Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi số liệu điều tra dự án

87 479 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2014, 15:10

ủy ban dân tộc *** Tổng hợp số liệu điều tra dự án: điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - x hội vùng dân tộc thiểu số miền núi *** Cơ quan chủ quản: Uỷ ban Dân tộc Đơn vị thực hiện: Viện Dân tộc Chủ nhiệm dự án: TS. Phan Văn Hùng 6959-2 15/9/2008 Hà nội - 2007 - - - 1 - Mở đầu Ngày 30 tháng 08 năm 2007, Bộ trởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã Quyết định số 226/QĐ-UBDT phê duyệt đề cơng dự án: Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, với các nội dung chính nh sau: Mục tiêu: Thông qua điều tra, đánh giá thực trạng tình hình, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ vào quá trình phát triển kinh tế - hội vùng dân tộc thiểu số miền núi. Nội dung: Thu thập thông tin tổng quan các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số miền núi Tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm- nghiệp vùng dân tộc thiểu số miền núi Phân tích đánh giá về những mặt đợc, hạn chế; Phân tích tìm hiểu nguyên nhân khách quan, chủ quan Đề xuất các giải pháp, kiến nghị Tiến hành điều tra: Hội đồng thẩm định đề cơng của Uỷ ban Dân tộc đã xác định địa bàn điều tra của dự án là: điều tra, nghiên cứu điểm một số hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn 4 tỉnh là Điện Biên (đại diện cho Tây Bắc), Bắc Cạn (đại diện cho các tỉnh Đông Bắc), Đắc Lắc (đại diện cho các tỉnh Tây Nguyên), Trà Vinh (đại diện cho các tỉnh Tây Nam bộ). Tại mỗi tỉnh dự án tiến hành điều tra bằng bảng hỏi tại 2 thuộc 2 huyện khác nhau. Các này là các vùng cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có các dự án chuyển giao KHCN trong giai đoạn 2001 2006. Tại mỗi dự án tiến hành chọn ngẫu nhiên các hộ gia đình, đã tham gia các hoạt động chuyển giao KHCN, để tiến hành điều tra. Sau khi thu thập phiếu, thông tin, dự án tiến hành xử lý tổng hợp bằng phần mềm SPSS, phân tích các thông tin đã thu thập. Chúng tôi cũng in kèm theo các mẫu phiếu điều tra, làm cơ sở đối chiếu với các kết quả đã điều tra tổng hợp Xin trân trọng giới thiệu kết quả số liệu điều tra của dự án. - - - 2 - bảng 1. Thành phần dân tộc của chủ hộ Dân tộc Số hộ % Thái 23 22.5 Khmer 19 18.6 Dao 13 12.7 E Đê 12 11.8 Mông 2 2.0 Tày 9 8.8 Tổng cộng 102 100 bảng 2. thành phần dân tộc, địa bàn c trú của chủ hộ Địa chỉ Thái Khmer Dao E Đê Dtộc khác Mông Tày Tổng cộng Mờng Phăng - Điện Biên 13 0 0 0 0 0 0 13 Xa Thanh Chăn - Điện Biên 10 0 0 0 2 0 0 12 Khang Ninh - Bắc Kạn 0 0 12 0 0 0 0 12 Vũ Loan - Bắc Kạn 0 0 1 0 1 2 9 13 Xa Bông Krang - Đắk Lắk 0 0 0 0 14 0 0 14 Xa EaDuong- Đắk Lắk 0 0 0 12 1 0 0 13 Hiếu Tử - Trà Vinh 0 8 0 0 4 0 0 12 Long Hiệp - Trà Vinh 0 11 0 0 2 0 0 13 Mờng Phăng - Điên Biên 23 19 13 12 24 2 9 102 - - - 3 - bảng 3. giới tính của các Thành viên trong gia đình chủ hộ Số khẩu Chủ hộ Thành phần Tổng số % Tổng số % Nam 299 53.49 95 93.13 Nữ 260 46.51 7 6.87 Tổng cộng 559 100 102 100 bảng 4. Giới tính của chủ hộ - địa bàn điều tra Giới tính 1 % Địa chỉ Nam Nữ Nam Nữ Mờng Phăng - Điện Biên 13 0 100 0 Thanh Chăn - Điên Biên 12 0 100 0 Khang Ninh - Bắc Kạn 11 1 92 8 Vũ Loan - Bắc Kạn 10 3 80 20 Bông Krang - Đắk Lắk 14 0 100 0 Xa EaDuong- Đắk Lắk 13 0 100 0 Hiếu Tử - Trà Vinh 10 2 83 17 Long Hiệp - Trà Vinh 12 1 90 10 Tổng cộng 95 7 93 7 - - - 4 - bảng 5. Bình quân khẩu/ hộ chia theo địa bàn điều tra Địa chỉ Nam Nữ Tổng Số hộ Bình quân khẩu/hộ Mờng Phăng - Điên Biên 40 30 70 13 5 Thanh Chăn - Điên Biên 29 31 60 12 5 Khang Ninh - Bắc Kạn 35 33 68 12 5 Vũ Loan - Bắc Kạn 33 29 62 13 5 Bông Krang - Đắk Lắk 43 44 87 14 6 Xa EaDuong- Đắk Lắk 46 34 80 13 6 Hiểu Tử - Trà Vinh 38 27 65 12 5 Long Hiệp - Trà Vinh 35 32 67 13 5 Tổng cộng 299 260 559 102 5 bảng 6. Tổng số hộ / địa bàn điều tra Địa chỉ Số hộ Thái Khmer Dao E Đê Mông Tày Khác Mờng Phăng- Điện Biên 13 70 0 0 0 0 0 0 Thanh Chăn - Điên Biên 12 53 4 0 0 0 0 3 Khang Ninh - Bắc Kạn 12 0 0 68 0 0 0 0 Vũ Loan - Bắc Kạn 13 0 0 4 0 15 41 2 Bông Krang - Đắk Lắk 14 0 0 0 0 0 0 87 Xa EaDuong- Đắk Lắk 13 0 0 0 73 0 0 6 Hiếu Tử - Trà Vinh 12 0 53 0 0 0 0 12 Long Hiệp - Trà Vinh 13 0 54 1 0 0 0 9 Tổng cộng 102 123 111 73 73 15 41 115 - - - 5 - bảng 7. Tuổi bình quân của chủ hộ chia theo địa bàn Địa chỉ Tuổi bình quân Mờng Phăng - Điện Biên 42.5 Thanh Chăn - Điện Biên 52.4 Khang Ninh - Bắc Kạn 37.8 Vũ Loan - Bắc Kạn 41.8 Bông Krang - Đắk Lắk 38.9 Xa EaDuong- Đắk Lắk 50.1 Hiếu Tử - Trà Vinh 48.6 Long Hiệp - Trà Vinh 51.0 Tuổi bình quân chung 45.3 bảng 8. Tuổi bình quân chủ hộ chia theo dân tộc Dân tộc Tuổi bình quân Thái 47.2 Khmer 50.2 Dao 37.9 E Đê 50.6 Mông 52.5 Tày 39.6 Chung 45.3 - - - 6 - b¶ng 9. Häc vÊn trung b×nh cña chñ hé ThÊp nhÊt Cao nhÊt Trung b×nh Tr×nh ®é häc vÊn 0 12 6.65 b¶ng 10. Häc vÊn trung b×nh cao nhÊt cña chñ hé Líp Sè ng−êi % Kh«ng tr¶ lêi 11 10.8 0 4 3.9 1 - 5 29 28.4 6 - 9 46 45.1 10 - 11 2 2.0 Sè hé tr¶ lêi 12 10 9.8 Tæng céng 102 100 b¶ng 11. Häc vÊn chñ hé chia theo d©n téc D©n téc Häc vÊn trung b×nh (líp) Th¸i 7 KhMer 6 Dao 3 E §ª 4 M«ng 1 Tµy 4 B×nh qu©n chung 6 - - - 7 - bảng 12. Học vấn cao nhất của chủ hộ chia theo địa bàn Lớp Địa chỉ Không trả lời Không đi học 1- 5 6- 9 10 - 11 12 Xa Mờng Phăng-Điện Biên 5 0 3 5 0 0 Thanh Chăn - Điện Biên 0 0 3 4 1 4 Khang Ninh - Bắc Kạn 0 1 8 3 0 0 Vũ Loan - Bắc Kạn 0 0 4 9 0 0 Bông Krang - Đắk Lắk 1 3 3 6 0 1 Xa EaDuong- Đắk Lắk 3 0 2 5 0 3 Hiếu Tử - Trà Vinh 1 0 5 5 1 0 Long Hiệp - Trà Vinh 1 0 1 9 0 2 Tổng cộng 11 4 29 46 2 10 bảng 13. Diện tích đất nông nghiệp Đơn vị tính: m 2 Hạng mục Số hộ trả lời Diện tích nhỏ nhất Diện tích lớn nhất Trung bình/hộ Diện tích đất rừng 40 360 30000 5554 Diện tích lúa nớc 95 300 1700 659 Diện tích nơng rẫy 45 500 1600 924 Diện tích đất vờn 69 100 1500 239 Diện tích trồng cây công nghiệp 26 300 13000 518 Diện tích trồng cây ăn quả 24 20 600 129 Diện tích ao hồ 36 30 700 118 Diện tích đất khác 11 50 500 110 Diện tích nhà ở 101 10 250 223 - - - 8 - bảng 14. Vật nuôi trong gia đình Loại vật nuôi Số hộ nuôi ít nhất Nhiều nhất Trung bình /hộ Số lợng trâu đang nuôi 45 1 9 3.02 Số lợng bò đang nuôi 38 1 27 5.42 Số lợng dê đang nuôi 4 10 40 21.25 Số lợng lợn đang nuôi 66 1 70 5.92 Số lợng gia cầm đang nuôi 75 1 20 20.69 bảng 15. máy nông nghiệp Loại máy Số hộ trả lời Có sử dụng May xay sát 44 18 May cày 51 27 Máy bơm nớc 59 29 Máy phát điện 36 12 Máy tuốt lúa 38 20 Các loại máy khác 43 9 bảng 16. số hộ có Máy xay sát chia theo địa bàn May xay sát Địa chỉ Không Tổng cộng Mờng Phăng - Điện Biên 6 0 6 Khang Ninh - Bắc Kạn 4 8 12 Vũ Loan - Bắc Kạn 4 9 13 Bông Krang - Đắk Lắk 0 9 9 Xa EaDuong- Đắk Lắk 3 0 3 Hiếu Tử - Trà Vinh 1 0 1 Số hộ trả lời 18 26 44 - - - 9 - bảng 17. số hộ có Máy cày chia theo địa bàn Máy cày Địa chỉ Có Không Tổng cộng Mờng Phăng - Điên Biên 2 0 2 Khang Ninh - Bắc Kạn 1 11 12 Vũ Loan - Bắc Kạn 7 6 13 Bông Krang - Đắk Lắk 2 7 9 Xa EaDuong- Đắk Lắk 11 0 11 Hiếu Tử - Trà Vinh 2 0 2 Long Hiệp - Trà Vinh 2 0 2 Số hộ trả lời 27 24 51 bảng 18. số hộ có Máy bơm nớc chia theo địa bàn Máy bơm nớc Địa chỉ Có Không Tổng cộng Mờng Phăng - Điên Biên 1 0 1 Thanh Chăn - Điện Biên 7 0 7 Khang Ninh - Bắc Kạn 0 12 12 Vũ Loan - Bắc Kạn 3 10 13 Bông Krang - Đăk Lắk 1 8 9 Xa EaDuong- Đắk Lắk 7 0 7 Hiếu Tử - Trà Vinh 6 0 6 Long Hiệp - Trà Vinh 4 0 4 Số hộ trả lời 29 30 59 [...]... Kạn 2 Hộ trả lời Thanh Chăn- Điên Biên 9 % Mờng Phăng-Điện Biên 18.6 100 bảng 53 hoạt động điều tra phỏng vấn trớc khi chuyển giao khcn Có điều tra Không điều tra Tổng số Hộ Tổng số hộ trả lời % Hộ % Hộ % 71 69.6% 31 30.4% 102 100 - - bảng 54 số hộ biết có điều tra, phỏng vấn trớc khi tổ chức chuyển giao KHCN Cán bộ điều tra, phỏng vấn trớc khi tổ chức Địa chỉ Tổng số Có Không Có Số hộ trả lời 9... bảng 44 số hộ tham gia chuyển giao KHCN chia theo địa bàn điều tra Địa chỉ Mờng Phăng - Điên Biên Thanh Chăn- Điên Biên Khang Ninh- Bắc Kạn Vũ Loan - Bắc Kạn Bông Krang- Đăk Lắk EaDuong- Đắk Lắk Hiếu Tử - Trà Vinh Long Hiệp- Trà Vinh Tổng cộng Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả... Đắk Lắk EaDuong- Đắk Lắk Hiếu Tử- TràVinh Long Hiệp- TràVinh Tổng số - - bảng 55 số hộ biết có tiến hành điều tra, phỏng vấn trớc khi chuyển giao KHCN Cán bộ điều tra, phỏng vấn trớc khi tổ chức Thành phần dân tộc Tổng số Có Không Có Số hộ trả lời 16 3 19 % 84.20 15.80 100 Số hộ trả lời 9 2 11 % 81.80 18.20 100 Số hộ trả lời 4 3 7 % 57.10 42.90 100 Số hộ trả lời 8 4 12 % 66.70 33.30 100 Số hộ... Bắc Kạn Vũ Loan- Bắc Kạn Bông Krang- Đắk Lắk EaDuong- Đắk Lắk Hiếu Tử- TràVinh Long Hiệp- Trà Vinh Tổng số - - bảng 50 hộ biết Lý do đợc tham gia chuyển giao KHCN theo dân tộc Lý do đợc tham gia chuyển giao kỹ thuật Thành phần dân tộc Có Không Không biết Số hộ trả lời 4 0 0 % 100 0 0 Số hộ trả lời 2 0 0 % 100 0 0 Số hộ trả lời 5 2 0 % 71.40 28.60 0 Số hộ trả lời 1 0 0 % 100 0 0 Số hộ trả... 6.20 65 100 Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Những nội dung khác 0 0 1 16.70 3 50 0 0 0 0 1 16.70 6 100 Không biết 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 4 40 10 100 bảng 42 Số hộ tham gia chuyển giao khoa học công nghệ theo thành phần dân tộc Gia đình có tham gia chuyển giao không Thành phần dân tộc Có Không Số hộ trả lời % Số hộ trả lời... biết Mờng Phăng -Điên Biên 11 0 0 Thanh Chăn - Điên Biên 11 0 0 Khang Ninh- Bắc Kạn 9 8 7 Vũ Loan- Bắc Kạn 12 12 12 Bông Krang - Đắk Lắk 8 3 4 EaDuong- Đắk Lắk 11 0 0 Hiếu Tử- TràVinh 11 0 0 Long Hiệp - Trà Vinh 11 0 0 84 23 23 Tổng cộng bảng 38 Số hộ biết tên chơng trình, dự án chia theo dân tộc Số hộ biết tên chơng trình, dự án Thành phần dân tộc Có Biết không rõ Không biết Số. .. 5 2 6 % 7.70 33.30 60 Số hộ trả lời 4 1 3 % 6.20 16.70 30 Số hộ trả lời 11 0 0 % 16.90 0 0 Số hộ trả lời 10 0 0 % 15.40 0 0 Số hộ trả lời 8 1 0 % 12.30 16.70 0 Số hộ trả lời 65 6 10 % 100 100 100 - - bảng 41 Số hộ biết Nội dung của chuyển giao khoa học công nghệ chia theo dân tộc Nội dung chính của chuyển giao Thành phần dân tộc Thái Khmer Dao Ê Đê Mông Tày Tổng số Hớng dẫn kỹ thuật 18 27.70 15 23.10... % Bông Krang - Đắk Lắk 16.7 Hộ Vũ Loan Bắc Kạn 11.8 % Khang Ninh - Bắc Kạn 1 Hộ Thanh Chăn - Điện Biên 10 % Mờng Phăng -Điện Biên Không 100 100 bảng 34 Số hộ biết về chơng trình chuyển giao Khoa học công nghệ Số hộ biết về hoạt động chuyển giao khoa học tại địa phơng Biết Không biết Tổng cộng Hộ Tỷ lệ % Hộ Tỷ lệ % Hộ Tỷ lệ % 98 96 4 4 102 100 - - bảng 35 hộ Gia đình tham gia hoạt động. .. 11 1 0 % 12.6 11.1 0 Số hộ trả lời 12 1 0 % 13.8 11.1 0 Số hộ trả lời 87 9 4 % 100 100 100 Mờng phăng-Điên Biên Thanh Chăn- Điên Biên Khang Ninh- Bắc Kạn Vũ Loan- Bắc Kạn Bông Krang- Đắk Lắk EaDuong- Đắk Lắk Hiếu Tử - Trà Vinh Long Hiệp - Trà Vinh Tổng cộng - - bảng 37 Số hộ biết tên chơng trình, dự án chuyển giao chia theo địa bàn Số hộ biết tên chơng trình Địa chỉ Biết Biết... công nghệ Địa chỉ hộ trả lời phỏng vấn Mờng Phăng-Điên Biên Thanh Chăn- Điên Biên Khang Ninh- Bắc Kạn Vũ Loan- Bắc Kạn Bông Krang- Đắk Lắk EaDuong- Đăk Lắk Hiếu Tử- TràVinh Xa Long Hiệp- Trà Vinh Tổng số Số hộ trả lời Biết nội dung chuyển giao Kỹ thuật Những nội Không sản xuất dung khác biết 9 0 0 % 13.80 0 0 Số hộ trả lời 11 0 0 % 16.90 0 0 Số hộ trả lời 7 2 1 % 10.80 33.30 10 Số . ban dân tộc *** Tổng hợp số liệu điều tra dự án: điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - x hội vùng. động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, với các nội dung chính nh sau: Mục tiêu: Thông qua điều tra, đánh. và miền núi. Nội dung: Thu thập thông tin tổng quan các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi Tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi số liệu điều tra dự án, Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi số liệu điều tra dự án, Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi số liệu điều tra dự án

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn