài nguyên thiên nhiên, máy móc thiết bị, mặt đất, mặt nước, mặt biển ) - Tài sản vô hình ( sức lao động, công nghệ, bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu, biểu tượng, uy tín của hàng hóa, bí quyết công nghệ ) - Các dạng đặc biệt khác ( vàng bạc, đá quý, cổ phiếu ) Ngân sách nhà nước: là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước đã được quan thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương là ngân sách của các bộ quan ngang bộ, quan thuộc chính phủ và các quan khác ở trung ương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (2) . (giáo trình tài chính công) Vốn đầu xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ bằng vốn NSNN là khoản vốn ngân sách được nhà nước dành cho việc đầu xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo luật NSNN. Quản NSNN là sự tác động liên tục, tổ chức, định hướng mục tiêu vào NSNN bằng hệ thống đồng bộ các biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức kỹ thuật và các biện pháp khác nhằm đạt hiệu quả đầu cao nhất, trong điều kiện cụ thể xác định, dưới tác động của quy luật khách quan. 1.1.2. Phân loại vốn đầu 1.1.2.1 Phân loại vốn theo nguồn vốn •Nguồn vốn trong nước Nguồn vốn từ NSNN gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Nguồn vốn chủ yếu dành cho nâng cấp các tuyến đường huyện, xây dựng đường vào các vùng căn cứ cách mạng, các vùng kinh tế quá khó khăn, các công trình đòi hỏi kỹ thuật cao, hỗ trợ các máy móc trang thiết bị làm đường, xi măng sắt thép, nhựa đường, ,ngoài các dự án của nghành giao thông vận tải, nguồn vốn từ NSNN cho phát 4 triển GTNT còn gắn với các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn, chương trình xóa đói giảm nghèo Ngoài ra còn nguồn vốn của địa phương, hàng năm ngân sách địa phương dành một phần cho đầu phát triển GTNT thể thông qua hỗ trợ các dự án, cấp kinh phí cho xây dựng mới hoặc bảo dưỡng những đoạn đường thuộc địa phương mình quản lý. Tuy nhiên nguồn vốn này thường không nhiều và không thể đáp ứng theo yêu cầu phát triển. Nguồn vốn huy động bằng sự đóng góp của người dân địa phương cũng là một nguồn vốn hữu ích, được sử dụng để nâng cấp các tuyến đường xã, thôn và đường giao thông nội đồng ( đó thể là tiền của, nguyên vật liêu sẵn, ngày công lao động ) •Vốn nước ngoài Nguồn vốn nước ngoài hỗ trợ phát triển GTNT chủ yếu là vốn ODA, ADB ( chương trình giảm nghèo miền trung) xuất phát từ đặc điểm của nguồn vốn này như thời hạn cho vay dài, lãi suất thấp khi không tính lãi suất, thời gian gia hạn dài, thành tố cho không, nhằm hỗ trợ cho các nước đang phát triển và kém phát triển. vốn ODA chủ yếu sử dụng để nâng cấp hệ thống sở hạ tầng phục vụ phát triển, trong đó GTNT nhằm xóa đói giảm nghèo cho những vùng khó khăn. Nguồn vốn này được hỗ trợ thông qua NSNN, hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án. 1.1.2.2 Phân loại vốn theo tính chất chu chuyển •Vốn cố định Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định, đó chính là số vốn doanh nghiệp đầu mua sắm, trang bị sở vật chất. Tài sản cố định thường được sử dụng nhiều lần, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất và chỉ tăng lên khi xây dựng bản mới hoặc mua sắm. Qua quá trình sử dụng, tài sản cố định hao mòn dần dưới hai dạng là hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Hao mòn vô hình chủ yếu do tiến bộ khoa học công nghệ mới, năng suất lao động xã hội tăng lên quyết định. Hao mòn hữu hình phụ thuộc vào mức độ sử dụng nhiều hay ít, thời gian sử dụng và các điều kiện ảnh hưởng tới mức độ bền lâu của tài sản cố định như chế độ quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, khí hậu, môi trường, •Vốn lưu động Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động. Đó là số vốn mà doanh nghiệp để chi phí cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dự trữ nguyên vật liệu, chi phí cho hoạt động quản của doanh nghiệp. Vốn lưu động tham gia trực tiếp vào 5 quá trình sản xuấtkinh doanh, chuyển qua nhiều hình thái giá trị khác nhau như tiền tệ, đối tượng lao động, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm. Như vậy vốn lưu động chu chuyển nhanh hơn vốn cố định, quá trình vận động của nó thể hiện dưới hai hình thái: - Hình thái hiện vật: đó là toàn bộ nguyện vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm. - Hình thái giá trị: Là toàn bộ giá trị bằng tiền của nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm, giá trị tăng thêm do việc sử dụng lao động sống trong quá trình sản xuất và những chi phí bằng tiền trong lưu thông. 1.1.3. Vai trò vốn NSNN trong phát triển hạ tầng giao thông Vốn NSNN vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là một trong những nguồn vốn chính trong lĩnh vực đầu công trong đó đầu phát triển hạ tầng giao thông đường bộ vì đây là một lĩnh vực đòi hỏi lượng vốn lớn, khả năng thu hồi vốn thấp, ứ đọng lâu, , nên nhân rất ít đầu vào khác với một số nước phát triển. Vì vậy vốn NSNN càng một vị trí chủ chốt trong lĩnh vực đầu phát triển sở hạ tầng giao thông đường bộ. Trước hết vốn NSNN đóng vai trò nền tảng, quyết định đến sự hình thành hệ thống hạ tầng giao thông xuất phát từ vai trò và trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp hàng hóa công cộng. Hơn nữa ở Việt Nam hiện nay thì chi nhà nước mới đầy đủ về mặt pháp và vốn để thể đảm đương vai trò chính trong lĩnh vực này. Thứ hai, vốn đầu từ NSNN đóng vai trò chủ đạo để thu hút các nguồn vốn khác thực hiện đầu góp phần phát triển hạ tầng giao thông đường bộ. Thứ ba, NSNN đóng vai trò điều phối trong việc hình thành hệ thống hạ tầng giao thông một cách hợp và đạt hiệu quả, vốn NSNN sẽ tập trung đầu vào các dự án trọng điểm tạo sự liên kết giữa các địa phương, vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thứ tư, khi đầu vào hạ tầng giao thông vốn NSNN sẽ là công cụ kích cầu hiệu quả. Các công trình giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến các nghành sản xuất sắt, thép, xi măng, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho một bộ phận người lao động, khi giao thông đường bộ hình thành nó thúc đẩy hoạt động giao thương, nghành vận tải đường bộ, thuận lợi trong việc luân chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng một cách thuận tiện. Từ đó đóng góp vào GDP. Như vậy thể nói vốn đầu từ NSNN vào phát triển hạ tầng giao thông vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước. 6 1.1.4. Quản nguồn vốn đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông từ NSNN Nguồn vốn NSNN nói chung và nguồn vốn NSNN dành cho đầu xây dựng sở hạ tầng được quản rất chặt chẽ từ khâu giao lập quy hoạch, kế hoạch cho đến khi thực hiện đầu tư. Nhằm tạo sự hiệu quả hơn trong việc sử dụng vốn đầu tư. Công tác quy lập kế hoạch: Bộ Kế hoạch và đầu hướng dẫn các nghành, lĩnh vực cần tập trung đầu tư, những chế áp dụng trong kỳ kế hoạch, tổng hợp kế hoạch sử dụng vốn đầu từ ngân sách của tất cả các thành phần kinh tế. Sở kế hoạch và đầu phải xác định cụ thể các danh mục đầu và kế hoạch sử dụng vốn của các dự án nguồn vốn từ NSNN. Nhà nước quản chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch đầu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể, cấu nghành vùng. 7 1.2. Đầu xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ bằng vốn NSNN 1.2.1. Khái niệm đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn sở hạ tầng giao thông nông thôn là một bộ phận của tổng thể sở vật chất kỹ thuật nền kinh tế quốc dân. Đó là hệ thống công trình vật chất kỹ thuật, thiết bị được tạo lập, phân bố, phát triển trong các vùng nông thôn và trong các hệ thống sản xuất nông nghiệp mà kết quả hoạt động của nó là dịch vụ chức năng phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất và đời sống dân cư được bố trí trên địa bàn. sở hạ tầng nông thôn bao gồm : •Mạng lưới đường giao thông nông thôn: đường huyện, đường xã, đường thôn xóm, cầu cống rà phá trên tuyến đường. •Đường sông và các công trình trên bờ. Các sở hạ tầng giao thông ở mức độ thấp ( các tuyến đường mòn, đường đất, các cầu cống không cho xe trong tải lớn mà chỉ cho phép người đi bộ, đi xe đạp, xe máy, ) đây là một phần mạng lưới giao thông giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa đi lại của người dân. Tóm lại, sở hạ tầng giao thông nông thôn là một bộ phận của kết cấu hạ tầng kinh tế, bao gồm sở hạ tầng đường bộ, đường sông, đường đất, đường mòn phục vụ sự đi lại trong nội bộ nông thôn nhằm phát triển sản xuất, phục vụ giao lưu kinh tế văn hóa xã hội của làng , xã, thôn, xóm. Hệ thống này nhằm đảm bảo cho các phương tiện giới loại trung, nhẹ và thô qua lại. Trên thực tế sở hạ tầng giao thông nông thôn cần phân biệt rõ với hệ thống giao thông nông thôn. Hệ thống giao thông nông thôn bao gồm: sở hạ tầng giao thông nông thôn, phương tiện vận tải và người sử dụng. Như vậy, sở hạ tầng giao thông nông thôn chỉ là một bộ phận của hệ thống giao thông nông thôn. Giao thông nông thôn không chỉ là sự di chuyển của người dân và hàng hóa của họ mà còn là phương tiện để cung cấp đầu vào sản xuất và các dịch vụ hỗ trợ cho khu vực nông thôn của các thành phần kinh tế quốc doanh và nhân. Đối tượng hưởng trực tiếp của hệ thống giao thông nông thôn sau khi xây dựng, nâng cấp, tu sửa là người dân nông thôn, nhóm người nhu cầu đi lại như doanh nhân, người không ruộng đất, cán bộ công nhân viên của các đơn vị ở nông thôn. 1.2.2. Đặc điểm, vai trò của đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông đường bộ 1.2.2.1 Đặc điểm đầu xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn sở hạ tầng giao thông nông thôn liền với hệ thống kinh tế - xã hội, sở giao 8 nông thôn là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội, vừa phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nông thôn. So với hệ thống kinh tế - xã hội khác sở hạ tầng giao thông nông thôn những đặc điểm sau: •Tính hệ thống, đồng bộ sở hạ tầng giao thông nông thôn là một hệ thống cấu trúc phức tạp phân bố trên toàn lãnh thổ, trong đó những bộ phận mức độ và phạm vi ảnh hưởng cao, thấp khác nhau tới sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn nông thôn, của vùng và của làng, xã. Tuy vậy, các bộ phận này mối liên hệ gắn kết với nhau trong quá trình khai thác và sử dụng. Do vậy việc quy hoạch tổng thể phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn, phối hợp kết hợp giữa các bộ phận trong một hệ thống đồng bộ, sẽ giảm tối đa chi phí và tăng tối đa công dụng của các sở hạ tầng giao thông nông thôn cả trong xây dựng lẫn trong quá trình vận hành, sử dụng. Tính chất đồng bộ, hợp trong việc phối kết hợp các yếu tố hạ tầng giao thông không chỉ ý nghĩa về xã hội và nhân văn. Các công trình giao thông thường là các công trình lớn, chiếm chỗ trong không gian. Tính hợp của các công trình này đem lại sự thay đổi lớn trong cảnh quan tác động tích cực đến các sinh hoạt của cư dân trong địa bàn. Do vậy việc quy hoạch tổng thể phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn, phối kết hợp giữa các công trình bộ phận về thời gian xây dựng, công suất thiết kế, thời gian sử dụng, sẽ làm giảm tối đa chi phí, làm tăng giá trị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển địa phương nói riêng, vùng và lãnh thổ nói chung. •Tính chất cộng đồng cao Khác với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế chỉ bó hẹp trong khuôn khổ đơn vị, cở sở hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ cho cả hoạt động dân cư mà không phân biệt thành phần kinh tế, giai cấp xã hội, tầng lớp dân cư, Nó được thể hiện trong xây dựng và sử dựng. Trong sử dụng, hầu hết các công trình đều được sử dụng cho việc đi lại, giao lưu buôn bán của người dân, các sở kinh tế, dịch vụ, phục vụ cho hoạt văn hóa xã hội của địa phương, vùng. Trong xây dựng, các công trình nguồn vốn từ nhiều thành phần, các chủ thể của nền kinh tế quốc dân. Để việc 9 xây dựng, quản lý, sử dụng các hệ thống đường nông thôn kết quả cần lưu ý: - Đảm bảo hài hòa giữa nghĩa vụ trong xây dựng và quyền lợi trong sử dụng đối với các tuyến đường cụ thể. Gắn quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ. - Thực hiện tốt việc phân cấp trong xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình cho từng cấp chính quyền, tùng đối tượng cụ thể khuyến khích việc sử dụng hiệu quả sở hạ tầng. •Đi trước một bước sở hạ tầng giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương, vùng, quốc gia. Với sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc đòi hỏi sở hạ tầng với tính chất đặc thù thì trong quy hoạch, kế hoạch thiết kế, xây dựng phải đi trước một bước để đáp ứng kịp thời với nhu cầu của xã hội, đảm bảo cho sự phát triển kịp thời, nhanh chóng. •Tính địa phương, tính vùng và khu vực Việc xây dựng và phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí địa lý, địa hình, trình độ phát triển, Do địa bàn nông thôn dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện sản xuất nông nghiệp vừa đa dạng vừa phức tạp vừa sự khác biệt giữa các địa phương, các vùng sinh thái. Vì thế, hệ thống sở hạ tầng giao thông nông thôn mang tính địa phương, vùng rõ nét. Điều này thể hiện trong cả quá trình tạo lập, xây dựng, quản lý, sử dụng chúng. Đặt ra yêu cầu trong việc xác định phân bổ hệ thống giao thông nông thôn, đầu tư, thiết kế, xây dựng, sử dụng đặt trong hệ thống chung của quốc gia, vừa phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm riêng của từng địa phương. 1.2.2.2 Vai trò của đầu xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn •Tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội cho nhân dân trong khu vực mạng lưới giao thông Về mặt kinh tế: Khi giao thông thuận lợi, đường xá được mở rộng người nông dân điều kiện tiếp xúc, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ôtô của các thương lái, doanh nghiệp thu mua nguyên liệu thể đến tận nơi sản xuất để mua, người nông dân cũng thể đến tận nơi thị trường tiêu thụ để bán hàng, , giúp rút ngắn thời gian, các khâu trung gian, thể linh động hơn trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm; từ đó giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Về mặt xã hội: giao thông nông thôn là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao văn 10 [...]... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN VỐN NSNN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011-2013 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 2.1.1 Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa Diễn Châuhuyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nghệ An, nằm ở toạ độ 105,30 - 105,45 vĩ độ Bắc, 18,20 - 19,50 kinh độ Đông Địa bàn huyện trải dài theo... hoàn thiện hơn nữa các chế, chính sách của nhà nước là điều rất quan trọng và hết sức cần thiết trong bối cảnh nước ta hiện nay để việc quản vốn nói chung đạt hiệu quả cao hơn, nhằm tạo nên một môi trường đầu hấp dẫn các nhà đầu 1.2.5 Đầu xây dựng hạ tầng giao thông bằng vốn NSNN 1.2.5.1 Đầu xây dựng mới Đây là nội dung chủ yếu của đầu phát triển sở hạ tầng GTNT và nó chiếm một... thuộc NSNN, ngân sách địa phương cho đầu sở hạ tầng GTNT 1: Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu hàng năm 2: UBND tỉnh bố trí chi tiết cho từng dự án gửi Bộ tài chính 3: UBND tỉnh thông báo kế hoạch vốn cho UBND huyệnSở tài chính 4: UBND huyện thông báo kế hoạch vốn cho UBND xã và phòng tài chính 5: UBND xã thông báo cho chủ đầu và phòng tài chính xã 6: Chủ đầu mở tài khoản để giao. .. lập các dự án đầu Các dự án đầu từ nguồn vốn NSNN được lập hàng năm phải đảm bảo đúng đối ng và được các cấp thẩm quyền phê duyệt Các dự án được lập với chất lượng cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, quản VĐT trong các dự án nói chung và trong xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn nói riêng Chất lượng công tác lập dự án đầu được thể hiện ngay từ chủ trương đầu phù hợp... XDCB chế quản đầu xây dựng trên địa bàn thành phố những nét nổi trội cu thể như sau: Trên sở các văn bản pháp luật liên quan đến quản VĐT về xây dựng do trung ương ban hành UBND thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa quản theo thẩm quyền được phân công, phân cấp Điểm nổi trội của UBND thành phố Đà Nẵng là hướng dẫn cụ thể chi tiết về trình tự các bước triển khai đầu xây dựng từ xin... hóa nông thôn, chuyển từ nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn sản xuất nhỏ sang sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường Vì vậy việc chú trọng đầu cho sở hạ tầng giao thông nông thôn là vô cùng quan trọng và cần thiết trong bối cảnh đất nước hiện nay, đòi hỏi sự quan tâm của nhà nước cùng các cấp chính quyền 13 1.2.2.3 Các bước của quá trình đầu xây dựng hạ tầng GTNT ( NĐ 12) 1: Thỏa thuận địa. .. sử dụng VĐT, là căn cứ để huyện thể phân bổ và huy động cho đầu phát triển GTNT 2.3.1 Tình hình huy động vốn NSNN đầu xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn Với đặc thù của các công trình hạ tầng GTNT đòi hỏi lượng vốn lớn, thời gian thi công dài, vốn ứ đọng lâu, trong điều kiện vốn còn hạn hẹp vì thế trong những năm qua huyện đã tiếp cận với các nguồn vốn xây dựng CSHT của tỉnh và Trung... Trung, Diễn An + Quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn: Điểm đầu km 0 giao tuyến QL1 tại xã Diễn Yên, điểm cuối tại km12+300 tiếp giáp xã Quỳnh Tam huyện Quỳnh Lưu, đi qua địa bàn 3 xã: Diễn Yên, Diễn Đoài, Diễn Lâm với tổng chiều dài 12,3km + QL7 đoạn qua địa bàn huyện: Điểm đầu km0 giao tuyến QL1 tại thị trấn Diễn Châu, điểm cuối tại km9+470, tiếp giáp xã Vĩnh Thành huyện Yên Thành Tuyến đi qua địa bàn 6 xã... vốn đầu với kho bạc nhà nước ở địa phương 7: Kho bạc nhà nước tại địa phương lập kế hoạch cho vốn đầu gửi phòng tài chính huyện, xã 8: Phòng tài chính chuyển tiền theo mức đã duyệt 9: Chủ đầu thanh toán vốn đầu với kho bạc nhà nước 1.2.3 Chức năng của đầu xây dựng hạ tầng GTNT Trong thời kỳ CNH – HĐH nền sản xuất nông nghiệp và thực hiện đường lối của Đảng và nhà nước về việc xây dựng nông. .. lại bản của người dân Công trình này do Sở GTVT quản khai thác - Đường huyện: Gồm 38 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 199,6km - Đường xã: Tổng chiều dài đường xã trên địa bàn huyện là 175,6km - Đường thôn xóm: chiều dài 983,89km Ngoài các đường kể trên còn đường chuyên dụng, đường đô thị, và các tuyến đường huyện đang được nâng cấp, làm mới Nhìn chung hệ thông giao thông của huyện Diễn Châu . chung về đầu tư và quản lý vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn bằng vốn NSNN. Chương 2: Thực trạng quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Diễn Châu, . thể, cơ cấu nghành vùng. 7 1.2. Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ bằng vốn NSNN 1.2.1. Khái niệm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. động đầu tư và quản lý vốn đầu tư. - Phân tích thực trạng quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao nông thôn và tình hình về giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý nsnn về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện diễn châu, quản lý nsnn về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện diễn châu, quản lý nsnn về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện diễn châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn