Bài giảng môn pháp luật đại cương

145 4,803 21
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2013, 10:32

Bài giảng môn pháp luật đại cương HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾGiảng viên: TS. Nguyễn Văn AĐiện thoại/E-mail: …………… Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1Học kỳ/Năm biên soạn:………….Mẫu 1Mẫu tham khảo trang bìa bài giảng Slide showTh.s Trần Đoàn Hạnh0913.08.3399-trandoanhanh@gmail.comKinh tế - Khoa QTKD 1PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGPHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG2009BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang2BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang3Chương 1-Lý luận chung về nhà nước Lý luận cơ bản Nguồn gốc của nhà nướcĐịnh nghĩa nhà nướcCác dấu hiệu đặc trưng của nhà nướcBản chất của nhà nước Các kiểu và hình thức nhà nước BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang4Chương 1-Lý luận chung về nhà nước Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam Bộ máy của nhà nước CHXHCN Việt Nam Vấn đề nhà nước pháp quyền ở Việt NamBÀI GIẢNG MƠNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MƠN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐỒN HẠNHTrang5Tiền đề ra đời của nhà nước Chế độ tư hữu về tài sản Sự phân hố xã hội thành các giai cấp đối kháng và mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt, và gay gắt đến mức khơng thể điều hồ được nữa Tiền đề kinh tế Tiền đề xã hộiNguồn gốc của nhà nướcBÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang6Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị , một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội , thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị Khái niệm nhà nướcBÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang7Là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệtThực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ Có chủ quyền quốc gia Ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với công dân Quy định các loại thuế và thực hiện thu thuế dưới hình thức bắt buộc Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang8Bản chất của nhà nướcTính giai cấp Nhà nước là một tổ chức quyền lực công là phương thức tổ chức bảo đảm lợi ích chung của xã hôi.-Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp- Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khácVai trò xã hội BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang9Các kiểu nhà nước Nhà nước chủ nôNhà nước phong kiến Nhà nước tư sản Nhà nước XHCNBÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang10Hình thức nhà nước Hình thức chính thể Hình thức cấu trúc Chính thể cộng hoà Nhà nước đơn nhất Nhà nước liên bangHÌNH THỨC NHÀ NƯỚClà hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao , cơ cấu , trình tự và mối quan hệ giữa chúng với nhau cũnh như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này là sự tổ chức nhà nước theo các đơn vị hành chính – lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước, giữa cơ quan nhà nước trung ương với cơ quan nhà nước địa phương [...]... KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS NGUYỄN VĂN A GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNH BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 17# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 2 – LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT  Nguồn gốc và bản chất của pháp luật  Quy phạm pháp luật  Quan hệ pháp luật  Ý thức pháp luật  Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý  Pháp. .. GIẢNG VIÊN: TS NGUYỄN VĂN HẠNH GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 31# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG Cơ cấu của ý thức pháp luật Theo nội dung Tư tưởng pháp luật Tâm lý pháp luật Theo chủ thể Ý thức pháp luật cá nhân Ý thức pháp luật nhóm Ý thức pháp luật xã hội Theo mức độ nhận thức Ý thức pháp luật thông thường Ý thức pháp luật. .. của quy phạm nướcpháp luật đã nêu trong bộ phận quy định của quy phạm pháp luật www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS NGUYỄN VĂN HẠNH GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 26# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG Quan hệ pháp luật Là hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội Xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật đối với quan... luật Nội dung quan hệ hệ pháp và thực hiện quyền chủ thể, nghĩa vụ pháp lý Bao gồm quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý www.ptit.edu.vn GIẢNG THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN A GIẢNG VIÊN :VIÊN: TS NGUYỄN VĂNHẠNH BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 29 # Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật Sự kiện pháp lý Chủ thể Quy phạm pháp luật. .. TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM  Pháp luật là công cụ thực hiện đường lối chính sách của Đảng  Pháp luật là công cụ thực hiện quyền làm chủ nhân dân lao động của  Pháp luật là công cụ quản lý của Nhà nước www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS NGUYỄN VĂN HẠNH GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 23# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP... hiện trên cơ sở quy phạm pháp luật  Các bên tham gia ( chủ thể ) quan hệ pháp luật mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý mà quy phạm pháp luật dự kiến trước  Được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước  Mang tính xác định cụ thể www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS NGUYỄN VĂN HẠNH GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 28# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG KINH TẾ SỬ CÁC HỌC... LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG Quy phạm pháp luật Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS NGUYỄN VĂN HẠNH GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 24# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG Đặc điểm của quy phạm pháp luật  Thể hiện ý chí của nhà nước  Mang... ĐOÀN HẠNH BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 21# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG Bản chất của pháp luật Việt Nam Là pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS NGUYỄN VĂN HẠNH GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 22# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ... trái pháp luật  Có lỗi www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS NGUYỄN VĂN HẠNH GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 33# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG     Mặt khách quan Mặt chủ quan Khách thể Chủ thể www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS NGUYỄN VĂN HẠNH GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 34# Trang BÀI GIẢNG MÔN... quan hệ xã hội tương ứng và các bên tham gia quan hệ pháp luật đó đều mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật quy định www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS NGUYỄN VĂN HẠNH GIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀNA BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 Trang 27# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG Đặc điểm của quan hệ pháp luật  Mang tính ý chí  Là một loại quan hệ tư tưởng . CHUNG VỀ PHÁP LUẬTNguồn gốc và bản chất của pháp luật Quy phạm pháp luật Quan hệ pháp luật Ý thức pháp luật Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý Pháp. bìa bài giảng Slide showTh.s Trần Đoàn Hạnh0913.08.3399-trandoanhanh@gmail.comKinh tế - Khoa QTKD 1PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGPHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG2009BÀI GIẢNG MÔNLỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn pháp luật đại cương, Bài giảng môn pháp luật đại cương, Bài giảng môn pháp luật đại cương, 1-Lý luận chung về nhà nước 1-Lý luận chung về nhà nước, 2 – LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn