Báo cáo thực tập tốt nghiệp Một số vấn đề nhằm hoàn thiện việc hạch toán và quản lý vật tư tại công ty in Đà nẵng

40 426 0

NHT Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,929 tài liệu

  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2014, 19:52

Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguùn Âàûng Qúc Hỉng PHÁƯN I L LÛN CHUNG VÃƯ HẢCH TOẠN V QUN L NGUN VÁÛT LIÃÛU TRONG DOANH NGHIÃÛP SN XÚT A/ L LÛN ÂÀÛC ÂIÃØM VAI TR, NHIÃÛM VỦ HẢCH TOẠN V QUN L VÁÛT TỈ TẢI DOANH NGHIÃÛP SN XÚT I/ Khại niãûm v âàûc âiãøm : 1/ Khại niãûm : Váût tỉ l tỉì dng gi chung cho NVL & CCDC. Trong 1 doanh nghiãûp sn xút no mún tiãún hnh sn xút phi cọ TSL v TSCÂ, váût tỉ âỉåüc xãúp va loải TSL v dng dỉû trỉỵ cho sn xút kinh doanh, nọ phán ra thnh NL, VL v CCDC l do âàûc âiãøm khạc nhau ca chụng trong quạ trçnh tham gia sn xút 2/ Âàûc âiãøm : a/ Âàûc âiãøm NVL: NVL Thüc âäúi tỉåüng lao âäüng nọ l cå såí âãø hçnh thnh sn pháøm. Trong quạ trçnh sn xút chè tham gia vo mäüt chu k sn xút, bë tiãu hao ton bäü, thay âäøi hçnh thại ban âáưu âãø cáúu thnh mäüt thỉûc thãø sn pháøm. vãư màût giạ trë ngun váût liãûu dëch chuøn ton bäü vo giạ trë sn pháøm mún tảo ra. b/ Âàûc âiãøm cäng củ dủng củ : CCDC ( cäng củ dủng củ ) l nhỉỵng tỉ liãûu lao âäüng khäng â tiãu chøn vãư giạ trë hay thåìi hản sỉí dủng do nh nỉåïc quy âënh cho TSCÂ. CCDC tham gia vo nhiãưu chu k sn xút khạc nhau nhỉng váùn giỉỵ ngun hçnh thại váût cháút ban âáưu cho âãún khi hỉ hng. Khi tham gia vo chu k sn xút nãúu CCDC nh thç giạ trë ca nọ vo chi phê sn xút kinh doanh. Nãúu giạ trë låïn thç ạp dủng phỉång phạp phán bäø hồûc trêch trỉåïc giạ trë CCDC. II/ VAI TR NHIÃÛM VỦ Ca HẢCH TOẠN VÁÛT TỈ Trong DOANH NGHIÃÛP SN XÚT : * Vai tr : Trong nãưn kinh tãú thë trỉåìng âãø âm bo cho doanh nghiãûp täưn v phạt triãøn nh qun l cáưn phi cọ nhỉỵng quút âënh âụng âàõn âãø náng cao hiãûu qu hoảt âäüng ca doanh nghiãûp. Do âọ vë trê ca hảch toạn kãú toạn l cpäng củ âàõc lỉûc giụp nh qun l âiãưu hnh doanh nghiãûp Hảch toạn váût tỉ âụng, chênh xạc cọ nghéa låïn trong cäng tạc täø chỉïc kiãøm tra tçnh hçnh sỉí sủng váût tỉ ca doanh nghiãûp theo tỉìng bäü pháûn v âäúi tỉåüng. Tỉì âọ, gọp pháưn qun l v sỉí sủng váût tỉ cọ hiãûu qu âäưng thåìi bạo cạo thäng tin cho lnh âảo vãư säú lỉåüng váût tỉ nháûp, xút täưn âãø cọ kãú hoảch cung ỉïng dỉû trỉỵ håüp l âãø âm bo cho sn xút . Váût tỉ chiãúm t trng låïn trong sn pháøm nãn viãûc hảch toạn chênh xạc gọp pháưn tênh âụng v â giạ thnh pháøm. Tỉì âọ s cọ kãú hoảch tiãút kiãûm váût tỉ ph håüp hồûc tçm váût tỉ thay thãú tảo âiãưu kiãûn hả giạ thnh sn pháøm náng cao cháút HVTH: Âàûng Thë Thàõm Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguùn Âàûng Qúc Hỉng lỉåüng sn pháøm . ngoi ra cäng tạc hảch toạn váût tỉ cn giỉỵ vai tr quan trng trong viãûc chi phäúi âãún cháút lỉåüng cäng tạc hảch toạn ca cạc pháưn hnh khạc . + Ghi chẹp phn nh täøng håüp chênh xạc këp thåìi säú lỉåüng v giạ trë váût tỉ hiãn cọ tçnh hçnh tàng gim ca váût tỉ cng nhỉ tiãu hao cho sn xút v váût tỉ täưn kho ca doanh nghiãûp. + p dủng cạc phỉång phạp v k thût hảch toạn váût tỉ måí säø, th kãú toạn chi tiãút, thỉûc hiãûn hảch toạn theo âụng chãú âäü, âụng phỉång phạp quy âënh + Thäng qua viãûc ghi chẹp âãø tênh toạn, kiãøm tra, giạm sạt tçnh hçnh thu mua bo qun dỉû trỉỵ sỉí sủng váût tỉ. Qua âọ nhàòm phạt hiãûn v sỉí l këp thåìi váût tỉ thỉìa thiãúu, ỉï âng, kẹm pháøm cháút, ngàn ngỉìa viãûc sỉí sủng lng phê, ghi phạp. + Kãú toạn cng bäü qun l váût váût tỉ khạc tải doanh nghiãûp tiãún hnh kiãøm kã, âạnh giạ váût tỉ theo âụng chãú âäü nh nỉåïc quy âënh. Kãú toạn láûp bạo cạo cung cáúp thäng tin vãư váût tỉ, tham gia phán têch kinh tãú, tçnh hçnh thu mua, dỉû trỉỵ, bo qun, sỉí sủng váût tỉ nhàòm phủc vủ cho cäng tạc qun l v khäng ngỉìng náng cao hiãûu qu sỉí sủng váût tỉ III/ u cáưu âäúi våïi qun l váût tỉ 1/ u cá âäúi våïi phng kãú hoảch váût tỉ Cung ỉïng váût tỉ : trong nãưn kinh tãú thë trỉåìng cạn bäü thu mua váût tỉ phi l ngỉåìi nàng âäüng, nhảy bẹn, nàõm bàõt thë trỉåìng . cäng tạc thu mua tiãún hnh theo u cáưu sn xút nãn âi hi cạn bäü thu mua phi nàõm chàõc vãư säú lỉåüng täưn kho, säú lỉåüng cáưn mua cng nhỉ sỉû biãún âäüng ca giạ c, ngàn ngỉìa tạc âäüng ca lảm phạt, trạnh båït cạc kháu trung gian khi thu mua âãø gim chi phê váût tỉ Cáúp phạt váût tỉ : viãûc cáúp phạt phi âụng säú lỉåüng, cháút lỉåüng theo u cáưu sn xút. Nàõm r tçnh hçnh sn xút âãø cáúp âụng váût tỉ, trạnh lng phê váût tỉ. Hãû thäúng cạc âënh mỉïc tiãu hao váût tỉ l nhán täú quút âënh cháút lỉåüng ca cäng tạc qun l, hảch toạn. Do âo mi doanh nghiãûp no cng phi xáy dỉûng hãû thäúng âënh mỉïc tiãu hao váût tỉ v ci tiãún âënh mỉïc nhàòm ạp dủng âënh mỉïc tiãn tiãún, ph håüp våïi âiãưu kiãûn sn xút. Dỉû trỉỵ váût tỉ : ty theo doanh nghiãûp m váût tỉ ca doanh nghiãûp âọ täưn kho v täưn bao nhiãu. Viãûc täưn kho váût tỉ l u cáưu táút úu âãø âm bo sn xút. Dỉû trỉỵ váût tỉ âãø âm bo sn xút mäüt khi 1 loải váût tỉ no âọ khan hiãúm trạnh âỉåüc viãûc nh hỉåíng âãún ti chênh v tiãún âäü sn xút. Âäưng thỉi dỉû trỉỵ váût tỉ lm sao trạnh trçnh trảng ỉï âng v váût tỉ dỉ trỉỵ dng sn xút thüc VL nãn phi dỉû trỉỵ êt thç tàng nhanh vng quay väún tảo hiãûu qu kinh tãú cao . 2/ u cáưu âäúi våïi th kho v hãû thäúng kho bi : Th kho l ngỉåìi theo di, bo qun nháûn cáúp váût tỉ. Do âọ âi hi th kho phi cọ kinh nghiãûm trong täø chỉïc, nàõm r âàûc âiãøm, cháút lỉåüng tỉìng loải, kinh nghiãûp bo qun váût tỉ v tinh tháưn trạch nhiãûm cao HVTH: Âàûng Thë Thàõm Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguùn Âàûng Qúc Hỉng Kho l nåi dỉû trỉỵ váût tỉ âi hi phi bäú trê sao cho cán bàòng täúi ỉu giỉỵa chi phê qun l v chi phê täưn trỉỵ váût tỉ. Kho phi âỉåüc täúi âa họa vãư màût diãûn têch sỉí sủng. Viãûc bäú trê kho bi sao cho täúi thiãøu họa vãư chi phê hỉ hng, máút pháøm cháút váût tỉ trong phảm vi kho, gim hao phê vãư ngưn lỉûc trong viãûc tçm kiãúm v di chuøn váût tỉ. Do âọ phi bäú trê kho dỉû trỉỵa håüp l âãø giụp kháu dỉû trỉỵ täút hån. 3/ u cáưu kãú toạn váût tỉ : L ngỉåìi theo di váût tỉ vãư säú lỉåüng v giạ trë,thäng tin kãú toạn âỉa ra giụp nh qun l cọ qút âënh âụng trong qun trë doanh nghiãûp. Âãø âm bo cung cáúp thäng tin nhanh cho nh qun l vãư chi tiãút váût tỉ âi hi phán nhọm váût tỉ âãø tiãûn cho viãûc qun l. Phán loải phi dỉûa trãn tênh nàng l họa trong tỉìng nhọm cáưn tiãún hnh theo di chi tiãút vãư tçnh hçnh biãún âäüng ca tỉìng loải váût tỉ B/ NÄÜI DUNG CÄNG TẠC HẢCH TOẠN VÁÛT TỈ TRONG DOANH NGHIÃÛP SN XÚT 1/ Phán loải : a/ Càn cỉï vo vai tr v cäng dủng trong sn xút Váût tỉ gäưm NVL & CCDC. Hai nhọm ny cọ âàûc âiãøm khạc nhau nãn viãûc phán loải dỉûa trãn sỉû phán loải tỉìng nhọm a.1/ Phán loải NVL : NVL chênh ( gäưm táút c thnh pháøm mua ngoi ) l âäúi tỉåüng lao âäüng ch úu cáúu thnh nãn thỉûc thãø sn pháøm. Vd: Bäng trong cäng kẹo såüi Váût liãûu phủ : l váût liãûu chè cọ tạc dủng phủ trong quạ trçnh sn xút. Nọ cọ tạc dủng lm tàng cháút lỉåüng NVL chênh, l thay âäøi mu sàõc, mi vë ca sn pháøm , phủc vủ cho cäng tạc qun l, nhu cáưu cäng nghãû, cho viãûc bo qun Vê dủ : Dáưu bäi trån mạy mọc sn xút, thúc nhüm, thúc táøy + Nhiãn liãûu cọ tạc dủng cung cáúp nhiãût lỉåüng cho sn xút kinh doanh nhỉ xàng dáưu, khê âäút, ci + Váût liãûu thiãút bë cå bn gäưm thiãút bë phỉång tiãûn làõp âàût vo cạc cäng trçnh xáy dỉûng cå bn ca doanh nghiãûp + Phủ tng thay thãú sỉỵa chỉỵa l cạc chi tiãút phủ tng mạy mọc thiãút bë phủc vủ cho viãûc sỉỵa chỉỵa hồûc thay thãú nhỉỵng bäü pháûn, chi tiãút mạy mọc thiãút bë nhỉ vng bi, vng âãûm ecru cạc loải + Phãú liãûu l loải váût liãûu loải ra trong quạ trçnh sn xút sn pháøm nhỉ gäù vủn, sàõt thẹp vủn, phãú liãûu thu häưi trong quạ trçnh thanh lê ti sn a.2/ Phán loải cäng củ dủng củ : Cäng củ dủng củ sỉí sủng cho mủc âêch sn xút kinh doanh ca doanh nghiãûp nhỉ giy dẹp, cúc xng trang bë cho cäng nhán lm viãûc HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp GVHD: Nguyóựn ỷng Quọỳc Hổng Bao bỗ luỏn chuyóứn laỡ loaỷi bao bỗ chổùa õổỷng caùc NVL, haỡng hoùa trong quaù trỗnh thu mua, baớo quaớn, tióu thuỷ saớn phỏứm haỡng hoùa. Noù õổồỹc sổớ suỷng nhióửu lỏửn. ọử duỡng cho thuó laỡ nhổợng cọng cuỷ duỷng cuỷ duỡng õóứ cho thuó b/ Cn cổ svaỡo quyóửn sồớ hổợu vỏỷt tổ coù 2 loaỷi + Vỏỷt tổ tổỷ coù + Vỏỷt tổ do doanh nghióỷp nhỏỷn giổợ họỹ. Gia cọng óứ thuỏỷn tióỷn cho vióỷc quaớn lyù traùnh nhỏửm lỏựn vỏỷt tổ. Kóỳ toaùn mồớ sọứ danh õióứm vỏỷt tổ trong sọứ õoù vỏỷt tổ, sọứ danh õióứm vỏỷt tổ laỡ 1 nhỏn tọỳ quan troỹng trong vióỷc tọứ chổùc õuùng õừn vỏỷt tổ laỡ õióửu kióỷn quan troỹng õóứ tióỳn haỡnh cồ giồùi hoùa tờnh toaùn vỏỷt tổ 2/ Tờnh giaù vỏỷt tổ : Tờnh giaù vỏỷt tổ laỡ duỷng tióửn õóứ bióứu thở giaù trở cuớa vỏỷt tổ theo nguyón từc nhỏỳt õởnh. Mọỹt trong nhổợng nguyón từc cồ baớn cuớa haỷch toaùn vỏỷt tổ laỡ phaới ghi sọứ tờnh giaù cuớa noù. Coù 2 caùch tờnh laỡ : tờnh theo giaù thổỷc tóỳ vaỡ tờnh theo giaù haỷch toaùn . a/ Tờnh giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ nhỏỷp kho : Nguyón từc chung : õọỳi vồùi cồ sồớ kinh doanh nọỹp thuóỳ GTGT theo phổồng phaùp khỏỳu trổỡ thỗ giaù trở vỏỷt tổ mua vaỡo laỡ giaù thổỷc tóỳ khọng tờnh thuóỳ VAT õỏửu vaỡo. Coỡn õọỳi vồùi cồ sồớ nọỹp thuóỳ GTGT theo phổồng phaùp trổỷc tióỳp trón GTGT thỗ vỏỷt tổ mua vaỡo laỡ tọứng giaù thanh toaùn ( gọửm thuóỳ GTGT õỏửu vaỡo ) Nọỹi dung giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ nhỏỷp tờnh theo tổỡng nguọửn nhỏỷp + ọỳi vồùi vỏỷt tổ mua ngoaỡi giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ bao gọửm: giaù mua thổỷc tóỳ ghi trón hoùa õồn kóứ caớ thuóỳ nhỏỷp khỏứu, vaỡ caùc thuóỳ khaùc nóỳu coù cọỹng vồùi caùc chi phờ thổỷc tóỳ ( chi phờ kho baợi, vỏỷn chuyóứn , bọc dồợ) + ọỳi vồùi vỏỷt tổ thuó ngoaỡi chóỳ bióỳn: giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ bao gọửm giaù xuỏỳt vỏỷt tổ vaỡ chi phờ gia cọng chóỳ bióỳn. + ọỳi vồùi vỏỷt tổ tổỷ gia cọng chóỳ bióỳn gia thổỷc tóỳ vỏỷt tổ bao gọửm: giaù xuỏỳt vỏỷt tổ vaỡ chi phờ gia cọng chóỳ bióỳn + ọỳi vồùi vỏỷt tổ nhỏỷn goùp vọỳn lión doanh giaù thuỷc tóỳ cuớa vỏỷt tổ laỡ giaù thoớa thuỏỷn õổồỹc caùc bón tham gia goùp vọỳn chỏỳp nhỏỷn. Giaù thổỷc tóỳ cuớa phóỳ lióỷu õổồỹc õaùnh giaù theo giaù trở ổồùc tờnh coỡn coù thóứ sổớ suỷng õổồỹc b/ Tờnh giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ xuỏỳt kho : ọỳi vồùi vỏỷt tổ xuỏỳt kho tuỡy theo õỷc bióỷt hoaỷt õọỹng cuớa doanh nghióỷp dổỷa trón yóu cỏửu quaớn lyù maỡ caùn bọỹ kóỳ toaùn aùp duỷng 1 trong caùc phổồng phaùp theo phổồng phaùp nhỏỳt quaùn trong nión õọỹ kóỳ toaùn + Tờnh theo giaù thổỷc tóỳ bỗnh quỏn : Gờa thổỷc tóỳ vỏỷt tổ bỗnh quỏn sau mọựi lỏửn nhỏỷp phaới tờnh laỷi õồn giaù bỗnh quỏn. HVTH: ỷng Thở Thừm Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp GVHD: Nguyóựn ỷng Quọỳc Hổng Giaù thổỷc tóỳ bỗnh quỏn cuọỳi thaùng : ồn giaù thổỷc tóỳ bỗnh quỏn = trở giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ tọửn õỏửu kyỡ + tọứng giaù trở thổỷc tóỳ vỏỷt tổ nhỏỷp trong kyỡ Sọỳ lổồỹng vỏỷt tổ tọửn õỏửu kyỡ + tọứng sọỳ lổồỹng vỏỷt tổ nhỏỷp + Tờnh theo giaù nhỏỷp trổồùc, xuỏỳt trổồùc: theo phổồng phaùp naỡy ta xaùc õởnh õổồỹc õồn giaù thổỷc tóỳ cuớa tổỡng lỏửn nhỏỷp. Sau õoù cn cổù vaỡo sọỳ lổồỹng xuỏỳt kho thuọỹc lỏửn nhỏỷp trổồùc. Sọỳ coỡn laỷi tờnh theo õồn giaù cuớa lỏửn nhỏỷp sau. Vỏỷy giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ tọửn cuọỳi kyỡ laỡ giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ nhỏỷp kho thuọỹc lỏửn mua sau cuỡng + Tờnhtheo giaù nhỏỷp sau xuỏỳt trổồùc ( LIFO): Theo phổồng phaùp naỡy vaỷt tổ thuọỹc lỏửn nhỏỷp sau cuỡng õổồỹc xuỏỳt trổồùc vỏỷt tổ nhỏỷp trổồùc tión. Phổồng phaùp naỡy ngổồỹc vồùi phổồng phaùp LIFO + Phổồng phaùp giaù thổỷc tóỳ õờch danh : phổồng phaùp naỡy aùp duỷng vồùi loaỷi vỏỷt tổ coù giaù trở cao vaỡ õỷc chuớng. Giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ xuỏỳt kho cn cổù vaỡo õồn giaù thổỷc tóỳ nhỏỷp kho theo tổỡng lọ haỡng. Tổỡng lỏửn nhỏỷp vaỡ sọỳ lổồỹng xuỏỳt kho theo tổỡng lỏửn . Trổồỡng hồỹp nhỏỷp xuỏỳt vỏỷt tổ nhióửu, õóứ phaớn aùnh kởp thồỡi, kóỳ toaùn duỡng giaù haỷch toaùn , cuọỳi kyỡ õióửu chốnh giaù haỷch toaùn thaỡnh giaù thổỷc tóỳ theo phổồng phaùp hóỷ sọỳ giaù . Phổồng phaùp hóỷ sọỳ giaù : Hóỷ sọỳ giaù = Gờa T. tóỳ V. tổ tọửn õỏửu kyỡ + giaù H. toaùn V. tổ nhỏỷp trong kyỡ Giaù H toaùn Vọỳn. Tổ tọửn õỏửu kyỡ + giaù H. toaùn V. nhỏỷp trong kyỡ Giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ xuỏỳt trong kyỡ = giaù HTVT xuỏỳt trong kyỡ x hóỷ sọỳ giaù c. Haỷch toaùn tọứng hồỹp xuỏỳt vỏỷt tổ Kóỳ toaùn tọứng hồỹp vỏỷt lióỷu tỏỷp hồỹp caùc phóỳu xuỏỳt kho hoỷc phióỳu xuỏỳt vỏỷt tổ theo haỷn mổùc theo tổỡng bọỹ phỏỷn xaùc õởnh giaù thổỷc tóỳ tổỡng loaỷi vỏỷt tổ õaợ xuỏỳt duỷng cho caùc bọỹ phỏỷn ghi. Nồỹ TK 621 : Giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ duỡng õóứ chóỳ bióỳn saớn phỏứm. Nồỹ TK 627 : Giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ duỡng õóứ saớn xuỏỳt. Nồỹ TK 641 : Giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ xuỏỳt duỡng phuỷc vuỷ baùn haỡng Nồỹ TK 642: Giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ xuỏỳt duỡng phuỷc vuỷ quaớn lyù doanh nghióỷp Nồỹ TK 241 : Giaù thổỷc tóỳ vỏỷt tổ xuỏỳt duỡng XDCB hoỷc sổợa chổợa TSC. Trổồỡng hồỹp doanh nghióỷp xuỏỳt vỏỷt tổ goùp vọỳn lión doanh vồùi õồn vở khaùc, trở giaù vỏỷt tổ seợ õổồỹc caùc bón tham gia õaùnh giaù xaùc nhỏỷn vaỡ õổồỹc xaùc õởnh laỡ goùp vọỳn. Sọỳ chónh lóỷch giổợa giaù thổỷc tóỳ cuớa vỏỷt tổ xuỏỳt kho vaỡ giaù trở cuớa vỏỷt tổ xaùc õởnh laỡ goùp vọỳn lión doanh phaớn aùnh vaỡo TK 421. cn cổù vaỡo phióỳu xuỏỳt vỏỷt tổ, bión baớn hồỹp õọửng lión doanh giaù trở thổỷc tóỳ vỏỷt tổ xuỏỳt kho õaợ tờnh õổồỹc kóỳ toaùn ghi: HVTH: ỷng Thở Thừm Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp GVHD: Nguyóựn ỷng Quọỳc Hổng + Nóỳu giaù trở vỏỷt tổ ghi roợ trón sọứ < giaù trở vỏỷt tổ õaùnh giaù laỷi xaùc õởnh goùp vọỳn, ghi : Nồỹ TK 222, 128 Coù TK 412 Coù TK 152, 153 + Nóỳu giaù trở vỏỷt tổ ghi trón sọứ > giaù trở vỏỷt tổ õaùnh giaù laỷi, xaùc õởnh goùp vọỳn ghi: Nồỹ TK 222 Nồỹ TK 412 Coù TK 152, 153 Trổồỡng hồỹp doanh nghióỷp xuỏỳt vỏỷt tổ õóứ gia cọng chóỳ bióỳn thóm trổồùc khi sổớ duỷng, cn cổù vaỡo phióỳu xuỏỳt kho (nóỳu doanh nghióỷp tổỷ chóỳ bióỳn) hoỷc phióỳu xuỏỳt kho kióm vỏỷn chuyóứn nọỹi bọỹ (nóỳu doanh nghióỷp thuó ngoaỡi chóỳ bióỳn) vaỡ giaù thổỷc tóỳ xuỏỳt kho ghi: Nồỹ TK 154 Coù TK 152, 153 Trổồỡng hồỹp vỏỷt tổ di chuyóứn nọỹi bọỹ giổợa õồn vở chờnh vồùi õồn vở phuỷ thuọỹc, cn cổù vaỡo phióỳu di chuyóứn vỏỷt tổ nọỹi bọỹ kóỳ toaùn tờnh giaù trở thổỷc tóỳ cuớa vỏỷt tổ di chuyóứn vaỡ ghi ssọứ kóỳ toaùn õóứ phaớn aùnh gia tng. ớ õồn vở giao ghi giaớm vỏỷt tổ: Nồỹ TK 136 Coù TK 152, 153 ớ õồn vở nhỏỷ ghi tng vỏỷt tổ: Nồỹ TK 152,153 Coù TK 336 Trổồỡng hồỹp doanh nghióỷp xuỏỳt baùn thỗ ghi hoùa õồn kióm phióỳu xuỏỳt kho. Cn cổù giaù thổỷc tóỳ xuỏỳt baùn ghi: Nồỹ TK 632 Coù TK 152 Trổồỡng hồỹp giaù trở vỏỷt tổ õổồỹc õaùnh giaù laỷi < giaù trở õaợ ghi trón sọứ kóỳ toaùn (theo quyóỳt õởnh cuớa ngổồỡi nhaỡ nổồùc vóử õaùnh giaù laỷi vỏỷt tổ) ghi: Nồỹ TK 412 Coù TK 152 (sọỳ chónh lóỷch giaớm) 3) Haỷch toaùn kióứm kó kho vỏỷt tổ ởnh kyỡ hoỷc õọỹt xuỏỳt doanh nghióỷp coù thóứ kióứm kó taỡi saớn bũng caùch hoỹp ban kióứm kó õóứ kióứm tra tỗnh hỗnh taỡi saớn hióỷn coù cuớa vỏỷt tổ noùi rióng. Trong quaù trỗnh kióứm kó phaới lỏỷp bión baớng kióứm kó, saớn phỏứm haỡng hoùa xaùc õởnh taỡi saớn hióỷn HVTH: ỷng Thở Thừm Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguùn Âàûng Qúc Hỉng cọ âäúi chiãúu våïi säú liãûu kãú toạn xạc âënh säú thỉìa thiãúu, hỉ hng, kẹm pháøm cháút. Biãn bn kiãøm kã l chỉïng tỉì ch úu âãø hảch toạn kiãøm kã. Trỉåìng håüp kiãøm kã phạt hiãûn váût tỉ bë thiãúu hủt, kẹm pháøm cháút doanh nghiãûp phi truy tçm ngun nhán v ngỉåìi phảm läùi âãø cọ biãûn phạp xỉí l kiûp thåìi. Tuy theo ngun nhán củ thãø hồûc quút âënh xỉí l c cáúp cọ tháøm quưn kãú toạn tiãún hnh ghi nhỉ sau: + Nãúu váût tỉ thiãúu do cán, âong,âo, , âãúm, sai Nåü TK 621, 627, 641, 642 Cọ TK 152, 153 + Nãúu giạ trë váût tỉ thiãúu nàòm trong hao hủt cho phẹp hồûc cọ quút âënh xỉí l säú thiãúu hủt âỉåüc tênh vo chi phê sn xút kinh doanh “: Nåü TK 642 Cọ TK 152, 153 + Nãúu quút âënh ngỉåìi phảm läùi bäưi thỉåìng kãú toạn ghi: Nåü TK 111, 334, 138 (1388) Cọ TK 152, 153 + Trỉåìng håüp chỉa xạc âënh ngun nhán chåì xỉí l Nåü TK 138 (1381) Cọ TK 152, 153 Khi kiãøm kã phạt hiãûn váût tỉ thỉìa doanh nghiãûp phi xạc âënh váût liãûu thỉìa l ca mçnh hay tr cho cạc âån vë cạ nhán khạc + Nãúu váût tỉ thỉìa xạc âënh ca doanh nghiãûp kãú toạn ghi: Nåü TK 152 Cọ TK 338(3388) + Nãúu váût tỉ xạc âënh l tr cho âån vë khạc, kãú toạn ghi vo bãn nåü TK002 HVTH: Âàûng Thë Thàõm Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp GVHD: Nguyóựn ỷng Quọỳc Hổng PHệN II TầNH HầNH THặC T VAè HACH TOAẽN TAI Cọng ty IN aỡ Nụng A. KHAẽI QUAẽT CHUNG Vệ CNG TY IN Aè NễNG I. Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh cuớa Cọng ty in aỡ Nụng Sau ngày miên nam giải phóng cùng với cải tạo công thơng nghiệp công tác cải tạo nghành in đợc tiến hành t nam 1977 trên cơ hợp thành 21 nhà in trong tỉnh .Ngày 22 tháng 4 nam 1978 ,uỷ ban nhan dan tỉnh ra quyết định số 325 / QD- UB về việt thành lập xí nghiệp in quốc doanh đầu tiên do sự quản của ty văn hoá- thông tin tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng(cũ) .Với số vốn ban đầu gồm : Vốn cố định : 5186984 VNĐ Vốn lu động : 6124803 VNĐ Lao động : 64 ngời Ngày 13 tháng 5 năm 1978 ,UBND Tỉnh ra quyết định 545/ QD-UB cho thành lập xí nghiệp in thứ hai có tên là xí nghiệp in công t hợp danh với số vốn ban đầu gồm : Vốn cố định : 8606700 VNĐ Vốn lu động : 1875137 VNĐ Lao động : 64 ngời Ngày 21 tháng 1 năm 1979, UBND Tỉnh ra quyết định số 152/ QD-UB về việc hợp nhất hai xí nghiệp in quốc doanh nghiệp in công t hợp doanh thành mộtnghiệp on công t hợp doanh Quảng Nam Đà Nẵng với số vốn : Vốn cố định : 13793684 VNĐ Vốn lu động : 7999940 VNĐ Lao động : 137 ngời Ngày 14 tháng 4 năm 1980 xí nghiệp đợc đỏi tên thành xí nghiệp In Quốc Doanh Quảng Nam Đà Nẵng Ngày 30 tháng 10 năm 1992 xí nghiệp In Quốc Doanh Quảng Nam Đà Nẵng đợc chuyển thành doanh nghiệp nhà nớc theo quyết định số 3017/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng gồm ba cơ sở sau.: Cơ sở In số 14 Lê Duẩn ( số cũ ) nay là 84 Lê Duẩn sở In số 07 Lê Duẩn ( số cũ ) nay là 17 Lê Duẩn Cơ sở In Tam Kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 1997 ,UBND Thành Phố ra quyết định số 5436/QD- UB để đăng ký lại doanh nghiệp thành công ty In Đà Nẵng công ty chính thức hoạt động vào ngày 04 tháng 02 năm 1998 1. Quá trình phát triển của công ty In Đà Nẵng : HVTH: ỷng Thở Thừm Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp GVHD: Nguyóựn ỷng Quọỳc Hổng Ngày mới thành lập ,cơ sở sản xuất của công ty còn nghèo nàn ,lạc hậu ,máy móc cũ kỹ ,công nghệ In lạc hậu ,công xuất mây móc thấp chỉ đạt 140000000 trang in ( khổ in 13*19 cm ) .Vì vậy từ năm 1979 đến 1982 công ty đã đầu t mua sắm thiết bị ,sửa chữa lại các máy móc cũ .Đầu năm 1982 công ty đã cho ra đời sản phẩm in bằng công nghệ In Offset đầu tiên ở Đà Nẵng .Sản lợng trang in 1982 đạt 500 triệu trang in Năm 1984 công ty đã cải tạo lại cơ sở sản xuất số 07 Lê Duẩn ( số cũ ) thành phân xởng in Typô .Năm 1986 công ty tiến hành xây dựng cải tạo lại toàn bộ nhà in số 14 Lê Duẩn ( số cũ ) thành phân xởng in Offset Bằng nguồn vốn tự có ,vốn vay ngân hàng nguồn vốn huy động từ cán bộ công nhân viên chức ,công ty đã trang bị đợc hệ thống in Offset .Đây là bớc tiến v- ợt bậc của công ty Sau đây là một số chỉ tiêu hoạt động của công ty qua các năm từ 2001- 2003 STT Chố tióu VT 2001 2002 01 - Doanh thu ọửng 1509910777 2 12484056538 03 - tọứng taỡi saớn ọửng 7760933991 8006738258 04 - Giaù trở coỡn laỷi TSC ọửng 4713159576 4278236640 05 - Nồỹ phaới traớ ọửng 5343993660 5509271814 06 + Nồỹ ngừn haỷn ọửng 4246525960 4377861814 07 + Nồỹ vay ngừn haỷn NH ọửng 1097467700 1613452127 08 - Vọỳn chuớ sồớ hổợu ọửng 2416940331 2497466444 09 - Lồỹi nhuỏỷn trổồùc thuóỳ ọửng 108035804 150577431 10 - Lồỹi nhuỏỷn sau thuóỳ ọửng 73464347 102392654 11 - Chi phờ laợi vay ọửng 166815090 245025992 II. Đặc điểm tổ chức tại công ty In Đà Nẵng : 1. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của công ty : Năm 1989-1991 cơ cấu sản phẩm cha ổn định , sản phẩm chủ yếu đợc sản xuất bằng công nghệ in Typô ,màu sác đơn giản nên khả năng cạnh tranh cha đủ mạnh ,thị trờng tiêu thụ cha nhiều .Bớc chuyển quan trong của công ty về cả sản l- ợng lẩn giá trị là từ năm 1992 đến nay với các sản phẩm mang tính chiến lợc là vé số sách giáo khoa ,có khối lợng in lớn có tính thờng xuyên ổn định cao .Ngoài ra công ty còn có các chuẩn loại sản phẩm khá phong phú ,đa dạng nh tập sang ,tập chí ,thiệp cới Đặc biệt do sự xuất hiện của công nghệ in Offset ,các sản phẩm có chất lợng cao đã ra đời nh lịch ,catalogue cac sản phẩm tranh ảnh cao cấp khác 2.Quy trình công nghệ sản xuát sản phẩm : Do đặc điểm của nghành In là sản sản xuất sản phẩm ra bao gồm nhiều loại ,trải qua nhiều khâu gia công liên tiếp theo một trình tự nhất định mới trở thành sản HVTH: ỷng Thở Thừm Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp GVHD: Nguyóựn ỷng Quọỳc Hổng phẩm .Sản phẩm của công ty đợc tạo ra từ một trong hai quy trình công nghệ :công nghệ in Typô công nghệ in Offset.Có thể biểu diển quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty nh sau : Quy trình của công nghệ in bao gồm : *. Quy trình công nghệ In Offset : _ Sắp chữ trên máy vi tính :nhiệm vụ của công đoạn này là sắp chữ ,tạo mẫu mã ,chon kiểu chữ phù hợp cho từng loại sản phẩm đã đợc nêu trong hợp đồng .Mộu in đợc thiết lập in bằng máy laze sau đó đợc chuyển sang phòng làm phim _ Làm phim ( dơng bản ) căn cứ vào mẫu mã đợc thiết kế ,tiến hành bố trí d- ơng bản hợp nhằm tiết kiệm giấy in sau đó chuyển các dơng bản vào phòng phơi bản . _ Tạo bản kẽm ,phơi bản :từ dơng bản ,ngời ta tạo ra bản kem ,bản kẽm đợc đa vào máy chụp ,ép ,phơi bản rồi chuyển sang phân xởng in . HVTH: ỷng Thở Thừm Taỡi lióỷu cỏửn in Quy trỗnh cọng nghóỷ in Offset Sừp chổợ trón maùy vi tờnh Laỡm phim (dổồng baớn) Taỷo baớn keợm, phồi baớn In Offset Khỏu saùch, õoùng bỗa Quy trỗnh cọng nghóỷ in Typo Sừp chổợ thuớ cọng uùc baớn chỗ In Typo Cừt xeùn, õoùng ghim, kióứm tra bao goùi Nhỏỷp kho thaỡnh phỏứm [...]... phÈm kh¸c :in xong chun th¼ng sang kh©u c¾t ,xÐn ,kiĨm tra vµ ®ãng gãi * Quy tr×nh c«ng nghƯ in Typ« :tr×nh tiÕn hµnh in nh in thđ c«ng ,mét mÈu in ®ỵc ®a ®i s¾p ch÷ thđ c«ng thµnh c¸c b¸t ch÷ ,sau ®ã ®ỵc ®a lªn m¸y in Typ« ®Ĩ in ,råi chun qua c¾t ,xÐn ,kiĨm tra ®Ĩ nhËp kho thµnh phÈm 3.Âàûc âiãøm täø chỉïc sn xút ca Cäng ty Âãø ph håüp våïi u cáưu sn xút cå cáúu täø chỉïc sn xút ca Cäng ty Âỉåüc... CÄNG TY Cäng ty Bäü pháûn sn xút phủ Täø mi dao km Täø sỉía chỉỵa cå âiãûn Bäü pháûn sn xút chênh Phán xỉåíng Offset 84 Lã Låüi Phán xỉåíng TYPÄ 17 Lã Døn Phán xỉåíng TYPÄ Nam k Bäü pháûn phủc vủ Täø cung ỉïng NVL Täø cáúp phạt NVL Bäü pháûn sn xút chênh l bäü pháûn trỉûc tiãúp, tảo ra sn pháøm cho Cäng ty bao gäưm phán xỉåíng in Offset säú 84 Lã Døn, phán xỉåíng in Typä 17 Lã Døn, Phán xỉåíng in Typä... hån vng” khạch hng âãún Cäng ty ngy cng âäng Nàm 2002 cäng ty â k håp âäưng våïi trãn 3.400 lỉåüng khạch hng c trong v ngoi tènh, ngưn väún ca Cäng ty nàm 2002 l 6,6854 t âäưng tảo âiãưu kiãûn cho Cäng ty måí räüng quy mä sn xút âäøi måïi cäng nghãû Bãn cảnh âọ, Giạm âäúc Cäng ty cng chụ trng ci thiãûn âåìi säúng váût cháút v tinh tháưn cho ton thãø cạn bäü cäng nhán viãn trong Cäng ty Cäng ty cọ âỉåüc... ph¸t sinh cđa c¸c tµi kho¶n tỉng hỵp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh HVTH: Âàûn g Thë Thàõm Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguùn Âàûn g Qúc Hỉng B NÄÜI DUNG CÄNG TẠC HẢC H TOẠN TẢI CÄNG TY IN  NÀƠN G 1 Cäng ty qun l váût tỉ tải Cäng ty in  Nàơn g Cäng tạc cung ỉïng váût tỉ do cạn bäü thäúng kã kho âm nhiãûm, càn cỉï vo kãú hoảch sn xút do phng kinh doanh láûp dỉûa trãn kãú hoảch sn xút ca Cäng ty in. .. mạy qun l ca Cäng ty âỉåüc trçnh by qua så âäư sau GIẠM ÂÄÚC Phọ Giạm âäúc sn xút Phọ Giạm âäúc kinh doanh Phng hnh chênh Phng k thût KCS Phán xỉåíng in Offset Phng ti vủ Phng kinh doanh Phán xỉåíng in Typä Phán xỉåíng in Tam K Quan hãû trỉûc tuún Quan hãû chỉïc nàng 2 Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca cạc bäü pháûn a Bäü pháûn ln h âảo ca Cäng ty + Giạm âäúc : L ngỉåìi qun l ton bäü Cäng ty cọ tháøm quưn cao... trỉåíng âån vë Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguùn Âàûn g Qúc Hỉng 3 Hảc h toạn tải Cäng ty in  Nàơn g a Ti khan sỉí dủng TK 152 - 152G - 152M - 153 b.Nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh thỉûc tãú tải Cäng ty v cạch ghi chẹp chỉïng tỉì: Vê dủ: Trong thạng 4 nàm 2003 tải Cäng ty cọ cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh liãn quan âãún viãûc nháûp váût tỉ nhau sau: + Mua váût liãûu khạc tr tiãưn gåíi ngán hng... våïi khạch hng + Phng ti vủ: chëu trạch nhiãûm vãư cäng tạc hảch toạn kãú toạn ton Cäng ty, cung cáúp thäng tin kinh tãú, ti chênh cho ban lnh âảo v bãn liãn quan + Phng hnh chênh: l nåi lỉu trỉỵ vàn bn, chè thë liãn quan âãún cạc chênh sạch vãư tiãưn lỉång, håüp âäưng lao âäüng , cac thäng tin vãư âo tảo tuøn dủng cng nhỉ qun l vãư nhán sỉû trong Cäng ty IV Täø chỉïc cäng tạc kãú toạn tải Cäng ty 1... Giao thnh pháøm cho khạch hng, cung cáúp NVl këp thåìi cho sn xút HVTH: Âàûn g Thë Thàõm Bạo cạo thỉûc táûp täút nghiãûp GVHD: Nguùn Âàûn g Qúc Hỉng III Täø chỉïc bäü mạy qun l tải Cäng ty in  Nàơn g 1 Så âäư bäü mạy täø chỉïc ca Cäng ty Bäü mạy täø chỉïc ca Cäng ty âỉåüc täø chỉïc theo cå cáúu trỉûc tuún chỉïc nàng, Giạm âäúc trỉûc tiãúp chè âảo hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca Cäng ty v hoảt âäüng ca... liãûu këp thåìi cho cäng tạc qun l ca Cäng ty PHÁƯN III MÄÜT SÄÚ VÁÚN ÂÃƯ NHÀỊM HON THIÃÛN VIÃÛC HẢC H TOẠN V QUN L VÁÛT TỈ TẢI CÄNG TY IN  NÀƠN G I/ Nháûn xẹt vãư ỉu nhỉåüc âiãøm ca cäng tạc hảc h toạn v qun l váût tỉu tải cäng ty  Nàơn g  gáưn 20 nàm kãø tỉì ngy thnh láûp âãún nay, cäng ty in  Nàơng â âỉïng vỉỵng v khàóng âënh âỉåüc mçnh trong nãưn kinh tãú thë trỉåìng âang cảnh tranh gay gàõt... sỉïc khe cäng nhán, Cäng ty cn trang bë bo häü lao âäüng, nọ, kháøu trang, gàng tay 3 Tênh giạ váût tỉ tải Cäng ty a Âäúi våïi váût tỉ nháûp kho: Trong quạ trçnh hoảt âäüng sn xút kinh doanh váût tỉ Cäng ty liãn tủc tàng gim âãø phn ạnh váût tỉ nháûp kho Cäng ty dng giạ thỉûc tãú Váût tỉ Cäng ty mua ch úu l thë trỉåìng trong nỉåïc, ngưn cung cáúp ch úu cạc âån vë nhỉ Cäng ty giáúy Bi Bàòng, tán Maum . quyết định số 5436/QD- UB để đăng ký lại doanh nghiệp thành công ty In Đà Nẵng và công ty chính thức hoạt động vào ngày 04 tháng 02 năm 1998 1. Quá trình phát triển của công ty In Đà Nẵng : HVTH:. Tỉnh ra quyết định số 152/ QD-UB về việc hợp nhất hai xí nghiệp in quốc doanh và xí nghiệp in công t hợp doanh thành một xí nghiệp on công t hợp doanh Quảng Nam Đà Nẵng với số vốn : Vốn cố định. nghệ :công nghệ in Typô và công nghệ in Offset.Có thể biểu diển quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty nh sau : Quy trình của công nghệ in bao gồm : *. Quy trình công nghệ In Offset
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Một số vấn đề nhằm hoàn thiện việc hạch toán và quản lý vật tư tại công ty in Đà nẵng, Báo cáo thực tập tốt nghiệp Một số vấn đề nhằm hoàn thiện việc hạch toán và quản lý vật tư tại công ty in Đà nẵng, Báo cáo thực tập tốt nghiệp Một số vấn đề nhằm hoàn thiện việc hạch toán và quản lý vật tư tại công ty in Đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn