Bài tập kinh tế chính trị

29 3,995 12
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2014, 00:20

Bài tập kinh tế chính trị   !"#$%&'() (*+ ,-'&#$($*./'0*#$(1* 23 *+45(*65(27(8 1+ 6(*65(2+9(8+ ( *+:'&#$.;*.&<:'0*#$=> ?9@A739(*+ 1+:'&#$.(7)(*<:'0*#$; &+ 7B'C#$3*$A1/$'.$%())+))) (*+.2(D3/(D/2(D(E))+)))(*+ ,F.' 1;11G'0*#$( +))))))(*/C61%(6(7))H+ (7))+)))(*+ E%))($23' !7+9))I/#$ /J 111(79)+)))(*+:'K(*6'0* (79)(*3$LME))H+ ,F.''0*I/#$/;0*%+ (7(*<N7)O7/O"$P Q45$R7E3ST( I1C0*D1U VW(+7E(*X5$3A'YZ Z>*(7+EQ(*+ [5$R\E3]^S225(2 IK(+97)(*/9+E (*+  ,F.']5$%*0* (*6 $C/ 1*.& 3.($/D_ (`*(*68$?73RQ@3E `*(*6YZ 5?93)"(2"3\ 9 18 R))+)))(*3%1-/ (D(\)+))) (*+a@($2b/(Q)) + ,F.';@( !'$JZ>*31Gc' YZ (7))H+ (R))(*+ "%7))($/D$'.+K(*63 >*( !'$J(9(*3$LME))H+:'K(*6$d.0* ()(*+ ,F.'6Z0*.(*6+4'K(*6;&/C 61%(65(2XEC;@( !'YZ $ 1$> .5(21*2_ (<V5(27)))(*+ \ 1K*+))))))(*3%\))+)))(*1-/$'.$%/ 137))+)))(*1-/.2(D3$LM7))H+ ,F.'a@( ! (*6=$@1*2H@ ( !'YZ ;&3ST( I;&3$L5(2( 79)H+ (7)H 4.($/D3$LME))H+a*% 1;eZ.(*6(2 )+C61%(6K(*6D*.& ' 7 K(*6;&+4 152$'YZ 1G I '+ ($L5Q))H< I''YZ .D@+ R%Q))($2+>8.($/D()3 *%$dF>*'$J(E)(*3$LM7))H+ @( !/c'YZ .*.& .(* 6$  6(*659)H3ST( I/f].2_ 4 152$'YZ 1G I'_ (V5?+)))7+7))(*<$LME)9H<g I'1%(6' YZ .D@+ )4.($/D3*(*6YZ (Q+a*%3Z5 5(*6'/#$S2Zh2'U ].iI J7(8+C61%(6(*6*.&  36Z.(*6;&_jh I'1%(6'Y Z _ ($L5?))H(2E))H< I'1%(6'YZ  I @+ , JZf *8:kjMQ/:kjjMQ j%*iI J7(82'STlI J7(8  /.:kjM7/*:kjjM" (b.$mM"X7))ME))H 1C/T 111I/' E (R)(*3 1;1()(*3$LM7))H+V6 1 5$ !)))I/'+a*;'Zn;W$J35 (*6@D0* 1%5(27(8+a@( ! 'o5(2 IK+ c'YZ *.& D0* 1% /Jc'YZ 1C0*+4 15$ ! 1*2'YZ 2>_ ($L5(29))H3&$2>(E)+)))(*+ 7 J;*K(*61'p'+a*%ST( IZ*q*5 (27(83'/#$S2Zh5")H3A'K(*6Z 6 (*65/ U0*'.@(r3s8F5E9H+ ,F.tST( Ill*.& _ (R73"H E 1K J"))+)))(*3MQ3$Lu))H+ ,-*1*25$T;D'I3 1% !1 'YZ  1'_ (*95$+ Q&K3 1;Z*K J9)D(*3 T;D>]I0* 1(R+,F.tct(W31 G$d5$7379D(*'YZ 1 1/C61% (6(E))H+ (9H 9 1K J())+)))(*3MQ3$LM))H39)H'Y Z  ! 1'+,F.'( !'5Z  1'5(21* Q 23C61%(65E))H+ (57)+)))(* " 1K J(+))))))(*3/(Q+a@($2( 7+))) +a*% 15(2+)))))(*3>]I0* 1 5(2(R+ ,-8K(*6*.& 3ST( I0*$d ;*.&+ ($7)) + \ 1K J9))+)))(*+%1-/ U7))+))) (*3$'.$%31())+)))(*+:'0*.2(D32(D//(D nE(8'K(*6+ ,F.'&@ 1@3 1( 63 1113 1; 1+ ( &@ 1@(E))+)))(*<&@ 1( 6(7))+)))(* &@ 111(Q9)+)))(*<&@ 1;1(9)+)))(*+ 16 1K J("D(*3%'.2/(D( 37D(*32(D3D(7))+)))(*3ST( I"))+)))(*+:' $'.$%/1E(8' U/C+* *$A0*b()/795$+ ,F.t&@ST;**5$+ (73\7D(*+ RV6d$'.%'"))+)))(*3Zlt*$A]C9 5$+4 B*Q5$>6'0*'$'.$J IlF$79 H+ 9 ,F.'l&Z*$A/C0*d$'.%+ ()+)))(*+ 7) 1K J(E39D(*3% 1@(739D (*3 1;1(7))+)))(*+ 1@*$A1C 7395$3.22/(D7'$*(83 1;1B*.5$ )(8+ ,F.'@6.v0* 1+ ()395$+ 7:r'0* U3C(E))+)))(*+n3 $'.$%31())+)))(*3>rZn1C0*b(9 5$/)5$+(8/T.2(D32(D3/(D())+)))(*3 A/TK(*6(9)+)))(*+Vd'$*.22/(D(8/ ST27(8+ ,F.t*+*.v0* 1@ 1+*.v0* 1( 6+ +*.v1C0*16 1K J+ (5$<7739.<"'+ 77 1K J(9))+)))(*+>]I0* 1(R+  111*$AZ8;w(5$3 1;1B*. 5$7/A3$d/A>*))+)))(*'YZ +,F.';@ ( !'YZ /c'YZ 5$+ (VM37D(*<$LM7+Q))H 7E 1K J0*;/lx())c(*30*;/lxx(Q739c (*+/$L0*7;/l *(Q/7))H+y;/lx3\)H' YZ  ! 1'+,F.'( !'YZ $;/lxx8 " 1-/t(W@;w+G>]I0* 1 F6;*.&+ (Q39c(* 7Q 1K J;/lxx(79c(*3p>]I0*  1(Q3@5$@'YZ  1'(73Qc(*/JM9+y ;/lx3 1;1()c(*+:'&#$F6( 9c(*3%'#$0*;/lxx(E9c(*+c' YZ U7;/l *(7))H+ z'ct(WU;/lx31G/D1'YZ   1U..*/JM (Q9H 79C61%(6(7))H/>]I0* 1(\+' '%+)))(*'YZ +{JT;D 111*$A ;w+ ,F.' 1/''%+ (E7+)))(*<Q)+)))(* 7"%@ 1())+)))(*3/J>]I0* 1(Q+|* *3 1F5(2E))+)))(*/>]I5(2(R+ l*.&0*c(!C61%(6;w .5?))H(29)H+ {C*c(!$@$YZhC61%(65(2+ (:$?7)H@9H<Z U0*>]I0* 1 5(2+ 7\ &@ 1D/ 1 ID())I/3/Jc(! \ 1CB(9H3(! ID()I/+ ' 1 ID8$*/1'#$p'1*2 v}/' 1D !(!1CB_ (7/Q)I/+ 7 & 1>6(9))c(*3%7))c(/@/*.+ ,F.'&@0*' 1D/(!K0*'  1/*.3c(!1CB(7H/c(!KST /*.(EH5$+ (9Qc(*/"c(*+ [''S  "#$M)~aj•'#$M)X"M9~aj €P55^($5@( !#$*; *K;($5&'3/C/.(b.=E7 #$ •:'#$(b.M)XE7M7+9~aj &#$/f].2 aUZq&';*.&/Cp'v0*35(*6 5(2($'%*3Z/n$@+:''1D0*%* ;-I'F6=($8YZ 6I'YZ 1C  0*F6`:}('YZ 2>+[T./C* >'+  {j.($3(*6.MQ3(*6 YZ MQ $LM$X/MN(*6YZ PXN(*6.P+))HMNQXQP+))HM ))H 55K($*(*6.{j@A72(b. *(*6YZ M"N"O7MP $LM$X/MN"X7P+))HME))H j/..*.(*6M cYZ 52' YZ o5pN.A}('YZ  I @P P5 6(*6K(;eZ.(*6*3p(3.(* 6ZCST( I5K('$o5v1h  1%(61G'/f].2*(*6. /^5(*6YZ 2'/f].23'($. .=($*&K(l (*62 ^'Zn* >80*4N:j.D@P kb.;eZ./Jc@39K(( !#$5(2)+39 M7) :'MM9~aj+ 7 pK ‚MO/O$NP ‚`&' ` 111N8 .2/(DO*$AP {` 1;1NST( IP V`:'YZ R ME));O));MQ));~aj $LMN$X/P+))HM7))H•$X/M7(ƒ/NP b„$LvDC61%(60* )));MQ));O/O7/•"));ME/•/M7));N~ajP E …MO/O$NP [Y;('•&'M79)); k IX'M79)~aj3%))4•/M79)+))N/u( I 4P $LMN$X/P+))HME))H•$X/ME(ƒ/NP*% 79));M79)3)))O79)+))O79)+))+E•;M7 '(;0*3*7/&@ •…NPM7)O7/O"$+ Q 45$R7E3c(D$X/M7+EQX+7EM+\7NP c(D2o1Gc(D0**(*6YZ X*(*6 . •$O/MN7P 37P3*%$M9+)"NP3/M7+RQNP k$ Il/J5$R\E3;( 8T1 9 ) [...]... thu được 60 – 6 = 54 tỷ $ 1 Cách giải bài tập kinh tế chính trị mác - lênin, chúng ta có các dạng bài sau Bài 1: BÀI SẢN XUẤT HÀNG HÓA a) DẠNG 1 có 3 yếu tố đề bài có thể đưa ra là: + Năng suất lao động + Cường độ lao động 17 + Thời gian lao động - 3 câu hỏi mà bài tập yêu cầu giải đáp: + Tổng sản phẩm (tổng sp) + Giá trị một đơn vị hàng hóa (GT 1 ĐVHH) + Tổng giá trị sản phẩm (Tổng GTSP) Ta bắt đầu... đoan bạn 19 giải 1 bài tập dạng này không quá 10s cho mỗi bài tập CHÚ Ý: một lần nữa nếu không có yếu tố nào ảnh hưởng tới yêu cầu đề bài thì ta bỏ qua luôn không tính chỉ xét những vấn yếu tố liên quan đến vấn đề mà đề bài đang nói Về cường độ lao động Thí dụ một ngày làm việc 8g ,TGLD CT = 2g,TGLD TD = 6g Nếu tăng cường độ lao động lên 50% tức là người công nhân vẫn làm 8g nhưng thực tế họ đã làm 8+4... Thanks 22 0 Thanked 58 Times in 21 Posts Bài tậpn Kinh tế chính trị 1) Nền sản xuất xã hội có ba ngành sản xuất, trong đó tư bản ứng trước của ngành I: 800c+200v; ngành II: 900c+100v; ngành III: 670c+330v Tỷ suất giá trị thặng dư của các ngành bằng nhau và bằng 100%, giữa các ngành diễn ra tự do cạnh tranh Hãy xác định giá cả trong ngành thứ II vượt giá trị bao nhiêu % để chấm dứt việc di chuyển tư... đã cho của đầu bài tới 3 yếu tố trong câu hỏi của đề: + Tổng Sp tỉ lệ thuận với năng suất LĐ, thời gian LĐ, Cường độ LĐ + Tổng gí trị HH tỉ lệ thuận với Cường độ LĐ, thời gian LĐ( năng suất LĐ không ảnh hưởng) + Giá trị một đơn vị HH tỉ lệ nghịch với năng suất LĐ ( cường độ LĐ, thời gian LĐ không ảnh hưởng) Bắt đầu giải bài toán dạng này như sau: - Đọc đề bài xong xác định ngay xem đề bài hỏi về cái... đề bài hỏi về tổng sp hoặc giá trị HH thì rất dơn giản, ta làm như sau: + Ta thấy tổng sp và tổng giá trị HH đều tỉ lệ thuận với các yếu tố trên trừ năng suất LĐ không làm ảnh hưởng tới tổng giá trị hàng hóa Do đó nếu phần đề bài tăn hay giảm bao nhiêu thì cho kết quả tăng hay giảm bấy nhiêu Trường hợp có từ 2 yếu tố ảnh hưởng tới kết quả thì ta nhân 2 yếu tố ảnh hưởng cho nhau sẽ ra đáp án Ví dụ bài. .. Vậy kết quả là tổng sản phẩm tăng 14% Đáp số: tăng 14% * Nếu đề bài hỏi giá trị 1 đv hàng hóa ta giải như sau: Ta biết giá trị 1 đv HH chỉ chịu ảnh hưởng của năng suất lao động nên nếu đề bài có nói tới sự tăng giảm của cường độ LĐ, và thời gian LĐ thì ta không quan tâm mà chỉ quan tâm xem đề bài có cho năng suất LĐ hay không thôi nếu đề bài không cho năng suât LĐ thay đổi thì đáp án luôn là GT 1 đv... $ Bài 24 : Làm giống Bài 23 nhưng đi ngược từ dưới lên , nó cho KV II , rồi bắt tính ngược lên KV I Bài 25 : Do m = 8000 $ mà m = 2v nên v = 4000 $ , do v = 1/8 TB ứng trước nên TBUT = 32000 $Giá trị hàng hóa = c + v + m = 40000 $ Bài 26 : 16 Chú ý : Tỷ suất lợi nhuận = m / ( c+v ) , áp dụng CT ở 2 thời điểm m’ = 100% & m’ = 150 % rồi theo tỷ lệ mà tính ra m , c , v sau đó suy ra tỷ suất lợi nhuận Bài. .. tuyệt đối & tương đối 13 Bài 14 : Tương tự Bài 13 , ta tính đc v = 5tr $ , do m’ = 300% nên m = 3v = 15tr $ Do TB trích ra từ 15 tr này 2.25 tr để tiếp tục đầu tư vào sx cho lần tái sx sau ( hay phục vụ TB ), phần còn lại TB dùng để tiêu dùng (đầu tư chỗ khác , mua quần áo, xe máy v.v ) nên : Tỷ suất tích lũy = 2,25/15 100% = 15 % Bài 15 : Tương tự bài 14 Bài 16 : Tương tư các bài trước ta tính được... giá trị thặng dư tư bản hoá là 2,4 tỷ với c/v=5/1 Ở khu vực I chi phí cho tư bản khả biến là 10 tỷ Giá trị tổng sản phẩm xã hội là 115 tỷ Tỷ suất giá trị thặng dư ở hai khu vực bằng nhau và bằng 200% Xác đinh tỷ suất tích luỹ ở khu vực I biết rằng việc biến giá trị thặng dư thành tư bản ở đây xảy ra với c/v=8/1 7) Khi c/v=7/1, m’=200%, giá trị hàng hoá ở khu vực I là 100 tỷ FRF Ở khu vực này 45% giá trị. .. trước để kinh doanh là 3,5 triệu yên Tư bản cố định là 2,5 triệu yên Tư bản khả biến là 200 000 yên, tư bản cố định hao mòn trung bình trong 12,5 năm, nguyên nhiên vật liệu 2 tháng mua 1 lần Tư bản khả biến quay 1 năm 10 vòng Hãy xác định tốc độ chu chuyển thực tế và tốc độ chu chuyển trung bình của toàn bộ tư bản Bài tập 1 Trong 10 giờ sản xuất được 20 sản phẩm có tổng giá trị là 100 hỏi giá trị tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kinh tế chính trị, Bài tập kinh tế chính trị, Bài tập kinh tế chính trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn