nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rãy tại hai xã an bá và hữu sản, sơn động, bắc giang

94 1,709 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2014, 10:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  PHẠM THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ QUẦN THỰC VẬT PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RÃY TẠI HAI AN HỮU SẢN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC SINH HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  PHẠM THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ QUẦN THỰC VẬT PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RÃY TẠI HAI AN HỮU SẢN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60.42.60 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Hữu Thư Lời cảm ơn! Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS. Đỗ Hữu Thư ( Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật – Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu khoa học hoàn thiện luận văn thạc sỹ. Tôi xin trân trọng chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong Ban Chủ nhiệm khoa Sinh- KTNN, khoa Sau Đại học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cùng các thầy cô đã nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong học tập nghiên cứu khoa học. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn luôn động viên, giúp đỡ tôi về nhiều mặt trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo trường THPT Kháng Nhật, trường THPT Sơn Dương, các tổ chức, cá nhân đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được học tập hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành gửi tới TS. Đỗ Hữu Thư cùng toàn thể các thầy cô; gia đình; bạn bè; đồng nghiệp; Ban giám hiệu hai trường THPT Kháng Nhật THPT Sơn Dương, cùng các tổ chức cá nhân đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập nghiên cứu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt! Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8 năm 2011 Tác giả Phạm Thị Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi cùng với sự hướng dẫn khoa học của TS. Đỗ Hữu Thư – Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam). Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là hoàn toàn trung thực chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào. Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8 năm 2011 Tác giả Phạm Thị Hà MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cảm ơn Lời cam đoan MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Những đóng góp mới của luận văn NỘI DUNG Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Một số khái niệm về tái sinh phục hồi rừng 1.1.2. Nghiên cứu về tái sinh 1.1.2.1. Thế giới 1.1.2.2. Việt Nam 1.1.3. Nghiên cứu về tái sinh sau nương rãy 1.1.3.1. Thế giới 1.1.3.2. Việt Nam Chương 2 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Mục tiêu nghiên cứu 2.2. Đối tượng nghiên cứu 2.3. Nội dung nghiên cứu 2.3.1. Đặc điểm của thảm thực vật tại khu vực nghiên cứu i 23.2. Đặc điểm thành phần loài cây gỗ tái sinh tự nhiên sau nương rãy tại vùng nghiên cứu một số tính chất lý hoá của đất rừng sau nương rãy thoái hoá trung bình vùng nghiên cứu 2.3.3. Đặc điểm cấu trúc rừng tái sinh tự nhiên trên đất sau nương rãy khai thác trắng: 2.3.4. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi rừng trên đất rừng sau nương rãy tại vùng nghiên cứu: 2.4. Phương pháp nghiên cứu 2.4.1. Phương pháp nghiên cứu thảm thực vật 2.4.2. Phương pháp nghiên cứu đất 2.5. Phương pháp phân tích xử lý số liệu Chương 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3.1. Điều kiện tự nhiên 3.1.1. Vị trí địa lý 3.1.2. Đặc điểm địa hình 3.1.3. Đặc điểm khí hậu 3.1.4. Tài nguyên đất 3.1.5. Tài nguyên rừng 3.1.6. Tài nguyên khoáng sản 3.1.7. Tài nguyên nước 3.2. Đặc điểm hạ tầng kinh tế - hội 3.2.1. Kết cấu hạ tầng 3.2.2. Đặc điểm kinh tế 3.2.3. Đặc điểm văn hoá - hội Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1. Thảm thực vật phục hồi trên đất sau nương rãy ii 4.1.1. Một số tính chất lý hoá của đất trong thảm thực vật phục hồi sau nương rãy 10 năm 4.1.2. Những đặc trưng cơ bản của thảm thực vật phục hồi sau nương rãy theo thời gian: 4.1.3. Đặc điểm tái sinh tự nhiên các loài cây gỗ trong thảm thực vật phục hồi trên đất sau nương rãy 4.2.2. Những đặc trưng cơ bản của thảm thực vật phục hồi sau khai thác trắng theo thời gian: 4.2.3. Đặc điểm tái sinh tự nhiên các loài cây gỗ trong thảm thực vật phục hồi trên đất sau khai thác trắng KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1. D 1.3 Đường kính cây cao 1,3m 2. H vn Chiều cao vút ngọn (m) 3. OTC Ô tiêu chuẩn 4. ft Tần số quan sát 5. flt Tần số lý thuyết 6. [1] Thứ tự tài liệu tham khảo. 7. 4.1 Số liệu bảng, chữ số đầu là thứ tự chương, chữ số sau dấu chấm là số thứ tự bảng trong chương. iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Ký hiệu độ nhiều của thực bì theo Drude Bảng 4.1. Một số tính chất lý hóa của đất trong thảm thức vật phục hồi sau nương rãy 10 năm Bảng 4.2. Thành phần loài theo nhóm dạng sống của thảm thực vật phục hồi sau nương rãy theo thời gian Bảng 4.3. Cấu trúc thảm thực vật phục hồi sau nương rãy theo thời gian Bảng 4.4. Tổ thành loài cây gỗ tái sinh tự nhiên trên đất sau nương rãy Bảng 4.5. Chất lượng, phẩm chất nguồn gốc cây tái sinh trên đất sau nương rãy Bảng 4.6. Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao trong thảm thực vật phục hồi trên đất sau nương rãy Bảng 4.7. Mô phỏng phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao trên đất sau nương rãy theo hàm Weibull Bảng 4.8. Mô phỏng phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao trên đất sau nương rãy theo hàm Meyer Bảng 4.9. Phân bố cây tái sinh trên mặt đất trong thảm thực vật tái sinh trên đất sau nương rãy Bảng 4.10. Một số tính chất lý hóa của đất trong thảm thức vật phục hồi sau khai thác trắng 10 năm Bảng 4.11. Thành phần loài theo nhóm dạng sống của thảm thực vật phục hồi sau khai thác trắng Bảng 4.12. Cấu trúc thảm thực vật phục hồi sau khai thác trắng theo thời gian v Bảng 4.13. Tổ thành loài cây gỗ tái sinh tự nhiên trên đất sau khai thác trắng Bảng 4.14. Chất lượng, phẩm chất nguồn gốc cây tái sinh trên đất sau khai thác trắng Bảng 4.15. Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao trong thảm thực vật phục hồi trên đất sau khai thác trắng Bảng 4.16. Mô phỏng phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao trên đất sau khai thác trắng theo hàm Weibull Bảng 4.17: Mô phỏng phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao trên đất sau khai thác trắng theo hàm Meyer Bảng 4.18: Phân bố cây tái sinh trên mặt đất trong thảm thực vật tái sinh trên đất sau khai thác trắng vi [...]... đặc điểm quá trình tái sinh tự nhiên làm cơ sở cho việc xác định đối tượng khoanh nuôi, phục hồi thích hợp cho từng đối tượng cụ thể chúng tôi đã lựa chọn đề tài: “ Nghiên cứu tái sinh tự nhiên trong một số quần thực vật phục hồi sau nương rãy tại 2 An Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tái sinh tự nhiên trong một số quần thực vật phục hồi sau nương. .. nương rãy tại 2 An Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang nhằm đưa ra những đóng góp khoa học, làm cơ sở cho việc bảo vệ hoặc khai thác, sử dụng thảm thực vật một cách hợp lí hiệu quả 3 3 Những đóng góp mới của luận văn Đề tài này là công trình nghiên cứu đầu tiên về đặc điểm tái sinh tự nhiên của một số quần thể thực vật phục hồi sau canh tác nương rãy tại 2 An Hữu Sản, huyện Sơn. .. nghiên cứu của các cơ quan chuyên ngành xây dựng công bố 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Đặc điểm của thảm thực vật tại khu vực nghiên cứu 23.2 Đặc điểm thành phần loài cây gỗ tái sinh tự nhiên sau nương rãy tại vùng nghiên cứu một số tính chất lý hoá của đất rừng sau nương rãy thoái hoá trung bình vùng nghiên cứu 2.3.3 Đặc điểm cấu trúc rừng tái sinh tự nhiên trên đất sau nương rãy khai thác... định Tóm lại: Những nghiên cứu về tái sinh tự nhiên phục hồi rừng ở trạng thái sau nương rãy còn ít, nhất là nghiên cứu các đặc điểm tái sinh để từ đó có biện pháp xúc tiến tái sinh hợp lí giúp cho quá trình phục hồi rừng có hiệu quả 18 Chương 2 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu khả năng tái sinh của một số quần thực vật sau nương rãy, nhằm phục hồi rừng ở địa phương... An Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Kết quả nghiên cứu của đề tài có đóng góp cả về mặt lý luận thực tiễn: - Về lý luận Xác định một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của thảm thực vật phục hồi sau canh tác nương rãy tại Bắc Giang, góp phần hiểu biết sâu hơn về tái sinh rừng sau canh tác nương rãy Bổ sung liệu về tái sinh rừng - Về thực tiễn Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để đề... lâm sinh phù hợp, áp dụng cho tái sinh tự nhiên phục hồi sau nương rãy tại Bắc Giang Góp phần bảo vệ phát triển tài nguyên rừng một cách hiệu quả 4 NỘI DUNG Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Một số khái niệm về tái sinh phục hồi rừng - Canh tác nương rãy: Thường được hiểu là chặt cây đốt rừng làm nương trồng cây nông nghiệp Sau một chu kì canh tác, đất được bỏ hóa để phục hồi thảm thực. .. Vạng, Lim xanh, Chò chỉ trong lâm phần hỗn giao khác tuổi để phục vụ công tác điều chế rừng Tóm lại: Các công trình nghiên cứu tái sinh ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào điều tra đánh giá tái sinh ở các trạng thái rừng trong điều kiện tự nhiên Còn những nghiên cứu về tái sinh tự nhiên phục hồi rừng ở trạng thái sau nương rãy còn ít, nhất là ở Bắc Giang 12 1.1.3 Nghiên cứu về tái sinh sau nương rãy 1.1.3.1.Thế... trên đất rừng sau nương rãy tại vùng nghiên cứu:  Giải pháp khoanh nuôi phục hồi rừng  Giải pháp bảo vệ, quản lý rừng 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu thảm thực vật 2.4.1.1 Phân chia quá trình tái sinh tự nhiên theo thời gian phục hồi Chọn đối tượng nghiên cứu theo các thời gian bỏ hóa kế tiếp nhau Mỗi khoảng thời gian phục hồi, các thảm thực vật tái sinh có các đặc trưng về... tượng nghiên cứu Là các trạng thái thảm thực vật phục hồi trên đất sau nương rãy sau khai thác trắng ở 2 An Hữu Sản huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Trạng thái rừng đại diện cho rừng cây gỗ trước khi canh tác nương rãy ở khu vực nghiên cứu Đề tài kế thừa các tài liệu cơ bản của khu vực nghiên cứu như: Bản đồ hiện trạng rừng, số liệu điều tra tài nguyên rừng, điều kiện cơ bản của khu vực nghiên. .. Để tái tạo rừng dựa trên cơ sở lợi dụng khả năng tái sinh tự nhiên của thảm thực vật rừng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế hội của từng địa phương còn nhiều điểm chưa hợp lý Huyện Sơn Động là một huyện vùng cao của tỉnh Bắc Giang, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử một trong những nơi trước đây có nhiều nương rãy mà hiện nay chưa có đề tài nào nghiên cứu về phục hồi sau nương rãy . “ Nghiên cứu tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rãy tại 2 xã An Bá và Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang . 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tái sinh tự nhiên. PHẠM  PHẠM THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RÃY TẠI HAI XÃ AN BÁ VÀ HỮU SẢN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60.42.60 LUẬN. PHẠM  PHẠM THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN TRONG MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT PHỤC HỒI SAU NƯƠNG RÃY TẠI HAI XÃ AN BÁ VÀ HỮU SẢN, SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC SINH HỌC ĐẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rãy tại hai xã an bá và hữu sản, sơn động, bắc giang, nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rãy tại hai xã an bá và hữu sản, sơn động, bắc giang, nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số quần xã thực vật phục hồi sau nương rãy tại hai xã an bá và hữu sản, sơn động, bắc giang, Những đóng góp mới của luận văn

Từ khóa liên quan