Nghiên cứu hiệu quả phòng, trị bệnh cầu trùng

4 663 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2014, 16:41

Nghiên cứu hiệu quả phòng, trị bệnh cầu trùng của thuốc ESB3 30% và Coxiclin trên gà lai (♀ Ai Cập x ♂ ( Leghorn x Badcock B - 308)) giai đoạn hậu bị tại ở trại gà công ty RTD. đại học thái nguyên Trờng đại học nông lâm Phùng Thị Hằng Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả phòng, trị bệnh cầu trùng của thuốc ESB 3 30% và Coxiclin trên gà lai (Ai Cập x ( Leghorn x Badcock B - 308)) giai đoạn hậu bị ở trại gà công ty RTD Khoá luận tốt nghiệp đại học Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi Thú y Khoá học : 2005 - 2010 Thái Nguyên - 2010 đại học thái nguyên Trờng đại học nông lâm Phùng Thị Hằng Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả phòng, trị bệnh cầu trùng của thuốc ESB 3 30% và Coxiclin trên gà lai (Ai Cập x ( Leghorn x Badcock B - 308)) giai đoạn hậu bị ở trại gà công ty RTD Khoá luận tốt nghiệp đại học Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi - Thú y Khoá học : 2005 - 2010 Giảng viên hớng dẫn : ThS. Vũ Hoàng Lân Thái Nguyên - 2010 đại học thái nguyên Trờng đại học nông lâm trần thị liên nhật ký thực tập Tên đề tài: Theo dõi biến động noãn nang cầu trùng và so sánh hiệu lực điều trị bệnh của hai loại thuốc cipcox và coxymax trên gà lơng phợng từ 1 - 10 tuần tuổi nuôi tại trại giống gia cầm thành phố thái nguyên Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi thú y Khoá : 2005 - 2010 Giảng viên hớng dẫn : TS. Lê Huy Liễu Thái Nguyên - 2010 đại học thái nguyên Trờng đại học nông lâm trần thị liên nhật ký thực tập Tên đề tài: Theo dõi biến động noãn nang cầu trùng và so sánh hiệu lực điều trị bệnh của hai loại thuốc cipcox và coxymax trên gà lơng phợng từ 1 - 10 tuần tuổi nuôi tại trại giống gia cầm thành phố thái nguyên Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi thú y Khoá : 2005 - 2010 Giảng viên hớng dẫn : TS. Lê Huy Liễu Thái Nguyên - 2010 . đại học thái nguyên Trờng đại học nông lâm Phùng Thị Hằng Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả phòng, trị bệnh cầu trùng của thuốc ESB 3 30% và Coxiclin trên gà lai (Ai Cập x ( Leghorn x Badcock. 2010 đại học thái nguyên Trờng đại học nông lâm Phùng Thị Hằng Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả phòng, trị bệnh cầu trùng của thuốc ESB 3 30% và Coxiclin trên gà lai (Ai Cập x ( Leghorn x Badcock. lâm trần thị liên nhật ký thực tập Tên đề tài: Theo dõi biến động noãn nang cầu trùng và so sánh hiệu lực điều trị bệnh của hai loại thuốc cipcox và coxymax trên gà lơng phợng từ 1 - 10 tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả phòng, trị bệnh cầu trùng, Nghiên cứu hiệu quả phòng, trị bệnh cầu trùng, Nghiên cứu hiệu quả phòng, trị bệnh cầu trùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn