Tin học và công nghệ

29 267 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2013, 11:10

Tin học và công nghệ Tin học & Hành chính số tháng 11/2012 1 HH ọp trực tuyến từ Trung ương ñến ñịa phương ngay từ năm 2012 Theo Dự thảo Quyết ñịnh của Thủ tướng phê duyệt ðề án Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương ñến cấp xã, phường do Bộ TT&TT soạn thảo, ðề án này sẽ ñược thực hiện theo 3 giai ñoạn ngay từ năm 2012. Cụ thể, trong giai ñoạn 1 (2012 - 2013), sẽ củng cố hệ thống hội nghị truyền hình ñang phục vụ Chính phủ kết hợp với các thiết bị hội nghị truyền hình của Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai ñể tổ chức họp trực tuyến ñến 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương mở rộng phạm vi họp trực tuyến (có tính chất lưu ñộng, sử dụng thiết bị dự phòng, ñường truyền sẵn có hoặc thiết lập tạm thời) từ Trung ương tới một số quận/huyện, xã/phường trọng ñiểm. Tin học & Hành chính số tháng 11/2012 2Giai ñoạn 2 (2013 - 2015), sẽ kết hợp các hệ thống, trang thiết bị hội nghị truyền hình ñã triển khai trên diện rộng, gồm Hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ Chính phủ hạ tầng, thiết bị ñầu cuối của Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai các hệ thống hội nghị truyền hình tại ñịa phương. Với những ñịa phương chưa triển khai, căn cứ vào nhu cầu hiệu quả ñầu tư, sẽ chủ ñộng xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình từ tỉnh/thành phố ñến cấp huyện trong năm 2013, ñến một số xã trọng ñiểm trong năm 2015 (hoặc những năm tiếp theo) ñể ñáp ứng nhu cầu họp trực tuyến nội bộ của các ñịa phương. Giai ñoạn 3 (sau năm 2015), sẽ nâng cấp hoàn thiện Hệ thống Hội nghị truyền hình của Chính phủ cho phép họp trực tuyến 2 chiều tới cấp huyện bằng cách ñầu tư bổ sung các hệ thống kết nối truyền hình ña ñiểm (MCU) mới ñể hoàn thiện hệ thống trung tâm dung lượng cao sẵn sàng kết nối các thiết bị ñầu cuối của các ñơn vị, sử dụng ñường truyền sẵn có trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan ðảng, Nhà nước, kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình nội tỉnh hiện có vào Hệ thống Hội nghị truyền hình của Chính phủ ñể sử dụng thống nhất, sử dụng các thiết bị ñầu cuối hội nghị truyền hình của Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai thống nhất trên phạm vi cả nước. Bổ sung khoảng 400 bộ thiết bị ñầu cuối hội nghị truyền hình trực tuyến 2 chiều cố ñịnh cùng với các thiết bị ñầu cuối sẵn có của các ñịa phương của Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành phòng, chống thiên tai ñể trang bị cho các quận/huyện còn thiếu, ñảm bảo toàn bộ 698 quận/huyện ñều ñược trang thiết bị ñầu cuối hội nghị truyền hình. Trang bị thêm mỗi tỉnh 10 thiết bị ñầu cuối hội nghị truyền hình lưu ñộng ñể dự phòng sử dụng lưu ñộng (sử dụng ñường truyền sẵn có hoặc thiết lập ñường truyền tam thời) khi có yêu cầu họp tới một số xã trọng ñiểm (tổng số 630 thiết bị). Các quận, huyện, phường, xã lắp ñặt thiết bị của hệ thống truyền hình giao thức Internet IPTV ñể truyền hình một chiều từ Trung ương, tỉnh, huyện ñến cấp xã. ðề án Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương ñến cấp xã, phường ñược Bộ TT&TT xây dựng hoàn thiện trong khoảng thời gian gần 2 năm. Tại cuộc họp ngày 27/11/2012, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, bàn về việc triển khai ðề án nêu trên, các ñại biểu ñều thống nhất quan ñiểm ðề án sẽ ñược triển khai theo phương thức cơ quan Nhà nước ñặt hàng doanh nghiệp xây dựng hệ thống CNTT-TT hỗ trợ họp trực tuyến, doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn ñầu tư phát triển hoạt ñộng kinh doanh theo phương thức thu phí sử dụng dịch vụ. VNPT ñang là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc triển khai hệ thống hỗ trợ họp trực tuyến từ Trung ương ñến các xã, phường. Nguồn:www.ictnews.vn Tin học & Hành chính số tháng 11/2012 3VV iệt Nam giành 2 giải thưởng CNTT ASEAN Việt Nam trở thành một trong ba quốc gia (cùng với Singapore Malaysia) có thành tích cao nhất tại lễ trao giải Công nghệ thông tin ASEAN 2012 (AICTA) vừa mới diễn ra tại Phillipines. Hai sản phẩm của Việt Nam ñoạt giải ñều là những sản phẩm ñã ñược ứng dụng trong nước, do Công ty Hệ thống Thông tin FPT (Tập ñoàn FPT) xây dựng phát triển. Hệ thống thông tin chính quyền ñiện tử FPT.eGov (thuộc hạng mục CNTT cho khối Chính phủ) ñã ñang góp phần giúp 22/63 tỉnh/thành phố của Việt Nam quản lý hiệu quả công tác quản lý hành chính (với số lượng trên 600 cơ quan nhà nước các cấp tỉnh, thành phố, quận/huyện, xã/phường ñang ứng dụng). Sản phẩm ñoạt giải Bạc. Còn phần mềm FPT.eHospital (hạng mục CNTT cho khối tư nhân) ñoạt giải Vàng hiện ñang ñược ứng dụng tại hơn 50 bệnh viện lớn tại Việt Nam, góp phần phục vụ khoảng 75.000 bệnh nhân ngoại trú 50.000 bệnh nhân nội trú. FPT.eHospital giúp các bệnh viện nâng cao hiệu quả quản lý ở tất cả các khâu, từ quản lý chuyên môn khám chữa bệnh tới các công tác quản lý hành chính, kế toán, nhân sự, tài chính khác. Ông Wallace Koh Hoe Aik, Bộ Thông tin Truyền thông (Bộ TT&TT) Brunei, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng AICTA 2012 ñánh giá trongnăm ñầu tiên giải thưởng ñược trao, Việt Nam là nước gây ấn tượng sâu sắc khi chỉ tham dự 2 sản phẩm nhưng ñều ñạt thành tích xuất sắc. “Tôi biết chất lượng sản phẩm ICT của Việt Nam rất cao tôi tin tưởng rằng kết quả cuộc thi phản ánh ñúng ñiều ñó” Thứ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam Trần ðức Lai cho biết ñây ñều là những giải pháp công nghệ có chất lượng ñã ñược kiểm chứng trên thị trường trong thời gian dài, cũng như nhận ñược sự chứng thực của ñông ñảo khách hàng, người sử dụng… Việc sản phẩm CNTT của Việt Nam ñạt thành tích cao ở một cuộc thi khu vực cho thấy năng lực sức cạnh tranh của doanh nghiệp CNTT truyền thông Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp . Giải thưởng AICTA 2012 thu hút 73 sản phẩm tham gia 5 hạng mục: Sản phẩm CNTT cho khối Chính phủ, sản phẩm CNTT cho khối tư nhân, các sản phẩm có ñóng góp cho xã hội, hạng mục về nội dung số, hạng mục cho các doanh nghiệp mới. Tin học & Hành chính số tháng 11/2012 4Các tiêu chí chung của các hạng mục có thể tóm gọn lại ở các tiêu chí: Tính ñộc ñáo; tính hiệu quả; tính cạnh tranh; tiềm năng thị trường; ñóng góp ñối với xã hội cũng như sự phát triển chung của ASEAN; có xuất xứ ASEAN Nguồn: www. chinhphu.vn VV iệt Nam - Hàn Quốc: Hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT Ngày 21/11/2012, tại Hà Nội, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Bộ Hành chính An ninh công cộng Hàn Quốc tổ chức Hội nghị hợp tác công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam-Hàn Quốc. ðây là một trong những hoạt ñộng của Bộ Hành chính An ninh công cộng Hàn Quốc trong chuyến sang thăm Việt Nam từ ngày 20-22/11/2012 nhằm tạo cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông giữa Việt Nam Hàn Quốc. Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, cho biết: Hàn Quốc là nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam từ những năm 1950 trong xây dựng mạng lưới viễn thông, cung cấp các dịch vụ viễn thông ñạt ñược nhiều kết quả trong nhiều lĩnh vực như ñào tạo nguồn nhân lực, an ninh an toàn thông tin, chính phủ ñiện tử, công nghệ thông tin, viễn thông. Trong thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này về: chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, tin học xã hội hóa… ðặc biệt sẽ tạo ñiều kiện cho các tập ñoàn, công ty Hàn Quốc hợp tác, chuyển giao công nghệ; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp hai bên tăng cường trao ñổi, tăng cơ hội hợp tác. Tính ñến nay Hàn Quốc ñã có 2.800 dự án với tổng vốn ñầu tư vào Việt Nam ñạt gần 23 tỷ USD, ñứng thứ hai về tổng vốn FDI ñầu tư vào Việt Nam. Nguồn: www.vietnamplus.vn 110000%% văn bản trình Chính phủ phải gửi kèm văn bản ñiện tử trước quý II/2013 ðó là nội dung chính tại Dự thảo Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình thực hiện việc trao ñổi văn bản ñiện tử trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước giai ñoạn 2013-2015, do Bộ Thông tin Truyền thông (Bộ TT&TT) xây dựng. Cũng nằm trong lộ trình này, trong năm 2013, trừ văn bản có nội dung mật, 100% các cơ quan nhà nước cấp ñơn vị trực thuộc khi gửi văn bản trình lên cơ quan cấp trên, lãnh ñạo cơ quan cấp trên ñể giải quyết công việc ngoài bản giấy ñều phải gửi kèm bản ñiện tử của toàn bộ hồ sơ trình. Tin học & Hành chính số tháng 11/2012 5ðến trước quý II/2013, 50% văn bản trao ñổi giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ñể giải quyết công việc ngoài bộ hồ sơ giấy ñều phải gửi kèm văn bản ñiện tử của toàn bộ hồ sơ văn bản. Trong hoạt ñộng nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước, từ năm 2014 có ít nhất 55% văn bản ñược trao ñổi hoàn toàn dưới dạng ñiện tử ñến hết năm 2015 ñạt mức là 80%. ðối với việc trao ñổi văn bản ñiện tử giữa các cơ quan nhà nước cấp Sở, ban, ngành, quận, huyện trong cùng một ñịa phương với nhau với UBND cấp tỉnh cấp trên trực tiếp, dự thảo ñặt mục tiêu trong năm 2013, 60% văn bản trình lên UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ñể giải quyết công việc ngoài bản giấy ñều phải gửi kèm bản ñiện tử của toàn bộ hồ sơ trình; từng bước mở rộng áp dụng ñối với hồ sơ trình UBND, Chủ tịch UBND cấp quận/huyện xã/phường. Phấn ñấu ñến hết năm 2015, 20% văn bản, tài liệu chính thức trao ñổi giữa các cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành, quận, huyện trong cùng một ñịa phương với nhau ñược thực hiện hoàn toàn dưới dạng ñiện tử hoặc 70% dưới dạng hỗn hợp ñiện tử kèm bản giấy. Ngoài ra, việc trao ñổi văn bản ñiện tử giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác, dự thảo yêu cầu cần tích cực, chủ ñộng tăng cường sử dụng hệ thống thư ñiện tử, hệ thống thông tin chuyên ngành ñể gửi, nhận văn bản, hồ sơ giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp. ` Riêng ñối với các lĩnh vực liên quan ñến thuế, hải quan, ñấu thầu, dự thảo ñặt chỉ tiêu cụ thể ñến hết năm 2015 có 90% hồ sơ khai thuế của người dân doanh nghiệp ñược nộp qua mạng, 80% các khoản nộp thuế ñược thực hiện dưới hình thức ñiện tử; 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan ñiện tử; thực hiện cơ chế hải quan một cửa ñạt 60% các loại giấy phép, giấy chứng nhận trao ñổi dưới dạng ñiện tử với các cơ quan nhà nước có liên quan; mở rộng việc thí ñiểm hình thức mua sắm chính phủ tập trung trên hệ thống mạng ñấu thầu quốc gia. Việc trao ñổi văn bản ñiện tử ñược thực hiện qua 4 phương thức, trao ñổi qua hệ thống thư ñiện tử; trao ñổi qua hệ thống quản lý văn bản ñiều hành; ñăng tải trên trang thông tin ñiện tử hoặc cổng thông tin ñiện tử; trao ñổi qua hệ thống thông tin chuyên ngành, hệ thống thông tin ñặc thù, như: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc, hệ thống ñấu thầu ñiện tử… Hiện dự thảo này ñang ñược Bộ TT&TT công bố lấy ý kiến nhân dân. Nguồn: www. chinhphu.vn Tin học & Hành chính số tháng 11/2012 6NN hà nước ñã chi hơn 1.200 tỉ ñồng mua sản phẩm CNTT Trong số 1.200 tỷ ñồng mua sản phẩm CNTT, thì kinh phí mua sản phẩm phần mềm là 351 tỉ ñồng kinh phí mua phần cứng là 951 tỉ ñồng. Con số trên ñược bà Tô Thị Thu Hương, Vụ phó Vụ CNTT cung cấp trong bài tham luận về Tổng quan về thị trường CNTT Việt Nam – kế hoạch xúc tiến thương mại, tại hội thảo phát triển thương hiệu CNTT quốc gia, ñược tổ chức tại TP.HCM vào sáng 15/11/2012. ðánh giá chung về thực trạng ñầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT sản xuất trong nước, bà Hương cho biết, tính tới ngày 30/10/2012, Bộ TT&TT ñã nhận ñược báo cáo về tình hình mua sắm sản phẩm CNTT của 20 Bộ, cơ quan ngang Bộ 56 ñịa phương. Nhìn chung nội dung ñầu tư chủ yếu là nâng cấp, lắp ñặt hạ tầng mạng cho các cơ quan ñơn vị, mua sắm thiết bị CNTT, thiết bị mạng phần mềm hệ thống, xây dựng phần mềm nội bộ chuyên dùng…Còn lại các sản phẩm phần cứng như máy chủ, tường lửa cứng, các thiết bị chuyển mạch, Router, Switch…ña số các cơ quan sử dụng sản phẩm sản xuất ở nước ngoài, do các sản phẩm này vẫn chưa ñược sản xuất tại Việt Nam. Về tình hình mua sắm phần mềm năm 2011, tổng chi phí ñược chi ra là 351 tỉ ñồng, trong ñó tại các Bộ ñầu tư 188 tỉ ñồng, tỉ lệ mua phần mềm trong nước chiếm 24,2%, còn tại các ñịa phương, ñầu tư 163 tỉ ñồng, tỉ lệ mua phần mềm trong nước chiếm 34,3%. Trong ñó các phần mềm phổ biến ñược mua trong nước là phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm một cửa ñiện tử…Các phần mềm mua từ nước ngoài là các phần mềm hệ ñiều hành Windows Server, hệ ñiều hành cơ sở dữ liệu SQL, phần mềm an ninh… Trong năm 2011, kinh phí mua phần cứng là 904 tỉ ñồng, trong ñó tại các Bộ ñã chỉ ra 591 tỉ ñồng, tỉ lệ mua phần cứng trong nước chiếm 75,8%, còn tại các ñịa phương kinh phí mua phần cứng là 313 tỉ ñồng, trong ñó tỉ lệ mua phần cứng trong nước là 65,7%. ða phần các sản phẩm phần cứng ñược mua trong nước là máy tính ñể bàn do các công ty trong nước sản xuất như FPT Elead, CMS, VTB…Còn các sản phẩm phần cứng mua từ nước ngoài gồm máy chủ, máy tính xách tay, firewall, Switch, UPS… Tin học & Hành chính số tháng 11/2012 7Theo bà Hương, việc mua sắm các sản phẩm CNTT ở các cơ quan nhà nước có nhiều thuận lợi, khi có các chính sách ưu tiên, ñầu tư, mua sắm các sản phẩm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các sản phẩm CNTT sản xuất trong nước cũng phù hợp với người Việt Nam, dễ thay thế, bảo hành…Về sản phẩm phần mềm các doanh nghiệp trong nước cũng ñã chú trọng phát triển nhiều sản phẩm ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh ñó việc mua sắm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khi doanh nghiệp trong nước vẫn chủ yếu lắp ráp sản phẩm là chính, chưa ña dạng, chịu áp lực cạnh tranh từ sản phẩm nhập ngoại. Chủ ñầu tư dự án CNTT chưa có nhiều thông tin về hoạt ñộng sản xuất cung cấp các dịch vụ CNTT của doanh nghiệp trong nước. Các sản phẩm CNTT thương hiệu Việt thường yếu kém về thương hiệu, các nhà thầu khi tham gia dự thầu thường có khuynh hướng chào thầu bằng những sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài hơn là trong nước. Việc quảng bá sản phẩm chưa sâu rộng, một số chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ vẫn còn thiếu hoạt ñộng nghiên cứu R&D chưa ñược quan tâm… Nguồn: www.ictnews.vn RR út gọn thủ tục sửa ñổi nội dung Chứng thư số, Chữ ký số nước ngoài Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ñồng ý với kiến nghị của Bộ Thông tin Truyền thông (Bộ TT&TT) về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong sửa ñổi các nội dung liên quan về Chứng thư số, Chữ ký số nước ngoài tại Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP ngày 15/2/2007. Theo quy ñịnh của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục xây dựng ban hành Nghị ñịnh bao gồm nhiều bước như phê duyệt chương trình xây dựng Nghị ñịnh hàng năm, lập ban soạn thảo dự thảo Nghị ñịnh, lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ñối tượng chịu sự tác ñộng trực tiếp của văn bản, ñăng tải dự thảo trên trang thông tin ñiện tử ít nhất là 60 ngày ñể góp ý kiến trước khi ñược Bộ Tư pháp thẩm ñịnh dự thảo Nghị ñịnh trình Chính phủ. Bộ TT&TT cho rằng, theo trình tự trên, việc chỉnh sửa Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP sẽ phải thực hiện kéo dài sang năm 2013. Trong khi ñó, yêu cầu cấp bách ban hành các quy ñịnh mới về Chứng thư số, Chữ ký số nước ngoài ñể cải thiện môi trường ñầu tư hội nhập quốc tế ñang ñặt ra. Do vậy, Bộ TT&TT ñã ñề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc sửa ñổi Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP về chấp nhận Chứng thư số Chữ ký số nước ngoài. Theo ñó, Bộ TT&TT sẽ trực tiếp tổ chức việc soạn thảo trong quá trình soạn thảo sẽ lấy ý kiến của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ban Cơ Tin học & Hành chính số tháng 11/2012 8yếu Chính phủ các tổ chức cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số (gọi tắt là CA) công cộng ñã ñược cấp phép. Sở dĩ phải sửa ñổi các nội dung liên quan ñến chứng thư số, chữ ký số nước ngoài tại Nghị ñịnh 26/2007/Nð-CP là bởi, hiện nay chứng thư số nước ngoài ñược chấp nhận tại Việt Nam chỉ khi hệ thống các tổ chức cung cấp dịch vụ CA nước ngoài cấp các Chứng thư số ñó ñược Chính phủ Việt Nam công nhận. Trong khi CA nước ngoài ñể ñược công nhận tại Việt Nam lại phải ñáp ứng ñiều kiện là quốc gia mà CA ñó ñăng ký hoạt ñộng có ký kết hoặc tham gia ñiều ước quốc tế có quy ñịnh về việc công nhận chữ ký số chứng thư số nước ngoài mà Việt Nam có tham gia; ñược cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoặc chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số ñang hoạt ñộng . Bộ TT&TT cho biết, việc tiến hành chấp nhận chứng thư số, chữ ký số nước ngoài theo phương thức “công nhận CA” dựa trên các quy ñịnh hiện nay của Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP ít có tính khả thi trong thời ñiểm hiện nay. Nguồn: www. chinhphu.vn BBộ Thông tin Truyền thông: ðánh giá các chương trình về công nghiệp CNTT Ngày 07/11/2012, Bộ Thông tin Truyền thông (Bộ TT&TT) ñã tổ chức Hội nghị ðánh giá kết quả thực hiện các chương trình công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) ñến năm 2012 ñịnh hướng ñến năm 2020. Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê từ năm 2007. Sau 5 năm triển khai, chương trình ñã thu ñược nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, ñã góp phần tích cực vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp CNTT giai ñoạn 2009-2011; tổng doanh thu công nghiệp CNTT ñến năm 2011 ñạt 13,73 tỷ USD, tăng 220% so với năm 2009 79% so với năm 2010. Trong ñó, doanh thu từ công nghiệp phần cứng ñạt 11,33 tỷ USD chiếm tới 82% tổng doanh thu của ngành công nghiệp CNTT, tăng gấp ñôi so với năm 2010. Công nghiệp phần mềm công nghiệp nội dung số tiếp tục phát triển với doanh thu lần lượt ñạt 1,17 tỷ USD 1,16 tỷ USD… Hiện, Bộ TT-TT ñã nghiên cứu, xây dựng dự thảo chương trình quốc gia phát triển công nghiệp CNTT ñến năm 2020. Nguồn: www.aita.gov.vn Tin học & Hành chính số tháng 11/2012 9HHà Nội: Sở Thông tin Truyền thông cung cấp 6 dịch vụ công trực tuyến Sở Thông tin Truyền thông (Sở TT&TT) Hà Nội cho biết, từ ngày 15/11/2012, 6 dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của sở bắt ñầu ñược cung cấp tại ñịa chỉ www.dvc.ict-hanoi.gov.vn. Các dịch vụ gồm thủ tục cấp giấy phép hoạt ñộng in; thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin; thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; thủ tục cấp giấy phép tổ chức họp báo; thủ tục cấp phép thiết lập trang thông tin ñiện tử tổng hợp của các tổ chức trong nước do cơ quan quản lý nhà nước của TP Hà Nội cấp phép hoạt ñộng doanh nghiệp trong, ngoài nước có ñăng ký trụ sở hoạt ñộng tại Hà Nội; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục ñích kinh doanh. Sở TT&TT cam kết sẽ rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ gửi qua mạng ñể khuyến khích cá nhân tổ chức thực hiện theo phương thức mới này. Dịch vụ công ñược cung cấp ở mức 3 cho phép người sử dụng ñiền gửi trực tuyến các mẫu văn bản ñến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ cung cấp dịch vụ ñược thực hiện trên môi trường mạng. Nguồn: www. hanoimoi.com.vn ðð à Nẵng: Xây dựng hệ thống kết nối không dây Ngày 02/11/2012, Sở Thông Tin Truyền Thông (Sở TT&TT), Ban Quản lý dự án phát triển công nghệ thông tin truyền thông tại thành phố ðà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Dự án xây dựng Hệ thống kết nối không dây (Wifi) cho thành phố ðà Nẵng. Theo thông tin từ hội nghị, Dự án ñược triển khai xây dựng giai ñoạn 1 với 170 trạm thu phát sóng ñược lắp ñặt trên toàn TP. ðà Nẵng với công nghệ tiên tiến nhất bao gồm các trạm thu phát sóng wifi chuyên dụng, các thiết bị phần mềm quản lý tương ứng,với phạm vi phủ sóng rộng. Việc triển khai hệ thống này nhằm phục vụ nhu cầu truy cập internet, tìm kiếm thông tin của người dân ở các hệ thống dịch vụ hành chính công ở mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng thông qua các thiết bị có khả năng kết nối wifi như máy tính xách tay, ñiện thoại di ñộng, máy tính bảng . Ông Phạm Kim Sơn, Giám ñốc Sở TT&TT TP. ðà Nẵng cho biết: Việc phủ sóng internet không dây cho thành phố không chỉ ñáp ứng phục vụ cho chính quyền ñiện tử mà góp phần ñẩy mạnh tiến trình hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông cung cấp các dịch vụ gia tăng khác trên mạng (ñiện thoại Tin học & Hành chính số tháng 11/2012 10internet, tra cứu thông tin, quảng cáo, quan sát) mà còn góp phần nâng cao dân trí hoạt ñộng giáo dục - ñào tạo qua mạng… Hệ thống internet không dây còn ñược huy ñộng vào việc giám sát cảnh báo ô nhiễm môi trường, quản lý giao thông ñô thị, quản lý trật tự xã hội, giám sát cảnh báo thiên tai, hiểm họa do biến ñổi khí hậu… Ngoài ra, ñây còn là một kênh thông tin quan trọng ñể ñẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút ñầu tư trong ngoài nước vào TP. ðà Nẵng; ñồng thời quảng bá du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch ñến với du khách trong nước quốc tế cũng như giúp các doanh nghiệp ñịa phương quảng bá các sản phẩm dịch vụ của mình một cách dễ dàng thuận lợi nhất. ðặc biệt, một khi TP.ðà Nẵng trở thành ñô thị kết nối không dây, việc cung cấp sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến sẽ trở nên phổ dụng thuận tiện mọi lúc, mọi nơi. ðiều này sẽ góp phần thực hiện thành công lộ trình triển khai xây dựng “Chính quyền ñiện tử tại TP. ðà Nẵng” chủ trương phát triển ðà Nẵng trở thành thành phố công nghệ cao, thành phố công nghiệp công nghệ thông tin. Nguồn: www. vietnamplus.vn TT hành phố Hồ Chí Minh: Những thuận lợi khó khăn khi triển khai dịch vụ công mức ñộ 4 tại Sở Thông tin Truyền thông Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh hiện ñã cung cấp 4 trên tổng số 25 dịch vụ công mức ñộ 4, tất cả thủ tục hành chính còn lại ñều ở dịch vụ công mức ñộ 2. Những dịch vụ này ñã mang lại rất nhiều thuận lợi cho người dân, tuy nhiên, với người làm quản lý, vẫn còn những vướng mắc cần ñược nhanh chóng tháo gỡ. ðặc biệt là khi Sở ñề ra kế hoạch cuối năm 2012 sẽ nâng thêm 10 thủ tục hành chính lên dịch vụ công mức ñộ 3 dự kiến ñến hết Quý 1 năm 2013, tất cả thủ tục hành chính ñều ở dịch vụ côngmức ñộ dịch vụ công cấp 3 trở lên. Ngày 2/11/2012, ðoàn khảo sát cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính tại một số tỉnh phía Nam của Bộ TT&TT ñến làm việc tại Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh, phòng tiếp nhận hồ sơ chỉ có một nhân viên tiếp nhận hồ sơ hai máy tính nối mạng, một dành cho nhân [...]... thác; H tr t ch c tri n khai các ho t ñ ng thông tin báo chí;… C ng thông tin ñi n t Ngh An có 01 Giám ñ c; 02 Phó Giám ñ c 03 phòng chuyên môn là Phòng Hành chính – T ng h p; Phòng Biên t p, x lý thông tin tích h p d li u phòng Qu n tr h th ng an ninh thông tin Ngu n: Quy t ñ nh s 4237/Qð-UBND Q u ng Ngãi: phê duy t D án Xây d ng 12 d ch v công tr c tuy n m c ñ 3 trên C ng thông tin ñi... tri n khai các d ch v hành chính công d ch v công tr c tuy n c p 1, 2, 3, 4 theo quy ñ nh c a pháp lu t; Ch trì nghiên c u ph i h p v i các cơ quan an ninh m ng qu c gia ñ m b o bí m t, an toàn, an ninh h th ng thông tin trên C ng thông tin ñi n t theo quy ñ nh c a pháp lu t; Qu n tr h th ng thư ñi n t công v ; Tích h p qu n lý các thông tin, d li u ñư c phép công b c a t nh, các c p, các ngành... thông tin giao d ch v i ngư i dân DN: Trang thông tin ñi n t c a S TTTT, ñ a ch : www.ict-hcm.gov.vn; “M t c a ñi n t ”: cung c p thông tin tình hình x lý h sơ c p phép, báo cáo tình hình x lý h sơ; ng d ng Ch ký s vân tay trong phát hành văn b n ch m công trong cơ quan Hi n nay, 100% CBCC c a S có h p thư ñi n t Ngu n: www.ict-hcm.gov.vn H u Giang: S d ng ph n m m m t c a ñi n t vào năm... ngày 29/10/2012 c a y ban nhân dân t nh Ngh An C ng Thông tin ñi n t Ngh An có ch c năng giúp S Thông tin Truy n thông y ban nhân dân t nh qu n lý, duy trì, khai thác phát tri n C ng thông tin ñi n t Ngh An ñ th c hi n các nhi m v theo quy ñ nh Nhi m v quy n h n c a C ng thông tin ñi n t Ngh An: ñ m b o cơ s h t ng k thu t ñ c ng thông tin ñi n t ho t ñ ng n ñ nh hàng ngày trên m ng Internet;... UBND thành ph v Chương trình phát tri n công ngh thông tin - truy n thông giai ño n 2011 – 2015 Vi c phát tri n hoàn thi n các h th ng thông tin, các cơ s d li u l n, trư c h t t p trung xây d ng các cơ s d li u c a thành ph H Chí Minh v con ngư i, tài nguyên môi trư ng, tài chính, kinh t , công nghi p thương m i ð m b o tính c u trúc, tính h th ng t o môi trư ng làm vi c ñi n t r ng kh... thông tin t i các s - ban - ngành, qu n - huy n g p s c Trung tâm nghiên c u phân tích thông tin ñ nghiên c u, phân tích, nh n xét,… hư ng ñ n d báo ñ có th tăng thêm giá tr khai thác, ph c v tham mưu cho lãnh ñ o thành ph - ðào t o phát tri n ngu n nhân l c c a trung tâm nghiên c u phân tích thông tin thành ph nh m ñáp ng yêu c u chuyên môn cao trong công tác qu n lý, cung c p thông tin t... theo g i v S Thông tin Truy K ho ch ð u tư, S Tài chính th m ñ nh, trình xem xét, quy t ñ nh các ñơn v ch trì th c hi n ho ch, d trù kinh phí th c n thông ñ t ng h p g i S y ban nhân dân Thành ph Ngu n: Quy t ñ nh s 5852/Qð-UBND Tin h c & Hành chính s tháng 11/2012 13 N gh An: Thành l p C ng thông tin ñi n t C ng Thông tin ñi n t Ngh An là ñơn v s nghi p tr c thu c S Thông tin Truy n thông Ngh... ñi n t dùng chung cho 3 c p: T nh, huy n cơ s vào s d ng trong ñ u năm 2013 Ph n m m m t c a ñi n t s giúp cán b qu n lý ngư i dân tăng cư ng công tác giám sát thông qua vi c công khai nh t ký h sơ, quy trình x lý, tình tr ng gi i quy t h sơ c a các t ch c, công dân M t s th t c hành chính thu c các lĩnh v c giáo d c; khen thư ng; lao ñ ng, thương binh xã h i; ngo i v ; t ch c cán b ; văn hóa... Nh m quán tri t tri n khai nghiêm túc các ch trương c a ð ng, các chương trình, k ho ch v ng d ng, phát tri n b o ñ m an toàn thông tin c a Chính ph , B TT&TT cùng Hi p h i An toàn thông tin Vi t Nam th ng nh t ch n ch ñ Ngày An toàn thông tin Vi t Nam 2012 là “Chung tay xây d ng h t ng thông tin an toàn vì ch quy n s qu c gia”… Nhân d p s ki n thư ng niên Ngày An toàn thông tin Vi t Nam 2012,... cu c ñi u tra s ñư c VNISA công b t i phiên khai m c c a H i th o qu c t v An toàn thông tin D ki n năm nay s có kho ng 500 ñ n 700 t ch c tham gia kh o sát, trong ñó kho ng 40% là cơ quan nhà nư c 60% là các doanh nghi p; Cu c thi toàn qu c “Sinh viên v i An toàn thông tin 2012” do VNISA ph i h p v i C c Công ngh thông tin (B GD&ðT) t ch c dư i s ch ñ o c a B Giáo d c ðào t o Cu c thi năm nay . Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Hành chính và An ninh công cộng Hàn Quốc tổ chức Hội nghị hợp tác công nghệ thông tin và truyền thông. trình công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) ñến năm 2012 và ñịnh hướng ñến năm 2020. Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam và chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học và công nghệ, Tin học và công nghệ, Tin học và công nghệ, Xuất hiện các đốm mực trên tài liệu được in ra Bạn khơng thể in các đường viền trang Văn bản in thiếu hình ảnh - Triệu chứng:, Header và Footer xuất hiện khơng chính xác hoặc thiếu, Chuyển đổi PDF sang Word, Excel, PowerPoint miễn phí Google Drive lưu trữ đám mây với 5GB miễn phí

Từ khóa liên quan