bài 2 thông tin và dữ liệu

27 511 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 16:36

Bài 2: Thông tin dữ liệu 1  Nêu khái niệm về tin học hãy kể một số ngành liên quan đến tin học mà em biết  Tóm lược đặc tính ưu việt khiến máy tính trở thành công cụ không thể thiếu trong kỉ nguyên công nghệ thông tin. Câu 1 Câu 2 Kiểm tra bài cũ Quan sát &suy nghĩ  Những hình ảnh phản ánh sự vật, hiện tượng được gọi là thông tin.Vậy thông tin là gì? 1. Khái niệm thông tin dữ liệu Thông tin: Là sự phản ánh các hiện tượng, sự vật của thế giới khách quan các hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Dữ liệu: là thông tin đã được đưa vào máy tính. V ậ y t h ô n g t i n v à d ữ l i ệ u c á i n à o c ó t r ư ớ c ? Dữ liệu gốc Dữ liệu mã hóa Máy tính xử lí Thông tin mã hóa Thông tin kết quả Sơ đồ Mã hóa Dữ liệu cần xử lí Thông tin đã xử lí Giải mã Dữ liệu gốc Thông tin kết quả Mọi sự vật hay sự kiện đều chứa một lượng thông tin Km, cm… lít, ml… Kg, gram… Vậy đơn vị của thông tin là gì… i? 2. Đơn vị đo lượng thông tin. Kí hiệu Đọc là Độ lớn Byte Bai 8 bit KB Ki-lô-bai 1024 byte MB Mê-ga-bai 1024 KB GB Gi-ga-bai 1024 MB TB Tê-ra-bai 1024 GB PB Pê-ta-bai 1024 TB Byte KB MB bit - Là đơn vị cơ bản dùng để đo lượng thông tin - Là phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính để lưu trữ một trong 2 kí hệu: 0 1 Nhớ bit 3.Các dạng thông tin • Thế giới quanh ta đa dạng phong phú => có nhiều dạng thông tin khác nhau • Có thể chia thành 2 loại như sau:  Loại số( số thực, số nguyên…)  Loại phi số(văn bản, hình ảnh, âm thanh…) Dạng văn bản • Dạng quen thuộc thường gặp. Tấm bia Tờ báo Vở ghi bài Dạng hình ảnh • Là những phương tiện thông tin dạng hình ảnh như bản đồ, biển báo, ảnh… [...]... 9 125 = 1 × 1 02 + 2 × 101 + 5 × 100 23 45=? 23 45= 2 x 10 3 +3 x 10 2 +4 x 101 + 5 x 100 Biểu diễn số trong các hệ đếm • Hệ nhị phân: • Tương tự như trong hệ thập phân, mọi số N có thể được biểu diễn dưới dạng N = an 2n + an-1 2n-1 + …+ a1 21 + a0 20 + a-1 2- 1 +…+ a-m 2- m, ai = 0, 1 Ví dụ: 110 12 = 1 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 = 1310 1110 12 =? 1110 12 =1 x 2 4 + 1 x 2 3 + 1 x 2 2 +0 x 2 1 + 1 x 2 0... thập, lưu trữ, xử lí các dạng thông tin mới khác 4 Mã hóa thông tin ► Muốn máy tính xử lí được , thông tin phải được biến đổi thành một dãy bit => mã hóa thông tin Thô ng tin đư ợ c đư a vào máy tính như thế nào ? 01101001 Thông tin gốc ► ► Thông tin mã hóa Đèn sáng là 1 tối là 0 Thông tin về trạng thái 8 bóng đèn được biểu diễn thành dãy 8 bit là mã hóa của thông tin đó trong máy tính Biểu diễn... các hệ đếm Đổi số trong hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2, 16 7 6 1 2 3 2 1 2 1 0 1 2 0  7(10) 1 1 1 (2) = 45 32 16 2 16 13 0 0 2  45(10) 2 D (16) = * Chuyển đổi giữa các hệ đếm Đổi số trong hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2, 16 Ví dụ: 20 10 = ? 2 20 10 = 010 02 1000 10 = ? 16 1000 10 = 3D816 * Biểu diễn số trong máy tính Biểu diễn số nguyên Bit dấu 7(10) = 111 (2) 0 0 0 0 0 Trong đó : bit 1 1 1 1 byte - Phần nhỏ... nghiệm??? Câu 1: Mùi vị là thông tin dạng gì? A dạng khả Máy tính không có số năng nhậnCả 2 đều sai C biết mùi vị Là thông tin chưa có khả năng thu thập, lưu trữ, xử lí B dạng phi số Câu 2: Chọn đáp án đúng giải thích 5KB=……….Byte A 5110 B 5 120 B 5 120 C 5 125 Câu 3: Mã nhị phân của thông tin là… A Số trong hệ nhị phân B Dãy bit biểu diễn thông tin đó trên máy tính Dãy bit biểu diễn C Cả 2 đều đúng Hãy chọn... 01000001 01000001 Xâu kí tự TIN : Kí tự Mã ASCII thập phân Mã ASCII nhị phân T 84 01010100 I 73 01001001 N 78 01001110 01010100 01001001 01001110 Bảng mã hóa kí tự ASCII * Các dạng khác: Hình ảnh, âm thanh cũng phải mã hóa chúng thành các dãy bit Tổng kết ► Khái niệm thông tin dữ liệu ► Đơn vị đo lượng thông tin ► Các dạng thông tin ► Cách biểu diễn thông tin ► Mã hóa thông tin trong máy tính Câu hỏi... trị phần định trị Máy tính sẽ lưu các thông tin gồm dấu của số, phần định trị, dấu của phần phần bậc b Thông tin loại phi số * Biểu diễn văn bản: Mã hóa thông tin dạng văn bản thông qua việc mã hóa từng kí tự thường sử dụng:  Bộ mã ASCII: Dùng 8 bit để mã hóa kí tự, mã hóa được 25 6 = 28 kí tự  Bộ mã Unicode: Dùng 16 bit để mã hóa kí tự, mã hóa được 65536 = 21 6 kí tự Trong bảng mã ASCII mỗi kí... 1 x 2 3 + 1 x 2 2 +0 x 2 1 + 1 x 2 0 =29 10 Biểu diễn số trong các hệ đếm • Hệ hexa: Biểu diễn trong hệ hexa cũng tương tự N = an 16n + an-1 16n-1 + …+ a1 161 + a0160 + a-1 16 -1 +…+ a-m 16-m, ( 0 ≤ ai ≤ 15) Với quy ước : A = 10, B = 11, C = 12, Ví dụ: D = 13, E = 14, F = 15 1BE16 = 1 × 1 62 + 11 × 161 + 14 × 160 = 44610 16 = ? 2AC 2AC 16 =2 x 16 2 +10 x 16 1 + 12 x 16 0 = 430 * Chuyển đổi giữa các hệ... nhất thể hiện dấu ( bit dấu) - Có thể dùng 1 byte, 2 byte, 4 byte ,…để biểu diễn số nguyên Biểu diễn số thực : Biểu diễn số thực dưới dạng dấu phẩy động Ví dụ: 13456 ,25 = 0.1345 625 x 105 ±M x 10±K Trong đó: - M: Là phần định trị (0,1 ≤ M < 1) - K: Là phần bậc (K ≥ 0) Biểu diễn số thực trong một số máy tính Ví dụ: Dấu phần định trị 0,00 7 = 0.7 x 10 -2 4 byte 0 1 0 00 0 1 0 0 Dấu phần bậc Đoạn bit biểu... Số trong hệ nhị phân B Dãy bit biểu diễn thông tin đó trên máy tính Dãy bit biểu diễn C Cả 2 đều đúng Hãy chọn phương án đúng nhất Câu 4 Chọn câu trả lời đúng: Mã ASCII của ký tự A là : A 97 B 65 C 32 D 27 Thank you for listening . 2 n + an- 1 2 n- 1 + + … a 1 21 + a 0 20 + a- 1 2 - 1 + + a-… m 2 -m, ai = 0, 1 110 12 = 1 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 = 1310 1110 12 =? 1110 12 =1 x 2 4 + 1 x 2 3 + 1 x 2. c ó t r ư ớ c ? Dữ liệu gốc Dữ liệu mã hóa Máy tính xử lí Thông tin mã hóa Thông tin kết quả Sơ đồ Mã hóa Dữ liệu cần xử lí Thông tin đã xử lí Giải mã Dữ liệu gốc Thông tin kết quả Mọi sự. nghệ thông tin. Câu 1 Câu 2 Kiểm tra bài cũ Quan sát &suy nghĩ  Những hình ảnh phản ánh sự vật, hiện tượng được gọi là thông tin. Vậy thông tin là gì? 1. Khái niệm thông tin và dữ liệu Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 2 thông tin và dữ liệu, bài 2 thông tin và dữ liệu, bài 2 thông tin và dữ liệu, Khái niệm thông tin và dữ liệu, Các dạng thông tin, Mã hóa thông tin