Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 1

386 780 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2014, 16:39

 KHOA HC CÔNG NGH •4œ VIN KHOA HC CÔNG NGH VIT NAM VIN A CHT •&œ BÁO CÁO TNG KT  TÀI C LP CP NHÀ NC NGHIÊN CU U KIN THÀNH TO QUY LUT PHÂN B KHOÁNG SN QUÝ HIM LIÊN QUAN N HOT NG MAGMA KHU VC MIN TRUNG TÂY NGUYÊN Mã s: L-2003/07 PHN I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TIN HÓA HOT NG MAGMA KHU VC MIN TRUNG TÂY NGUYÊN TS. Trn Trng Hoà Hà Ni – 2005  KHOA HC CÔNG NGH •4œ VIN KHOA HC CÔNG NGH VIT NAM VIN A CHT •&œ BÁO CÁO TNG KT  TÀI C LP CP NHÀ NC NGHIÊN CU U KIN THÀNH TO QUY LUT PHÂN B KHOÁNG SN QUÝ HIM LIÊN QUAN N HOT NG MAGMA KHU VC MIN TRUNG TÂY NGUYÊN Mã s: L-2003/07 TS. Trn Trng Hoà Hà Ni – 2005 Báo cáo này c xây dng trên c s kt qu thc hin  tài c lp cp Nhà c, mã s: L-2003/07  KHOA HC CÔNG NGH •4œ VIN KHOA HC CÔNG NGH VIT NAM VIN A CHT •&œ BÁO CÁO TNG KT  TÀI C LP CP NHÀ NC NGHIÊN CU U KIN THÀNH TO QUY LUT PHÂN B KHOÁNG SN QUÝ HIM LIÊN QUAN N HOT NG MAGMA KHU VC MIN TRUNG TÂY NGUYÊN Mã s: L-2003/07 Nhng ngi tham gia Vin a cht – Vin KHCN Vit Nam: TS Trn Trng Hòa - Ch nhim TS Ngô Th Phng TS Trn Tun Anh - Th ký KH TS V Vn Vn PGS TS Nguyn Vit Ý TS Nguyn Hoàng TS Hoàng Hu Thành TS Phan Lu Anh TS Bùi n Niên PGS TSKH Trn Quc Hùng CN Phm Th Dung KS Trn Hng Lam KS Hoàng Vit Hng ThS Trn Vit Anh PGS TS Vn c Chng TS Phm Vn Hùng PGS.TS. inh Vn Toàn Vin a cht Khoáng vt hc (Phân vin Siberi-Vin HLKH Nga): TSKH Borisenko A.C. GS TSKH Izokh A.E. TSKH Smirnov S.Z. Vin KH Vt liu – Vin KHCN Vit Nam TS V Minh Quân Trng i hc KHTN-HQG Hà Ni: GS TSKH Phan Trng Th TS Nguyn Vn Vng TS V Vn Tích TS. Nguyn Ngc Khôi Liên oàn BC min Nam ThS. Mai Kim Vinh ThS. Nguyn Kim Hoàng  vn khoa hc: GS TS Nguyn Trng Yêm GS TS Võ Nng Lc GS TS Tô Linh.  quan ch trì  tài VIN A CHT-VIN KH&CN VN Ch nhim  tài Hà Ni – 2005 i cám n p th cán b khoa hc thc hin  tài xin bày t lòng chân thành cám n: B Khoa hc Công ngh; Lãnh o các ban chc ng Vin KHCNVN, Vin a cht ã to nhng u kin thun li cho vic trin khai  tài; UBND các s KH, TN&MT a phng các nh Qung Nam, Gia Lai, Kon Tum, k Lk, k Nông, Lâm ng, ng Nai, Bình Thun, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình nh, Qung Ngãi; Công ty vàng Bng Miêu (NVM), Công ty vàng á quý Lâm ng, oàn a cht 506 nhiu n v khác ã nhit tình hp tác giúp  trong quá trình trin khai  tài này. Tp th cán b khoa hc thc hin  tài xin trân trng cám n GS Nguyn Trng Yêm, GS Tô Linh, GS Võ ng Lc, các nhà khoa hc trong ngoài Vin a cht ã óng góp nhiu ý kin quý báu. i C LC Trang MU 1 Chng I. NHNG VN  CHUNG 10 I.1. TNG QUAN V TÌNH HÌNH NGHIÊN CU 10 I.1.1. Ngoài nc 10 I.1.2. Trong nc 14 I.2. LA CHN I TNG NGHIÊN CU 20 I.2.1. Các hot ng magma liên quan n vàng gc 21 I.2.2. Hot ng magma liên quan n s hình thành á quý 24 I.2.3. Hot ng magma có trin vng là ngun cung cp kim cng 24 I.2.4. Các t khoáng vàng 25 I.2.5. Các i tng nghiên cu sinh khoáng á quý 26 I.2.6. Nghiên cu tin  trin vng kim cng 27 I.3. CÁC PHNG PHÁP NGHIÊN CU, CÁC K THUT à S DNG 27 I.3.1. a cht hc các th magma tiêu biu 28 I.3.2. Khoáng vt hc thch hc truyn thng bng kính hin vi phân cc 28 I.3.3. c m thch hoá trên c s phân tích các hp phn chính 28 I.3.4. a hóa các nguyên t him - vt 29 I.3.5. Các phng pháp a hóa ng v phóng x kt hp vi nghiên cu a thi hc ng v: 29 I.3.6. Nghiên cu các c m tiêu hình ca khoáng vt 30 I.3.7. Phng pháp nghiên cu bao th trong khoáng vt 31 I.3.8. Phng pháp nghiên cu mu trng sa t nhiên trng sa nhân to 31 Chng II. NHNG NÉT C BN V CU TRÚC A CHT KHU VC MIN TRUNGTÂY NGUYÊN 34 II.1. V TRÍ KHU VC NGHIÊN CU TRONG BÌNH  CU TRÚC ÔNG NAM Á 34 II.2. NHNG S KIN A CHT CHÍNH 34 ii II.3. BN  CU TRÚC – KIN TO KHU VC MT&TN 41 II.3.1. Lc a Indosini (khi ông Dng) – ai to núi Trng Sn: 42 II.3.2. Các di ch trc to núi Indosini: 42 II.3.3. Các di ch Indosini (C-T) 42 II.3.4. Các di ch Thái Bình Dng (J-K): 44 II.3.5. Các thành to Kainozoi 45 II.4. DI CH V I DNG PALEOTETHYS CÁC I KHÂU KIN TO 45 II.4.1. Các á siêu mafic kiu ophiolit Tam K-Hip c: 46 II.4.2. Các á siêu mafic mafic khu vc Ngc Hi Sa Thày 58 II.5. CÁC I BIN DNG DO PERMI - TRIAS 69 II.5.1. i Khâm c-Pô Kô-Sa Thày 69 II.5.2. i Tam K-Phc Sn 72 II.5.3. i Trà Bng: 73 II.5.4. Các biu hin bin dng trong “nhân c” Kon Tum 74 II.5.5. Các hot ng bin dng sau Indosini 78 Chng III.HOT NG MAGMA INDOSINI 81 M U 81 III.1. KHÁI NIM HOT NG TO NÚI INDOSINI 81 III.2. CÁC HOT NG MAGMA LIÊN QUAN VI TO NÚI INDOSINI KHU VC NGHIÊN CU 83 III.2.1. Andesit – dasit Paleozoi mun (C-P): 83 III.2.2. Granit kim vôi Permi-Trias: 107 III. 2.3. Granit cao nhôm kiu ng va chm (?) 132 III. 2.4. Các t hp núi la-pluton trachyryolit-monzogranit kiu sau va chm 148 III. 2.5. Các ai mch lamprophyr kim kali siêu kim kali 162 III.3. MT S NHN NH 216 iii Cng IV. HOT NG MAGMA MEZOZOI MUN 218 IV.1. PHÂN CHIA CÁC T HP MAGMA. 218 IV.2. CÁC T HP MAGMA PHUN TRÀO - XÂM NHP J3-K. 220 IV.2.1. T hp phun trào–xâm nhp trung tính-axit kim vôi J 3 -K 1 . 220 IV.2.2. T hp á phun trào-xâm nhp kiu n Dng - Ankroet (K 2 ). 275 IV.3. NHN NH CHUNG V MAGMA YN SN. 295 Chng V. HOT ÔNG MAGMA BAZAN KAINOZOI 298 V.1. C IM A CHT 298 V.1.1. Lp ph bazan Neogen. 301 V.1.2. Lp ph bazan Pleistocen sm (Q 1 ). 302 V.1.3. Lp ph bazan Pleistocen gia-mun ( QII-III ) 303 V.1.4. Bazan Holocen (Q IV ). 303 V.2. C IM THÀNH PHN VT CHT 303 V.2.1. Thành phn thch hc 303 V.2.2. Thành phn khoáng vt 305 V.2.3. c im a hóa hc 316 V.3. TH TÙ TRONG BAZAN KIM KZ MIN TRUNGTÂY NGUYÊN. 325 V.3.1. Các th tù nhóm 1 327 V.3.2. Các th tù nhóm 2 (xenolit) 336 V.3.3. Các th tù nhóm 3 338 V.3.4. Các th tù nhóm 4 338 V.4. MT S NHN NH 344 TÀI LIU THAM KHO 345 iv DANH MC CÁC BNG TRONG BÁO CÁO (PHN I) Bng 2.1. Thành phn ca cromspinel magnetit trong serpentinit (apodunit) khu vc Làng Hi 53 Bng 2.2. Thành phn các á siêu mafic-mafic thuc t hp ophiolit khu vc Hip c 55 Bng 2.3. Thành phn nguyên t him t him ca các á siêu mafic-mafic khi Hip c 57 Bng 2.4. Thành phn hóa hc ca các á siêu mafic-mafic khi Pleiweck, Dak Mon. 62 Bng 2.5. Thành phn nguyên t him t him ca các á siêu mafic-mafic khi Pleiweck, Dak Mon 63 Bng 3.1. Thành phn hóa hc i din ca các á phun trào tui C-P min trung Vit Nam 95 Bng 3.2. Thành phn nguyên t him t him i din ca các á phun trào tui C-P min trung Vit Nam 96 Bng 3.3. Thành phn ng v ca các mu i din ca các á phun trào tui C-P 101 Bng 3.4. Thành phn khoáng vt amphibol ca granit Bn Ging-Qu Sn 114 Bng 3.5. Thành phn khoáng vt biotit ca granit kiu Bn Ging-Qu Sn 115 Bng 3.6. Thành phn khoáng vt plagiocla ca granit kiu Bn Ging-Qu Sn 116 Bng 3.7. Thành phn khoáng vt felspat kali ca granit kiu Bn Ging-Qu Sn 117 Bng 3.8. Thành phn hóa hc i din ca gabrodiorit, iorit granodiorit phc h Bn Ging – Qu Sn. 118 Bng 3.9. Thành phn hóa hc i din ca granit phc h Bn Ging – Qu Sn. 120 Bng 3.10. Thành phn ng v ca các mu i din phc h Bn Ging – Qu Sn. 124 Bng 3.11. Kt qu phân tích tui tuyt i ca các granitoit các á phc h Hi Vân, Bà Nà theo các tác gi khác nhau. 135 Bng 3.12. Thành phn hóa hc trung bình ca biotit muscovit trong granitoit khi Hi Vân, Bà Nà, Trà My. 138 v Bng 3.13. Thành phn i din nguyên t chính, nguyên t him t him ca các á phc h Hi Vân Bà Nà. 141 Bng 3.14. Kt qu phân tích ng v Rb-Sr ca các á granitoit phc h Hi Vân Bà Nà 144 Bng 3.15. Kt qu phân tích ng v Nd-Sm ca các á granitoit phc h Hi Vân Bà Nà 145 Bng 3.16. Thành phn nguyên t him t him i din ca các á phun trào Mang Yang. 152 Bng 3.17. Thành phn ng v ca các mu i din ca các á phun trào tui C-P 157 Bng 3.18. Thành phn hoá hc i din ca phlogopit dng ban tinh trong lamprophyre MTVN 169 Bng 3.19. Thành phn hoá hc i din ca phlogopit dng ban tinh phân i trong lamprophyre MTVN 170 Bng 3.20. Thành phn hoá hc i din ca phlogopit trong nn á ca lamprophyre MTVN 172 Bng 3.21. Thành phn hoá hc i din ca clinopyroxen dng ban tinh trong lamprophyre MTVN 179 Bng 3.22. Thành phn hoá hc i din ca clinopyroxen dng ban tinh phân i trong lamprophyre MTVN 180 Bng 3.23. Thành phn hoá hc i din ca clinopyroxen trong nn ca lamprophyre MTVN 182 Bng 3.24. Thành phn hoá hc i din ca ban tinh amphibole trong lamprophyre MT&TN 193 Bng 3.25. Thành phn hoá hc i din ca felspat trong lamprophyre MT&TN 195 Bng 3.26. Thành phn hoá hc i din ca các khoáng vt qung trong lamprophyre MT&TN 196 Bng 3.27. Thành phn hoá hc i din (%tl.) thành phn khoáng vt CIPW ca các lamprophyre MTVN (tip). 199 Bng 3.28. Thành phn các nguyên t him t him (ppm) ca các lamprophyre MTVN 201 vi Bng 3.29. T l ng v các mu i din ca các á lamprophyre MTVN 212 Bng 4.1. Hàm lng anortit trong plagiocla thuc t hp á granitoit tui J 3 -K 1 . 239 Bng 4.2. Thành phn hóa hc khoáng vt to á (%) trong các á xâm nhp granitoid J3-K1. Mu 1-25: Amphibol; 26-43: Biotit; 44-47: K.Fsp; 48-51: Plagiocla 242 Bng 4.3. Thành phn hoá hc (%tl) nguyên t him-vt (ppm) ca các á phun trào tui J 3 -K 1 249 Bng 4.4. Thành phn hoá hc (%tl) nguyên t him-vt (ppm) i din ca các á xâm nhp tui J 3 -K 1 261 Bng 4.5. c im ng v Sr-Nd Pb ca các á phun trào xâm nhp tui J-K 273 Bng 4.6. Thành phn khoáng vt h s hoá tinh th ca amphibol trong các á thuc t hp granitoit kiu nh Quán-èo C. 274 Bng 4.7. Thành phn khoáng vt h s hoá tinh th ca biotit trong các á thuc t hp granitoit kiu nh Quán-èo C. 274 Bng 4.8. Nhit  kt tinh ca các á granitoit kiu nh Quán-èo C 275 Bng 4.9. Hàm lng các oxyt to á (%) nguyên t him (ppm) các á phun trào kiu n Dng 285 Bng 4.10. Hàm lng các oxyt to á (%) nguyên t him (ppm) các á xâm nhp 286 Bng 4.11. T l ng v ca các á phun trào xâm nhp tui K 2 . 289 Bng 5.1. Tính phân i ca Cpx trong mult 313 Bng 5.2. Thành phn hóa hc ca Nod-Ol trong bazan kim MT-TN 333 Bng 5.3. Thành phn hóa hc ca Nod-Opx trong nodul lerzolit 334 Bng 5.4. Thành phn hóa hc Nod-Cpx trong bazan kim MT-TN 335 Bng 5.5. Thành phn hóa hc Nod-Am trong bazan kim MT-TN. 336 Bng 5.6. Thành phn hóa hc ca Spinel trong nodul. 337 Bng 5.7. Thành phn hóa hc Xeno-Ol trong bazan kim MT-TN. 339 [...]... DL- 12 0 7 /2 Nicon (+) 23 2 nh 4 9 T p h p th ch anh + canxit M u DL -1 020 a Nicon (+) 23 2 nh 4 .10 Quan h Fsp – Pl M u DL -10 16 Nicon (+) 23 3 nh 4 .11 Magnetit trong M u DL -10 18 Nicon (-) 23 3 nh 4. 12 Ri m tôi c ng có K-Fsp M u DL -1 029 /2 Nicon (-) 24 0 xx nh 4 .13 Cu i k t M u DL -1 027 /7/ Nicon (-) 24 0 nh 4 .14 24 1 i song tinh Plagiocla thu n M u DL -20 53a Nicon (+) nh 4 .15 Song tinh periclin M u 20 53a Nicon (+) 24 1. .. nh p trung tính – axit tu i J3-K1 mi n Trung Tây Nguyên Hình 4 .20 T ng quan ng v 20 8 Pb /20 4Pb – 25 6 20 6 Pb /20 4Pb c a các á xâm nh p trung tính – axit tu i J3-K1 mi n Trung Tây Nguyên Hình 4 . 21 T ng quan 25 5 ng v 20 7 Pb /20 4Pb – 20 6Pb /20 4Pb c a các á xâm nh p xiv 25 7 25 7 Hình 4 .22 Tu i Hình 4 .23 T ng v Rb-Sr c a các á granit Krongfa ng quan CaO-MgO c a các á xâm nh p trung tính – axit tu i J3-K1 mi... J3-K1 mi n Trung Tây Nguyên 24 3 Hình 4.8 T ng quan ng v 20 8Pb /20 4Pb – 20 6Pb /20 4Pb c a các á phun trào 24 4 Hình 4.9 T ng quan ng v 20 7Pb /20 4Pb – 20 6Pb /20 4Pb c a các á phun trào 24 4 Hình 4 .10 .T ng quan CaO-MgO c a các á phun trào trung tính – axit tu i J3-K1 mi n Trung Tây Nguyên Các tr ng theo Davidson, (19 96) 24 5 Hình 4 .11 T ng quan Y+Nb-Rb Y-Nb c a các á phun trào trung tính – axit 24 6 Hình 4. 12 . .. nh p – phun trào tu i K2 mi n Trung Tây Nguyên Hình 4.35 T ng quan 27 8 ng v 20 8 27 9 Pb /20 4Pb – 20 6Pb /20 4Pb c a các á xâm nh p – phun trào tu i K2 mi n Trung Tây Nguyên 28 0 xv Hình 4.36 T ng quan ng v 20 7 Pb /20 4Pb – 20 6 Pb /20 4Pb c a các á xâm nh p– phun trào tu i K2 mi n Trung Tây Nguyên Hình 4.37 T 28 0 ng quan CaO-MgO c a các á xâm nh p – phun trào tu i K2 mi n Trung Tây Nguyên Các tr Hình 4.38... b 21 3 ng v 20 8 Pb /20 4Pb- 20 6Pb /20 4Pb c a các á lamprophyre MTVN Ký hi u nh hình 3. 71 Hình 3.78 c i m phân b 21 4 ng v 20 7 Pb /20 4Pb- 20 6Pb /20 4Pb c a các á lamprophyre MTVN Ký hi u nh hình 3. 71 21 4 Hình 3.79 T 21 6 ng quan Ba/Sr – Rb/Sr c a các á lamprophyre MTVN Hình 4 .1 S Hình 4 .2 T phân b các thành t o magma Jura - Kreta 20 9 ng quan t ng ki m – SiO2 c a các á phun trào trung tính – axit tu i J3- K1... c a các á xâm nh p trung tính – axit tu i J3-K1 mi n Trung Tây Nguyên Các tr Hình 4 .27 Bi u Hình 4 .28 T 26 0 nhi t ng theo Pearce et al, 19 83 26 0 k t tinh magma theo L.L Perchuc, 19 76 26 3 ng quan t ng ki m - SiO2 c a các á phun trào trung tính axit tu i K2 (theo LeBas et al., 19 86) Hình 4 .29 T 27 2 ng quan hàm l ng nhôm ki m c a các á phun trào xâm nh p K2 27 2 Hình 4.30 Bi u phân b t hi m chu... McDonough., 19 89] Ký hi u nh hình 3 .15 Hình 3 . 21 Bi u 12 2 phân b nguyên t hi m (chu n hóa theo manti nguyên th y) c a các á ph c h B n Gi ng – Qu S n [các giá tr chu n hóa theo Sun & McDonough., 19 89] Ký hi u nh hình 3 .15 Hình 3 .22 T ng quan 12 2 ng v Sr-Nd c a các á granitoid ph c h B n Gi ng – Qu S n Hình 3 .23 T 12 5 ng quan t l ng v 14 3 Nd /14 4Nd - ph c h B n Gi ng – Qu S n 20 6 Pb /20 4Pb c a các á granitoid 12 5 ... Hình 1. 1 S các môi tr Hình 1 .2 S phân b các ng ki n t o ch y u c a granit (theo Pitcher, 19 83) it 11 ng nghiên c u 23 Hình 2. 1 B n v trí VN trong bình Hình 2. 2 B n c u trúc ki n t o khu v c mi n Trung Tây Nguyên Hình 2. 3 S ki n t o NA (DEM) 35 43 phân b các th gabro hyperbazit khu v c nghiên c u Hình 2. 4 Bi u 48 thành ph n c a cromspinel magnetit trong serpentinit khu v c Làng H i 53 Hình 2. 5... i J3-K1 mi n Trung Tây Nguyên Các tr Hình 4 .24 T 25 8 ng theo Davidson, (19 96) 25 9 ng quan Y+Nb-Rb Y-Nb c a các á xâm nh p trung tính – axit tu i J3-K1 mi n Trung Tây Nguyên Các tr ng theo Pearce et al., (19 83) Ký hi u nh hình 4 .14 25 9 Hình 4 .25 T ng quan Nb-Nb/U c a các á xâm nh p trung tính – axit tu i J3-K1 mi n Trung Tây Nguyên Các tr Hình 4 .26 T ng theo Hofmann (19 86) ng quan Ta/Yb-Th/Yb... u nh hình 4 .14 Hình 4 .17 Bi u d phân b 25 5 a nguyên t hi m chu n hóa theo bazan s ng núi i ng c a các á xâm nh p trung tính – axit tu i J3-K1 mi n Trung Tây Nguyên Các giá tr chu n hóa theo Sun & McDonough (19 89) Ký hi u nh hình 4 .14 Hình 4 .18 T ng quan ng v Sr-Nd c a các á xâm nh p trung tính – axit tu i J3-K1 mi n Trung Tây Nguyên Hình 4 .19 T ng quan 25 6 ng v 14 3 Nd /14 4Nd – 20 6 Pb /20 4Pb c a các . Trong nc 14 I .2. LA CHN I TNG NGHIÊN CU 20 I .2. 1. Các hot ng magma liên quan n vàng gc 21 I .2. 2. Hot ng magma liên quan n s hình thành á quý 24 I .2. 3. Hot ng magma có trin. Tây Nguyên. 25 6 Hình 4 .20 . Tng quan ng v 20 8 Pb/ 20 4 Pb – 20 6 Pb/ 20 4 Pb ca các á xâm nhp trung tính – axit tui J 3 -K 1 min Trung – Tây Nguyên. 25 7 Hình 4 . 21 . Tng quan ng v 20 7 Pb/ 20 4 Pb. kali và siêu kim kali 1 62 III.3. MT S NHN NH 21 6 iii Cng IV. HOT NG MAGMA MEZOZOI MUN 21 8 IV .1. PHÂN CHIA CÁC T HP MAGMA. 21 8 IV .2. CÁC T HP MAGMA PHUN TRÀO - XÂM NHP J3-K. 22 0 IV .2. 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 1, Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 1, Nghiên cứu điều kiện thành tạo và quy luật phân bố khoáng sản quý hiếm liên quan tới hoạt động magma khu vực miền trung và tây nguyên (gồm 2 phần) phần 1

Từ khóa liên quan