TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH Q9 CÔNG SUẤT 600 m3/ngàyđêm

11 2,233 6
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2014, 13:54

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH Q9 CÔNG SUẤT 600 m3/ngàyđêm TÍNH TOÁNTHIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN P. TRƯỜNG THẠNH Đề cương đề tài mã số: XT2276 TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: TÍNH TOÁNTHIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN P. TRƯỜNG THẠNH – Q.9. CÔNG SUẤT 600 (m 3 /ngàyđêm) Nội dung đồ án tốt nghiệp gồm 6 chương: Chương mở đầu: Đặt vấn đề, mục tiêu của đồ án, nội dung của đồ án, phương pháp thực hiện. Chương I : Giới thiệu sơ lược về các đặc điểm tự nhiên & xã hội của khu dân phường Trường Thạnh, nhằm cung cấp các đánh giá chung về đối tượng thực hiện đề tài, các điều kiện tồn tại và phát triển của khu dân cư. Chương II : Cơ sở thuyết thực hiện đề tài , nhằm tổng hợp các thuyết làm cơ sở cho quá trình thực hiện đồ án. Chương III : Trình bày tính chất nước thải sinh hoạt của khu dân phường Trường Thạnh. Từ đó, xác định mức độ cần xử lý, lựa chọn sơ đồ quy trình công nghệ xử lý. Chương IV: Tính toánthiết kế các công trình đơn vị trong công trình. Đồng thời bố trí sơ đồ mặt bằng trạm xử nước thải và sắp xếp cao trình xây dựng các hạng mục. Chương V: Dự toán kinh phí đầu tư cho trạm xử nước thải. Tính toán sơ bộ kinh phí nhằm đánh giá sơ bộ tính khả thi về mặt kinh tế của quy trình thiết kế. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com Chương VI: Kết luận và Kiến nghị. MỤC LỤC Trang CHƯƠNG: MỞ ĐẦU. 1 1. Đặt vấn đề. 1 2. Mục tiêu của luận văn 2 3. Nội dung của luận văn 2 4. Phương pháp thực hiện 2 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KHU DÂN TRƯỜNG THẠNH 3 1.1. Đặc điểm tự nhiên 3 1.1.1. Vị trí địa 3 1.1.2. Địa hình 4 1.1.3. Địa chất 4 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 1.1.4. Khoáng sản 5 1.1.5. Thủy văn 5 1.1.6. Khí hậu và mưa 6 1.1.7. Những hiện tượng thời tiết khác 7 1.1.8. Động thực vật 7 1.2. Sơ lược về kinh tế - xã hội 8 1.2.1. Dân số 8 1.2.2. Nghề nghiệp 8 1.2.3. Giáo dục 10 1.2.4. Y tế 10 1.2.5. Quy mô dự án 11 1.3. Các nguồn gây ô nhiễm môi trướng và biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 12 1.3.1. Hiện trạng môi trường tại khu vực dự án 12 1.3.2. Biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường. 14 1.3.2.1. Môi trường nước 14 1.3.2.2. Môi trường khí 14 1.3.2.3. Chất thải rắn và chất thải nguy hại 14 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 15 2.1.Phương pháp xử cơ học 15 2.1.1 Song chăn rác và lưới chắn rác 15 2.1.2. Bể lắng cát 18 2.1.3. Bể tách dầu mỡ 21 2.1.4. Bể điều hòa 21 2.1.5. Bể lắng Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 22 2.1.6. Bể lọc 23 2.2. Phương pháp xử hóa học 24 2.2.1. Phương pháp trung hoà 24 2.2.2. Phương pháp đông tụ và keo tụ 25 2.2.3. Phương pháp ozon hoá 26 2.2.4. Phương pháp điện hoá học 26 2.2.5. Oxy hóa khử 26 2.2.6. Phương pháp quang xúc tác 27 2.3 Phương pháp xử hóa 28 2.3.1. Tuyển nổi 28 2.3.2. Trích ly 29 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 2.3.3. Hấp phụ 29 2.3.4. Chưng bay hơi 30 2.3.5. Trao đổi ion 30 2.3.6. Tách bằng màng 30 2.4. Phương pháp xử sinh học 30 2.4.1 Công trình xử trong điều kiện tự nhiên 31 2.4.1.1. Ao hồ sinh học 31 2.4.1.2. Phương pháp xử qua đất 32 2.4.2 Các công trình xử hiếu khí nhân tạ 33 2.4.2.1. Bể phản ứng sinh học hiếu khí – Aeroten 33 2.4.2.2. Các công trình xử sinh học kị khí 40 2.5. Phương pháp khử trùng 42 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 2.6. Xử cặn 44 2.7. Sơ lược về các vi sinh vật trong việc xử nước thải 44 CHƯƠNG III: CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 51 3.1. Thành phần nước thải sinh hoạt 51 3.2 Các chỉ tiêu cơ bản về chất lượng nước thải sinh hoạt 53 3.2.1 Các chỉ tiêu lí học 53 3.2.2 Các chỉ tiêu hóa học và sinh hóa 54 3.3. Xác định các thông số tính toán 57 3.3.1. Xác định lưu lượng tính toán nước thải khu dân Phường Trường Thạnh 58 3.3.2 Xác định nồng độ bẩn của nước thải 60 3.3.3. Xác định mức độ cần xử nước thải 61 3.4. Đề xuất các phương án xử nước thải sinh hoạt 62 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 66 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 4.1.Tính toán các công trình đơn vị xử nước thải 66 4.1.1. Phương án 1. 66 4.1.1.1. Song chắn rác (SCR). 66 4.1.1.2. Ngăn tiếp nhận. 71 4.1.1.3 Bể lắng cát thổi khí 72 4.1.1.4. Bể lắng đứng đợt I 76 4.1.1.5. Bể lọc sinh học nhỏ giọt 80 4.1.1.6. Bể lắng đứng đợt II 79 4.1.1.7. Bể tiếp xúc – khủ trùng 93 4.1.1.8. Sân phơi bùn 96 4.1.1.9. Công trình xả nước thải ra nguồn tiếp nhận 98 4.1.2. Phương án 2 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 98 4.1.2.1. Bể điều hòa 98 4.1.2.2. Bể Aeroten 101 4.1.3. Phương án 3 108 4.1.3.1 Mương oxy hóa 109 4.2. Bố trí mặt bằng trạm xử nước thải và cao trình xây dựng các hạng mục. 112 4.2.1. Bố trí vị trí và mặt bằng trạm xử nước thải 112 4.2.2. Cao trình xây dựng các hạng mục 113 CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QL VẬN HÀNH XLNT 114 5.1. Vốn đầu tư cho từng hạng mục công trình phương án 1 114 5.1.1 Vốn đầu tư xây dựng 114 5.1.2. Chi phí quản và vận hành 115 5.1.3 Tổng chi phí đầu tư 116 5.2. Vốn đầu tư cho từng hạng mục công trình phương án 2 117 5.2.1 Vốn đầu tư xây dựng 117 5.2.2. Chi phí quản và vận hành 118 5.2.3 Tổng chi phí đầu tư 119 5.3. Vốn đầu tư cho từng hạng mục công trình phương án 3 120 5.3.1 Vốn đầu tư xây dựng 120 5.3.2. Chi phí quản và vận hành 221 5.3.3 Tổng chi phí đầu tư 122 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 124 6.1. Kết luận 124 6.2. Kiến nghị 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com 126 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh) http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com [...]... hệ: Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh) Điện thoại: 043.9911.302 Email: Thuvienluanvan@gmail.com Hệ thống Website: http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com http://choluanvan.com http://kholuanvan.com Hệ thống Website : http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com http://choluanvan.com Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr Minh) Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302.. .Đề ng bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php link để xem) Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua Thông tin liên hệ: Hotline: 093.658.3228 . cặn 44 2.7. Sơ lược về các vi sinh vật trong việc xử lý nước thải 44 CHƯƠNG III: CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 51 3.1. Thành phần nước thải sinh hoạt 51 3.2 Các chỉ tiêu. đổi ion 30 2.3.6. Tách bằng màng 30 2.4. Phương pháp xử lý sinh học 30 2.4.1 Công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên 31 2.4.1.1. Ao hồ sinh học 31 2.4.1.2. Phương pháp xử lý qua đất 32 2.4.2 Các. đất 32 2.4.2 Các công trình xử lý hiếu khí nhân tạ 33 2.4.2.1. Bể phản ứng sinh học hiếu khí – Aeroten 33 2.4.2.2. Các công trình xử lý sinh học kị khí 40 2.5. Phương pháp khử trùng 42 Hệ thống Website
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH Q9 CÔNG SUẤT 600 m3/ngàyđêm, TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH Q9 CÔNG SUẤT 600 m3/ngàyđêm, TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH Q9 CÔNG SUẤT 600 m3/ngàyđêm, CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THẠNH 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn