nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư.DOC

15 4,062 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2012, 14:32

nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư Lời giới thiệu Việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực l-ợng sản xuất ở những nớc t bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những các tập đoàn t bản độc quyền thu đợc lợi nhuận siêu ngạch cao mà đời sống của những ng-ời lao động tại nghiệp cũng đợc cải thiện hình thành tầng lớp trung lu trong xã hội. Trớc thực tế đó, cộng thêm sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội tập trung quan liêu ở Liên Xô Đông Âu, nhiều ngời nghi ngờ tính đúng đắn của khoa học kinh tế chính trị Mác- Lênin, đặc biệt là học thuyết giá trị thặng d hòn đá tảng trong các học thuyết kinh tế của Mác. Những ngời phản bác học thuyết giá trị thặng d tấn công vào hòn đá tảng này bằng nhiều luận điểm khác nhau. Phê phán những luận điểm đó, chúng ta tập trung vào việc nghiên cứu máy móc lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng d để giải thích quan niệm trên.1I. Máy móc lao động1) Máy móc đối với nền sản xuất t bản chủ nghĩa: Trên cơ sở kỹ thuật thủ công, phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa không thể đợc xác lập một cách hoàn chỉnh phát triển vững chắc. Do đó trong quá trình phát triển chủ nghĩa t bản đã tạo cho nó một cơ sở kỹ thuật tơng ứng là máy móc, đa chủ nghĩa t bản từ giai đoạn công trờng thủ công lên giai đoạn công nghiệp cơ khí. Máy móc xuất hiện vào thế kỷ 17 ngày càng đợc hoàn thiện. ở thời kỳ cách mạng công nghiệp, thông thờng các máy móc đều gồm ba bộ phận cơ bản. Máy móc không ngừng đợc cải tiến, phát triển, hình thức hoàn thiện nhất của nó hiện nay là máy tự động ngời máy. Trong lịch sử phát triển của chủ nghĩa t bản lúc đầu máy móc đợc sử dụng từng chiếc trong từng xí nghiệp. Về sau nhờ chế tạo ra máy phát lực mạnh nên chỉ một máy động lực cũng có thể làm cho nhiều máy công tác hoạt động. Nhiều máy công tác hoạt động do máy lực trung tâm thông qua một hệ thống chuyển lực thống nhất, gọi là hệ thống máy móc. Hệ thống máy móc có thể là sự hiệp tức giản đơn của nhiều máy công tác cùng loại hoặc là sự hiệp tác của nhiều máy công tác khác nhau nhng liên kết với nhau. Sự phát triển của máy móc thành hệ thống máy móc đề ra công xởng. Công x-ởng là xí nghiệp đại công nghiệp sử dụng cả một hệ thống máy móc để sản xuất . Máy móc đợc sử dụng phổ biến trong xã hội thông qua cuộc cách mạng công nghiệp. Về thực chất, đó là cuộc cách mạng kỹ thuật thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Kỹ thuật cho phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa, bảo đảm sự toàn thắng của chủ nghĩa t bản với chế độ phong kiến, xác lập sự thống trị tuyệt đối của quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa trên toàn xã hội. Phải chăng máy móc tạo ra giá trị thặng d?. C.Mác đã chỉ ra rằng. giá trị của hàng hoá trong nền kinh tế t bản chủ nghĩa bao gồm giá trị của những t liệu sản 2xuất đã đợc tiêu dùng chuyển sang sản phẩm mới c lợng giá trị mới do lao động sống thêm vào trong đó để bù lại t bản khả biến đã đợc dùng để mua sức lao động (ngang với giá trị sức lao động m là giá trị thặng d dôi ra ngoài giá trị sức lao động). Nh vậy, nguồn gốc của giá trị thặng d chỉ là lao động sống. Những ngời phản bác học thuyết giá trị thặng d cho rằng điều đó chỉ đúng trong thời C.Mác còn sống khi lao động thủ công chiếm u thế, còn ngày nay trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ, máy móc là nguồn gốc chủ yếu của giá trị thặng d Sở dĩ có nhận thức sai lầm ấy là do cha phân biệt đợc vai trò của máy móc với t cách là nhân tố của quá trình lao động vai trò của máy móc với t cách là nhân tố của quá trình làm tăng gía trị. Hàng hoá là một vật phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con ngời đi vào quá trình tiêu dùng thông qua mua- bán. Vì vậy, không phải bất cứ một vật phẩm nào cũng là hàng hoá. Hàng hoá có hai thuộc tính là giá trị sử dụng giá trị trao đổi.a. Giá trị sử dụng của hàng hoá: là công dụng của vật phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con ngời (nh gạo để ăn, vải để mặc, xe đạp để đi). Giá trị sử dụng của hàng hoá do thuộc tính tự nhiên của hàng hoá quy định. Vì vậy, nó là một phạm trù vĩnh viễn. Giá trị sử dụng của hàng hoá có đặc điểm là giá trị sử dụng không phải cho con ngời sản xuất trực tiếp mà là cho ngời khác, cho xã hội. Giá trị sử dụng đến tay ngời khác, ngời tiêu dùng phải thông qua mua bán. Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi.b. Giá trị hàng hoá: muốn hiểu giá trị ta phải đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi biểu hiện là quan hệ tỷ lệ về số lợng trao đổi lẫn nhau giữa các giá trị sử dụng khác nhau. Hai hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau có thể trao đổi đợc với nhau theo một tỷ lệ nhất định vì chúng đều là sản phẩm của lao động, có cơ sở chung là sự hao phí sức lao động của con ngời. Lao động xã hội của ngời sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá là giá trị của hàng hoá. Nh vậy, giá trị là cơ sở của giá trị trao đổi, còn giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị.3 Giá trị của hàng hoá biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những ngời sản xuất hàng hoá là một phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong kinh tế hàng hoá. Lợng giá trị của hàng hoá đợc xác định nh thế nào? Nếu giá trị hàng hoá là lao động xã hội kết tinh trong hàng hoá thì lợng giá trị của hàng hoá là số lợng lao động xã hội hao phí để sản xuất hàng hoá (gồm lao động sống lao động vật hoá thể hiện ở t liệu sản xuất) lao động sản xuất hàng hoá có tính hai mặt : lao động cụ thể là lao động có ích dới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có một mục đích riêng, phơng pháp hoạt động riêng, công cụ lao động riêng, đối tợng lao động kết quả lao động riêng. Thí dụ: lao động của ngời thợ xây, thợ mộc, thợ may là những lao động cụ thể. Kết quả của lao động cụ thể là tạo ra một công dụng nhất định, tức là tạo ra giá trị sử dụng của hàng hoá. Lao động trừu tợng: là lao động xã hội của ngời sản xuất hàng hoá không kể đến hình thức cụ thể của nó. Các loại lao động cụ thể có điểm chung giống nhau là sự tiêu hao cơ bắp, thần kinh sau một quá trình lao động. Đó chính là lao động trừu t-ợng, nó tạo ra giá trị của hàng hoá. Tất nhiên, không phải có hai thứ lao động kết tinh trong hàng hoá mà chỉ là lao động của ngời sản xuất hàng hoá có tính chất hai mặt mà thôi. Trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn, tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá là sự biểu hiện của mâu thuẫn giữa lao động t nhân lao động xã hội của những ngời sản xuất hàng hoá. Đó chính là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn. Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn còn biểu hiện ở lao động cụ thể với lao động trừu tợng, ở giá trị sử dụng với giá trị hàng hoá. Bất cứ quá trình lao động nào cũng là sự kết hợp ba nhân tố chủ yếu: lao động có mục đích của con ngời, đối tợng lao động, t liệu lao động (quan trọng hơn cả là công cụ lao động, nhất là công cụ cơ khí hay máy móc). Sử dụng máy móc càng 4hiện đại thì sức sản xuất của lao động càng cao, càng làm ra nhiều giá trị sử dụng (nhiều của cải) trong một đơn vị thời gian. Nhng khi xét quá trình tạo ra làm tăng giá trị thì những hàng hoá tham gia vào đây không còn đợc xét với t cách là những nhân tố vật thế nữa, mà chỉ đợc coi là những lợng lao động đã vật hoá nhất định. máy móc (kể cả rôbớt) quan trọng đến múc nào cũng không thể tự nó chuyển giá trị vào sản phẩm chứ đừng nói đến việc tạo thêm giá trị. Chính lao động sống đã cải tử hoàn sinh cho các t liệu sản xuất, trong đó có mày móc, chuyển giá trị của chúng sang sản phẩm mới theo mức độ đã tiêu dùng trong quá trình lao động sản xuất. Nhng một t liệu sản xuất không bao giờ chuyển vào sản phẩm một giá trị nhiều hơn giá trị mà nó đã bị tiêu hao trong quá trình sản xuất. C.Mác ví máy móc, thiết bị trong quá trình làm tăng giá trị giống nh bình cổ cong trong quá trình hoá học. Không có bình cổ cong thì không thể diễn ra các phản ứng hoá học, nhng bản thân bình cổ cong chỉ là điều kiện cho phản ứng hoá học diễn ra, chứ không trực tiếp tham gia vào phản ứng ấy. Cũng nh vậy, thiết bị, máy móc chỉ tạo đIều kiện cho việc làm tăng giá trị hàng hoá chứ bản thân nó không trực tiếp tham gia vào việc tăng giá trị. ở đây, một vấn đế đợc đặt ra là, tại sao thông thờng những ngời sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến lại thu đợc lợi nhuận siêu ngạch? Đó là do công nghệ tiên tiến làm tăng sức sản xuất của lao động, hạ giá trị cá biệt của hàng hoá xuống thấp hơn giá trị thị trờng (giá trị xã hội), nhng trên thị trờng, thông qua cạnh tranh lại bán theo giá trị thị trờng, nên thu đợc lợi nhuận siêu ngạch. Xí nghiệp A có trình độ kỹ thuật cao nhất có khối lợng sản phẩm lớn nhất trong ngành, có gía trị cá biệt của sản phẩm thấp hơn giá trị thị trờng, nên thu đợc lợi nhuận siêu ngạch. Nh vậy, việc thu lợi nhuận siêu ngạch diễn ra qua cạnh tranh giữa những ngời sản xuất hàng hoá trên thị trờng chứ không phải trong sản xuất. Cơ chế thị trờng khắc nghiệt dựa trên nguyên tắc mạnh đợc yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Kẻ thắng nhận đợc phần thởng là lợi nhuận siêu ngạch, kẻ thua bị trừng phạt, không 5thu lại đủ số lao động (sống quá khứ) đã hao phí. Nhng giá trị của phần thởng (+28) vừa đúng bằng khoản cúp phạt nghĩa là không vợt ra ngoài tổng số gía trị gía trị thặng d đã đợc tạp ra trong lĩnh vực sản xuất. Nếu thiếu sức trừu tợng hóa, chỉ quan sát các biểu hiện bên ngoài không đi sâu vào bản chất của hiện tợng thì dễ lẫn lộn việc phân phối giá trị thặng d với việc sản xuất ra giá trị thặng d. Từ đó tất yếu sẽ hiểu lầm rằng, máy móc là nguồn gốc sinh ra giá trị siêu ngạch, mà không thấy rằng máy móc chỉ là đIều kiện để thu đợc lợi nhuận siêu ngạch thông qua cạnh tranh. Thực chất vấn đề sẽ sáng tỏ hơn khi chỉ những xí nghiệp đi trớc trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến mới thu đợc lợi nhuận siêu ngạch. Khi công nghệ đó trở thành phổ biến, các đối thủ cạnh tranh đã đuổi kịp trình độ tiên tiến thì giá trị thị trờng sẽ hạ xuống, hàng hoá rẻ đi, những ngời tiêu dùng đợc hởng lợi không có ngời sản xuất nào thu đợc lợi nhuận siêu ngạch nữa. Nhng động cơ kiếm lợi nhuận siêu ngạch lại kích thích việc ứng dụng công nghệ mới một hiệp mới của cuộc cạnh tranh lại tiếp diễn. Nhờ đó, kỹ thuật tiến bộ không ngừng. Mặt khác, cạnh tranh dới tác động của tiến bộ kỹ thuật tất yếu dẫn đén phân hoá giàu nghèo. Muốn thu hẹp khoảng cách giàu nghèo nhà nớc phải thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo, điều tiết thu nhập của dân c hỗ trợ những ngời nghèo. Cũng cần lu ý rằng máy móc là phơng tiện giảm nhẹ nỗi cực nhọc của ngời lao động, tiết kiệm lao động sống nhng không phải bao giờ máy móc cũng là đIều kiện để thu đợc nhiều lợi nhuận hơn là sử dụng lao động thủ công. Khi nói về giới hạn sử dụng máy móc trong chủ nghĩa t bản, C.Mác đã chỉ ra rằng nhà t bản không trả cho lao động đã sử dụng, mà chỉ trả cho giá trị sức lao động đã sử dụng. Cho nên, việc sử dụng máy móc bị giới hạn bởi số chênh lệch giữa giá trị của chiếc mày giá trị của sức lao động bị máy đó thay thế. Do đó, tiền công thấp sẽ ngăn cản việc sử dụng máy móc, bởi vì lợi nhuận bắt nguồn không phải từ việc giảm bớt lao động đợc trả công. C.Mác đã dẫn ra sự kiện ngời Mỹ chế tạo ra 6máy đập đá, nhng ngời Anh không sử dụng máy móc đó vì sử dụng kẻ khốn khó làm công việc ấy sẽ thu đợc nhiều lợi nhuận hơn. Việc nhận thức máy móc chỉ chuyển giá trị sang sản phẩm mới theo mức độ khấu hao chứ không làm tăng giá trị, không những giúp hiểu đúng nguồn gốc của giá trị thặng d mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý kinh tế. Trong tầm vĩ mô phải tìm mọi cách khấu hao máy móc càng nhanh càng tốt, nhằm tránh hao mòn vô hình hao mòn hữu hình do bảo quản kém hoặc sử dụng không hợp lý. Trên tầm vĩ mô, nhà nớc cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp khấu hao nhanh nh một số nớc t bản chủ nghĩa phát triển đã làm2) Lao động với nền sản xuất t bản chủ nghĩa: Sức lao động là tổng hợp thể lực trí lực của con ngời dùng để sản xuất ra của cải vật chất. Trong bất cứ chế độ xã hội nào, sức lao động cũng là điều kiện cơ bản của sản xuất. Nhng sức lao động chỉ biến thành hàng hoá trong những điều kiện lịch sử nhất định. Một là, ngời lao động phải là ngời có tự do về thân thể, do đó đợc tự do sử dụng sức lao động của mình, kể cả tự do bán sức lao động của mình cho ngời khác. Hai là, ngời lao động hoàn toàn mất hết mọi t liệu sản xuất, chỉ còn lại sức lao động là tài sản duy nhất. Để khỏi chết đói, họ không có con đờng nào khác là phải mang bán thứ tài sản duy nhất đó. Hai điều kiện đó vạch ra khả năng tính tất yếu của sự chyển biến sức lao động thành hàng hoá. Hàng hoá sức lao động ra đời đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của xã hội- giai đoạn mà sản xuất hàng hoá phát triển cao nhất chiếm địa vị thống trị trong nền kinh tế, đó là sản xuất t bản chủ nghĩa. Do đó, hàng hoá sức lao động là một phạm trù lịch sử đặc thù của phơng thức sản xuất tbản chủ nghĩa, nó sinh ra mất đi cùng với phơng thức sản xuất đó. Cũng nh mọi hàng hoá khác, hàng hoá sức lao động có hai thuộc tính: giá trị giá trị sử dụng.a. Giá trị của hàng hoá sức lao động: là thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động. Nói cách khác cụ thể thì giá trị của hàng hoá sức 7lao động bằng giá trị những t liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống ngời công nhân gia đình họ, những chi phí để đào tạo ngời công nhân có một trình độ chuyên môn nhất định phù hợp với yêu cầu của sản xuất t bản chủ nghĩa. Giá trị sức lao động còn có tính lịch sử xã hội, do đó tuỳ theo điều kiện cụ thể từng n-ớc từng thời kỳ mà giá trị sức lao động có thể cao hay thấp khác nhau.b. Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động: là ở chỗ nó thoả mãn nhu cầu nào đó cuat ngời mua. Nhng khác với hàng hoá thông thờng khác, hàng hoá sức lao động có một giá trị sử dụng đặc biệt là khi đem tiêu dùng thì nó tạo ra một giá trị lớn hơn giá trị bản thân nó. Phần giá trị lớn hơn đó chính là giá trị thặng d mà nhà t bản chiếm đoạt. Quá trình tiêu dùng sức lao độngquá trình lao động diễn ra trong lĩnh vực sản xuất. Chính trong lĩnh vực này, đồng thời với việc tạo ra những giá trị sử dụng thì giá trị giá trị thặng d cũng đợc tạo ra.3) Phải chăng C.Mác quy công trực tiếp tạo ra giá trị cho lao động thể lực. Có ngời cho rằng C.Mác các nhà khoa học tiền bối cùng thời với C.Mác trong thời đại máy hơi nớc, máy dệt. . . đều quan niệm của cải đợc lao động sáng tạo ra là của cải dạng vật thế. Từ đó quy công trực tiếp tạo ra gía trị cho lao động thực thể chính C.Mác đã nhấn mạnh của cải vật thể lao động thực thể đồng thời đã có nêu luận điểm về của cải tinh thần lao động khoa học. Sự kế tục, sáng tạo phải nối tiếp những gợi ý. Luận điểm trên hoàn toàn sai lầm, do không nắm đợc phơng pháp trình bày của C.Mác. Khi nói giá trị hàng hoá đợc đo bắng thời gian lao động trung bình cần thiết hay thời gian lao động xã hội cần thiết. Tức là thời gian đòi hỏi để sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó trong những đIều kiện sản xuất bình thờng của xã hội với một trình độ thành thạo trung bình một cờng độ lao động trung bình trong xã hội đó. C.Mác đồng thời cũng đề cập đến lao động phức tạp coi lao động phức tạp là bội số của lao động giản đơn. Nói đúng hơn là lao động giản đơn nhân bội lên , thành thử một lao động phức tạp nhỏ hơn thì tơng đơng với một lợng lao động giản đơn lớn hơn.8 Nhng do áp dụng phơng pháp trừu tợng hoá khoa học, C.Mác đã giả định từ nay về sau, để cho sự trình bày đợc đơn giản, chúng tôi sẽ trực tiếp coi mọi loại sức lao động nh là một sức lao động giản đơn. Điều đó, sẽ tránh cho chúng ta khỏi phải quy lao động phức tạp ra lao động giản đơn trong từng trờng hợp một. Những ai vô tình hay hứu ý mà quên mất giả định trên sẽ cho rằng C.Mác chỉ quy công tạo ra giá trị cho lao động đơn giản cho lao động thể lực II. Nội dung gía trị thặng d1) Lao động thặng d: Mác nói: Nếu không có một năng suất nào đó của lao động thì sẽ không có một thời gian rỗi nh thế cho ngơì lao động, nếu không có một thời gian rỗi nh thế thì cũng không có lao động thặng d. do đó cũng không có nhà t bản, lại càng không có chủ nô. Nói tóm lại là không có giai cấp đại sở hữu. Chỉ khi nào nhờ lao động của mình mà con ngời thoát đợc cái trạng thái súc vật lúc ban đầu của mình, do đó chỉ khi nào bản thân lao động của con ngời đã đợc xã hội hoá đến một mức nào đó thì khi đó mới xuất hiện những mối quan hệ trong đó lao động thặng d của ngời này trở thành điều kiện sinh tồn của ngời khác. Vậy lao động phải có một mức độ năng suất nào đó, trớc khi nó có thể bị kéo dài ra quá thời gian tất yếu cần cho ngời sản xuất để nuôi sống mình. Nhng dù mức độ của năng suất cao thấp thế nào chăng nữa, năng suất đó cũng không bao giờ lại là nguyên nhân sinh ra giá trị thặng d cả. Nguyên nhân đó bao giờ cũng là lao động thặng d, vô luận phơng thức bóp nặn lao động thặng d là nh thế nào chăng nữa.1) Giá trị thặng d: Nếu việc coi giá trị chỉ là thời gian lao động đã cô đọng lại, chỉ là lao động đã vật hoá là rất quan trọng để nhận thức đợc giá trị nói chung thì việc coi giá trị thặng d chỉ là thời gian lao động thặng d đã cô đọng lại. Chỉ là lao động thặng d đã vật hoá, cũng quan trọng nh để nhận thức giá trị thặng d.9 giá trị của t bản khả biến bằng giá trị sức lao động mà t bản đã mua, vì giá trị sức lao động ấy lại quyết định phần cần thiết của ngày lao động. Còn giá trị thặng d thì lại do phần thặng ra trong ngày lao động quyết định cho nên giá trị thặng d so với t bản khả biến cũng bằng lao động thặng d so với lao động cần thiết hay tỷ suất giá trị thặng d. m lao động thặng d v lao động cần thiết Cả hai vế của tỷ số này biểu thị cùng một tỷ lệ dới những hình thái khác nhau, trong một trờng hợp thì dới hình thái lao động đã vật hoá, trong trờng hợp khác thì dới hình thái lao động đang vận động. Bây giờ nếu chúng ta so sánh quá trình tạo ra giá trị với quá trình làm tăng giá trị thì chúng ta sẽ thấy rằng quá trình làm tăng giá trị chẳng qua cũng chỉ là quá trình tạo ra giá trị đợc keó dài quá một điểm nào đó. Nếu quá trình tạo ra giá trị chỉ kéo dài đến cái đIểm mà ở đó giá trị sức lao động do t bản trả đợc hoàn lại bằng một vật ngang giá mới thì đó là quá trình giản đơn tạo ra giá trị mà thôi. Còn nếu nh quá trình tạo ra giá trị vân đợc tiếp diễn quá điểm đó thì nó trở thành một quá trình làm tăng giá trị. Với t cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động quá trình tạo ra giá trị thì quá trình sản xuất là một quá trình sản xuất hàng hoá. Với t cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động quá trình làm tăng giá trị thì quá trình sản xuất là một quá trình sản xuất t bản chủ nghĩa, là hình thái t bản chủ nghĩa của nền sản xuất hàng hoá.II. Quá trình sản xuất giá trị thặng d: có rất nhiều biện pháp hình thức để sản xuất giá trị thặng d. C.Mác khái quát thành hai phơng pháp chủ yếu là phơng pháp sản xuất giá trị thặng d tuyệt đối và phơng pháp sản xuất giá trị thặng d tơng đối.10[...]... nó. Phần giá trị lớn hơn đó chính là giá trị thặng d mà nhà t bản chiếm đoạt. Quá trình tiêu dùng sức lao động quá trình lao động diễn ra trong lĩnh vực sản xuất. Chính trong lĩnh vực này, đồng thời với việc tạo ra những giá trị sử dụng thì giá trị giá trị thặng d cũng đợc tạo ra.3) Phải chăng C.Mác quy công trực tiếp tạo ra giá trị cho lao động thể lực. Có ngời cho rằng C.Mác các nhà... giá trị nói chung thì việc coi giá trị thặng d chỉ là thời gian lao động thặng d đà cô đọng lại. Chỉ là lao động thặng d đà vật hoá, cũng quan trọng nh để nhận thức giá trị thặng d.9 I. Máy móc lao động 1) Máy móc đối với nền sản xuất t bản chủ nghĩa: Trên cơ sở kỹ thuật thủ công, phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa không thể đợc xác lập một cách hoàn chỉnh phát triển vững chắc. Do đó trong. .. mà sản xuất hàng hoá phát triển cao nhất chiếm địa vị thống trị trong nền kinh tế, đó là sản xuất t bản chủ nghĩa. Do đó, hàng hoá sức lao động là một phạm trù lịch sử đặc thù của phơng thức sản xuất tbản chủ nghĩa, nó sinh ra mất đi cùng với phơng thức sản xuất đó. Cũng nh mọi hàng hoá khác, hàng hoá sức lao động có hai thuộc tính: giá trị giá trị sử dụng.a. Giá trị của hàng hoá sức lao. .. lao động: là thời gian lao động xà hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động. Nói cách khác cụ thể thì giá trị của hàng hoá sức 7 những sản phẩm quyết định giá trị của sức lao động đó. Nghĩa là, những ngành công nghiệp cung cấp hoặc những hàng hoá cần thiết cho đời sống của công nhân, hoặc những t liệu để sản xuất ra hàng hoá đó. Việc tăng năng suất lao động, trong khi làm cho giá. .. cao độ về lao động thặng d. Nhng vấn đề là phải thu đợc giá trị trao đổi dới hình tháI riêng biệt của nó bằng cách sản xuất ra vàng bạc.15 lao động bằng giá trị những t liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống ngời công nhân và gia đình họ, những chi phí để đào tạo ngời công nhân có một trình độ chuyên môn nhất định phù hợp với yêu cầu của sản xuất t bản chủ nghĩa. Giá trị sức lao động còn... cho rằng C.Mác chỉ quy công tạo ra giá trị cho lao động đơn giản cho lao động thể lực II. Nội dung gía trị thặng d1) Lao động thặng d: Mác nói: Nếu không có một năng suất nào đó của lao động thì sẽ không có một thời gian rỗi nh thế cho ngơì lao động, nếu không có một thời gian rỗi nh thế thì cũng không có lao động thặng d. do đó cũng không có nhà t bản, lại càng không có chủ nô. Nói tóm... cần cho ngời sản xuất để nuôi sống mình. Nhng dù mức độ của năng suất cao thấp thế nào chăng nữa, năng suất đó cũng không bao giờ lại là nguyên nhân sinh ra giá trị thặng d cả. Nguyên nhân đó bao giờ cũng là lao động thặng d, vô luận phơng thức bóp nặn lao động thặng d là nh thế nào chăng nữa.1) Giá trị thặng d: Nếu việc coi giá trị chỉ là thời gian lao động đà cô đọng lại, chỉ là lao động đà vật... phơng pháp trình bày của C.Mác. Khi nói giá trị hàng hoá đợc đo bắng thời gian lao động trung bình cần thiết hay thời gian lao động xà hội cần thiết. Tức là thời gian đòi hỏi để sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó trong những đIều kiện sản xuất bình thờng của xà hội với một trình độ thành thạo trung bình một cờng độ lao động trung bình trong xà hội đó. C.Mác ®ång thêi cịng ®Ị cËp ®Õn lao ®éng... lao động sử dụng máy móc, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Kỹ thuật cho phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa, bảo đảm sự toàn thắng của chủ nghĩa t bản với chế độ phong kiến, xác lập sự thống trị tuyệt đối của quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa trên toàn xà hội. Phải chăng máy móc tạo ra giá trị thặng d?. C.Mác đà chỉ ra rằng. giá trị của hàng hoá trong nỊn kinh tÕ t b¶n chđ nghÜa bao gåm giá trị. .. ®éng phøc t¹p coi lao động phức tạp là bội số của lao động giản đơn. Nói đúng hơn là lao động giản đơn nhân bội lên , thành thử một lao động phức tạp nhỏ hơn thì tơng đơng với một lợng lao động giản đơn lớn hơn.8 máy đập đá, nhng ngời Anh không sử dụng máy móc đó vì sử dụng kẻ khốn khó làm công việc ấy sẽ thu đợc nhiều lợi nhuận hơn. Việc nhận thức máy móc chỉ chuyển giá trị sang sản phẩm mới theo . máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng d để giải thích quan niệm trên.1I. Máy móc và lao động1 ) Máy móc đối với nền sản xuất t bản. ra giá trị thì quá trình sản xuất là một quá trình sản xuất hàng hoá. Với t cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động và quá trình làm tăng giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư.DOC, nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư.DOC, nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư.DOC, Máy móc và lao động, Nội dung gía trị thặng d, Quá trình sản xuất giá trị thặng d: