Luận án TS Giáo dục học "Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho GIÁO VIÊN Trung học cơ sở"

173 3,889 38
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 20:29

Luận án tiến sỹ được bảo vệ thành công cấp Nhà nước, Tác giả đã được công nhận học vị Tiến sỹ. i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN THÀNH KỈNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC HỢP TÁC CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục Mã số: 62.14.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. PHẠM HỒNG QUANG 2. GS.TSKH. NGUYỄN VĂN HỘ THÁI NGUYÊN - 2010 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả các nguồn số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Các thông tin trích dẫn trong luận án đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận án Nguyễn Thành Kỉnh iii NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Từ viết tắt Xin đọc là ĐC Đối chứng CBQL Cán bộ quản lý CĐSP Cao đẳng sư phạm DHHT N Dạy học hợp tác nhóm ĐDDH Đồ dùng dạy học GDPT Giáo dục phổ thông GS Giáo sư GV Giáo viên HS Học sinh HT Học tập HHT Học hợp tác HTHT Học tập hợp tác KN Kỹ năng PGS Phó giáo sư PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa TBDH Thiết bị dạy học TCGD Tạp chí Giáo dục Tp Thành phố TD Thí dụ TN Thực nghiệm TS Tiến sĩ TSKH Tiến sĩ khoa học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 3.1. Khách thể nghiên cứu . 2 3.2. Đối tượng nghiên cứu . 2 4. Giả thuyết khoa học . 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3 5.1. Xác định sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển các kỹ năng DHHT của GVTHCS 3 5.2. Xác định hệ thống kỹ năng DHHT của GV THCS dựa trên những nguyên tắc và yêu cầu DHHT 3 5.3. Đề xuất các biện pháp phát triển kỹ năng DHHT cho GV THCS trong quá trình bồi dưỡng GV . 3 5.4. Tổ chức thực nghiệm bồi dưỡng kỹ năng DHHT cho GV THCS tại một số trường ở tỉnh Tây Ninh. 3 6. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu . 3 6.1. Hệ thống kỹ năng DHHT được giới hạn ở những kỹ năng chung cho các môn học, không dành riêng cho từng môn học. 3 6.2. Biện pháp phát triển kỹ năng DHHT được giới hạn trong phạm vi hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho GV 3 6.3. Thực nghiệm được giới hạn ở một số trường THCS của tỉnh Tây Ninh, phạm vi khảo sát thực trạng giáo dục được giới hạn ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ . 3 7. Phương pháp nghiên cứu . 3 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 3 7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 3 7.3. Các phương pháp nghiên cứu khác 4 8. Những luận điểm cần bảo vệ . 4 9. Đóng góp mới của luận án . 5 9.1. Về mặt lý luận 5 9.2. Về mặt thực tiễn . 5 10. Cấu trúc luận án . 5 v Chương 1. SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC HỢP TÁC CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ .6 1.1. sở lý luận về phát triển kỹ năng dạy học hợp tác . 6 1.1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài . 6 1.1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài 6 1.1.1.2. Nghiên cứu trong nước 9 1.1.2. sở khoa học của dạy học hợp tác 11 1.1.2.1. sở triết học 11 1.1.2.2. sở tâm lý học 12 1.1.2.3. sở xã hội học 13 1.1.2.4. sở lý luận dạy học 14 1.1.3. Các khái niệm công cụ 15 1.1.3.1. Khái niệm hợp tác 15 1.1.3.2. Khái niệm học tập hợp tác .15 1.1.3.3. Khái niệm dạy học hợp tác 16 1.1.3.4. Khái niệm phát triển 17 1.1.3.5. Khái niệm bồi dưỡng .18 1.1.3.6. Khái niệm kỹ năng .18 1.1.4. Bản chất, cấu trúc, tác dụng của DHHT N . 20 1.1.4.1. Bản chất của DHHT N 20 1.1.4.2. Cấu trúc dạy học hợp tác nhóm .21 1.1.4.3. Tác dụng của DHHT đối với cấp học THCS .23 1.1.5. Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho GV THCS . 25 1.1.5.1. Mục đích của việc phát triển kỹ năng DHHT cho GV THCS .26 1.1.5.2. Nội dung phát triển kỹ năng DHHT cho GV THCS 26 1.1.5.3. Hình thức phát triển kỹ năng DHHT cho GV THCS .26 1.2. sở thực tiễn của việc phát triển kỹ năng DHHT cho GV trung học sở 27 1.2.1. Thực trạng sử dụng các PPDH và đổi mới PPDH, sự hiểu biết về DHHT, HTHT và hoạt động bồi dưỡng phát triển kỹ năng DHHT cho GV THCS qua khảo sát 27 1.2.1.1. Tổ chức khảo sát 27 1.2.1.2. Kết quả khảo sát .28 1.2.2. Kết luận chung về thực trạng qua khảo sát . 40 1.3. Kết luận chương 1 . 40 vi Chương 2. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC HỢP TÁC CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ .42 2.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp phát triển kỹ năng DHHT cho GV THCS 42 2.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 42 2.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống . 43 2.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn . 43 2.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả toàn diện . 44 2.2. Biện pháp phát triển kỹ năng DHHT cho GV THCS 44 2.2.1. Nhóm biện pháp 1: Xây dựng nội dung bồi dưỡng kỹ năng DHHT cho GV THCS . 45 2.2.1.1. Mục đích ý nghĩa .45 2.2.1.2. Nội dung .45 2.2.1.3. Điều kiện thực hiện nhóm biện pháp 60 2.2.2. Nhóm biện pháp 2: Hướng dẫn thực hiện kỹ năng DHHT và ứng dụng thực hành, rèn luyện kỹ năng DHHT tại trường THCS 61 2.2.2.1. Mục đích 61 2.2.2.2. Nội dung nhóm biện pháp .61 2.2.3. Điều kiện thực hiện nhóm biện pháp 75 2.3. Mối liên hệ giữa các nhóm biện pháp 75 2.4. Kết luận chương 2 . 76 Chương 3. ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC HỢP TÁC CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ . 77 3.1. Thực nghiệm sư phạm 77 3.1.1. Mục đích 77 3.1.2. Tiến hành thực hiện . 77 3.1.3. Nội dung thực nghiệm . 79 3.1.4. Phương pháp thực nghiệm 79 3.1.4.1. Lựa chọn các lớp thực nghiệm và đối chứng 79 3.1.4.2. Lựa chọn GV dạy các lớp thực nghiệm và đối chứng 79 3.1.4.3. Trao đổi với GV về phương pháp thực nghiệm 79 3.1.4.4. Thời gian thực nghiệm .80 3.1.4.5. Cách đánh giá kết quả học tập của học sinh .80 3.1.5. Kết quả thực nghiệm . 80 3.1.5.1. Kết quả thống kê tổng hợp môn Văn 7 ở cả 3 trường 80 vii 3.1.5.2. Kết quả thống kê tổng hợp môn Toán lớp 9 ở cả 3 trường 84 3.1.5.3. Kết quả thống kê tổng hợp môn Địa 9 87 3.2. Quan sát, đánh giá sự phát triển kỹ năng DHHT của GV . 92 3.2.1. Nội dung quan sát 92 3.2.2. Tiến hành thực hiện quan sát 92 3.2.3. Địa điểm quan sát 92 3.2.4. Tiêu chí đánh giá kết quả quan sát 93 3.2.5. Kết quả tổng hợp . 93 3.2.6. Nhận xét chung về quan sát, đánh giá kết quả phát triển kỹ năng DHHT 94 3.3. Hỏi ý kiến chuyên gia . 94 3.3.1. Đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp phát triển kỹ năng DHHT . 94 3.3.1.1. Mục đích 94 3.3.1.2. Nội dung và phương pháp tiến hành .95 3.3.1.3. Kết quả .95 3.3.2. Đánh giá việc phát triển kỹ năng DHHT của GV THCS (Sau khi dự lớp bồi dưỡng) . 96 3.3.2.1. Mục đích 96 3.3.2.2. Nội dung và phương pháp .96 3.3.2.3. Kết quả .96 3.4. Kết luận chương 3 . 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .101 1. Kết luận 101 2. Khuyến nghị . 102 CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .105 PHỤ LỤC .113 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1. Mô hình lý thuyết về DHHT N . 20 Biểu đồ 1.1. Thâm niên của CBQL và GV tham gia khảo sát . 29 Biểu đồ 1.2. Kết quả khảo sát thực trạng đổi mới PPDH . 32 Biểu đồ 1.3. Kết quả GV và CBQL trả lời về HTHT và DHHT 34 Biểu đồ 1.4. Kết quả khảo sát về thực trạng kỹ năng DHHT của CBQL, GV THCS 36 Biểu đồ 3.1. Tần suất của hai lớp TN và ĐC đầu vào . 80 Biểu đồ 3.2. Tần suất của hai lớp TN và ĐC đầu ra . 81 Biểu đồ 3.3. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC 81 Biểu đồ 3.4. Biểu đồ biểu diễn kết quả xếp loại tổng hợp của môn Văn 7 82 Biểu đồ 3.5. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC trường THCS Chu Văn An . 83 Biểu đồ 3.6. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC trường THCS Mạc Đỉnh Chi 83 Biểu đồ 3.7. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC trường THCS Thị trấn Tân Biên . 83 Biểu đồ 3.8. Biểu đồ biểu diễn đường tần suất của hai lớp TN và ĐC đầu vào 84 Biểu đồ 3.9. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC 84 Biểu đồ 3.10. Biểu đồ biểu diễn kết quả xếp loại tổng hợp của môn Toán 9 85 Biểu đồ 3.11. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC trường THCS Chu Văn An . 86 Biểu đồ 3.12. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC trường THCS Mạc Đỉnh Chi 86 Biểu đồ 3.13. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC trường THCS Thị trấn Tân Biên . 86 Biểu đồ 3.14. Biểu đồ biểu diễn đường tần suất của hai lớp TN và ĐC đầu vào 87 Biểu đồ 3.15. Biểu đồ biểu diễn đường tần suất của hai lớp TN và ĐC đầu ra . 87 Biểu đồ 3.16. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC đầu ra . 88 Biểu đồ 3.17. Biểu đồ biểu diễn kết quả xếp loại tổng hợp của môn Địa lý 9 . 88 Biểu đồ 3.18. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC trường THCS Chu Văn An . 90 Biểu đồ 3.19. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC trường THCS Mạc Đỉnh Chi 90 Biểu đồ 3.20. Đường biểu diễn tần suất hội tụ tiến của hai lớp TN và ĐC trường THCS Thị trấn Tân Biên . 90 Biểu đồ 3.21. Tự đánh giá kỹ năng DHHT . 98 ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Bảng tổng hợp xếp loại môn Văn 7 81 Bảng 3.2. Bảng tần suất (fi ): số HS đạt điểm xi 84 Bảng 3.3. Bảng tần suất (fi ): số HS đạt điểm xi 89 Bảng 3.4. Bảng tổng hợp các thông số thống kê . 91 Bảng 3.5. Tổng hợp kết quả quan sát ở nhóm 1 (đã qua bồi dưỡng) . 93 Bảng 3.6. Tổng hợp kết quả quan sát ở nhóm 2 (chưa qua bồi dưỡng) . 94 Bảng 3.7. Tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp 95 Bảng 3.8. Kết quả tự đánh giá về phát triển kỹ năng DHHT 97 1 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nghị quyết TW2 khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đã khẳng định vị trí vai trò của giáo dục đối với sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Với Quan điểm định hướng chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã nêu ra, sự nghiệp giáo dục cần thiết phải sự hoàn thiện, đổi mới về tất cả các phương diện: mục tiêu, cấu, hệ thống, nội dung, chương trình, đội ngũ người dạy, sở vật chất, tổ chức quản lý giáo dục, . nhằm đạt tới chất lượng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Các văn bản của Đảng và Nhà nước chỉ đạo cho ngành Giáo dục như: Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội; Chỉ thị số 18/2001-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân đã đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo nhiệm vụ tính chiến lược trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay. nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, nhưng trong đó chất lượng đội ngũ Giáo viên (GV) phải là yếu tố được quan tâm đầu tiên. Chất lượng GV ngày nay được hiểu đầy đủ hơn trước, bao gồm đạo đức nghề nghiệp, tư tưởng chính trị, năng lực sư phạm và năng lực chuyên môn, trong đó năng lực sư phạm và năng lực chuyên môn là những yếu tố động nhất, bởi nó phải đáp ứng thường xuyên yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục ở các cấp học. Điều đó cũng nghĩa là nền tảng năng lực nghề nghiệp được đào tạo ở trường sư phạm của GV phải được phát triển không ngừng theo sự thay đổi của mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học trong nhà trường, bằng việc bổ sung hoàn thiện những kỹ năng phù hợp hơn, hiệu quả hơn, dựa trên các quan điểm dạy học hiện đại. Chương trình giáo dục phổ thông hiện nay thể hiện rất rõ định hướng vận dụng các mô hình phương pháp dạy học (PPDH) hiện đại, tính năng động và tính xã hội hóa cao, chức năng tích cực hóa người học, khuyến khích học tập, phát triển kỹ năng xã hội của người học. như vậy, dạy học mới giúp hình thành ở Học sinh (HS) kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng sống trong sinh hoạt và hoạt động thực tiễn. Kỹ năng sống của HS phổ thông được cộng đồng thế giới xem như yếu tố hạt nhân của chất lượng giáo dục. Thiếu kỹ năng sống, người học không thể được xem là đã được giáo dục tốt. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH ở cấp trung học sở (THCS) GV và HS đều phải đổi mới cách dạy, cách học nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học hợp tác [...]... năng DHHT cho GV THCS Chương 3: ánh giá các bi n pháp phát tri n k năng DHHT cho GV THCS 6 Chương 1 S LÝ LU N VÀ TH C TI N C A VI C PHÁT TRI N K NĂNG D Y H C H P TÁC CHO GIÁO VIÊN TRUNG H C S 1.1 S LÝ LU N V PHÁT TRI N K NĂNG D Y H C H P TÁC 1.1.1 T ng quan v n nghiên c u liên quan n tài 1.1.1.1 Nghiên c u nư c ngoài T th k XVIII, lý thuy t v h c t p h p tác (HTHT) ã th c hi n khá ph bi... cho r ng DHHT t o l p và c i thi n nh ng m i quan h xã h i gi a các thành viên, v i nh ng c thù xã h i và ph m ch t cá nhân Raja Roy Singh, nhà giáo d c c a n trong cu n sách “N n giáo d c cho th k XXI: Nh ng tri n v ng c a Châu Á - Thái Bình Dương”, tác gi ã c p t i nhi u n i dung cho giáo d c th k XXI, song v n c n t p trung hơn c v giáo d c con ngư i là hình thành cho h năng l c sáng t o, k năng. .. k năng d y h c h p tác cho giáo viên trung h c s " và l y ó làm tài th c hi n lu n án ti n sĩ 2 M C ÍCH NGHIÊN C U Xây d ng bi n pháp phát tri n k năng DHHT cho GV THCS trong ho t b i dư ng GV c p t nh 3 KHÁCH TH VÀ ng I TƯ NG NGHIÊN C U 3.1 Khách th nghiên c u Ho t ng b i dư ng nghi p v sư ph m cho GV THCS c p t nh và t i trư ng THCS 3.2 i tư ng nghiên c u Quá trình phát tri n và b i dư ng k năng. .. Phát tri n k năng d y h c h p tác cho GV THCS Nghiên c u v k năng cho th y b n ch t c a s t p luy n k năng là hư ng n vi c hình thành k năng, hoàn thi n, c ng c phát tri n k năng t n m c m i hơn v “ch t” Hình thành, rèn luy n k năng trong h c t p là m t ho t ng nh hư ng ư c luy n t p nhi u l n v i m c ích hoàn thi n các k năng giúp con ngư i lao ng hi u qu hơn Tác gi Gônôbôlin, F.N cho r ng s luy... thi t k ho t ng - Nhóm k năng ti n hành gi ng d y g m các k năng: K năng thành l p nhóm; k năng t ch c ho t ng nhóm; k năng gi i thích m c tiêu và nhi m v c a HS trong HTHT nhóm; k năng nh n xét ánh giá tương tác nhóm - Nhóm k năng h tr ti n hành DHHT g m các k năng: S d ng phi u h c t p; s d ng câu h i; s d ng l i nói Ngoài 3 nhóm k năng nêu trên, do tính ch t c thù c a k năng vì v y chúng tôi ưa... năng DHHT cho GV THCS Nâng cao năng l c gi ng d y c a GV THCS theo hư ng ti p c n mô hình d y h c h p tác, nh m c i thi n tình tr ng d y h c hi n nay áp ng yêu c u i m i PPDH 1.1.5.2 N i dung phát tri n k năng DHHT cho GV THCS Lu n án xu t xây d ng n i dung b i dư ng phát tri n k năng DHHT cho GV THCS ư c thi t k thành h th ng g m ba nhóm k năng: - Nhóm k năng thi t k bài h c g m các k năng: Thi... và t ch c cho HS h c t p c a GV, tương ng v i các nhóm k năng d y h c mà GV ư c b i dư ng Các bi n pháp cũng ư c th m nh qua ý ki n chuyên gia, cán b qu n lý giáo d c và GV trư ng THCS 10 C U TRÚC LU N ÁN Ngoài ph n m u, k t lu n và khuy n ngh , lu n án 3 chương: Chương 1: s lý lu n và th c ti n c a vi c phát tri n k năng DHHT cho GV THCS Chương 2: Các bi n pháp phát tri n k năng DHHT cho GV THCS... k năng tương ng phù h p v i mô hình d y h c ư c ti n hành Phát tri n k năng DHHT cho GV THCS ph i d a trên s k năng d y h c chung c a c p h c, thông qua quá trình tác nghi p, GV ư c h c t p, b i dư ng, rèn luy n k năng DHHT hoàn thi n k năng ã nhưng chưa hoàn ch nh, ho c b sung nâng cao nh n th c lý lu n và phát tri n k năng d y h c theo mô hình DHHT 26 1.1.5.1 M c ích c a vi c phát tri n k năng. .. n th c hành rèn luy n g m: K năng xây d ng s ph thu c tích c c gi a các thành viên trong HTHT; Rèn luy n HS hình thành k năng HTHT; Thi t k qui trình DHHT nhóm 3 k năng này v n là n i dung thu c h th ng k năng c n b i dư ng cho GV THCS H th ng k năng DHHT nêu trên ư c c th hóa thành các yêu c u c n t b i dư ng cho GV và ó cũng chính là tiêu chu n ánh giá v s phát tri n k năng DHHT c a GV THCS Nh ng... 2 lu n án 1.1.5.3 Hình th c phát tri n k năng DHHT cho GV THCS Lu n án xác th c sau: nh vi c phát tri n k năng DHHT cho GVTHCS b ng các hình - Phát tri n k năng DHHT cho GV THCS ư c ti n hành thông qua ho t b i dư ng ng Ho t ng b i dư ng ph i ư c xác nh rõ m c ích, nhi m v , n i dung, phương pháp b i dư ng; l c lư ng tham gia, th i gian, a i m ti n hành b i dư ng; các ngu n l c m b o cho công tác b . Dạy học hợp tác nhóm ĐDDH Đồ dùng dạy học GDPT Giáo dục phổ thông GS Giáo sư GV Giáo viên HS Học sinh HT Học tập HHT Học hợp tác HTHT Học tập hợp. DHHT cho GV THCS. 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC HỢP TÁC CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án TS Giáo dục học "Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho GIÁO VIÊN Trung học cơ sở", Luận án TS Giáo dục học "Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho GIÁO VIÊN Trung học cơ sở", Luận án TS Giáo dục học "Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho GIÁO VIÊN Trung học cơ sở", LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Các phương pháp nghiên cứu khác, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU GIẢ THUYẾT KHOA HỌC D GIỚI HẠN, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. H ĐĨNG GĨP MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Về mặt lý luận, Tác dụng của DHHT, CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DHHT CHO GV TRUNG HỌC CƠ SỞ Mục đích khảo sát Đối tượng, địa bàn, phạm vi và thời gian khảo sát Nội dung khảo sát Phương pháp khảo sát, Kết quả khảo sát thực trạng sử dụng các PPDH của GV THCS, 2 Kết quả khảo thực trạng về đổi mới PPDH, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DHHT CHO GV THCS, THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, QUAN SÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DHHT CỦA GV, Đánh giá về qui trình DHHT và mẫu thiết kế bài học, Thiết kế mục tiêu bài học. Thiết kế nội dung bài học Thiết kế phương pháp dạy học Thiết kế phương tiện dạy học, Thiết kế hoạt động Kỹ năng xây dựng phụ thuộc tích cực giữa các thành viên, KN thi ết kế qui, Về qui trình dạy học hợp tác Về thiết kế mẫu bài học Đánh giá mức độ Kỹ năng Thái độ Giảng bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS, Các hệ thức: SGK86 Củng cố và luyện tập, Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà Bài dạy, Chú thích Diễn biến tâm trạng của mẹ, Suy nghĩ của mẹ về ngày mai “Cổng trường mở ra” Củng cố và luyện tập Hướng dẫn HS tự học ở nhà - Bài cũ:, Họat động của học sinh Họat động của học sinh:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn