Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học việt nam

212 1,613 16
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2014, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI ĐẶNG LỘC THỌ QUẢNHOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI ĐẶNG LỘC THỌ QUẢNHOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC MÃ NGÀNH: 62.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TSKH. Nguyễn Kế Hào TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền HÀ NỘI - 2014 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu là của riêng tôi. Các số liệu khảo sát và thực nghiệm là kết quả nghiên cứu trung thực, chưa công bố ở các tài liệu khác. Nếu có gì sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm! Tác giả luận án Đặng Lộc Thọ 3 4 MỤC LỤC Trang phụ bìa 4 5 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CB: Cán bộ CĐ: Cao đẳng CĐSP: Cao đẳng phạm CNH-HĐH: Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá GD: Giáo dục GDĐH: Giáo dục Đại học GDĐT: Giáo dục và Đào tạo GV: Giảng viên ĐG: Đánh giá ĐGGD: Đánh giá Giáo dục ĐGKQHT: Đánh giá Kết quả học tập ĐH: Đại học ĐTB: Điểm trung bình KH&CN: Khoa học và Công nghệ KQHT: Kết quả học tập KT: Kiểm tra KTĐG: Kiểm tra Đánh giá KT&KĐCLGD: Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục QL: Quản lí QLGD: QuảnGiáo dục SV: Sinh viên TNKQ: Trắc nghiệm khách quan 5 6 DANH MỤC CÁC BẢNG 6 7 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1. Giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công cuộc CNH – HĐH đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Vai trò này của GDĐH chỉ có thể được khẳng định bởi việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở GDĐH. Vì lẽ đó, bài toán về chất lượng GDĐH đã và đang là một thách thức đối với QL phát triển GDĐH ở nước ta hiện nay, nhất là khi Việt Nam đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền GD Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế QLGD, phát triển đội ngũ GV và cán bộ QLGD là khâu then chốt [22]. Nhận định về chất lượng GD, trong đó có chất lượng của GDĐH, Chiến lược phát triển GD giai đoạn 2011 – 2020 đã chỉ rõ: “Chất lượng GD còn thấp so với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới và so với trình độ của các nước có nền GD tiên tiến trong khu vực, trên thế giới. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển số lượng với yêu cầu nâng cao chất lượng; năng lực nghề nghiệp của SV, SV tốt nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, có biểu hiện lệch lạc về hành vi, lối sống trong một bộ phận học sinh, SV” [15]. Có một tổ hợp các nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, trong đó có những nguyên nhân về phương diện QLGD cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Ở tầm vĩ mô, Chiến lược phát triển GD 2011 – 2020 đã chỉ rõ: “Tư duy về GD chậm đổi mới. Một số vấn đề luận mới về phát triển GD trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế chưa được nghiên cứu đầy đủ. Chưa nhận thức đúng vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáosự cần thiết phải tập trung đổi mới QL nhà nước về GD. Chưa nhận thức đầy đủ và thiếu chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực của cả nước, của các bộ ngành, địa phương, thiếu qui hoạch mạng lưới các cơ sở GD nghề nghiệp. Các chính sách tuyển và sử dụng nhân lực sau đào tạo còn nhiều bất cập” [15]. Ở từng cơ sở GDĐH, QL chất lượng đào tạo chưa được coi trọng đúng mức, hệ thống đảm bảo chất lượng của nhiều cơ sở GDĐH yếu kém dẫn đến những bất cập về phương diện chất lượng cả ở đầu vào, quá trình đào tạo và ở đầu ra. Vì 7 8 vậy, chiến lược phát triển GD 2011 – 2020 đã xác định giải pháp: “Đổi mới QLGD” là giải pháp đột phá, trong đó chú trọng “Tập trung vào QL chất lượng GD, chuẩn hóa đầu ra và các điều kiện đảm bảo chất lượng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới về khoa học GD, khoa học công nghệ và khoa học QL, từng bước vận dụng chuẩn của GD, thực hiện giám sát xã hội đối với chất lượng và hiệu quả GD, xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất lượng GD, thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở GD của các cấp học, trình độ đào tạo và kiểm định các chương trình GD nghề nghiệp, ĐH”[15]. 2. Trong hệ thống GDĐH nước ta hiện nay có 133 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CB QLGD với 14 trường đại học phạm, 39 trường CĐSP (sau đây trong khuôn khổ luận án gọi chung là các trường phạm). Đây là lực lượng đóng vai trò quyết định để thực hiện mục tiêu: “Phát triển ngành phạm Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên, CB QLGD của hệ thống GD mầm non, GD phổ thông, GD thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 – 2020” [3]. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo của nhiều trường phạm, trong đó có các trường CĐSP còn thấp so với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới và so với trình độ của các nước có nền GD tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Điều này cho thấy, đã xuất hiện mâu thuẫn giữa năng lực đáp ứng của các trường phạm và kỳ vọng của xã hội đối với các trường phạm. Theo đó, vấn đề tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của các trường phạm cần phải được đặt ra và giải quyết một cách cấp bách và nghiêm túc. 3. QL đào tạo dựa vào chuẩn là một trong những tiếp cận và xu hướng của QL hiện đại trong lĩnh vực QLGD, nhất là đào tạo ĐH. Đào tạo dựa vào chuẩn đòi hỏi phải thiết lập được chuẩn đào tạo. Chuẩn đào tạo là chuẩn bao quát có chức năng QL cả 3 khâu của quá trình đào tạo, tức là bao gồm chuẩn đầu vào, chuẩn nguồn lực tác động và được sử dụng trong quá trình đào tạo và chuẩn đầu ra. Tuy nhiên trình tự phát triển chuẩn phải ngược lại, theo logic sau: chuẩn đầu ra, chuẩn nguồn lực đào tạo, chuẩn đầu vào. Cả 3 chuẩn kết hợp với nhau và nhập làm một thì được gọi là chuẩn đào tạo, là một công cụ để QL quá trình đào tạo. Như vậy, để QL chất lượng đào tạo ĐH, cần thiết phải thiết lập được chuẩn đào tạo, trong đó thiết lập chuẩn đầu ra có ý nghĩa rất quan trọng. Trong chuẩn đầu ra, kết quả học tập của 8 9 người học lại là một trong những thành tố cấu trúc trung tâm. Đây là do khiến cho vấn đề ĐGKQHT của người học được sự quan tâm đặc biệt trong những nghiên cứu luận và thực tiễn tổ chức đào tạo ở các cơ sở GDĐH. Trong luận dạy học ĐH, ĐGKQHT của SV được xem xét đồng thời ở hai phương diện, vừa là một phương pháp dạy học vừa là một khâu của quá trình dạy học. Cho dù ở phương diện nào thì ĐGKQHT cũng vừa thể hiện rõ chức năng QL của nó. Ở bình diện phương pháp dạy học, ĐGKQHT là phương pháp thực hiện nhiệm vụ QL dạy học của GV; ở bình diện quá trình, ĐGKQHT thực hiện chức năng QL với tư cách là một khâu cuối cùng của quá trình dạy học. ĐGKQHT là một khâu có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình đào tạo nói chung và trong việc đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập nói riêng, nâng cao chất lượng hoạt động ĐGKQHT là nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua ĐGKQHT trong quá trình đào tạo, nhà QLGD biết được nhà trường đã làm tốt điều nào, những điều nào cần thay đổi để có thể đào tạo tốt hơn góp phần đánh giá kết quả hoạt động giảng dạy của GV, giúp SV biết được họ tiếp thu được cái gì, cái gì chưa tiếp thu được, mức độ đã đạt được. Đây là lí do khiến các nhà lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lí GDĐH đặc biệt quan tâm đến vấn đề QL hoạt động ĐGKQHT của SV. 4. Thực tiễn QL đào tạo ở các cơ sở GDĐH, các trường phạm nói chung và các trường CĐSP nói riêng cho thấy, QL hoạt động ĐGKQHT của SV hiện nay còn nhiều điểm bất cập với những biểu hiện cụ thể như: hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về KT, ĐGKQHT còn thiếu đồng bộ, chậm đổi mới, năng lực của bộ máy và nhân lực thực hiện ĐGKQHT ở các trường CĐSP chưa có tính hệ thống và chưa tạo thiết lập được những cơ sở khoa học thực sự vững chắc cho những thay đổi trong QL hoạt động ĐGKQHT ở các trường CĐSP. Những phân tích trên là lí do của việc chọn đề tài nghiên cứu luận án “Quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng phạm Trung ương theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu cơ sở luận và thực tiễn về hoạt động ĐGKQHT của SV và QL hoạt động ĐGKQHT của SV theo yêu cầu đổi mới GDĐH để đề xuất một số giải pháp QL hoạt động ĐGKQHT 9 10 của SV nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường CĐSP đáp ứng mục tiêu “Chương trình phát triển ngành phạm và các trường phạm từ năm 2011 – 2020” của Bộ GDĐT theo yêu cầu đổi mới GDĐH Việt Nam. 3. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1. Khách thể nghiên cứu: Nội dungQL đào tạo, nội dung hoạt động ĐGKQHT và nội dung QL hoạt động ĐGKQHT của SV. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp QL hoạt động ĐGKQHT của SV ở các trường CĐSP Trung ương. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Trên cơ sở nghiên cứu phát hiện những bất cập về quan điểm, nội dung và phương pháp QL hoạt động ĐGKQHT của SV các trường CĐSP Trung ương, nếu xây dựng và áp dụng được các giải pháp hữu hiệu QL hoạt động ĐGKQHT theo hướng đảm bảo tính pháp chế của các qui định về ĐGKQHT, tổ chức tốt bộ máy và nhân lực, hướng tới mục tiêu ĐG chính xác KQHT của người học, hoạt động ĐGKQHT thì sẽ góp phần giảm thiểu các hạn chế hiện nay, nâng cao độ tin cậy và giá trị của hoạt động ĐGKQHT, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường CĐSP Trung ương theo yêu cầu đổi mới GDĐH Việt Nam. 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1. Hệ thống hoá cơ sở luận về ĐGKQHT và QL hoạt động ĐGKQHT ở các trường ĐH, CĐ trên cơ sở tìm hiểu kinh nghiệm QL hoạt động ĐGKQHTSV trong và ngoài nước. 5.2. Đánh giá thực trạng hoạt động ĐGKQHT và QL hoạt động ĐGKQHT ở các trường CĐSP Trung ương theo yêu cầu đổi mới GDĐH Việt Nam. 5.3. Đề xuất một số giải pháp QL hoạt động ĐGKQHTvà đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của các giải pháp QL hoạt động ĐGKQHT ở các trường CĐSP Trung ương theo yêu cầu đổi mới GDĐH Việt Nam. 6. GIỚI HẠN VỀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 6.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu các giải pháp tương ứng với nội dung của QL ĐGKQHT để vận dụng trong QL hoạt động ĐGKQHTSV ở các trường CĐSP. 6.2. Giới hạn về địa bàn khảo sát Khảo sát ở 3 trường CĐSP: CĐSP Trung ương (ở Hà Nội), CĐSP Trung ương Nha Trang, CĐSP Trung ương TP Hồ Chí Minh. 6.3. Giới hạn về đối tượng khảo sát 10 [...]... Phát triển Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã xuất bản hai cuốn: Giáo dục đại học, chất lượng và đánh giá (sách gồm có 3 phần: Phần 1: Đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của GV; Phần 2: Đánh giá hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của SV và học viên cao học; Phần 3: Đánh giá chương trình đào tạo và chương trình giảng dạy) [73] và cuốn Giáo dục Đại học - Một số thành tố của chất... động ĐGKQHT của SV ở các trường CĐSP Trung ương nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới GDĐH 1.2 Hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên 1.2.1 Khái niệm về đánh giá kết quả học tập 1.2.1.1 Học tập Có nhiều quan điểm khác nhau về học tập, theo Từ điển Giáo dục học: Học theo nghĩa chung nhất là sự tương tác giữa cá thể với đối tượng làm thay đổi nhận thức, thái độ hay hành vi của cá thể; học đối với... sở đánh giá giáo dục hiện đại của Ngô Cương[18] Khoa phạm Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất bản cuốn Giáo dục học Đại học (2003), trong phần 1 - chương 4, tác giả Lâm Quang Thiệp đã có bài viết về ’’Đo lường và đánh giá thành quả học tập , đề cập đến các nội dung sau: Đánh giáđánh giá giáo dục; Các phương pháp trắc nghiệm; Chất lượng của các câu trắc nghiệm và của đề thi trắc nghiệm; Đánh giá. .. lường thành tích giáo dục) của Robert L Ebel [116] mô tả rất chi tiết phương pháp đo lường đánh giá định lượng kết quả học tập của học sinh; cuốn "Measurement and Evaluation in Teaching" (Đo lường và đánh giá trong dạy học) của Norman E Gronlund giới thiệu tới giáo viên và những người đang theo học nghiệp vụ phạm về những nguyên tắc và quy trình đánh giá cần thiết cho việc dạy học hiệu quả [105]; cuốn... TRÚC CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, luận án gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở luận về QL hoạt động ĐGKQHT của SV Chương 2: Thực trạng QL hoạt động ĐGKQHT của SV các trường CĐSP Trung ương Chương 3: Giải pháp QL hoạt động ĐGKQHT của SV các trường CĐSP Trung ương theo yêu cầu đổi mới GDĐH Kết luận và khuyến nghị Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Chương 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢNHOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ... công tác QL hoạt động ĐGKQHT của SV ở các trường CĐSP Trung ương về quan điểm, nội dung, phương pháp đánh giáquảnđánh giá, chỉ ra những yêu cầu đổi mới và các yếu tố ảnh hưởng đến QL hoạt động ĐGKQHT của SV 13 13 - Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi và có hiệu lực QL hoạt động ĐGKQHT của SV ở các trường CĐSP Trung ương để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐH... các giải pháp QL hoạt động ĐGKQHT ở các trường CĐSP theo yêu cầu đổi mới GDĐH - Mẫu 5: Thực nghiệm một số giải pháp QL hoạt động ĐGKQHT ở các trường CĐSP theo yêu cầu đổi mới GDĐH 7.3 Tham khảo ý kiến chuyên gia Tham khảo ý kiến của một số nhà khoa học thuộc lĩnh vực QLGD về các giải pháp QL hoạt động ĐGKQHT của SV ở ba trường CĐSP Trung ương theo yêu cầu đổi mới GDĐH và một số vấn đề có liên quan đến... và giá trị của hoạt động ĐGKQHT ở các trường CĐSP, đáp ứng được yêu cầu đổi mới GDĐH 9 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 9.1 Về lí luận - giải, làm rõ một số khái niệm, một số nội dung và thuật ngữ về QL hoạt động ĐGKQHT của SV các trường CĐSP - Hệ thống hoá, giải có tính định hướng luận về quan điểm, nội dung, phương pháp và qui trình hoạt động ĐGKQHT của SV và QL hoạt động ĐGKQHT của SV theo chức... chuẩn kiểm định chất lượng trong trường CĐ do Bộ GDĐT ban hành [6, 7] 1.3.4 Nội dung quảnhoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên 1.3.4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐGKQHT Nhà trường có trách nhiệm cụ thể hoá quy định chung về hoạt động ĐGKQHT của SV thể hiện trong các qui định mang tính pháp (với Việt Nam thì 32 32 đó là các Qui chế đào tạo ĐH, CĐ của Bộ GDĐT - Qui chế 25, 43 [8, 9])... niệm: QL hoạt động ĐGKQHT là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra hoạt động ĐG nhằm làm cho hoạt động ĐGKQHT đạt hiệu quả cao hơn, tức là làm cho hoạt động ĐG phát huy được vai trò và đảm bảo được các nguyên tắc đề ra 1.3.2 Vai trò, ý nghĩaquản lí hoạt động ĐGKQHT của sinh viên QL hoạt động ĐGKQHT của SV có vai trò vàý nghĩa rất lớn trong QL đào tạo nói chung Hoạt động ĐGKQHT của SV . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐẶNG LỘC THỌ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI. lí do của việc chọn đề tài nghiên cứu luận án Quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam . 2 ĐẠI HỌC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐẶNG LỘC THỌ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học việt nam, Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học việt nam, Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học việt nam, TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn