Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

142 581 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2014, 15:10

1 ủy ban dân tộc *** Báo cáo kết quả dự án điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - x hội vùng dân tộc thiểu số miền núi *** Cơ quan chủ quản: Uỷ ban Dân tộc Đơn vị thực hiện: Viện Dân tộc Chủ nhiệm dự án: TS. Phan Văn Hùng 6959 15/9/2008 Hà Nội, năm 2007 2 Mục lục Phần mở đầu 5 1. Sự cần thiết 5 2. Mục tiêu của dự án: 7 3. Các nội dung cơ bản 7 4. Phơng pháp thực hiện dự án 7 5. Giới hạn phạm vi, địa bàn dự án 10 6. Những ngời thực hiện chính 10 7. Đơn vị thực hiện 11 8. Sản phẩm chính của dự án bao gồm 11 Phần thứ nhất: Một số vấn đề về chuyển giao khoa học công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số miền núi 13 1. Chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông 13 1.1. Khái niệm 13 1.2. Mục đích của chuyển giao KHCN 15 1.3. Quan hệ giữa chuyển giao nghiên cứu 16 1.4. Hệ thống chuyển KHCN trong nông nghiệp nông thôn 16 1.5. Ngời hởng lợi trong chuyển giao KHCN trong nông nghiệp nông thôn 17 1.6. Phơng thức chuyển giao KHCN tới nông dân 19 1.6.1. Các phơng thức tiếp cận 19 1.6.2. Phơng pháp chuyển giao 24 1.6.3. Các nhân tố ảnh hởng đến công tác chuyển giao KHCN trong nông nghiệp 25 2. Chủ trơng, chính sách chuyển giao KHCN vào nông nghiệp vùng dân tộc miền núi 27 2.1. Chủ trơng, chính sách chung 27 2.2. Chủ trơng, chính sách chuyển giao KHCN trong nông nghiệp vùng dân tộc miền núi 30 2.2.1. Chủ trơng, chính sách 30 2.2.2. Những bất cập về cơ chế chính sách trong chuyển giao 35 Phần thứ hai: Thực trạng tình hình chuyển giao khoa học công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số miền núi 37 1. Đặc điểm vùng dân tộc miền núi liên quan đến chuyển giao tiến bộ KHCN 37 2. Các lĩnh vực tiến bộ KHCN đợc chuyển giao 38 3. Các hình thức chuyển giao KHCN trong nông nghiệp, nông thôn ở vùng dân tộc miền núi 39 3.1. Khuyến nông nhà nớc 40 3.2. Khuyến nông cơ sở cộng đồng 44 3.3. Chuyển giao KHCN của các viện nghiên cứu các trờng chuyên nghiệp 46 3.4. Hệ thống chuyển giao của các doanh nghiệp 48 3.5. Chuyển giao công nghệ qua các chơng trình, dự án của Chính phủ 49 3 3.6. Chuyển giao kỹ thuật tiến bộ qua các dự án quốc tế 52 3.7. Chuyển giao công nghệ qua các kênh của t nhân 54 4. Khảo sát, điều tra một số dự án cụ thể 54 5. Đánh giá khái quát về hoạt động chuyển giao KHCN vào vùng dân tộc miền núi thời gian qua 68 5.1. Khái quát những kết quả đạt đợc 68 5.2. Một số hạn chế, yếu kém 70 5.3. Nguyên nhân 73 Phần thứ ba: Phơng hớng, giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cờng nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ vào vùng dân tộc miền núi 79 1. Bối cảnh 79 1.1. Bối cảnh chung 79 1.2. Thuận lợi 79 1.3. Khó khăn 80 2. Phơng hớng 80 3. Các nhóm giải pháp 83 3.1. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của KHCN trong phát triển kinh tế - hội vùng dân tộc miền núi. 83 3.2. Chuyển giao KHCN trong nông nghiệp phù hợp với đặc điểm các dân tộc thiểu số khác nhau 84 3.3. Phối hợp, kiện toàn nâng cao chất lợng các kênh chuyển giao KHCN vào vùng dân tộc miền núi 85 3.3.1 Tiếp tục đổi mới hệ thống khuyến nông nhà nớc 85 3.3.2. Hoàn thiện hệ thống chuyển giao của các cơ quan nghiên cứu 89 3.3.3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao KHCN qua các doanh nghiệp 90 3.3.4. Đổi mới các hoạt động chuyển giao qua các chơng trình, dự án 90 3.3.5. Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao qua kênh t nhân 92 3.4. Tiếp tục đổi mới các hình thức, phơng pháp chuyển giao 92 3.4.1. Phơng pháp chuyển giao KHCN tới nhóm nông dân 92 3.4.2. Phơng pháp chuyển giao KHCN tới từng nông dân 97 3.5. Đổi mới công tác kế hoạch chuyển giao KHCN 98 3.6. Chuyển giao KHCN theo chơng trình, dự án có sự tham gia của dân 100 3.7. Nhóm các giải pháp về tài chính 101 3.8. Nhóm các giải pháp về nhân lực 103 3.9. Nhóm các giải pháp về tổ chức thực hiện 103 4. Một số kiến nghị 104 Kết luận 106 Tài liệu tham khảo 108 Các từ viết tắt - MNPB: miền núi phía Bắc - DTMN: dân tộc miền núi - KHCN: khoa học công nghệ - TBKT: tiến bộ kỹ thuật - KTTB: kỹ thuật tiến bộ - WB: Ngân hàng thế giới - UNDP: Chơng trình phát triển Liên hợp quốc - IFAD: Quĩ Nông nghiệp Liên hợp quốc - FAO: Tổ chức lơng thực nông nghiệp Liên hợp quốc - NGO: Tổ chức phi chính phủ - UNODC: Văn phòng phòng chống ma túy tội phạm LHQ 5 Phần mở đầu 1. Sự cần thiết Vùng dân tộc thiểu số miền núi nớc ta chiếm 3/4 diện tích đất liền của cả nớc, có vị trí chiến lợc trong sự nghiệp phát triển kinh tế hội an ninh quốc phòng. Tuy nhiên vùng dân tộc miền núi hiện vẫn là vùng chậm phát triển vùng nghèo nhất nớc ta. Ngời nghèo chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, có điều kiện hết sức khó khăn, khó tiếp cận với dịch vụ hội, thông tin thị trờng các tiến bộ khoa học công nghệ. Phát triển kinh tế hội xoá đói giảm nghèo của vùng dân tộc thiểu số miền núi có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Trong khi đó nguồn lực, tài nguyên đất đai ở vùng dân tộc thiểu số có hạn, để phát triển kinh tế hội, thu hẹp khoảng cách, trình độ phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số miền núi với các vùng khác cả nớc, con đờng tất yếu là cần phải áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất đời sống, nâng cao nhanh thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế hội vùng dân tộc thiểu số miền núi những năm qua Đảng Nhà nớc ta đã có nhiều chủ trơng, chính sách quan trọng tăng cờng các hoạt động đa tiến bộ khoa học công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số miền núi. Từ sau khi thực hiện Nghị quyết 22/NQTW ngày 22 tháng 12 năm 1989 của Bộ Chính trị về một số chủ trơng lớn phát triển kinh tế hội miền núi Quyết định 72/HĐBT ngày 13 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trởng (nay là Chính phủ) về một số chủ trơng chính sách cụ thể phát triển kinh tế hội miền núi, các hoạt động đa tiến bộ khoa học công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số miền núi đợc tổ chức theo các chơng trình, dự án có mục tiêu bố trí kinh phí khá lớn, nhờ đó đã đạt đợc những kết quả quan trọng. Từ năm 1993, Bộ Khoa học Công nghệ đã thực hiện chơng trình Xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, miền núi vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn. Mỗi năm Bộ Khoa học Công nghệ đã đầu t hàng trăm tỷ đồng, huy động nhiều tổ chức khoa học công nghệ với các 6 chuyên gia giỏi tham gia tổ chức thực hiện hàng trăm dự án trên các địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi vùng sâu, vùng xa. Nhờ các hoạt động cụ thể, nhiều tiến bộ khoa học công nghệ đã đợc chuyển giao đến tận tay đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc. Thực hiện chính sách hội nhập quốc tế, những năm qua chúng ta đã huy động đợc nhiều tổ chức quốc tế tham gia hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào vùng dân tộc miền núi. Nhiều tổ chức của Liên hợp quốc nh UNDP, UNICEF, FAO, UNODC,Các tổ chức Phi Chính phủ (NGO) có nhiều hoạt động chuyển giao tiến bộ KH-CN thiết thực, phơng pháp tiên tiến, kinh nghiệm quốc tế triển khai các dự án mang lại hiệu quả cao. Các dự án quốc tế đã góp phần tăng cờng chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào vùng dân tộc miền núi, là những nhân tố quan trọng đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế hội, xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong thực tế xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, bản thân ngời dân cũng chủ động tiến hành các hoạt động chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất đời sống. Những năm qua, nhiều ngời dân từ các tỉnh đồng bằng, vùng thấp đã mang các cây giống, con giống mới, cách thức canh tác hoặc kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt tiên tiến lên vùng dân tộc thiểu số miền núi. Qua các phơng tiện thông tin đại chúng quá trình giao lu, tiếp xúc nhiều ngời dân tộc thiểu số vùng biên giới đã tiếp thu đợc những tiến bộ khoa học công nghệ từ các nớc láng giềng, từ ngời dân các vùng khác để áp dụng vào sản xuất đời sống, mang lại hiệu quả cao Nhờ những hoạt động đa dạng đó, nhiều tiến bộ khoa học công nghệ đã đang đợc chuyển giao vào vùng dân tộc thiểu số miền núi, mang lại hiệu quả cao, góp phần đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống, có tác dụng thiết thực xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên quá trình chuyển giao các tiến bộ KH-CN thời gian qua, cũng bộc lộ nhiều vấn đề tồn tại, yếu kém cần nghiên cứu, để tiếp tục hoàn thiện, đó là: khả năng nhân rộng, tính hiệu quả, bền vững của các mô hình chuyển giao công nghệ của các tổ 7 chức khoa học công nghệ của Nhà nớc; khả năng thích ứng, duy trì mở rộng kết quả của các dự án chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ của các dự án hợp tác quốc tế; các vấn đề khó khăn, thuận lợi vớng mắc trong quá trình hội hóa các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số miền núi, những mặt trái của quá trình chuyển giao KH-CN tự phát trong cộng đồng Chính vì vậy, ngày 30/8/2007 Bộ trởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã ra Quyết định số 266/QĐ-UBDT phê duyệt đề cơng dự án: Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - hội vùng dân tộc thiểu số miền núi. 2. Mục tiêu của dự án: Thông qua điều tra, đánh giá thực trạng tình hình, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ vào quá trình phát triển kinh tế - hội vùng dân tộc thiểu số miền núi. 3. Các nội dung cơ bản - Thu thập thông tin tổng quan các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số miền núi - Tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm- nghiệp vùng dân tộc thiểu số miền núi - Phân tích đánh giá Xác định rõ những mặt đợc, tồn tại, hạn chế Phân tích tìm hiểu nguyên nhân khách quan, chủ quan - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị 4. Phơng pháp thực hiện dự án 8 Dự án đã đợc thực hiện theo các phơng pháp chủ yếu nh sau: - Phơng pháp kế thừa Dự án đã thu thập thông tin từ các cơ quan Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, các Viện nghiên cứu, các trờng đại học, các sở khoa học công nghệ, sở nông nghiệp phát triển nông thôn, trung tâm khuyến nông các tỉnh. - Phơng pháp điều tra hội học Để thu thập thông tin định lợng, dự án đã thiết kế 3 mẫu phiếu điều tra, với 100 câu hỏi các loại; tiến hành điều tra tại 4 tỉnh: Bắc Kạn, Điện Biện, Đắc Lắc, Trà Vinh. Mỗi tỉnh chọn 2 xã, 2 bản thuộc 2 huyện có các dự án chuyển giao KHCN. Dự án chọn ngẫu nhiên các hộ tham gia dự án chuyển giao KHCN, để tiến hành điều tra, thu thập thông tin định lợng. Dự án đã hoàn thành việc thu thập thông tin điều tra 300 phiếu đối với các hộ gia đình đồng bào các dân tộc Dao, Thái, Khmer, Mnông, Kinh đã từng tham gia các dự án chuyển giao KHCN. Tại Bắc Cạn các cán bộ điều tra đã tiến hành điều tra, nghiên cứu sâu dự án: Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển kinh tế nông thôn vùng cao theo hớng nông lâm kết hợp tại Khang Ninh - Vùng đệm Vờn Quốc gia Ba Bể - Tỉnh Bắc Kạn Tại Điện Biên các cán bộ điều tra đã tiến hành điều tra, nghiên cứu sâu dự án : "Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh một số cây nông nghiệp xây dựng mô hình cây ăn quả ôn đới tại Mờng Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên". Tại Đắc Lắc các cán bộ điều tra đã tiến hành điều tra, nghiên cứu sâu 2 dự án : Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tổng hợp thâm canh cây cà phê cho vùng đồng bào dân tộc Ê Đê vùng kinh tế 53, E A DRơng, huyện C Mgar, tỉnh Đắc Lắc. 9 Xây dựng các mô hình áp dụng TBKHKT trong trồng trọt chăn nuôi cho đồng bào MNông Bông Krang, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc. Tại Trà Vinh các cán bộ điều tra đã tiến hành điều tra, nghiên cứu điểm tại dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò rau màu để phát triển kinh tế hội vùng đồng bào dân tộc Khmer Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Dự án tiến hành các hội thảo, toạ đàm thu thập thông tin định tính tại địa phơng : Tại các tỉnh, Ban chủ nhiệm dự án đã tiến hành hội thảo với các sở Khoa học công nghệ, sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, sở Công nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trờng, Ban Dân tộc tôn giáo, cơ quan thờng trực công tác dân tộc Tây Nguyên của Uỷ ban Dân tộc, các cơ quan chuyển giao khoa học công nghệ nh: trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, trung tâm chuyển giao KHCN, trạm giống cây trồng, trạm giống thuỷ sản, Tại huyện đoàn cán bộ của dự án đã hội thảo với lãnh đạo huyện, các phòng ban nh : phòng kinh tế, phòng dân tộc, trạm khuyến nông, phòng kế hoạch tài chính, Để có thông tin ý kiến đánh giá từ ngời dân, ngời hởng lợi từ các hoạt động chuyển giao KHCN, các cán bộ điều tra của dự án đã tổ chức họp nhóm, tọa đàm với đại diện ngời dân : trởng thôn, bản, già làng, ngời có uy tín, phụ nữ, thanh niên, - Phơng pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của ngời dân Bên cạnh việc lấy thông tin vào các phiếu hỏi, Dự án cũng đã tiến hành toạ đàm, trao đổi với ngời dân, cán bộ thôn bản, nhằm lấy ý kiến đánh giá kết quả các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ trên địa bàn. qua trao đổi đánh giá, d án cũng đã tìm hiểu nguyện vọng, các kiến nghị của ngời dân đối với chính quyền địa phơng, các nhà khoa học các cơ quan liên quan. 10 - Phơng pháp phân tích, so sánh Sau khi thu thập phiếu, thông tin, dự án tiến hành xử lý tổng hợp bằng phần mềm SPSS, phân tích các thông tin đã thu thập. - Phơng pháp chuyên gia Dự án đã đặt các nhà khoa học có kinh nghiệm trong ngoài Uỷ ban Dân tộc nghiên cứu phân tích các chuyên đề chuyên sâu: đặt hợp đồng 16 chuyên đề nghiên cứu 5. Giới hạn phạm vi, địa bàn dự án Do kinh phí thời gian có hạn, đợc sự cho phép của Hội đồng thẩm định đề cơng, dự án đã xác định phạm vi của dự án là: điều tra, nghiên cứu điểm một số hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn 4 tỉnh đại diện cho các vùng sinh thái là Điện Biên (đại diện cho Tây Bắc), Bắc Cạn (đại diện cho các tỉnh Đông Bắc), Đắc Lắc (đại diện cho các tỉnh Tây Nguyên), Trà Vinh (đại diện cho các tỉnh Tây Nam bộ). Thời gian điều tra, nghiên cứu từ năm 2001 đến nay. 6. Những ngời thực hiện chính TS. Phan Văn Hùng, PVT Viện Dân tộc, Chủ nhiệm dự án KS. Ma Trung Tỷ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Phó chủ nhiệm dự án TS. Lê Quốc Doanh, Viện trởng Viện Nông lâm nghiệp MNPB Ths. Nguyễn Đức Nhiệm, Trởng phòng, Bộ Khoa học Công nghệ Ths. Phan Văn Minh, Viện Dân tộc CN. Phạm Bình Sơn, Vụ Hợp tác Quốc tế CN. Trần Văn Đoài, Viện Dân tộc [...]... Một số vấn đề về chuyển giao khoa học công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số miền núi 1 Chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp nông thôn 1.1 Khái niệm Trớc khi tiến hành điều tra, khảo sát, nghiên cứu hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ vào vùng dân tộc miền núi, chúng tôi thấy cần phải tìm hiểu thế nào là khoa học, thế nào là công nghệ, kỹ thuật chuyển giao khoa học công. .. nhất: Một số vấn đề về chuyển giao khoa học công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số miền núi 11 Phần thứ hai: Thực trạng tình hình chuyển giao khoa học công nghệ vào vùng dân tộc miền núi Phần thứ ba: Phơng hớng, giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cờng nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ vào vùng dân tộc miền núi trong thời gian tới Kết luận 12 phần thứ nhất Một. .. trong nông nghiệp vùng dân tộc miền núi 2.2.1 Chủ trơng, chính sách Trong những năm qua, Đảng Nhà nớc đã xác định công tác chuyển giao khoa học công nghệ vào nông nghiệp nông thôn vùng dân tộc miền núi có vai trò rất quan trọng, nhằm phát triển kinh tế hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc Đến nay, nhiều chính sách chuyển giao KHCN cho vùng dân tộc miền núi. .. nhà khoa học, nghệ nhân lên miền núi nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới trên cơ sở hợp đồng kinh tế hai bên cùng có lợi Xây dựng thực hiện các chơng trình tiến bộ kỹ thuật đồng bộ thúc đẩy phát triển kinh tế hội miền núi Đây là những chủ trơng, chính sách quan trọng mở đầu cho giai đoạn các bộ, ngành tiến hành các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào... Chơng trình Xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế hội nông thôn miền núi, gọi tắt là Chơng trình nông thôn miền núi Mục tiêu của Chơng trình là: - Xây dựng mô hình trình diễn về ứng dụng khoa học công nghệ chuyển giao kỹ thuật tiến bộ vào nông nghiệp nông thôn, tạo mẫu hình ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn để từ đó nhân rộng vào sản xuất và. .. biện pháp khoa học công nghệ Đến nay có khá nhiều chính sách đa tiến bộ khoa học công nghệ vào vùng nông thôn vùng dân tộc miền núi, có thể nêu tóm tắt các nội dung chính nh sau: (1) Tăng cờng đầu t cho hoạt động nghiên cứu chuyển giao KHCN trong nông nghiệp ở vùng dân tộc miền núi Tỷ trọng đầu t cho nghiên cứu chuyển giao ở các tỉnh chiếm từ 0,4 - 0,5% tổng chi ngân sách Trong đó,... Sơn, Viện Dân tộc CN Phan Văn Cơng, Viện Dân tộc CN Hoàng Văn Tuyên, Viện Dân tộc CN Chử Văn Thung, Viện Dân tộc CN Bùi ánh Thơ, Viện Dân tộc, th dự án CN Hà Thị Hòa, Viện Dân tộc, kế toán dự án 7 Đơn vị thực hiện - Viện Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc, chủ trì Vụ Hợp tác Quốc tế, Uỷ ban Dân tộc, phối hợp Vụ Các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ quốc... chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào vùng dân tộc miền núi Kể từ khi có Nghị quyết 22/NQ-TW Quyết định 72/HĐBT, Bộ Khoa học Công nghệ đã trình Thủ tớng Chính phủ nhiều chính sách, chơng trình, dự án ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình phục vụ phát triển kinh tế hội nông thôn miền núi 31 Chơng trình nông thôn miền núi Từ năm 1994 đến nay Thủ tớng Chính phủ... hành chuyển giao KHCN tới nông dân Phơng thức chuyển giao kỹ thuật tiến bộ bao gồm phơng thức tiếp cận trong chuyển giao phơng pháp chuyển giao 1.6.1 Các phơng thức tiếp cận Quá trình phát triển nông nghiệp của các nớc phát triển đang phát triển đã phản ánh quá trình tiến hóa của các phơng thức chuyển giao KHCN trong nông nghiệp Theo Frank Ellis, quá trình chuyển giao KHCN trên thế giới trải qua... hởng tích cực tới hiệu quả của công tác chuyển giao Thứ sáu là đặc điểm cộng đồngkỹ thuật tiến bộ đợc chuyển giao tới: Cấu trúc làng, xã, họ tộc, phân bố dân c địa lý làng xã, sự gần các 26 đờng giao thông thị trờng cũng ảnh hởng lớn tới kết quả của quá trình chuyển giao KHCN tới nông dân 2 Chủ trơng, chính sách chuyển giao KHCN vào nông nghiệp vùng dân tộc miền núi 2.1 Chủ trơng, chính sách . giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 2. Mục tiêu của dự án: Thông qua điều tra, đánh. ban dân tộc *** Báo cáo kết quả dự án điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - x hội vùng dân tộc. sách trong chuyển giao 35 Phần thứ hai: Thực trạng tình hình chuyển giao khoa học và công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi 37 1. Đặc điểm vùng dân tộc và miền núi liên quan đến chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Chuyen giao KH&CN trong nongnghiep va nong thon, Chu truong, chinh sach chuyen giao KH&CN vao nong nghiep vung dan toc thieu so va mien nui, Thuc trang tinh hinh 2. Chu truong, chinh sach chuyen giao KH&CN vao nong nghiep vung dan toc thieu so va mien nui, Khao sat, dieu tra mot so du an cu the, Phuong huong, giai phap, kien nghi tang cuong va nang cao hieu qua hoat dong 2. Chu truong, chinh sach chuyen giao KH&CN vao nong nghiep vung dan toc thieu so va mien nui