skkn một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy -học môn địa lý 8 theo phương pháp đổi mới

22 489 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2014, 14:52

Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp MT VI KINH NGHIM NNG CAO HIU QU MT TIT DY -HC MễN A Lí 8 THEO PHNG PHP I MI A. T VN Nm hc 2006-2007 l nm hc th 5 thc hin chng trỡnh v SGK mi, cng l nm hc th 3 i vi lp 8, ng thi cng l nm thc hin cuc vn ng hai khụng ca B trng B GD v T "Núi khụng vi tiờu cc trong thi c v bnh thnh tớch trong giỏo dc". thc hin tt chng trỡnh v SGK mi ng thi thc hin tt cuc vn ng ca B trng B GD v T a ra, cỏc trng ph thụng ó dy lờn phong tro ci tin, i mi PPDH nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng trong hc tp ca hc sinh. Nhiu cuc hi tho ó c t chc xoay quanh vn i mi phng phỏp dy hc nh th no mang li hiu qu cao nht. ú l mt vn ang c quan tõm hng u trong quỏ trỡnh dy hc hin nay. Hng i mi ca phng phỏp hin nay l tớch cc hoỏ hot ng hc tp ca hc sinh, khi dy v phỏt trin kh nng t hc nhm hỡnh thnh cho hc sinh t duy tớch cc, c lp, sỏng to, nõng cao nng lc phỏt hin v gii quyt vn , rốn luyn k nng vn dng kin thc ó hc vo thc tin, tỏc ng n tỡnh cm em li nim tin, hng thỳ hc tp cho hc sinh. Theo chng trỡnh biờn son ca SGK mi hin nay ó th hin rừ cỏch hc mi ca hc sinh. T nhng hỡnh nh trc quan sinh ng n t duy tru tng n thc tin, hỡnh thnh nờn khỏi nim, quy lut, mi quan h nhõn qu t ú tỡm ra c kin thc bi hc. iu ú ũi hi giỏo viờn mt vn dng cỏc phng phỏp dy hc mi. i vi ni dung SGK mi a núi chung v a 8 núi riờng, ni dung c chỳ trng th hin ng b trờn c kờnh hỡnh v kờnh ch. Nhng tranh nh, nhng hỡnh v trong SGK khụng hon ton ch l minh ho cho bi ging m chỳng Giáo viên : Tăng Thị Hoa Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp gn bú hu c vi bi hc, l mt phn khụng th thiu c ca ni dung bi hc. Bờn cnh ú cũn cú cỏc bi c thờm, bi thc hnh, cỏc cõu hi cui bi Thc t hin nay cỏc trng THCS, vic thc hin ging dy theo phng phỏp mi cũn nhiu khú khn, cú khụng ớt giỏo viờn vn theo np c, trỡnh by theo phng phỏp truyn thng, hc sinh khụng ch ng lnh hi kin thc. Chớnh vỡ vy m hiu qu ca mt gi dy hc ca hc sinh v giỏo viờn t hiu qu khụng cao . c bit trong quỏ trỡnh thc hin i mi PPDH hin nay ũi hi ngi GV phi cú mt qui trỡnh tht vng chc v phng phỏp, kin thc, k nng. Vy lm th no t c mt gi dy hc a lớ 8 cú hiu qu cao nht. ú l mt cõu hi m hin nay c rt nhiu giỏo viờn quan tõm. Theo tụi, cú kinh nghim dy tt mt tit a lớ 8 theo phng phỏp i mi cng l mt vn rt ỏng a ra trao i, tham kho. B. NI DUNG: I. C s lớ lun i mi phng phỏp dy hc theo nh hng tớch cc hoỏ hot ng hc tp ca hc sinh khụng cú ngha l loi b cỏc phng phỏp dy hc hin cú v thay vo ú l cỏc phng phỏp mi hin i, bi cỏc phng phỏp hin cú nh thuyt trỡnh, ging gii, vỏn ỏp vn rt cn thit trong quỏ trỡnh dy hc. Vn l phi tỡm ra cỏch vn dng v phi hp cỏc PPDH mt cỏch linh hot nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh trong hc tp. Cn k tha v phỏt huy nhng mt tớch cc cỏc phng phỏp dy hc truyn thng ng thi phi hc hi, vn dng mt s PPDH mi phự hp vi hon cnh, iu kin dy hc nc ta hin nay. t c mc ớch ú thỡ ngi giỏo viờn v hc sinh cn phi thc hin tt cỏc vn sau: 1. i vi giỏo viờn Trong son, ging phi cú s vn dng linh hot cỏc PPDH, phi bit kt hp nhun nhuyn cỏc PPDH mi sao cho phự hp, logic, th hin c vai trũ ca Giáo viên : Tăng Thị Hoa Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp ngi giỏo viờn khụng phi n thun l truyn t kin thc m phi tr thnh ngi thit k, phi hỡnh dung c thit k bi dy ca mỡnh mt cỏch tng tn, chi tit. Tu vo tng ni dung tit hc giỏo viờn cú mt cỏch thit k giỏo ỏn riờng. Phi bit cỏch t chc lp hc nh hot ng cỏ nhõn, hot ng chung c lp, hot dng theo nhúm nh L ngi dn dt hc sinh gii quyt nhng tỡnh hung cú vn , bit khi dy v kớch thớch trớ tũ mũ, lũng ham mun cỏc kin thc a lớ. Bờn cnh ú, trong quỏ trỡnh dy hc cng phi s dng nhiu phng tin dy hc phự hp vi ni dung bi dy, ng thi hng dn hc sinh cỏch khai thỏc kin thc t cỏc phng tiờnh hc tp a lớ khỏc nhau nh bn , biu ũ, tranh nh, bng hỡnh , khuyn khớch , ng viờn thnh tớch hc tp ca hc sinh. .2. i vi hc sinh: Cn phi cú s i mi trong cỏch hc, phi giỏc ng mc ớch hc tp, ch ng, sỏng to, cú ý thc trỏch nhim v hot ng hc tp ca mỡnh, phi bit t hc v hc mi ni, mi lỳc khi cm thy cn thit. Cn bit rừ mc ớch, yờu cu ca gi hc, khụng ch v kin thc m cũn c v k nng a lớ v nhng thao tỏc t duy cn vn dng nh t duy bin chng, t duy logic, nm bt c cỏc s vt hin tng, mi quan h nhõn qu Phi lm quen dn vi cỏch c lp suy ngh chim lnh kin thc bi hc. Dnh thi gian thớch ỏng t lm vic, nghiờn cu vi SGK (kờnh hỡnh, kờnh ch), vi tp bn , qua cỏc thụng tin i chỳng nh tranh nh, i bỏo v cỏc ngun cung cp kin thc khỏc theo s hng dn ca giỏo viờn, qua ú hc sinh rốn luyn v k nng v phng phỏp hc tp b mụn a lớ nhiu hn. Hc sinh bit cỏch lm vic theo nhúm, hp tỏc vi bn hon thnh nhim v giỏo viờn giao cho, qua ú cú c hi c th hin mỡnh, c trỡnh by li kt qu qua cỏc phng tin hc tp. II. C s thc tin Giáo viên : Tăng Thị Hoa Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp Cú th núi, trong nhng nm gn õy, vic thc hin chng trtỡnh v SGK mi cng ng ngha vi vic ci tin, i mi PPDH ó dy lờn phong tro thi ua din ra sụi ni cỏc trng THCS. Cú th núi i a s giỏo viờn cú tõm huyt vi ngh nghip, cú hiu bit sõu sc v b mụn a lớ ó s dng cỏc PPDH mi khỏ tt, khờu gi c s suy ngh, tỡm tũi t lc ca hc sinh. Tuy nhiờn, bờn cnh ú do cha hiu thu ỏo c tinh thn i mi ca phng phỏp nờn mt s ớt giỏo viờn ó th hin s quỏ ti trong vic i mi, vỡ vy ó lm cho tit hc tr nờn cng thng, mt mi. 1. V giỏo viờn: Vic thay i SGK a lớ 8 mi khin giỏo viờn cng gp ớt nhiu khú khn trong khi ging dy. Mc dự õy l nm th ba thc hin chng trỡnh thay sỏch i vi lp 8, song dy tt mt tit a lớ theo phng phỏp i mi giỏo viờn cũn nhiu lỳng tỳng v cha hiu qu. Trong mt tit dy, nhiu giỏo viờn vn ch s dng c mt phng phỏp, vỡ th cỏch hc ca hc sinh vn nhm chỏn, ớt quan tõm n vic phỏt huy tớnh tớch cc hc tp ca hc sinh. Cú nhng ni dung giỏo viờn cn thuyt trỡnh, ging gii thỡ li yờu cu hc sinh t nghiờn cu. Vỡ vy lm cho tit hc nhm chỏn, nhiu bi cú ni dung di, nng n cng hc sinh lm vic nhiu nờn ni dung bi khụng thc hin ht trong mt tit. .2. V hc sinh: õy l nm hc th ba thc hin chng trỡnh v SGK a lớ 8 mi. Nhỡn chung i a s hc sinh dó tip cn c vi ni dung, kin thc, chng trỡnh v phng phỏp hc tp mi, song quỏ trỡnh tip thu ca hc sinh cha ng u, cha linh hot trong quỏ trỡnh hot ng ca mỡnh, vic tip cn vi cỏc phng phỏp dy hc mi v thit b dy hc mi i vi mt s hc sinh cũn khú khn do ú kt qu tip thu ca hc sinh cha t hiu qu cao nht. Bờn cnh ú mt s ớt hc sinh cha chu khú rốn luyn k nng, hc tp mt cỏch th ng, cha ch ng tỡm tũi, suy ngh v gii quyt vn dt ra trong bi hc. Hn na cú mt s ớt hc sinh cũn cú tõm lớ phõn bit cỏc mụn hc "chớnh", Giáo viên : Tăng Thị Hoa Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp "ph" do ú xem nh, khụng chỳ trng n cỏc mụn hc ph dn n kt qu hc tp ca hc sinh cha cao. 3. V c s vt chtv phng tin dy hc. Mt s trng phng tin dy hc cha y , c s vt cht cha m bo, phũng hc b mụn a cũn thiu. Cỏc bn , tranh , nh, bng hỡnh cha y . Vic hc sinh quỏ ụng trong mt lp hc dn n khú khn trong vic phõn chia nhúm cng nh hng rt ln n quỏ trỡnh dy hc 4. Kho sỏt thc t nm k kh nng tiộp thu kin thc ca hc sinh. Vo hc kỡ II ca nm hc 2005-2006 tụi ó tin hnh kho sỏt quỏ trỡnh tip thu bi ca hc sinh lp 8 trũng THCS Kin Giang, qua vic kim tra kin thc hc sinh qua bi 3. Sụng ngũi v cnh quan chõu ỏ. kim tra: 15 / Da vo H3.1 sgk. Em hóy cho bit s thay i cỏc cnh quan t nhiờn t tõy sang ụng theo v tuyn 40 o B v gii thớch vỡ sao cú s thay i nh vy? Kt qu kho sỏt nh sau: S lng HS Gii % Khỏ % TB % Yu % 46 04 8,7 14 30,4 16 34,8 12 26,0 T vic nm c thc trng dy hc mụn a lớ ca hc sinh v giỏo viờn, tụi ó rỳt ra c mt s kinh nghim nh sau. III. Mt s kinh nghim nõng cao hiu qu dy - hc mt tit a 8. 1. i vi giỏo viờn: dy tt mt tit hc a lớ 8 theo phng phỏp i mi cn c quỏn trit tt c cỏc khõu, t khõu chun b bi ca giỏo viờn, tin hnh dy hc trờn lp n vic ỏnh giỏ kt qu hc tp ca hc sinh. Giáo viên : Tăng Thị Hoa Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp a. u t nhiu hn vo vic son bi theo tinh thn dy hc thụng qua t chc cỏc hot ng hc tp cho hc sinh. - Xõy dng c k hoch hot ng ca giỏo viờn v hc sinh mt cỏch hp lớ, k hoch ny c th hin giỏo ỏn ca giỏo viờn. Vic son giỏo ỏn phi theo mt quy trỡnh gm nhiu bc nhm nh ra cỏc hot ng v d kin thc hin cỏc hot ng ú. - Trc ht giỏo viờn cu k bi hc trong SGK (c kờnh hỡnh v kờnh ch ) xỏc nh kin thc v k nng c bn ca bi, xỏc nh c mc tiờu bi hc. Mc tiờu ra l cho hc sinh, do hc sinh thc hin, chớnh hc sinh thụng qua cỏc hot ng hc tp tớch cc phi t c nhng mc tiờu ỏy. Giỏo viờn l ngi ch o, t chc, hng dón, tr giỳp hc sinh t ti ớch d kin ca bi hc. - Cn c vo mc tiờu, ni dung ca bi, trỡnh ca hc sinh v cỏc phng tin dy hc hin cú, giỏo viờn cn d kin cỏc hot ng giỳp hc sinh t lc chim lnh ni dung bi hc. Trc ht giỏo viờn cn xem xột ni dung no cú th cho hc sinh t lc tỡm tũi, khai thỏc i n kin thc mi. cú th phỏt huy tớnh tớch cc hc tp ca hc sinh trong khõu son bi cn coi trng vic chun b cỏc cõu hi, cn trỏnh khuynh hng hỡnh thc, t cỏc cõu hi d, vn vt hoc cỏc cõu hi quỏ khú. - Giỏo viờn d kin cỏc hot ng ca hc sinh (s dng bn , lc , mụ hỡnh ) gii quyt cỏc vn , tr li cỏc cõu hi, hỡnh thnh cỏc bi tp do giỏo viờn nờu ra. D kin nhng gi ý hc sinh cú th tip cn v phỏt hin kin thc mi. - D kin hỡnh thc t chc hc tp ca hc sinh (cỏ nhõn hay theo nhúm, lp ) v thi gian lm vic ca hc sinh. Tu theo ni dung cỏc vn , cỏc bi tp, cỏc cõu hi t ra d hay khú, n gin hay phc tp m giỏo viờn yờu cu hc sinh lm vic cỏ nhõn hay theo nhúm v thi gian dnh cho mi hot ng nhiu hay ớt. Giáo viên : Tăng Thị Hoa Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp Vớ d: Bi 1 a lớ 8 "V trớ a lớ, a hỡnh v khoỏng sn chõu " Bi ny gm hai phn: 1. V trớ a lớ v kớch thc ca chõu lc. 2. c im a hỡnh v khoỏng sn C hai phn ny u cú th hng dón hc sinh t lc khai thỏc v chim lnh kin thc mi Phn 1: V trớ a lớ v kớch thc chõu lc: - Vn t ra cho hc sinh: xỏc nh v trớ a lớ v kớch thc ca chõu trờn bn . - D kin hot ng ca hc sinh: Xỏc nh v trớ a lớ v kớch thc ca chõu , cỏc im cc Bc, Nam, ụng, Tõy trờn lc SGK v trờn bn treo tng. - D kin hỡnh thc hot ng: Hc sinh lm vic cỏ nhõn, thi gian 3 phỳt Phn 2: c im a hỡnh v khoỏng sn: - Cõu hi t ra cho hc sinh: c im a hỡnh v khoỏng sn chõu ? - D kin hot ng ca hc sinh: Tỡm hiu c im a hỡnh v khoỏng sn qua hỡnh 1.2 SGK. - D kin hỡnh thc hot ng: Hc sinh lm vic theo nhúm, thi gian 5 phỳt. Túm li: Bi son ca giỏo viờn c th hin giỏo ỏn gm ba phn: (Mc tiờu bi hc, phng tin dy hc, hot ng ca giỏo viờn v hc sinh trờn lp). b. y mnh vic i mi hot ng dy v hc trờn lp: b.1. Dy hc thụng qua t chc cỏc hot ng ca hc sinh * T chc v hng dn hc sinh hot ng vi cỏc phng tin dy hc a lớ nh bn , mụ hỡnh, tranh nh a lớ, bng hỡnh , giỏo viờn hng dn hc sinh khai thỏc kin thc t cỏc phng tin dy hc qua ú hc sinh va rốn luyn cỏc k nng, va cú kin thc mi: C th: Giáo viên : Tăng Thị Hoa Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp - i vi bn , lc : ú l ngun kin thc quan trng v oc coi nh cun sỏch a lớ th hai ca hc sinh. T chc cho hc sinh lm vic vi bn , biu , giỏo viờn cn lu ý hng dn hc sinh khai thỏc kin thc t bn d, biu : nh c tờn trờn bn bit i tng a lớ th hin trờn bn l gỡ. c bng chỳ gii bit ngi ta th hin i tng ú trờn bn nh th no. Da vo cỏc kớ hiu, mu sc trờn bn xỏc nh v trớ cỏc i tng a lớ. Da vo bn kt hp vi cỏc kin thc a lớ, vn dng cỏc thao tỏc t duy phỏt hin mi quan h a lớ khụng th hin trc tip trờn bn : Vớ d: Húng dn hc sinh khai thỏc kin thc t bn "T nhiờn chõu " trong SGK a lớ 8 - Tờn bn : T nhiờn chõu - Cỏch th hin: cỏc min a hỡnh c th hin bng thang mu. Mu nõu m a hỡnh nỳi cao, mu vng a hỡnh nỳi thp, mu xanh lỏ a hỡnh ng bng - Da vo mu sc th hin trờn bn xỏc nh v trớ cỏc nỳi cao, cỏc cao nguyờn, cỏc ng bng - Da vo bn kt hp vi cỏc kin thc ó hc xỏc lp mi quan h gia cỏc yu t v , v trớ a lớ, a hỡnh, khớ hu, sụng ngũi, ng thc vt t ú tỡm ra dc mi quan h nhõn qu. * i vi biu : Giỏo viờn cn hng dn hc sinh phõn tớch biu theo cỏc bc: c tiờu ca biu xem biờu th hin hin tng gỡ? Xem cỏc i lng th hin trờn biu l gỡ? Da vo cỏc s liu thụng kờ ó c trc quan hoỏ trờn biu i chiu, so sỏnh chỳng vi nhau v rỳt ra nhn xột v cỏc i tng v hin tng a lớ c th hin. * i vi tranh nh: Nờu tờn bc nh, xỏc nh xem bc nh ú th hin i tng a lớ no, õu. * i vi bng s liu thng kờ: Hng dn hc sinh khai thỏc kin thc cỏc bng s liu thng kờ khụng b sút s liu no. Phõn tớch cỏc s liu tng quỏt Giáo viên : Tăng Thị Hoa Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp trc khi i vo s liu c th, tỡm cỏc tr s ln nht, nh nht, trung bỡnh, xỏc lp mi quan h gia cỏc s liu. So sỏnh, i chiu cỏc s liu. t ra cỏc cõu hi gii ỏp trong khi phõn tớch, tng hp cỏc s liu nhm tỡm ra kin thc mi. b.2. T chc hng dn hc sinh thu thp, x lớ thụng tin trong SGk v trỡnh by li: - Giỏo viờn hng dn hc sinh thu thp x lớ thụng tin trong SGK a lớ 8: + Thu thp thong tin ca hc sinh c tin hnh qua vic quan sỏt cỏc kờnh hỡnh v kờnh ch trong SGK, song cng cú th cho hc sinh thu thp thụng tin qua vic ụn li kin thc ó hc cỏc lp trc. + X lớ thụng tin thụng qua cỏc cõu hi, bi tp, giỏo viờn hng dn hc sinh cn c vo cỏc thụng tin ó thu thp rỳt ra nhng kt lun cn thit v mt n v kin thc c bn. b.3: T chc hot ng ca hc sinh theo nhng hỡnh thc hc tp khỏc nhau: * Hỡnh thc hc tp cỏ nhõn cú th c tin hnh nh sau. Giỏo viờn nờn vn , xỏc nh nghim v nhn thc chung cho c lp v hng dn hc sinh lm vic. + Lm vic cỏ nhõn ( ghi kt qu ra giy hoc tr li vo phiu hc tp) + Giỏo viờn ch nh mt vi hc sinh bỏo cỏo kt qu, cỏc hc sinh khỏc theo dừi, gúp ý b sung. + Giỏo viờn túm tt , cng c v chun xỏc kin thc. * Hỡnh thc hc tp theo nhúm. Tu theo s lng hc sinh trong mi lp m giỏo viờn chia thnh bao nhiờu nhúm,thụng thng mi nhúm t 4-6 hc sinh. Cỏc nhúm cú th c duy trỡ n nh trong c tit hc hoc thay i theo tng hot ng, tng phn ca tit hc. Cỏc nhúm c giao cựng mt nhim v hoc nhng nhim v khỏc nhau. - Cỏc bc tin hnh t chc hc tp theo nhúm cú th lm vic chung c lp, lm vic theo nhúm. Giỏo viờn nờu vn xỏc nh nhim v, trong nhúm Giáo viên : Tăng Thị Hoa Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp c nhúm trng, th ký, cỏc thnh viờn trao i tho lun, ghi kt qu, i din nhúm trỡnh by, cỏc nhúm khỏc nhn xột b sung. - Giỏo viờn tng kt, chun xỏc kin thc. c. Mt s PPDH cn c quan tõm nhiu hn trong dy hc a 8. c.1: Phng phỏp s dng bn : cú th giỳp hc sinh s dng cú hiu qu cỏc loi bn , GV cn chỳ ý mt s im sau: - Cn chỳ trng hn vo vic tip tc phỏt trin hc sinh cỏc k nng c v phõn tớch bn : Hc sinh bit kt hp vn hiu bit v bn v cỏc kin thc a ó cú tỡm ra nhng kin thc cha ng trong mi bn theo yờu cu bi hc. Vic hỡnh thnh cỏc k nng ny cú mc t thp ờn cao nh t vic c bit tờn bn , da vo bng chỳ gii cú cỏc ký hiu tỡm v trớ cỏc i tng a trờn bn n vic da vo bn tỡm ra mt s c im ca i tng, phi bit xỏc lp mi quan h rỳt ra nhng iu m trờn .bn khụng th hin trc tip. Vớ d: Khi da vo bn tỡm c im ũng bng ven bin min Trung ( ý b mc 2 bi 9sgk a 8 ) u tiờn hc sinh phi da vo mu sc, ch vit trờn bn t nhiờn tỡm v trớ cỏc ng bng ven bin min Trung trờn bn , tip theo hc sinh phi da vo bn so sỏnh ln ca cỏc ng bng min Trung vi cỏc ng bng khỏc trong nc, t ú hc sinh rỳt ra c c im ng bng min Trung. c.2: Phng phỏp so sỏnh: cú th t hiu qu cao trong vic s dng phng phỏp so sỏnh, GV cn chỳ ý nhng im sau: - Cn xỏc nh rừ mc ớch ca vic so sỏnh, GV cn tr li cỏc cõu hi: So sỏnh nhm mc ớch gỡ? - Cn chn k cỏc i tng cn so sỏnh v lm ni bt lờn nhng vn cn so sỏnh. Giáo viên : Tăng Thị Hoa [...]... l s hc sinh khỏ gii tng lờn v s hc sinh yu- kộm gim hn i so vi nm trc * Kt qu c th: S lng HS 43 Gii 8 % 18, 6 Khỏ 16 % 37,2 TB 16 % 37,2 Yu 3 % 7,0 V/ BI HC KINH NGHIM Qua quỏ trỡnh tỡm tũi, nghiờn cu dy hc theo phng phỏp i mi mụn a 8 núi chung v trong mt tit dy a 8 núi riờng tụi rỳt ra c bi hc kinh nghim nh sau 1/ i vi giỏo viờn: + Phi cú tõm huyyột vi ngh, luụn luụn nghiờn cu SGK, SGV, ti liu... Th hai i mi PPDH theo hng tớch cc khụng ch l vic cung cp cỏc phng tin dy hc, iu chnh ni dung, phng phỏp ging dy m quan trng v cn thit l trang b cho giỏo viờn v hc sinh k nng dy hc ti u nht v t hiu qu cao nht Kinh nghim dy tt mt tit hc a 8 theo phng phỏp i mi trờn õy cha phi l tt c nhng cng l mt kinh nghim ht sc quan trng i vi ngi giỏo viờn Qua quỏ trỡnh rốn luyn v tớch lu c nhng kinh nghim ú cng... dung bi thc hnh - ễn tp li kin thc lp 7 Mụi trng nhit i giú mựa - ễn tp lai khớ hu Chõu IV/ KT QU Qua quỏ trỡnh ỏp dng kinh nghim dy hc theo phng phỏp mi vo mt tit hc a 8 nm hc 2006-2007, tụi nhn thy nh sau - V tõm lý: ó tng bc to c s hng thỳ, khi dy lũng say mờ hc tp mụn a hc sinh Chớnh vỡ vy m cỏc em khụng cũn xem nh mụn hc ny - V kin thc: Hc sinh hot ng tớch cc ch ng hn, a phn hc sinh ó... quỏ trỡnh dy hc : Tăng Thị Hoa Giáo viên Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp dy tt mt tit hc a 8 theo phng phỏp i mi- rốn luyn k nng a khụng ch mi lp 8 m cn phi bt u t lp u cp v c tin hnh liờn tc, thụng sut gia cỏc lp, phi gõy c mt phong tro dy- hc lụi cun tt c hc sinh v giỏo viờn tham gia Trờn õy l mt s kinh nghim ca bn thõn tụi c rỳt ra t thc t ging dy trng THCS trong nhng nm gn õy Mc dự ó rt... - V k nng : K nng trc quan, t duy, phõn tớch, tng hp ca hc sinh c nõng cao hn v hon thin hn Qua ú hỡnh thnh v nõng cao k nng xỏc lp mi quan h qui lut, bin chng, mi quan h nhõn qu hc sinh ng thi hc sinh vn dng c cỏc lin thc a vo cuc sng thc tin mt cỏch d dng v hiu qu Chớnh vỡ vy m sau khi tin hnh vn dng mt s kinh nghim dy hc theo PP mi trong nm hc 2006-2007 Tụi tin hnh kho sỏt cht lng ca hc sinh... nờu ) Vớ d: Bi 9 a 8 KHU VC TY NAM - t vn : Vỡ sao khu vc Tõy Nam ỏ nm sỏt bin nhng cú khớ hu núng v khụ hn? - Gii quyt vn + Hc sinh nờu cỏc gi thuyt v nguyờn nhõn lm cho khớ hu Tõy Nam ỏ núng v khụ hn( do yu t a hỡnh, cú nhiu nỳi cao bao quanh khu vc, chu nh hng giú Mu dch khụ núng thi quang nm t lc a ra, lng ma rt nh di 300mm/nm ) + Giỏo viờn hng dn hc sinh tho lun: Nờu lờn lun bo v gi thuyờt... núng v khụ hn c.4: Dy hc hp tỏc trong nhúm nh Tu theo s lng hc sinh, GV chia thnh cỏc nhúm, mi nhúm t 4-6 hc sinh Cỏc bc ca mt hot ng theo nhúm cú th l nh sau : Tăng Thị Hoa Giáo viên Trờng trung học cơ sở Diễn Tháp * Lm vic chung c lp: - Nờu vn , xỏc nh nhim v nhn thc - Phõn cụng nhúm, giao nhim v cho cỏc nhúm - Hng dn cỏch lm vic theo nhúm * Lm vic theo nhúm - Trong nhúm c nhúm trng, th ký tng cỏ... sinh: - Trc ht phi to c cho hc sinh s ham mờ hc tp mụn a - Phi rốn luyn thúi quen hc tp b mụn a theo phng phỏp i mi + Cú tớnh c lp, t duy, nng ng, sỏng to + Bit hp tỏc vi nhau hot ng trong mt tit hc + Kt hp ng b c kờnh hỡnh v kờnh ch - Rốn luyn k nng khai thỏc qua kờnh hỡnh - Rốn k nng vn dng nhng kin thc v k nng vn cú gii quyt mt vn a c th, thụng qua cỏc bi tp, cõu hi ca giỏo viờn t ra trong... trong mt tit dy - c bit yu t quan trng hc tt mt tit hc a l hc sinh phi cú s chun b bi mi chu ỏo theo hng dn ca giỏo viờn v h thng cõu hi trong bi SGK Su tm trnh, nh, cỏc ti liu cú liờn quan n ni dung bi hc - Tỡm ra phng phỏp hc ti u nht nhanh chng chim lnh, lnh hi c kin thc mi Di õy l mt bi son minh ho v mt n v kin thc, dy tt mt tit hc a theo phng phỏp i mi Bi 3: : SễNG NGềI V CNH QUAN CHU ... xột, cht kin thc lch * Hot ng 2: (13/) Tỡm hiu cỏc i cnh quan t nhiờn 2: Cỏc i cnh quan Hot ng cỏ nhõn/ cp t nhiờn - Da vo H3.1 sgk cho bit + Tờn cỏc i cnh quan Chõu theo th t t Bc xung - Quan sỏt H3.1 Nam dc theo kinh tuyn - N/C c lp 80 o? - H/S tr li, h/s + Tờn cỏc cnh quan phõn b khỏc nhn xột, b khu vc khớ hu giú mựa v sung cnh quan khu vc khớ hu : Tăng Thị Hoa Giáo viên Trờng trung học cơ sở Diễn . % 43 8 18, 6 16 37,2 16 37,2 3 7,0 V/ BI HC KINH NGHIM. Qua quỏ trỡnh tỡm tũi, nghiờn cu dy hc theo phng phỏp i mi mụn a lý 8 núi chung v trong mt tit dy a lý 8 núi riờng tụi rỳt ra c bi hc kinh. 04 8, 7 14 30,4 16 34 ,8 12 26,0 T vic nm c thc trng dy hc mụn a lớ ca hc sinh v giỏo viờn, tụi ó rỳt ra c mt s kinh nghim nh sau. III. Mt s kinh nghim nõng cao hiu qu dy - hc mt tit a lý 8. 1 quỏ trỡnh ỏp dng kinh nghim dy hc theo phng phỏp mi vo mt tit hc a lý 8 nm hc 2006-2007, tụi nhn thy nh sau. - V tõm lý: ó tng bc to c s hng thỳ, khi dy lũng say mờ hc tp mụn a lý hc sinh. Chớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy -học môn địa lý 8 theo phương pháp đổi mới, skkn một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy -học môn địa lý 8 theo phương pháp đổi mới, skkn một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy -học môn địa lý 8 theo phương pháp đổi mới

Từ khóa liên quan