Những nội dung chính trong các chương giáo trình TTHCM sinh viên cần nắm được

12 404 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2014, 12:52

Những nội dung chính trong các chương giáo trình Tư Tưởng HCM sinh viên cần nắm được CHƯƠNG MỞ ĐẦU ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH A.Sau bài học sinh viên cần đạt được: I. Về kiến thức - Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh; - Đối tượng, nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh; - Mối quan hệ của môn học này với một số môn học khác; - Phương pháp nghiên cứu môn học; - Ý nghĩa khi học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. II. Về tư tưởng thái độ - Hiểu rõ, tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học - Phải có nhận thức đúng đắn về tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh III. Về kỹ năng - Sử dụng những kiến thức của bài học này để nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề có liên quan đến chuyên ngành của mình, đặc biệt với các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn. - Vận dụng kiến thức đã được học vào công tác thực tiễn. B. Chuẩn bị học tập - Đọc trước chương mở đầu trong Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ GD và ĐT, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2012. C. Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu - Theo nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, D. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác - Giúp nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh với đời sống cách mạng Việt Nam; - Giúp bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; - Kiên định mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH; tích cực, chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta; - Biết vận tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh giúp nâng cao lòng tự hào về Người, về Đảng Cộng sản, về Tổ quốc Việt Nam, tự nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. CHƯƠNG I: CỎ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH A. Mục tiêu bài học: Sau bài học sinh viên cần đạt được: I. Về kiến thức - Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; - Qúa trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; -Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. II. Về tư tưởng thái độ - Hiểu rõ sự ra đời, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh là một hiện thực khách quan mà chúng ta cần phải nhận thức đúng, khoa học - Những kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh được học tập, tìm hiểu cần được vận dụng vào công tác thực tiễn. III. Về kỹ năng - Rèn luyện phương pháp học tập, nghiên cứu bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng kiến thức đã được học trong công tác thực tiễn. B. Chuẩn bị học tập - Đọc trước chương I trong Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ GD và ĐT, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2012. C. Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu - Theo nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề: D. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc a) Tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại, nó trường tồn, bất diệt, là tài sản vô giá của dân tộc ta. b. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam Là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tới thắng lợi. 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới a) Phản ánh khát vọng thời đại b) Tìm ra các giải pháp đu tranh giải phóng loài người c) Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC A. Mục tiêu bài học: Sau bài học sinh viên cần đạt được: I. Về kiến thức - Thực chất vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng HCM. - Sự kế thừ và phát triển của HCM Trong vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc II. Về tư tưởng thái độ - Tin và vận dụng tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong giai đoạn hiện nay. III. Về kỹ năng - Vận dụng những kiến thức của bài học này để nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề có liên quan đến chuyên ngành của mình. - Vận dụng những kiến thức có được vào cuộc sống và công việc có liên quan B. Chuẩn bị học tập - Đọc trước chương II trong Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ GD và ĐT, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2012. - Chuẩn bị một số tài liệu tham khảo đã được GV giới thiệu C. Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu Theo nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên cần tìm hiểu hai vấn đề - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc - Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc CHƯƠNG III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM A. Mục tiêu bài học: Sau bài học sinh viên cần đạt được: I. Về kiến thức - Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam thể hiện lôgíc phát triển tất yếu của cách mạng nước ta: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nó là bộ phận hết sức quan trọng trong toàn bộ tư tưởng, lí luận của Người. - Cơ sở lí luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. - Những nội dung cơ bản - Ý nghĩa lí luận và thực tiễn II. Về tư tưởng thái độ - Vận dụng kiến thức của bài học để củng cố niềm tin vững chắc vào đường lối cách mạng Việt Nam – độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kiên định con đường đi lên CNXH. - Thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện tốt, góp phần vào xây dựng thành công CNXH,bảo vệ vững chắc tổ quốc. III. Về kỹ năng - Vận dụng những kiến thức của bài học này để nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề có liên quan đến chuyên ngành của mình, đặc biệt với các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn. - Vận dụng những kiến thức đã được học vào cuộc sống để nhận thức và hành động nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. B. Chuẩn bị học tập - Đọc trước chương III trong Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ GD và ĐT, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2012. - Chuẩn bị một số tài liệu tham khảo đã được GV giới thiệu C. Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu - Theo nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên cần tìm hiểu hai vấn đề có quan hệ với nhau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam Con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam CHƯƠNG IV: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM A. Mục tiêu bài học: Sau bài học sinh viên cần đạt được: I. Về kiến thức: Hiểu rõ. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, đây là một bộ phận quan trong toàn bộ tư tưởng, lý luận của Người về cách mạng Việt Nam. - Nắm vững cơ sở lí luận và thực tiễn hình thành TTHCM về ĐCS Việt Nam. - Những nội dung cơ bản của tư tưởng này. - Ý nghĩa lí luận và thực tiễn. II. Về tư tưởng thái độ - Vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối lãnh đạo đúng đắn. - Thấy được trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện để góp phần vào tham gia xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt; xây dựng thành công CNXH, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thống nhất, độc lập, tiến bộ, vm. III. Về kỹ năng - Vận dụng những kiến thức của bài học này để nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề có liên quan đến chuyên ngành của mình, đặc biệt với các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn. - Vận dụng những kiến thức vào cuộc sống để nhận thức và hành động cho đúng, củng cố lòng tin vào Đảng. B. Chuẩn bị học tập - Đọc trước chương IV trong Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ GD và ĐT, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2012. - Chuẩn bị một số tài liệu tham khảo đã được GV giới thiệu C. Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu - Theo nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh CHƯƠNG V: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ A. Mục tiêu bài học: Sau bài học sinh viên cần đạt được: I. Về kiến thức - Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc - Nội dung cơ bản tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người. - Nội dung cơ bản tư tưởng đoàn kết quốc tế của Người. II. Về tư tưởng thái độ - Nhận thức được tính khoa học, cách mạng, những quan điểm của Bác Hồ về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. - Thể hiện trong hành động cụ thể về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong điều kiện hiện nay. III. Về kỹ năng - Sử dụng những kiến thức của bài học này để nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề có liên quan đến chuyên ngành của mình, đặc biệt với các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn. - Vận dụng vào cuộc sống. B. Chuẩn bị học tập - Đọc trước chương V trong Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ GD và ĐT, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2012. - Chuẩn bị một số tài liệu tham khảo đã được GV giới thiệu C. Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu - Theo nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên cần tìm hiểu hai vấn đề có quan hệ với nhau: - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. CHƯƠNG VI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN A. Mục tiêu bài học: I. Về kiến thức Hiểu rõ: - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đây là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ tư tưởng, lí luận của Người về cách mạng Việt Nam. Những kiến thức cần nắm: - Cơ sở lí luận và thực tiễn hình thành TTHCM về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. - Những nội dung cơ bản của tư tưởng này. - Ý nghĩa lí luận và thực tiễn. II. Về tư tưởng thái độ - Vận dụng kiến thức của bài học để hiểu rõ sự quản lí, điều hành của Nhà nước pháp quyền XHCN theo nguyên tắc một Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân - Thấy được trách nhiệm của bản thân trong học tập,rèn luyện để góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đề cao vai trò của pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng thành công CNXH, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thống nhất, độc lập, tiến bộ, văn minh. 3. Về kĩ năng - Vận dụng những kiến thức TTHCM về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân vào quá trình học tập, công tác. - Vận dụng những kiến thức vào cuộc sống để nhận thức và hành động cho đúng, sống và làm việc theo pháp luật. B. Chuẩn bị học tập - Đọc trước chương VI trong Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ GD và ĐT, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2012. [...]... Chuẩn bị một số tài liệu tham khảo đã được GV giới thiệu C Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu - Theo nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên cần tìm hiểu những vấn đề sau: CHƯƠNG VII: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI A Mục tiêu bài học: Sau bài học sinh viên cần đạt được: I Về kiến thức - Nội dung cơ bản trong TTHCM về văn hóa, đạo đức và xây dựng... vào công cuộc cách mạng hiện nay B Chuẩn bị học tập - Đọc trước chương VII trong Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ GD và ĐT, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2012 - Chuẩn bị một số tài liệu tham khảo đã được GV giới thiệu C Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu Theo nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên cần tìm hiểu hai vấn đề - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa - Tư... thức được những quan điểm về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới của Hồ Chí Minh mang tính khoa học và cách mạng - Biết vận dụng các quan điểm, TTHCM về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới vào thực tiễn cuộc sống III Về kỹ năng -Tìm tòi, nghiên cứu để nắm vững những quan điểm trên của Hồ Chí Minh -Vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống và tu dưỡng, phấn đấu góp phần vào công cuộc cách . chương mở đầu trong Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ GD và ĐT, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2012. C. Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu - Theo nội dung của Giáo trình. gia Hà Nội, 2012. - Chuẩn bị một số tài liệu tham khảo đã được GV giới thiệu C. Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu Theo nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên cần tìm. gia Hà Nội, 2012. - Chuẩn bị một số tài liệu tham khảo đã được GV giới thiệu C. Nội dung và phương pháp học tập, nghiên cứu - Theo nội dung của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nội dung chính trong các chương giáo trình TTHCM sinh viên cần nắm được, Những nội dung chính trong các chương giáo trình TTHCM sinh viên cần nắm được, Những nội dung chính trong các chương giáo trình TTHCM sinh viên cần nắm được