Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014

50 821 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2014, 10:33

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014 TÀI LIỆU ÔN THI TN SINH (2014) CƠ CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Bài phụ: VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN I. Vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử: 1. Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử: 1.1 Axit Nucleic (ADN và ARN) 1.1.1 Đơn phân cấu tạo: Nucleotit + 4 loại: A,T,G,X => Đối với ADN + 4 loại: A,U,G,X => Đối với ARN * Chú ý trong đó (A và G) có kích thước lớn hơn (T và X) - Các đơn phân nucleotit liên kết với nhau theo LK cộng hóa trị tạo thành chuỗi => Polynucleotit + -A-T-G-X- => đối với ADN + -A-U-G-X- => đối với ARN 1.1.2 Phân tử ADN + Gồm 2 chuỗi Polynucleotit LK với nhau bằng LK Hydro theo NTBS (A=T), (G≡X). Trong 2 mạch đó: mạch gốc có chiều 3’→5’ , mạch bổ sung có chiều 5’→3’ 1.1.3: Phân tử ARN - Chỉ gồm một chuỗi polynucleotit luôn có chiều 5’→3’ 1.2 Protein: là sản phẩm của quá trình dịch mã 1.2.1 Đơn phân cấu tạo: axit amin: (có khoảng 20 loại aa khác nhau) - Các aa LK với nhau bằng LK peptit => tạo nên chuỗi polypeptit 1.2.2 Phân tử protein: Gồm 1,2 hay nhiều chuỗi polypeptit giống hoặc khác nhau 2. Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử - Cơ chế nhân đôi: ADN=>ADN - Cơ chế phiên mã: ADN(gen)=> ARN - Cơ chế dịch mã: mARN=> chuỗi polypetit II. Vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào: 1. Vật chất di truyền ở cấp độ tế bào: là Nhiễm sắc thể (Bài 5) 2. Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào - Nguyên phân: TB(2n) =>TB(2n) ; TB(4n) =>TB(4n) - Giảm phân: TB(2n) =>TB(n); TB(4n) =>TB(2n); - Thụ tinh: TB(n) x TB(n) => TB(2n); TB(2n) x TB(n) => TB(3n) TB(2n) x TB(2n) => TB(4n) BÀI 1 : GEN, MÃ DI TRUYỀN & QUÁ TRÌNH TỰ NHÂN ĐÔI CỦA ADN 1.Gen: - Khái niệm: Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá một sản phẩm nhất định (chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN) - Cấu trúc của gen cấu trúc: 3 phần + Vùng điều hoà: nằm ở đầu 3’ trên mạch mã gốc của gen → khởi động và điều hòa phiên mã. + Vùng mã hoá: → mã hoá axit amin * Ở sinh vật nhân sơ → chứa vùng mã hoá liên tục * Ở sinh vật nhân thực → chứa vùng mã hoá không liên tục. (Đoạn intron và exon xen kẽ nhau => intron không mã hóa aa, đoạn exon mã hóa aa) + Vùng kết thúc: nằm ở đầu 5’trên mạch mã gốc của gen → kết thúc phiên mã 1 + VD: mạch gốc: 3’-A-T-G-X-5’ mạch BS: 5’-T-A-X-G-3’ 2. Khái niệm và đặc điểm chung của mã di truyền: - Khái niệm: Trình tự nu trong gen => trình tự aa trong chuỗi polypeptit của phân tử protein (hay MDTr là mã bộ ba tức là cứ 3 nuclêôtit trên mạch mã gốc → qui định 1 axit amin) - Đặc điểm của mã di truyền: + Được đọc từ một điểm xác định theo chiều (trên gen 3’→ 5’, trên mARN 5’→ 3’), không gối lên nhau + Có tính phổ biến → tức là đa số các loài có chung mã di truyền + Có tính đặc hiệu → tức là 1 bộ ba 1 axit amin + Có tính thoái hoá → tức là nhiều bộ ba 1 axit amin - Chú y: => Có 64 bộ 3, trong 64 thì + Có 1 bộ ba mở đầu => khởi đầu dịch mã (AUG => mã hóa aa mđ methionin hoặc foocmin methionin). + Có 3 bộ ba kết thúc: => mang tín hiệu kết thúc dịch mã (UAA, UAG, UGA => không mã hóa aa) + 60 bộ ba còn lại mã hóa khoảng 20 loại aa khác nhau + Tất cả các bộ ba đều nằm trong vùng mã hóa 3. Cơ chế nhân đôi của AND: (Từ ADN→ADN) – chủ yếu nói đến ADN trong nhân - Nơi xảy ra: Trong nhân, trong các cấu trúc chứa ADN (Ti thể, Lạp thể, Plasmit) - Thời điểm: Trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia (kì trung gian đối với ADN trong nhân) - Diễn ra theo nguyên tắc: bổ sung và bán bảo toàn - Cả 2 mạch của ADN đều tham gia làm khuôn - Diễn biến: 3 bước + Bước 1: tháo xoắn ADN (nhờ enzim tháo xoắn) + Bước 2: tổng hợp mạch ADN mới: * Enzim ADN-Pôlimeraza dựa theo chiều 3’→5’ của mạch khuôn để tổng hợp 2 mạch ADN mới. (mạch mới tổng hợp luôn có chiều 5’→ 3’) theo nguyên tắc BS A k - T k -G k -X k (mạch khuôn: k) T mt - A mt -X mt -G mt (mạch bổ sung từ môi trường: mt) Trên mạch khuôn 3’→ 5’quá trình tổng hợp diễn ra liên tục, còn trên mạch khuôn 5’→ 3’tổng hợp ngắt quãng. + Bước 3: kết quả 1 ADN mẹ → 2 ADN con giống hệt nhau và giống với ADN mẹ => Trong mỗi ADN con giữ lại 1 mạch cũ của mẹ (nguyên tắc bán bảo tồn) BÀI 2 : PHIÊN MÃ & DỊCH MÃ * Các loại ARN - mARN: + Mạch thẳng. Làm khuôn cho quá trình dịch mã ở riboxom (tổng hợp chuỗi pôlipeptit) - tARN: + Phân thùy, có nguyên tắc bổ sung (A-U ; G-X) + Chú ý tARN có chứa bộ 3 đối mã (bộ ba này bổ sung với bộ 3 trên mARN). VD (AUG GXX AAA GGG ) mARN (UAX XGG UUU XXX ) đối mã tARN + vận chuyển axit amin tới Ribôxôm - rARN => thành phần cấu tạo của riboxom (rARN + Prôtêin → Ribôxôm) I. Phiên mã : tổng hợp ARN: (Từ Gen → ARN) 1. KN phiên mã: Thông tin di truyền trên mạch mã gốc của gen được phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc BS - Nên nhớ: Chỉ có 1 mạch mã gốc trên gen làm khuôn tổng hợp ARN mà thôi 1 2. Diễn biến của phiên mã - Bước 1: Tháo xoắn gen: - Bước 2: Tổng hợp mạch ARN + Enzim ARN-pôlimeraza dựa vào mạch gốc của gen theo chiều 3’→ 5’, để tổng hợp phân tử ARN có chiều 5’→ 3’. +Nhờ Enzim ARN-pôlimeraza gắn kết các ribônuclêôtit theo nguyên tắc BS Ag – Tg - Gg – Xg - (mạch gốc trên gen: g) Umt – Amt – Xmt – Gmt - (mạch của ARN: mt) - Bước 3: + Khi enzim trượt đến cuối gen gặp tín hiệu kết thúc trên gen thì dừng phiên mã + Kết quả: 1 gen → 1 ARN Chú ý: - Đối với TB nhân sơ tạo ra mARN hoàn chỉnh - Đối với TB nhân thực tạo ra mARN chưa hoàn chỉnh (phải cắt bỏ intron, nối êxôn → để tạo mARN hoàn chỉnh) II. Dịch mã: - Có các thành phần tham gia: mARN, tARN, Ribôxôm, aa tự do, ATP, - Gồm 2 giai đoạn 1. Hoạt hoá aa: - aa + ATP+ tARN  → Enzim phức hợp aa-tARN - Xảy ra ở tế bào chất 2. Tổng hợp chuỗi pôlipetit - Bước 1: Mở đầu * Ribôxôm và phức hợp (aa mở đầu – tARN) đến mARN tại mã mở đầu AUG => chuẩn bị tổng hợp chuỗi pôlipeptit - Bước 2: Kéo dài chuỗi pôlipeptit + Các phức hợp (aa – tARN) khác lần lượt =>Ribôxôm, ribôxôm giúp gắn kết các axit aa → thành chuỗi pôlipeptit + Mỗi bước trượt của Ribôxôm trên mARN là 1 bộ ba (theo chiều 5’→ 3’) - Bước 3: Kết thúc + Khi Ribôxôm => mã kết thúc trên mARN=> kết thúc dịch mã + Kết quả a Rib+1 mARN → 1.a chuỗi pôlipeptit [Tức là cùng lúc có nhiều riboxom (polixom) cùng trượt trên 1 mARN để tạo ra nhiều chuỗi polypeptit giống nhau] * Chú ý: Khi tổng hợp xong, còn có thêm công đoạn cắt bỏ axit amin mở đầu của chuỗi pôlipeptit (đối với sinh vật nhân sơ aa mđ là foocmin methionin, đối với sinh vật thực aa mđ là methionin) BÀI 3 : ĐIÊU HOÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GEN 1. Khái niệm điều hoà hoạt động của gen: - Là điều hoà lượng sản phẩm do gen tạo ra + Điều hoà phiên mã (gen → mARN) + Điều hoà dịch mã (mARN → chuỗi pôlypéptit) 2. Cấu trúc 1 opêron Lac: - Vùng chứa gen cấu trúc Z,Y,A (nhóm gen này phiên mã → mARN) - Vùng vận hành (O) → Vận hành phiên mã (nếu protein ức chế bám vào thì không phiên mã) - Vùng khởi động P → nơi Enzym ARN-Pôlymeraza bám vào (Phiên mã) 3. Sự điều hoà của 1 opêron Lac - Khi môi trường không có lactozơ : Gen R → Prôtêin ức chế → Vùng (O) → Cản trở phiên mã 1 - Khi môi trường có lactozơ : 1 số Lactôzơ → Vô hiệu hoá protein ức chế → Vùng (O) tự do → Phiên mã xảy ra (gen → mARN) (Chú ý: Lactozo là chất cảm ứng, Chất cảm có thể là các chất khác, trong SGK lấy VD Lactozo) BÀI 4 : ĐỘT BIẾN GEN 1. Khái niệm: - ĐBG là những biến đổi trong cấu trúc của gen - Đa số là ĐB điểm (chỉ liên quan 1 cặp nuclêôtit) - ĐBG xảy ra đối với: + TB sinh dục, tiền phôi → di truyền qua sinh sản hữu tính + TB sinh dưỡng → k di truyền qua sinh sản hữu tính nhưng di truyền qua SS vô tính - Nếu ĐB đã biểu hiện ra ngoài kiểu hình → gọi là thể đột biến 2. Các dang ĐBG: - Dạng thay thế: N BT = N ĐB , chỉ ảnh hưởng 1 bộ ba - Dạng thêm (N BT < N ĐB ), mất (N BT > N ĐB ), BĐG dạng thêm và mất, đa số liên quan nhiều bộ ba * Nhận dạng ĐBG - Dạng thay thế: N BT = N ĐB => ĐB thay thế. + H BT >H ĐB 1 liên kết hydro => thay thế cặp G-X bằng A-T + H BT < H ĐB 1 liên kết hydro => thay thế cặp A-T bằng G-X + H BT = H ĐB => thay thế cặp A-T bằng T-A hoặc G-X bằng X-G - Dạng thêm N BT < N ĐB + H BT <H ĐB 2 liên kết hydro => thêm cặp A-T + H BT < H ĐB 3 liên kết hydro => thêm cặp G-X - Dạng mất N BT > N ĐB + H BT >H ĐB 2 liên kết hydro => mất cặp A-T + H BT < H ĐB 3 liên kết hydro => mất cặp G-X 3. Nguyên nhân gây ĐBG: - Do TNĐB (vật lí – hoá họcsinh học - rối loạn sinh lí) 4. Cơ chế phát sinh ĐBG: - Do bắt cặp nhầm lẫn khi nhân đôi: (VD G-X lẽ ra cho ra G-X, lại nhầm lẫn G-X → G-T → A-T) - Do TNĐB gây nên: (VD A-T lẽ ra cho ra A-T , thì lại A-T  → BU5 G-X) 5. Hậu quả của ĐBG: - Gen bình thường → gen đột biến → mARN biến đổi → chuỗi pôlypéptit biến đổi - ĐBG có thể: có hại, trung tính, có lợi - ĐBG còn phụ thuộc: + Loại, liều lượng, cường độ của tác nhân + Đặc điểm cấu trúc của gen 6. Vai trò của ĐBG: Là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống BÀI 5 : NHIỄM SẮC THỂ & ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. NST 1. Hình thái và cấu trúc NST: - Ở TB nhân sơ NST chỉ là 1 AND dạng vòng - Ở TB nhân thực (bài này chỉ nói về NST ở TB nhân thực) + Thành phần cấu tạo: NST = AND + Prôtêin loại histon => Cấu trúc nucleoxom + NST là cấu trúc mang gen (Vì NST ⊂ ADN ⊂ Gen) + NST được thấy rõ ở kì giữa của nguyên phân + NST có chứa tâm động → giúp trượt trên thoi phân bào (thoi vô sắc) trong phân bào 1 + Mỗi loài có bộ NST đặc trưng: → về số lượng, hình thái, cấu trúc + Trong TB lưỡng bội mỗi NST gồm 2 chiếc + Còn ở TB đơn bội mỗi NST chỉ có 1 chiếc + NST có 2 loại: NST thường và NST giới tính 2. Cấu trúc siêu hiển vi của NST - Có trình tự như sau: ADN( Φ 2 nm) → sợi cơ bản ( Φ 11 nm) → sợi chất NS ( Φ 30 nm) → siêu xoắn ( Φ 300 nm) → crômatit ( Φ 700 nm) II. Đột biến cấu trúc NST - ĐBCTrNST là những biến đổi trong cấu trúc NST → ảnh hưởng đến gen trong NST (ĐB CTrNST Chỉ làm thay đổi cấu gen, chứ không làm thay đổi số lượng NST) 1. Mất đoạn: - Làm giảm số lượng gen → gây chết - VD mất đoạn: Mất 1 đoạn NST 5 gây nên hội chứng mèo kêu ở trẻ em, mất 1 đoạn NST 21 gây bệnh ung thư máu. - Ứng dụng → để loại bỏ gen xấu ở cây trồng 2. Lặp đoạn - Làm tăng số lượng gen hậu quả nghiêm trọng - Ứng dụng: VD trong công nghiệp sản xuất bia - Là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá 3. Đảo đoạn - Số lượng gen không thay đổi, nhưng trình tự gen thay đổi → giảm khả năng SS - Là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá 4. Chuyển đoạn: + Trên cùng 1 chiếc NST => Số lượng gen không đổi + Giữa 2 nhiễm sắc thể: • Chuyển đoạn tương hỗ => Số lượng gen trên cả 2 nhiễm sắc cùng chuyển qua lại • Chuyển đoạn không tương hỗ: NST này tăng gen thì NST còn lại giảm gen - Giảm khả năng sinh sản - Là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá BÀI 6 : ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ 1. Các loại ĐB SLNST a. Lệch bội: - Bộ NST: + Thể ba (2n+1). Có 1 cặp nào đó 3 chiếc + Thể một (2n-1). Có 1 cặp nào đó chỉ có 1 chiếc + Thể một kép (2n-1-1). Có 2 cặp nào đó, mỗi cặp chỉ có 1 chiếc + Thể 3 kép (2n +1+1). Có 2 cặp nào đó, mỗi cặp 3 chiếc + Thể không (2n-2). Bộ NST thiếu trọn 1 cặp nào đó + Thể bốn (2n +2). 1 cặp nào đó 4 chiếc + Thể bốn kép (2n+2+2). Có 2 cặp nào đó, mỗi cặp 3 chiếc - Cơ chế : VD hình thành thể một và thể ba + Bố (2n) x Mẹ (2n) → Giao tử: (n) x ( n-1): (n+1) → (2n-1) : (2n +1) b. Đa bội b 1 - Tự đa bội: - Bộ NST: (3n, 5n,… lẻ) (4n, 6n, … chẵn) - Cơ chế: + Bố (2n) x Mẹ (2n) → Giao tử: (n) x (2n) → (3n) + Bố (2n) x Mẹ (2n) → Giao tử: (2n) x (2n) → (4n) 1 b 2 Dị đa bội: - Bộ NST: ( 2n + 2n’) - Cơ chế: AA(2n) → A(n) AB (n + n’) Đa bội hóa AABB(2n + 2n’) thể song nhị bội BB(2n’) → B(n’) con lai bất thụ con lai hữu thụ 2. Đặc điểm của thể đa bội - Có hàm lượng ADN tăng (Vì NST tăng mà NST chứa gen) → sinh tổng hợp chất hữu cơ tăng - Các thể đa bội lẻ hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường (vì rối loạn quá trình giảm phân) - Thể đa bội khá phổ biến ở thực vật, còn ở động vật rất hiếm 3. Vai trò của thể đa bội: - Là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống CÔNG THỨC BÀI TẬP CHƯƠNG I A=T, G=X %A+%G =50% N =2(A + G) L Gen = N/2x 3,4A 0 L Gen = Cx34A 0 Số V. xoắn (C)=N/20 H = 2A + 3G = N + G LKCHTr giữa cácNu =N-2 M=Nx 300( đvC ) SL ADN = a.2 n N CC =N(2 n – 1) A CC =T CC =A(2 n – 1) G CC =X CC =G(2 n – 1) TÍNH QUI LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Bài phụ: 1. Alen-Cặp alen-Kiểu gen - Alen là trạng thái khác nhau của 1 gen. - VD gen A qui định màu sắc hạt đậu Hà lan có hai trạng thái: Trội => qui ước A là alen trội qui định màu vàng; lặn qui ước a là alen lặn qui định hạt xanh. - Cặp alen: Gồm các alen đi cùng với nhau cùng trạng thái hay khác trạng thái. VD Cặp alen: AA; aa, Aa - Kiểu gen: Gồm 1,2 hay nhiều cặp alen. VD kiểu gen gồm 1 cặp alen (AA; aa; Aa; BB; bb,Bb) – Kiểu gen gồm 2 cặp len khác nhau (AABB; AABb; AaBB; AaBb; AAbb; Aabb; aaBB; aaBb; aabb) 2. Tính trạng-Kiểu hình - Tính trạng: là đặc điểm của sinh vật cần quan tâm như: (Kích thước, hình dạng, màu sắc, trọng lượng, sinh lí, sinh hóa, ) - Tính trạng tương phản: là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau. VD: thân cao > < thân thấp - Tính trạng trội hoàn toàn :là tính trạng biểu hiện ra kiểu hình khi gặp cặp gen là đồng hợp trội hay dị hợp. VD Ở đậu Hà Lan, hạt vàng có kiểu gen AA hay Aa (Vàng là trội) - Trội không hoàn toàn: do gen trội không lấn át hoàn toàn gen lặn biểu hiện kiểu hình tính trạng trung gian ở trạng thái dị hợp VD: AA :màu đỏ; Aa:màu hồng. - Tính trạng lặn: là tính trạng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi cặp gen quy định là đồng hợp lặn. VD: Ở đậu Hà Lan, hạt xanh có kiểu gen aa (xanh là tính trạng lặn) - Kiểu hình: là tổ hợp toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể. VD ruồi giấm có kiểu hình thân xám cánh dài hoặc thân đen cánh ngắn. 3. Tự thụ phấn, tạp giao: - Tự thụ : sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái của cùng một cơ thể. Ví dụ: Có các kiểu gen sau trong quần thể: AA, Aa, aa -> Tự thụ: 1 (♂AA x ♀AA) ; (♂Aa x ♀Aa) ; (♂aa x ♀aa). - Tạp giao: là các kiểu giao phối xảy ra tự do và ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể. Ví dụ: (♂AA x ♀AA) ; (♂AA x ♀Aa) ; (♂Aa x ♀AA) ; (♂AA x ♀aa) ; (♂aa x ♀AA) ; (♂Aa x ♀Aa) ; (♂Aa x ♀aa) ; (♂aa x ♀Aa). 4. CÁC KÍ HIỆU THƯỜNG DÙNG : - Bố, mẹ: P ; - Bố, mẹ thuần chủng: P t/c . ; - Phép lai: x. ; - Giao tử: G. - Thế hệ con: F. ; - Qui ước: F 1 là thế hệ thứ nhất của P; - F 2 là thế hệ thứ hai được tạo thành do cơ thể F 1 tự thụ hay giao phối với nhau. ; - Thế hệ con của phép lai phân tích: F B . BÀI 8 : QUI LUẬT MEN ĐEN : QUI LUẬT PHÂN LI 1. Qui trình nghiên cứu của Menđen: - Bố trí thí nghiệm (lai tạo) - Xử lí số liệu đưa ra giả thuyết (sử dụng toán xác suất) - Làm lai thí nghiệm kiểm tra giả thuyết 2. Qui luật phân li: - Mỗi tính trạng do 1 cặp alen qui định - Trong cặp alen đó 1alen có nguồn gốc từ bố, 1 còn lại có nguồn gốc từ mẹ. - Các len tồn tại trong tế bào một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau - Khi giảm phân để hình thành giao tử thì mỗi alen trong cặp alen phân li đồng đều về các giao tử 3. Ví dụ minh hoạ qui luật phân li: - Tính trạng: hoa đỏ → do cặp alen A bố A mẹ hoa trắng → do cặp alen a bố a mẹ - A bố A mẹ → giảm phân cho 2 giao tử → giao tử thứ nhất A bố , giao tử thứ hai A mẹ 4. Ứng dụng phép lai phân tích - Kiểm tra kiểu gen cá thể mang tính trạng trội: Bằng cách đem kiểu hình trội lai với kiểu hình lặn + Nếu P: Trội x lặn =>F a 100% trội => Trội đồng hợp (P: A- x aa => F a 100% Aa => Trội đồng hợp AA) + Nếu P: Trội x lặn =>F a ½ trội: ½ lặn => Trội dị hợp (P: A- x aa => F a ½ Aa: ½ aa => Trội đồng hợp Aa) 5. Sáu phép lai cần nhớ Phép lai Số tổ hợp giao tử F 1 Tỉ lệ kiểu gen F 1 Số loại KG Tỉ lệ kiểu hình F 1 Số loại kiểu hình P AA (Trội) x AA (Trội) 1x1=1 100% AA 1 100% Trội 1.(Trội) P AA (Trội) x Aa (Trội) 1x2=2 ½ AA: ½ Aa 2 100% Trội 1.(Trội) P Aa (Trội) x Aa (Trội) 2x2=4 ¼ AA: 42 Aa: ¼ aa 3 ¾ Trội: ¼ lặn 2.(1 Trội, 1 lặn) P AA (Trội) x aa (Lặn) 1x1=1 100% Aa 1 100% Trội 1.(Trội) P Aa (Trội) x aa (Lặn) 2x1=2 ½ Aa: ½ aa 2 ½ Trội: ½ lặn 2.(1 Trội, 1 lặn) P aa (Lặn) x aa (Lặn) 1x1=1 100% aa 1 100% Lặn 1.(Lặn) BÀI 9 : QUI LUẬT MEN ĐEN : QUI LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP 1. Qui luật phân li độc lập: Khi các cặp alen qui định các cặp tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì chúng sẽ phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử 2. Cách viết giao tử: VD - AABb (A) x (B:b) → AB:Ab – AaBb (A:a) x (B:b) → AB:Ab:aB:ab 3. Cách tính: Số loại giao tử - Số tổ hợp gen - Số loại kiểu gen - Tỉ lệ kiêu gen – Số loại kiểu hình – Tỉ lệ kiểu hình 3.1. Số loại giao tử 1 - AaBb => (2).(2) =>4 (AB:Ab:aB:ab) - AabbCc => (2).(1)(2)=4 =>(AbC:Abc:abC:abc) 3.2. Số tổ hợp gen: P: Âabb x AaBb =>F 1 (4).(2) =8 P: ÂaBb x AaBb =>F 1 (4).(4) =16 3.3. Số loai kiểu gen P: Âabb x AaBb =>F 1 (3).(2) =6 P: ÂaBb x AaBb =>F 1 (3).(3) =9 3.4. Tỉ lệ kiểu gen P: Âabb x AaBb =>F 1 (1:2:1).(1:1) = 1:1:2:2:1:1 P: ÂaBb x AaBb =>F 1 (1:2:1).(1:2:1)=1:2:1:2:4:2:1:2:1 3.5. Số loại kiểu hình P: Âabb x AaBb =>F 1 (2).(2) = 4 P: ÂaBb x AaBb =>F 1 (2).(2)= 4 3.6. Tỉ lệ kiểu hình P: Âabb x AaBb =>F 1 (3:1).(1:1) = 3:3:1:1 P: ÂaBb x AaBb =>F 1 (3:1).(3:1)= 9:3:3:1 BÀI 10 : TƯƠNG TÁC GEN & TÁC ĐA HIỆU CỦA GEN 1. Tương tác gen: - Tương tác giữa các gen không alen a. Tương tác bổ sung: 2 cặp alen → 2 cặp NST → 1 tính trạng - Nếu xuất phát F 1 AaBb → F 2 tỉ lệ kiểu hình là 9:7 hay 9:6:1 b. Tương tác cộng gộp: Biểu hiện của tính trạng lệ thuộc vào số lượng alen trội có trong kiểu gen - Nếu xuất phát F 1 AaBb → F 2 tỉ lệ kiểu hình là 15:1 - VD kiểu gen aabbccdd cây ngô cao 20 cm (nếu cứ có mặt 1 alen trội trong kiểu gen thì chiều cao cây tăng thêm 5 cm) Aabbccdd cao 25 cm, AabbccDd cao 30 cm, , AABBCCDD cao 60 cm. 2. Tác động đa hiệu của gen: Một gen → nhiều tính trạng . -VD người ta thấy nếu ruồi giấm thân đen cánh cụt thì các tính trạng khác kéo theo như: đốt thân ngắn, lông cứng, sinh sản kém, BÀI 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 1. Liên kết gen: a. Đặc điểm liên kết gen - Các gen nằm trên cùng 1 NST tạo thành một nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền cùng nhau - Số nhóm liên kết của mỗi loài tương ứng với số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó - Số nhóm tính trạng liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết b. Ví dụ minh hoạ: - ab AB , gen AB luôn đi chung với nhau, gen ab cũng thế. - Ruồi giấm bộ NST đơn bội n = 4 => có 4 nhóm liên kết gen - Ruồi giấm có 4 nhóm tính trạng liên kết - Người có 23 nhóm liên kết gen 1 2. HVG: Khi các gen trên cặp NST tương đồng trao đổi chéo dẫn đến hiện tượng hoán vị gen qua thụ tinh cho ra tổ hợp gen mới - Cách tính TSHVG = [( tổng số cá thuộc nhóm ít (mới) )/( tổng số cá thể)]x100% VD Theo SGK Tr 46: (965 xám-dài: 944 đen-cụt) nhóm nhiều , (206 xám-cụt: 185 đen-cụt ) nhóm ít Thì TSHVG = [(206 + 185)/ (965 + 944 + 206 + 185)]x100% = 17%= 0,17 - Đơn vị tính hoán vị gen: %thập phân (20%=0,2) hoặc cM (centimocgan) 1cM=1% HVG - Nếu đề bài cho sẵn tần số hoán vị gen thì cách tính như sau: - Ví dụ ab AB (HVG là 20%). Ta có Ab=aB= HV/2 = 20/2=10% =10cM AB=ab= (100 – HV)/2 = (100-20)/2=40%=40cM Ta có Ab=aB= HV/2 = 0,2/2=0,1 AB=ab= (1 – HV)/2 = (1-0,2)/2=0,4 aB Ab (HVG là 18%). Ta có AB=ab= HV/2= 19/2=9% = 9cM Ab=aB=(100 – HV)/2 = (100-18)/2=41% =41cM Ta có AB=ab= HV/2= 0,18/2=0,09 Ab=aB=(1 – HV)/2 = (1- 0,18)/2=0,41 3. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen - Ý nghĩa liên kết gen: + Giúp duy trì nhóm gen tốt cho các loài cũng như trong chọn giống - Ý nghĩa của hiện tượng hoán vị gen, + Tăng biến vị tổ hợp có ý nghĩa trong chọn giống + Tính được khoảng cách giữa các gen → Lập bản đồ di truyền BÀI 12 : DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH & DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN 1. NST giới tính: - Chứa gen qui định tính trạng giới tính và chứa gen qui định tính trạng thường 2. Cơ chế xác định giới tính - Ở ruồi giấm, thú, người ♀XX, ♂ XY - Chim, bướm ♂ XX, ♀ XY - Châu chấu ♂XO, ♀XX - Chú ý: - Con gái XX ← nhận 1X của bố , 1X của mẹ - Con trai XY ← chỉ nhận 1X của mẹ , 1Y của bố 3. Di truyền liên kết với tính - Nếu kết quả lai thuận và nghịch cho tỉ lệ kiểu hình khác nhau ở 2 giới → LK với G.tính a. Gen trên X → di truyền chéo ( XY → XX → XY ) - Gen qui định tính trạng thường nằm trên X không có gen tương ứng trên Y (VD tính trạng mù màu- máu khó đông ở người, màu mắt của ruồi giấm) - VD di truyền chéo: Ô.ngoại X a Y(máu khó đông) x B.ngoại X A X A (BT) → mẹ X A X a x bố X a Y → con trai X a Y b. Gen trên Y → di truyền thẳng (XY → XY) - Gen trên Y (VD túm lông ở tai của người đàn ông) Ô. nội XY L (túm lông tai) → bố XY L → con trai XY L 4. Ứng dụng trong chon giống (VD màu vỏ của trứng dâu tằm, màu lông ở gà có di truyền liên kết với tính) 5. Di truyền ngoài nhân (di truyền qua tế bào chất) - Kết quả lai thuận nghịch luôn khác nhau, kiểu hình con luôn giống mẹ - Do gen nằm trong ti thể, lạp thể, Plasmit qui định, 1 + Ti thể có ở TB ĐV và TV, + lạp thể có ở TBTV, + Plasmid có ở vi khuẩn) - DTrQTBC (di truyền qua dòng mẹ) - ( vì TBC ở GT♀ > TBC ở GT ♂ → cho nên giao tử cái chứa nhiều gen hơn) BÀI 13 : ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN 1. Mối liên quan kiểu gen và điều kiện môi trường: Gen  → DKMT tính trạng ĐKMT thuận lợi → NS cao ĐKMT không thuận lợi → NS thấp 2. Mức phản ứng của kiểu gen - Được hiểu là 1 kiểu gen có thể biểu hiện nhiều kiểu hình khác nhau tương ứng với ĐKMT - Tập hợp các kiểu hình tương ứng với điều kiện môi trường 3.Thường biến (sự mềm dẽo kiểu hình) - Được hiểu là kiểu hình thay đổi theo ĐKMT nhưng kiểu gen không thay đổi - Nguyên nhân gây ra thường biến: do ĐKMT - Đặc điểm của thường biến: + Xuất hiện đồng loạt + Không di truyền - Ý nghĩa → có lợi giúp sinh vật thích nghi DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ BÀI 16 - 17 : CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ 1. QT tự thụ phấn và giao phối cân huyết: - Tần số alen không đổi (A, a không đổi) - TL kiểu gen thay đổi (Aa)↓ (AA + aa )↑, Gọi y là tỉ lệ Aa ở thế ban đầu , n thế hệ - TL. Aa = y (1/2) n - TL đồng hợp (AA + aa ) = 1- TL.Aa - TL đồng hợp trội AA = (1- TL.Aa )/2 - TL đồng hợp lặn = (1- TL.Aa )/2 2. QT ngẫu phối: - TS tương đối các alen có xu hướng không đổi - Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối + Các cá thể giao phối tự do với nhau + QT thể đa dạng kiểu gen và kiểu hình + QT ngẫu phối có thể duy trì TS các kiểu gen khác nhau trong quần thể không đổi qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định 3. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể a. Định luật Hacđi-Vanbec - KN: Trong những điều kiện nhất định, tần số tương đối các alen và thành phần kiểu gen của quần thể ngẫu phối được duy trì qua các thế hệ - Cấu trúc di truyền của quần thể: p 2 AA +2pqAa + q 2 aa =1 (Hay x AA+yAa+zaa = 1) (Tức là p 2 +2pq + q 2 =1 (Hay x +y+z = 1) - Gọi p là TSTĐ của alen A, q là TSTĐ của alen a. - Ta có: p=A= x +y/2 , q=a=z+y/2, Trong đó p+q=1 - Nếu p 2 , q 2 khai căn được thì ta tính + p=A= 2 p , q=a= 2 q - Cách chứng minh quần thể có cân bằng hay không 1 - VD lúa đều có kiểu gen (AA) → [...]... sinh? 9- Lấy vài ví dụ về quan hệ hội sinh? 10- Lấy ví dụ về quan hệ cạnh tranh? 11- Lấy ví dụ về quan hệ kí sinh? 12- Lấy ví dụ về quan hệ ức chế cảm nhiễm? 13- Khái niệm hiện tượng khống chế sinh học? 14- Lấy ví dụ về hiện khống chế sinh học? BÀI 41: DIỄN THẾ SINH THÁI 1- KN diễn thế sinh thái? 2 Cho biết các loại DTST? 3- Đặc điểm của DTST nguyên sinh? 4- Đặc điểm của DTST thứ sinh? BÀI 42: HỆ SINH. .. nguyên liệu thứ cấp - Làm tăng kiểu gen đồng hợp, giảm kiểu gen dị hợp BÀI 28: LOÀI 1 Khái niệm loài sinh học: Tập hợp 1 hoặc một nhóm quần thể có khả năng giao phối sinh ra con cái hữu thụ và cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác 2 Tiêu chuẩn phân biệt loài này với loài kia: a Tiêu chuẩn hình thái b TC địa lí -sinh thái c TC sinh lí -sinh hoá d TC Cách li sinh sản - Đối với vi khuẩn TC sinh lí -sinh. .. các loại NTST (vô sinh, hữu sinh) 2 Giới hạn sinh thái: là giới hạn chịu đựng của sinh vật 3 Ổ sinh thái: Tập hợp các giới hạn sinh thái BÀI 36: QUẦN THỂ SINH VẬT 1.KN QTSV: tập hợp các cá thể cùng loài sống chung, có khả năng sinh sản 2 Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể a Quan hệ hỗ trơ: Ý nghĩa đảm bảo QT phối hợp kiếm ăn, bảo vệ bầy đàn, sinh sản,… b Q.hệ C.tranh: Khi ĐK sống không đảm bảo → dẫn... phát triển của sinh giới thành các đại, kỉ nào? 2- Hoá thạch là bằng chứng trực tiếp hay gián tiếp? 3- Căn cứ vào đâu để tính tuổi hoá thạch? 4- Dựa vào TL ôn thi TN Sinh của BGD năm 2010-2011 trang 76 4.1- Đại thái cổ: Phát hiện bằng chứng hóa thạch nào? Trái đất hình thành chưa? 4.2- Đại nguyên sinh: Sinh vật điển hình là nhóm nào? Phát hiện ra bằng chứng hóa thạch nào? 4.3- Đại cổ sinh= > Đặc điểm... dại-cây trồng) - kí sinh (VD như vật chủ-vật kí sinh) - Ưc chế cảm nhiễm (VD như: Tảo giáp khi nở hoa tiết chất gây độc cho tôm cá Cây tỏi tiết chất ức chế vi khuẩn) - Sinh vật ăn thịt con mồi (Mèo  chuột) b.Hiện tượng khống chế sinh học: là hiện loài này không chế loài kia nhưng vẫn đảm bảo cho loài kia tồn tại (VD sự hài hoà SL rắn và chuột) BÀI 41: DIỄN THẾ SINH THÁI 1 KN diễn thế sinh thái: là quá... niệm hệ sinh thái? 2- Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái bao gồm các nhóm sinh vật nào? 3- Thực vật thuộc nhóm sinh vật nào? 1 4- Lấy ví dụ về nhóm sinh vật tiêu thụ? 5- SV phân giải chủ yếu là sinh vật nào? 6- Các nguyên tắc thành lập chuỗi thức ăn? 7- Hoàn thành sơ đồ bậc dinh dưỡng sau Cỏ(SVSX) → ? (SVTT bậc1) → ?( SVTT bậc 2) → … → ( SVTTn) BDD cấp ? BDD cấp ? BDD cấp ? BDD cấp ? 8- Tháp sinh thái... hiệu xuất sinh thái? 12- Cách tính hiệu suất sinh thái? 1 BÀI 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN 1- Cho biết trình tự của chu trình sinh địa hóa? 2- CO2 ra ngoài chu trình qua bằng các con đường nào? 3- Chu trình của N: (NH4+ và NO3-) vào chu trình của nhóm sinh vật nào? 4- Khái niệm sinh quyển? ……………………………………………………………………………… Bài Câu 1 ACâu 1: Một gen có cấu trúc dạng B dài 5100 ăngxtrông có số... MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC I Bảo vệ vốn gen 1 Tạo môi trường sạch 2 Tư vấn di truyền: Tư vấn hôn nhân, sinh con hạn chế hậu quả xấu ở đời con 3 Liệu pháp gen: Phục hồi các gen bị đột biến (bổ sung gen lành hay thay thế gen bệnh bằng gen lành) II Một số vấn đề xã hội 1 Tác động của việc giải mã bộ gen người ? (có 2 mặt tốt và xấu) 2 Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và tế bào (Trước mắt có... Về số loài, SL cá thể của mỗi loài - Loài ưu thế, loài đặc trưng b Đặc về phân bố cá thể trong không gian của QX - Theo chiều thẳng đứng và chiều ngang 3 Quan hệ giữa các loài trong QX SV a Các mối quan hệ sinh thái: * Quan hệ hỗ trợ (QH cộng sinh, QH hợp tác, QH hội sinh) - Công sinh: có đôi bên rất cần thi t =>VD như: + (nấm + tảo → địa y) =>nấm hút nước,tảo quang hợp (SP quang hợp dùng chung cả 2)... tuổi đất đá chứa hóa thạch 2 Các đại địa chất và SV tương ứng Đại Kỉ Tuổi (tr năm) 4 600 Thái cổ Đặc điểm địa chất khí hậu Sinh vật điển hình Trái đất hình thành - Hoá thạch sinh vật nhân sơ cổ nhất 3 500 1 Nguyên sinh 2 500 Cambri 542 Ocđôvic Silua Cổ sinh 488 444 Đêvôn 416 Cacbon (Than đá) Pecmi Triat (Tam điệp) Trung sinh - Đại lục và đại dương khác xa hiện nay - KQ nhiều CO2 - Đại lục di chuyển,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014, Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014, Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014

Từ khóa liên quan