Báo cáo tham luận việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính sách hỗ trợ và tài chính đối với công tác quản lí ô nhiễm công nghiệp tại TP HCM

34 3,417 8
  • Loading ...
1/34 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2013, 10:46

Báo cáo tham luận việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính sách hỗ trợ và tài chính đối với công tác quản lí ô nhiễm công nghiệp tại TP HCM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHViệc di dời các sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính sách hỗ trợ tài chính đối với công tác quảnô nhiễm công nghiệp tại thành phố Hồ Chí MinhBÁO CÁO THAM LUẬNNỘI DUNGI – MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI II- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN III – KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VI – ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC V- KINH NGHIỆM THU ĐƯỢC QUA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI KẾT LUẬNI – MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI MỤC TIÊU:Di dời toàn bộ các sở sản xuất ô nhiễm nghiêm trọng vào khu công nghiệp vùng phụ cận thành phố.Quy hoạch sắp xếp lại hoạt động sản xuất cho các dự án đầu tư mới thuộc các ngành nghề ô nhiễm (theo Quyết định số 78 của UBND thành phố, sau này thay thế bằng Quyết định số 200).Di dời các sở sản xuất nhỏ, thủ công để hình thành các sở lớn hoạt động ổn định, khả năng cạnh tranh cao.Phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố phù hợp với yêu cầu quy hoạch.Đến nay thì tổng số địa điểm phải thực hiện là 1402 đơn vị.I – MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI NHIỆM VỤ CỤ THỂ:Giai đoạn 2002: + Công bố danh mục các ngành nghề không được tiếp tục đăng ký họat động hoặc cấp phép đầu tư mới trong khu dân cư tập trung.+ Doanh nghiệp tự nguyện xây dựng kế hoạch di dời.+ Tổ chức triển khai xây dựng hoàn thiện phương án hỗ trợ di dời 10 doanh nghiệp để kịp thời rút kinh nghiệm hoàn thiện chế chính sách thích hợp.I – MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI NHIỆM VỤ CỤ THỂ:Giai đoạn 2002 - 2004: + Bổ sung hoàn chỉnh chế chính sách khuyến khích di dời.+ Phổ biến quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực làng nghề tiểu thủ công nghiệp.+ Công bố danh sách các doanh nghiệp phải di dời lập dự án đầu tư di dời để cộng đồng dân cư cùng tham gia kiểm tra, giám sát.+ Hướng dẫn thủ tục, quy trình tổ chức thực hiện di dời.I – MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI NHIỆM VỤ CỤ THỂ:Giai đoạn 2002 - 2004: + Công việc khác: trao đổi thông tin, phổ biến điển hình, nâng cao nhận thức cộng đồng…+ Tổ chức thí điểm chương trình thu phí nước thải trong doanh nghiệp.+ Phê duyệt việc phân cấp quảnmôi trường tại các khu công nghiệp cho Ban quản lý khu công nghiệp.+ Xây dựng chương trình phối hợp với các Bộ chức năng, quận – huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.II- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN1/- Về tổ chức: Ban chỉ đạo công tác di dời các sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2002, với các thành viên sau:+ Trưởng ban là Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp của Ủy ban nhân dân thành phố.+ Phó Trưởng ban thường trực: Phó Giám đốc Sở Công nghiệp+ Phó Trưởng ban: Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Môi trường.+ Thành viên: Giám đốc hoặc phó giám đốc của 18 Sở, ngành khác của thành phố 22 thành viên là Phó Chủ tịch các quận – huyện.II- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN1/- Về tổ chức: Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo do Trưởng phòng Quảnmôi trường, Sở Khoa học – Công nghệ Môi trường làm tổ trưởng.Cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo: (gồm 3 nhóm )+ Nhóm điều tra bản: do Sở Công nghiệp làm nhóm trưởng. + Nhóm quy hoạch di dời: do Kiến trúc sư trưởng thành phố làm nhóm trưởng.+ Nhóm chính sách tài chính: do Sở Tài chính làm nhóm trưởng.II- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN2/- Thực hiện các nhiệm vụ: Ban hành văn bản pháp lý: + Quyết định 59 về danh sách các sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường gồm 1402 địa điểm trên 23 quận – huyện. + Quyết định số 128/ 2002/QĐ-UB về Hướng dẫn quy trình thụ lý giải quyết hồ di dời. + Quyết định số 78/2002/QĐ-UB số 200/2004/QĐ-UB về Công bố các ngành nghề sản xuất kinh doanh không cấp mới GCN ĐKKD, hoặc điều chỉnh GPĐT trong khu dân cư tập trung.II- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN2/- Thực hiện các nhiệm vụ: Ban hành văn bản pháp lý: + 05 quyết định về Chính sách hỗ trợ tài chính hướng dẫn thi hành: 81/2002 QĐ-UB; 08/2003/QĐ-UB; 99/2005/QĐ-UB ; 162/2005/QĐ-UB; 01/2006/QĐ-UB. + Về Hướng dẫn xử lý, khắc phục ô nhiễm, xóa tên trong danh sách đối với các đơn vị đủ diều kiện xử lý ô nhiễm 01 quyết định số 44/2005/QĐ-UB 01 chỉ thị số 13/2005/CT-UBND. + Về hướng dẫn xử lý đất đai 01 văn bản hướng dẫn: số 2005/CNN-UBND.[...]... hiện các nhiệm vụ:  Điều tra xác định đối tượng thực hiện chương trình: Số lượng ban đầu theo đề án tập trung giải quyết 260 sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong quá trình triển khai Ban chỉ đạo công tác di dời các sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thành phố điều tra khảo sát lên danh sách các đơn vị sản xuất gây ô nhiễm môi trường tính đến cuối năm 2006 là 1402 địa điểm của các sở. .. ghi tăng vốn cho Tổng Công ty III – KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 2/ - Thực hiện chính sách ưu đãi di dời:  Thành phố làm việc với các Bộ, Ngành về các nội dung sau: + Đối DN cổ phần hóa phải di dời: Bộ Tài chính sẽ xem xét việc kiến nghị tăng thêm mức hỗ trợ một lần 5 tỷ cho DN đối với giá trị quyền sử dụng đất + Đối với DN xử lý tại chỗ: Bộ Công nghiệp làm việc với Bộ Tài nguyên môi trường về nguồn quỹ... Quỹ Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố để cho doanh nghiệp vay không lãi suất để đầu tư xử lý ô nhiễm tại chỗ III – KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 2/ - Thực hiện chính sách ưu đãi di dời:  Thành phố làm việc với các Bộ, Ngành về các nội dung sau: + Bộ Tài chính giải quyết nguồn vốn cho các doanh nghiệp trung ương di dời; + Bộ Công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều phối... 3.2 Khó khăn:  Về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp di dời: • Các chính sách hỗ trợ di dời đề ra trong thời gian qua đã góp phần tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các đơn vị di dời • Tuy nhiên, việc hỗ trợ chỉ đạt một phần rất nhỏ so với nhu cầu vốn, do việc di dời của các doanh nghiệp phải đầu tư giải quyết lớn hơn nhiều • Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư di dời II- TRIỂN KHAI... Địa điểm tiếp nhận chủ yếu là các khu công nghiệp hiện hữu • Tuy nhiên đến 66% đối tượng là sở tiểu thủ công nghiệp, quy mô sản xuất nhỏ không thích hợp di dời vào khu công nghiệp vì : + Giá cho thuê đất tại các khu công nghiệp cao không phù hợp cho sở tiểu thủ công nghiệp + Di n tích cho mỗi đơn vị thuê tối thiểu là 5.000m2, trong khi nhu cầu của các sở này chỉ từ 200-1.000m2 II- TRIỂN... lược bảo vệ môi trường – Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp quy hoạch sử dụng đất 2 Việc thực hiện di dời ô nhiễm nhất thiết phải kết hợp việc ngăn chặn ô nhiễm mới 3 Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả xã hội, là chương trình công tác lớn của các ngành các cấp V- KINH NGHIỆM THU ĐƯỢC QUA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI 4 Doanh nghiệp phải chủ động trong việc xử lý bảo vệ môi trường thực hiện... trình di dời 5 Vai trò Ban chỉ đạo Quận, Huyện rất quan trọng 6 Chính sách hỗ trợ cho chương trình di dời chưa được thực hiện đồng bộ cho cả phía DN di dời công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp phục vụ cho di dời V- KINH NGHIỆM THU ĐƯỢC QUA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI 7 Các sở nhỏ, thành phố phải chính sách riêng để xây dựng các cụm tiểu thủ CN – làng nghề 8 Doanh nghiệp. .. lý ô nhiễm tại chỗ III – KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 3/ - Về địa điểm để di dời: 3.1 - Khu công nghiệp Hiệp Phước: Với 30 ha triển khai để phục vụ cho di dời: 31 đơn vị di dời vào, với di n tích là 33,6 ha gồm các ngành nghề dệt nhuộm, xi mạ, thuộc da, hóa chất, 3.2-Khu công nghiệp Tân Phú Trung: Khu công nghiệp Tân Phú Trung được quy hoạch tiếp nhận các ngành ô nhiễm không khí, khói, bụi, tiếng ồn Di n... định về môi trường, nhưng dự án đi vào sản xuất chưa sự kiểm tra, đánh giá  Các chỉ tiêu môi trường doanh nghiệp cam kết trong luận chứng kinh tế - kỹ thuật cũng không được tôn trọng II- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3/- Những khó khăn – thuận lợi trong quá trình thực hiện chương trình: 3.2 Khó khăn:  Về đối tượng di dời: Ngoài danh sách 260 sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời. .. vị nào vào được 3.6 - Các khu công nghiệp của các tỉnh lân cận: Khu công nghiệp Linh Trung 3, Khu công nghiệp Trảng Bàng (Tỉnh Tây Ninh), Khu công nghiệp Nhơn Trạch – Đồng Nai, Khu công nghiệp Long Định, Long Can - Long An, các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương… VI – ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 1- Môi trường chung của thành phố đã được cải thiện, bộ mặt ô thị được chỉnh trang:  Giải quyết bản . CHÍ MINHViệc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính sách hỗ trợ và tài chính đối với công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp tại thành. đối tượng di dời: Ngoài danh sách 260 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời Còn một số lượng lớn các cơ sở khác cũng không đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tham luận việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính sách hỗ trợ và tài chính đối với công tác quản lí ô nhiễm công nghiệp tại TP HCM, Báo cáo tham luận việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính sách hỗ trợ và tài chính đối với công tác quản lí ô nhiễm công nghiệp tại TP HCM, Báo cáo tham luận việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính sách hỗ trợ và tài chính đối với công tác quản lí ô nhiễm công nghiệp tại TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn