498 BÀI TẬP HAY HÓA HỌC 12

49 651 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2014, 14:44

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn một mẫu tự A hoặc B,C,D đứng trước câu chọn đúng . Câu 1 . Chọn câu sai trong các câu sau đây : A. Protein , tinh bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên . B. Polime thiên nhiên là những polime điều chế từ những chất có sẵn trong thiên nhiên C. Tơ, sợi được điều chế từ những sản phẩm chế bién từ dầu mỏ gọi là tơ sợi tổng hợp D. Tơ visco , tơ axetat là tơ nhân tạo , được chế biến hóa học từ những polime thiên nhiên Câu 2. Cho hỗn hợp Cu và Fe dư vào dung dịch HNO 3 loãng , nguội được dung dịch X , cho dung dịch NaOH vào dung dịch X được kết tủa Y . Kết tủa Y gồm những chất nào sau đây : A. Fe(OH) 3 và Cu(OH) 2 B. Fe(OH) 2 và Cu(OH) 2 C. Fe(OH) 2 D. Không xác định được Câu 3. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại . Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư có khí bay lên . Thành phần chất rắn D là : A. Al, Fe và Cu B. Fe, Cu và Ag C. Al , Cu và Ag D. Kết quả khác Câu 4. Có 4 lọ không nhãn , mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là HCl, NaCl, H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 . Hãy chọn thuốc thử nào sau đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ ? A. Dùng muối bari B. Dùng quỳ tím và muối bari C. Dùng dung dịch Ba(OH) 2 D. Dùng quỳ tím và dung dịch AgNO 3 Câu 5. 1) Chia a gam ancol etylic thành phần bằng nhau : - Phần 1 đem đun nóng vớI H 2 SO 4 đặc ở 180 0 C thu được khí X . Đốt cháy hoàn toàn khí X này thu được 13,5g H 2 O - Phần hai đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được Y lít khí CO 2 (đktc) . Y có giá trị là bao nhiêu ( trong các số cho dưói đây )? A. 16,8 lít B. 15,8 lít C. 14,8 lít D. 17,8 lít 2) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 40g kết tủa . X có công thức phân tử là : A. HCOOC 2 H 5 B. CH 3 COOCH 3 C. HCOOCH 3 D. Không xác định được Câu 6. Cho 4,64g hỗn hợp gồm FeO , Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 ( trong đó số mol FeO bằng số mol Fe 2 O 3 ) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M . Giá trị của V là : A. 0,46 lít B. 0,16 lít C. 0,36 lít D. 0,26 lít Câu 7. Điều khẳng định nào sau đây đúng ? Trong một phản ứng hóa học , số mol nguyên tử của nguyên tố có mặt trong phản ứng : A. Luôn luôn thay đổi B. Luôn luôn không thay đổi C. Có thể thay đổi có thể không D. Không xác định được Câu 8. Khi cho luồng khí hiđro (có dư ) đi qua ống nghiệm chứa Al 2 O 3 , FeO, CuO , MgO nung nóng , đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm : A. Al , Fe , Cu , Mg B. Al 2 O 3 , Fe , Cu , MgO C. Al 2 O 3 , Fe , Cu , Mg D. Al , Fe , Cu , MgO Câu 9. Có các chất bột : Na 2 O , CaO , Al 2 O 3 , MgO. Chỉ dùng thêm một chất nào trong số các chất cho dưới đây để nhận biết các oxit trên : A. Dung dịch HCl B. Dung dịch H 2 SO 4 C. H 2 O D. Dung dịch NaOH Câu 10. Có các chất : C 2 H 5 OH , Ch 3 COOH , C 2 H 5 COOH . Chỉ dùng một chất trong số các chất sau đây để nhận biết các chất trên : A. Kim loại Na B. NaOH C. Cu(OH) 2 D. Quỳ tím Câu 11. Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại R thành phần oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng . R là kim loại nào sau đây : A. Kim loại hóa trị I B. Kim loại hóa trị II C. Mg D. Ca Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp hia axit cacboxylic thu được 6,72 lít CO 2 (đktc) và 5,4g H 2 O . Nếu hai axit là đồng đẳng kế tiếp thì công thức phân tử của chúng là công thức nào sau đây ? A. CH 3 COOH , C 2 H 5 COOH B. HCOOH , CH 3 COOH C. C 2 H 5 COOH , C 3 H 7 COOH D. Tất cả đều sai Câu 13. Chọn câu đúng nhát trong các câu sau : A. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp B. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhi ều loại hợp chất hữu cơ C. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhi ều loại hiđrocacbon D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định Câu 14. Có 4 kim loại A, B ,C , D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học . Biết rằng : - A và B tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng giải phóng hiđro - A hoạt động kém hơn B . - C và D không phản ứng vớI dung dịch H 2 SO 4 - D tác dụng với dung dịch muối của C và giải phóng C Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng ( theo chiều hoạt động hóa học giảm dần) a) B,D,C,A b)B,A,D,C c) A,B,D,C d) A,B,C,D Câu 15. Có các chất : axit axetic, glixerol, ancol etylic , glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết ? A. Quỳ tím B.Kim loạI Na C. Dung dịch AgNO 3 /NH 3 D. Cu(OH) 2 Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu đựoc 0,3 mol CO 2 và 0,3 mol H 2 O. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết vớI NaOH thì thu đựoc 8,2g muối . X là công thức cấu tạo nào sau đây ? A.CH 3 COOCH 3 B. HCOOCH 3 C. CH 3 COOC 2 H 5 D. HCOOC 2 H 5 Câu 17. M và N là hai chất chỉ chứa các nguyên tố A và B . Thành phần phần trăm của nguyên tố A trong M và N lần lượt là 30,4% và 25,9% . Nếu công thức phân tử của M và AB 2 thì công thức phân tử của N là công thức nào sau đây : A. AB 3 B. A 2 B 3 C. A 2 B 5 D. A , B, C sai Câu 18. Có 3 mẫu hợp kim : Mg- Al , Mg- Na , Mg- Cu. Chỉ dùng một chất nào trong số các chất cho dưới đây để nhận biết ? A. Nước B. Dung dịch H 2 SO 4 B. Dung dịch HNO 3 C. Dung dịch Ca(OH) 2 Câu 19. Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit béo gồm C 17 H 35 COOH, C 17 H 33 COOH, C 15 H 31 COOH . Số este tối đa có thể thu được là bao nhiêu ? A. 18 B.16 C.15 D. 17 Câu 20. Có 4 lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch ancol etylic , axit axetic , glucozơ, saccarozơ . bằng phương pháp hóa học nào sau đây có thể nhận biết 4 dung dịch trên ( tiến hành theo đúng trình tự sau ) : A. Dùng quỳ tím , dùng AgNO 3 trong dung dịch NH 3 , thêm vài giọt dung dịch H 2 SO 4 đun nhẹ , dùng dung dịch AgNO 3 trong NH 3 B. Dùng dung dịch AgNO 3 trong NH 3 ,dùng quỳ tím C. Dùng Na 2 CO 3 thêm vài giọt dung dịch H 2 SO 4 đun nhẹ , dùng dung dịch AgNO 3 trong amoniac D. Dùng natri kim loại , dùng dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , thêm vài giọt dung dịch H 2 SO 4 đun nhẹ , dùng dung dịch AgNO 3 trong NH 3 Câu 21. Có các dung dịch HCl , HNO 3 , NaOH , AgNO 3 , NaNO 3 . Chỉ dùng thêm chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên ? A. Dung dịch H 2 SO 4 B. Cu C. Dùng dung dịch BaCl 2 C. Không xác định đuợc Câu 22. Điện phân 200g dung dịch NaCl 29,25% ( có màng ngăn ) . Khối lượng NaOH thu được là bao nhiêu ? Biết rằng hiệu suất của quá trình điện phân là 90% A. 18g B.36g C.26g D. 46g Câu 23. Kim loại M tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro qua oxit của kim loại N nung nóng . Oxit này bị khử cho kim loại N . M và N có thể là cặp kim loại nào sau đây : A. Thủy ngân và kẽm B. Kẽm và đồng C. Đồng và bạc D. Đồng và chì Câu 24. Đốt cháy 3g este M thu được 2,24 lít CO 2 (đktc) và 1,8g H 2 O. Công thức phân tử của M là : A. C 2 H 4 O 2 B. C 3 H 6 O 2 C. C 4 H 8 O 2 D. Kết quả khác Câu 25. Nhận biết các chất bột màu trắng : CaO , Na 2 O, MgO , P 2 O 5 ta có thể dùng cách nào trong các cách sau đây : A. Dùng dung dịch HCl B. Hòa tan vào nước C. Hòa tan vào nước và quỳ tím D. Tất cả đều đúng Câu 26. Có 4 lọ chứa 4 chất lỏng bị mất nhãn , mỗI lọ chứa 1 chất là H 2 O , C 2 H 5 OH ,C 6 H 6 và CH 3 COOH. Bốn nhóm học sinh làm theo trình tự sau ( Nhóm nào làm đúng ? ) : A. Dùng Na 2 CO 3 , dùng brom lỏng , dùng natri kim loại . B. Dùng Na 2 CO 3 , dùng natri kim loại . C. Dùng quỳ tím , dùng chính CH 3 COOH , dùng natri kim loại D. Dùng quỳ tím , dùng brom lỏng Câu 27. Cho 8,9g hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại kiềm của hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí (đktc) . Khối lượng muối tạo ra sau phản ứng là bao nhiêu ? A. 10g B. 20g C. 30g D. 40g Câu 28. Đốt a gam C 2 H 5 OH thu được 0,2 mol CO 2 . Đốt b gam CH 3 COOH thu được 0,2 mol CO 2 . Cho a gam C 2 H 5 OH tác dụng với b gam CH 3 COOH có xúc tác ( giả sử hiệu suất phản ứng là 100% ) thu được m gam este. KhốI lượng m có giá trị nào sau đây: A. 6,8g B. 8,8g C. 7,8g D. 10,8g Câu 29. Hãy chọn câu sai trong các câu sau đây: A. Nhôm là kim loạI lưỡng tính B. Al(OH) 3 là một hiđroxit C. Al(OH) 3 là hiđroxit lưỡng tính C. Al(OH) 3 là chất lưỡng tính Câu 30. Tìm các chất A, B,C,D,E ( hợp chất của Cu) trong sơ đồ sau : A  B  C  D  Cu B  C  A  E  Cu Chất A Chất B Chất C Chất D Chất E a) Cu(OH) 2 CuCl 2 Cu(NO 3 ) 2 CuO CuSO 4 b) CuSO 4 CuCl 2 Cu(OH) 2 CuO Cu(NO 3 ) 2 c) Cu(NO 3 ) 2 CuCl 2 Cu(OH) 2 CuO CuSO 4 d) a, b, c, đều sai Câu 31. Cặp chất nào sau đây đều có phản ứng tráng gương ? A. CH 3 COOH và HCOOH B. HCOOH và C 6 H 5 COOH B. HCOOH và HCOONa C. C 6 H 5 Ona và HCOONa Câu 32. Nhận biết 4 gói bột màu đen : CuO , MnO 2 , Ag 2 O và FeO , ta có thể dùng cách nào trong các cách sau : A. Dung dịch H 2 SO 4 B. Dung dịch HCl C. Dung dịch HNO 3 loãng C. Tất cả đều sai Câu 33. Đốt cháy một lượng a mol X thu được 4,4g CO 2 và 3,6g H 2 O . X có công thức phân tử là : A. CH 3 OH B. C 2 H 5 OH C. C 3 H 7 OH D. Kết quả khác Câu 34. Cho 5,6g một oxit kim loại tác dụng vữa đủ vớI HCl cho 11,1g muối clorua của kim loại đó . Cho biết công thức của oxit kim loại ? A. Al 2 O 3 B. FeO C. CuO D. CaO Câu 35. Có sơ đồ bién hóa sau : X  Y  Z  T  Cu . X, Y, Z , T là những hợp chất khác nhau của đồng : CuSO 4 , CuCl 2 , CuO , Cu(OH) 2 , Cu(NO 3 ) 2 . Dãy biến hóa nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên : (1) CuO  Cu(OH) 2  CuCl 2  Cu(NO 3 ) 2  Cu (2) CuSO 4  CuCl 2  Cu(OH) 2  CuO  Cu (3) CuO  CuCl 2  Cu(OH) 2  CuO  Cu (4) Cu(OH) 2  Cu  CuCl 2  Cu(NO 3 ) 2  Cu Câu 36.Có 3 lọ đựng 3 chất bột màu trắng sau : tinh bột , xenlulozơ , saccarozơ . Bằng cách nào trong các cách sau đây có thể nhận biết được các chất trên ( tiến hành theo đúng trình tự ): A. Hòa tan vào nước , dùng vài giọt dung dịch H 2 SO 4 , đun nóng , dùng dung dịch AgNO 3 trong NH 3 B. Hòa tan vào nước , dùng iot C. Dùng vài giọt H 2 SO 4 đun nóng , dùng dung dịch AgNO 3 trong NH 3 D. Dùng iot , dùng dung dịch AgNO 3 trong NH 3 Câu 37. Chỉ dùng thêm một hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch K 2 SO 4 , K 2 SO 3 , K 2 CO 3 , Ba(HCO 3 ) 2 : A. Dung dịch HCl B. Dung dịch H 2 SO 4 C. Chỉ cần quỳ tím D. A, B, C đều đúng Câu 38. Cho 10g hỗn hợp Mg và Fe 2 O 3 tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được a lít H 2 (đktc) và dung dịch X . Cho NaOH dư vào X lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 18g . Thể tích a là bao nhiêu trong các số dướI đây : A. 8,4 lít B. 22,4 lít C. 5,6 lít D. 11,2 lít Câu 39. Chọn câu sai trong các câu sau : A. Fe có thể tan trong dung dịch FeCl 3 B. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl 2 C. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl 3 D. Cu là kim loại hoạt động yếu hơn Fe Câu 40. Có 4 kim loạI là Al , Fe , Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO 4 , AgNO 3 , CuCl 2 , MgSO 4 . Kim loại nào tác dụng được vớI cả 4 kim loại trên : A. Al B. Fe C. Mg D. A, B, C đều sai Câu 41. Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ mất nhãn là benzen , ancol etylic, axit axetic và dung dịch glucozơ . Bằng cách nào trong các cách sau đây có thể phân biệt 4 chất lỏng trên , tiến hành theo đúng trình tự sau : A. Dùng quỳ tím , dùng AgNO 3 trong dung dịch NH 3 , dùng Na B. Dùng AgNO 3 trong dung dịch NH 3 , dùng Na , dùng quỳ tím C. Dùng Na , dùng AgNO 3 trong dung dịch NH 3 , dùng quỳ tím D. Dùng Na 2 CO 3 , dùng AgNO 3 trong dungd ịch NH 3 , dùng quỳ tím Câu 42. Este X tạo bởi ancol no đơn chức và axit không no ( có một lien kết đôi ) đơn chức . Đốt cháy m mol X thu được 22,4 lít CO 2 (đktc) và 9g H 2 O . Giá trị của m là bao nhiêu trong các số dưới đây ? A. 1 mol B. 2 mol C. 3 mol D. Kết quả khác Câu 43. Cho hỗn hợp gồm 3,2g ancol X và 4,6g ancol Y là 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng vớI Na được 2,24 lít H 2 (đktc) . Rượu X và Y có công thức phân tử là : A. C 2 H 5 OH , C 3 H 7 OH B. CH 3 OH , C 2 H 5 OH C. C 3 H 7 OH , C 4 H 9 OH D. Kết quả khác Câu 44. Hào tan hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít khí ở đktc . Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được tăng bao nhiêu gam ? A. 1,95g B. 4,95g C. 2,95g D. 3,95g Câu 45. Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch ancol etylic , etyl axetat và axit axetic . Bằng cách nào trong các cách sau đây có thể nhận biết được 3 dung dịch trên ( tiến hành theo đúng trình tự) A. Dùng Na 2 CO 3 B. Dùng Na 2 CO 3 , dùng H 2 O B. Dùng natri kim loại D. Dùng đồng kim loại , dùng nước Câu 46. 1,84g hỗn hợp 2 muốI ACO 3 và BCO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO 2 (đktc) và dung dịch X . KhốI lượng muối trong dung dịch X là : A. 2,17g B. 3,17g C. 4,17g D. A, B, C đều sai Câu 47. Khi cho Ba(OH) 2 dư vào dung dịch chứa FeCl 3 , CuSO 4 , AlCl 3 thu được kết tủa . Nung kết tủa trong không khí đến khi có khốI lượng không đổI , thu được chất rắn X . Trong chất rắn X gồm : A. FeO , CuO , Al 2 O 3 B. Fe 2 O 3 , CuO , BaSO 4 C. Fe 3 O 4 , CuO, BaSO 4 D. Fe 2 O 3 , CuO Câu 48. Cho các dung dịch : Glucozơ , saccarozơ, hồ tinh bột . Chọn hóa chất nào sau đây để nhận biết chúng ? A. Dung dịch AgNO 3 trong NH 3 B. Dung dịch iot C. Dung dịch HCl D. Cả A và B Câu 49. Cho 6,4g hỗn hợp CuO và Fe 2 O 3 tác dụng vừa đủ vớI 100ml dung dịch HCl thu được 2 muốI có tỉ lệ mol 1:1 . Nồng độ mol của dung dịch HCl là giá trị nào sau đây : A. 1M B. 2M C. 3M D. 4M Câu 50. Hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y có công thức C n H 2n+1 OH. Cho 0,76g C tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,168 lít khí (đktc) . Cho biết tỉ lệ mol của ancol etylic và ancol Y là 2:1 .Công thức phân tử của ancol Y là công thức nào sau đây : A. C 4 H 9 OH B. C 3 H 7 OH C. C 5 H 11 OH D. Kết quả khác Câu 51. Chọn câu sai trong các câu sau đây : A. Al tác dụng với nước vì có lớp Al 2 O 3 bảo vệ B. Chỉ kim loại mới có tính dẫn điện , dẫn nhiệt và có ánh kim C. Dùng giấy nhôm để gói kẹo vì nhôm dẻo và không gây độc hại cho con người D. Al là nguyên tố lưỡng tính Câu 52. X và Y là axit hữu cơ no , đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng . Cho hỗn hợp gồm 4,6g X và 6g Y tác dụng hết với kim loại K thu dựoc 2,24 lít H 2 ở đktc . X và Y có công thức phân tử là : A. HCOOH và CH 3 COOH B. CH 3 COOH và C 2 H 5 COOH C. C 2 H 5 COOH và C 3 H 7 COOH D. C 3 H 7 COOH và C 4 H 9 COOH Câu 53. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch Ba(OH) 2 , NH 4 HSO 4 , BaCl 2 , HCl, NaCl, H 2 SO 4 : A. Dung dịch Na 2 CO 3 B. Quỳ tím C. Dung dịch AgNO 3 D. Không xác dịnh được Câu 54. Để phân biệt hai dung dịch Ba(HCO 3 ) 2 , C 6 H 5 Ona và hai chất lỏng C 6 H 6 , C 6 H 5 NH 3 ta có thể dùng hóa chất nào sau đây : A. Dung dịch H 2 SO 4 B. Quỳ tím C. Khí CO 2 D. Phenolphtalein Câu 55. X là este tạo bởI rượu đồng đẳng của ancol etylic và axit đồng đẳng của axit axetic . Thủy phân hoàn toàn 13,2g X cần 0,15 mol NaOH . X có công thức cấu tạo là : A. CH 3 COOC 2 H 5 B. CH 3 COOCH 3 C. HCOOHCH 3 D. CH 3 COOC 3 H 7 Câu 56. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch H 2 SO 4 , Ba(OH) 2 , BaCl 2 , HCl, NaCl , NaOH . A. Phenolphtalein B. Quỳ tím C. Dung dịch AgNO 3 D. Không xác định được Câu 57. Có 6 dung dịch C 6 H 5 Ona, C 6 H 5 NH 2 , C 2 H 5 OH, C 6 H 6 , NH 4 HCO 3 và NaAlO 2 đựng trong 6 lọ mất nhãn . Hãy chọn một hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên : A. Dung dịch HCl B. Khí CO 2 C. Dung dịch brom D. Không xác định được Câu 58. Hòa tan 2,4g oxit của một kim loại hóa trị II vào 21,9g dung dịch HCl 10% thì vừa đủ . Oxit đó là oxit nào sau đây : A. CuO B. CaO C.MgO D. FeO Câu 59. Hấp thụ toàn bộ 2,24 lít khí CO 2 (ở đktc) vào 100ml dung dịch NaOH 1,5M . Dung dịch thu được chứa những muối nào ? A. NaHCO 3 B. Na 2 CO 3 và NaHCO 3 C. Na 2 CO 3 D. Phản ứng không tạo muốI Câu 60. Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH có nồng độ 10% thì dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây : A. 20% B. 16% C. 17% D. 15% Câu 61. Cho 7g hỗn hợp hai muốI cacbonat của kim loạI hóa trị II tác dụng hết vớI dung dịch HCl thấy thoát ra x lít khí ở đktc . Dung dịch thu được đem cô cạn thấy có 9,2g muốI khan . Thể tích x là giá trị nào sau đây : A. 4,46 lít B. 3,48 lít C. 2,28 lít C. 1,28 lít Câu 62. Một hỗn hợp gồm Ag , Cu , Fe có thể dùng hóa chất nào sau đây để tin chế Ag : A. Dung dịch HCl B. Dung dịch Cu(NO 3 ) 2 C. Dung dịch AgNO 3 D. Dung dịch H 2 SO 4 đậm đặc Câu 63. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau : C 2 H 4  X  CH 3 COOH  Y X Các chất X , Y có thể là : X Y A. C 2 H 5 Cl CH 3 COOC 2 H 5 B. C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 C. C 2 H 6 CH 3 COOC 2 H 5 D. C 2 H 5 Br CH 3 COOC 2 H 5 Câu 64. Dùng thêm một hóa chất nào sau đây để phân biệtcác dung dịhc H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , Na 2 CO 3 và FeSO 4 : A. Dung dịch BaCl 2 B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch AgNO 3 D. Không xác định được Câu 65. Khi nung hỗn hợp CaCO 3 và MgCO 3 thì khốI lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khốI lượng ban đầu . Thành phần phần trăm khốI lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là : A. 28,41% và 71,59% B. 28% và 72% C. 29,41% và 70,59% D. 26,41% và 73,59% Câu 66. Chia a gam ancol C 2 H 5 OH làm hai phần bằng nhau : - Phần 1 : Cho tác dụng hết vớI Na thu được 1,12 lít H 2 (đktc) - Phần 2 : Đem thực hiện phản ứng hóa este vớI axit CH 3 COOH . Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100% thì khốI lượng este thu được là : A. 8,8g B. 9,8g C. 10,8g D. 7,8g Câu 67. Khử hoàn toàn 0,25 mol Fe 3 O 4 bằng H 2 . Sản phẩm hơi cho hấp thụ vào 18g dung dịch H 2 SO 4 80% . Nồng độ H 2 SO 4 sau khi hấp thụ hơi nước là bao nhiêu ? A. 20% B. 30% C. 40% D. 50% Câu 68. X là este của glixerol và axit hữu cơ Y . Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồI hấp thụ tát cả sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 60g kết tủa . X có công thức cấu tạo alf : A. (HCOO) 3 C 3 H 5 B. (CH 3 COO) 3 C 3 H 5 C. (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 D. Tất cả đều sai Câu 69. Cho 6,05g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng vừa đủ vớI m gam dung dịch HCl 10%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,15g muốI khan . Giá trị của m : A. 73g B. 53g C. 43g D. 63g Câu 70. có 5 lọ mất nhãn , mỗI lọ đựng một trong các dung dịch sau đây : KHCO 3 , NaHSO 4 , Mg(HCO 3 ) 2 , Na 2 SO 3 , Ba(HCO 3 ) 2 . Có thể dùng hóa chất hoặc cách nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên : A. Phenolphtalein B. Quỳ tím B. Đun nóng C. Dung dịch Na 2 CO 3 Câu 71. Có 5 lọ mất nhãn , mỗI lọ đựnh một trong các dung dịch sau : anđehit fomic , phenol, anilin, glixerol, aminoaxit axetic. Có thể dùng các hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên : A. Cu(OH) 2 , dung dịch brom , Na B. Cu(OH) 2 , dung dịch HCl C. Dung dịch AgNO 3 /NH 3 , Na D. Kết quả khác Câu72. Cho sơ đồ chuyển hóa sau : A + …  B B + 3O 2  2CO 2 + 3H 2 O B + …  C + H 2 O C 4 H 10 + ….  C + H 2 O C + B  D + H 2 O D + NaOH  B + …. Các chất A, B, C, D có thể là : A B C D a) C 2 H 5 OH CH 3 COOH CH 3 COOC 2 H 5 CH 3 COONa b) C 2 H 2 CH 3 COOH CH 3 COOC 2 H 5 CH 3 COONa c) C 2 H 4 C 2 H 5 OH CH 3 COOH CH 3 COOC 2 H 5 d) C 2 H 5 Cl CH 3 COOH CH 3 COOC 2 H 5 CH 3 COONa C âu 73. Đun nóng a gam ancol đơn chức X vớI H 2 SO 4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được b gam hợp chất hữu cơ Y . Tỉ khốI của Y so vớI X là 0,7 . Hiệu suất của phản ứng đạt 100% . X là công thức phân tử nào sau đây : A. C 2 H 5 OH B. CH 3 OH C. C 4 H 9 OH D. C 3 H 7 OH Câu 74. Chỉ dùng một hóa chấtnào sau đây để phân biệt Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 ? A. Dung dịch H 2 SO 4 B. Dung dịch HNO 3 C. Dung dịch HCl D. Không xác định được Câu 75. Oxi hóa ancol etylic thu được hỗn hợp X gồm anđehit axetic , axit axetic , nước và phần ancol không bị oxi hóa . Hãy chọn thí nghiệm nào sau đây để nhận biết ancl etylic có trong hỗn hợp : A. Dung dịch HCl B. Dung dịch H 2 SO 4 đặc , dung dịch muốI ăn C. Chưng cất D. Dung dịch AgNO 3 /NH 3 , kim loạI Na Câu 76. Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C 2 H 4 O 2 . Kết quả nghiên cứu cho thấy phân tử X có chứa nhóm chức hiđroxyl . Cho 3 gam hợp chất đó tác dụng vớI Na thu được 0,56lít khí hiđro ở đktc . Số nhóm hiđroxyl (-OH) trong phân tử hợp chất X là: A. 1 B. 2 C.3 D . Không xác định được Câu 77. Dùng hai hóa chất nào sau đây để nhận biết 4 chát bột là: K 2 O, BaO, P 2 O 5 , SiO 2 A. Nước , phenolphtalein B. Nước , quỳ tím C. Dung dịch HCl, dung dịch Na 2 CO 3 D. Dung dịch H 2 SO 4 , quỳ tím Câu 78. Cho 1,405g hỗn hợp Fe 2 O 3 , ZnO, MgO tác dụng vừa đủ vớI 250ml dung dịch H 2 SO 4 0,1M . KhốI lượng muốI tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu ( trong các số dướI đây )? A. 3,405g B. 4,405g C. 5,405g D. 2,405g Câu 79. Chỉ dùng thêm một hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch sau : BaCl 2 , KI, Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 và Na 2 CO 3 A. Dung dịch HCl B. Dung dịch Ba(OH) 2 C. Dung dịch H 3 PO 4 D. Không xác định được Câu 80. Khi lên men 1 lít rượu etylic 9,2 0 thì khốI lượng giấm ăn thu được là bao nhiêu ( trong các số dướI đấy )? Biết hiệu suất quá trình lên men là 80%, D rượu = 0,8g/ml A. 75,8g B. 78,6g C. 76,8g D. 77,8g Câu 81. Polime X chứa 38,4% cacbon , 4,8% hiđro, còn lạI là clo về khốI lượng . Công thức phan X là công thức nào sau đây : A. (C 2 H 3 Cl) n B. (C 2 H 4 Cl) n C. (C 2 H 2 Cl 2 ) n D. Kết quả khác Câu 82. Có 6 gói bột màu trắng tương tự nhau :CuO, FeO , Fe 3 O 4 , MnO 2 , Ag 2 O và hỗn hợp Fe + FeO có thể dùng thêm hóa chất nào sau đây để phân biệt 6 gói bột trên : A. Dung dịch H 2 SO 4 B. Dung dịch HNO 3 C. Dung dịch HCl D. Không xác định được Câu 83. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol A và B cùng dãy đồng đẳng vớI ancol etylic thu được 35,2g CO 2 và 19,8g H 2 O. KhốI lượng m là giá trị nào sau đây : A. 18,6g B. 17,6g C. 16,6g D. 19,6g Câu 84. Cho kim loaih M tác dụng vớI dung dịch H 2 SO 4 loãng để lấy khí H 2 khử oxit kim loạI N ( các phản ứng đều xảy ra ) . M và N lần lượt là những kim loạI nào sau đây : A. Đồng và sắt B. Bạc và đồng C. Đồng và bạc D. Sắt và đồng Câu 85. NgườI ta sản xuất ancol etylic từ tinh bột . Từ 1 tấn nguyên liệu chứa 70% tinh bột thì khốI lượng ancol thu được là bao nhiêu ( biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 15%)? A. 337,9kg B. 347,5kg C. 339,9kg D. Kết quả khác Câu 86. Có dungd ịch muốI AlCl 3 lẫn tạp chất CuCl 2 . Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muốI nhôm : A. Zn B. Mg C. Al D. AgNO 3 Câu 87. Cho 4,6g dung dịch BaCl 2 12% tác dụng vừa đủ vớI dung dịch chứa 27,36g muốI sunfat kim loạI X . Sau khi lọc bỏ kết tủa thu được 800ml dung dịch 0,2M của muốI clorua kim lọai X . Công thức phân tử muốI sunfat của kim loại X có công thức nào sau đây : A. CuSO 4 B. Al 2 (SO 4 ) 3 C. Fe 2 (SO 4 ) 3 D. Cr 2 (SO 4 ) 3 Câu 88. Co hai ion XO 3 2- và YO 3 2- , trong đó oxi chiếm lần lượt 60% và 77,4% theo khốI lượng . X và Y lần lượt là những nguyên tố nào sau đây : A. S và N B. S và C C. P và N D. C và N Câu 89. Để tách Fe 2 O 3 ra khỏI hỗn hợp Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , SiO 2 ở dạng bột ngườI ta có thể dùng phương pháp nào sau đây : A. Dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng B. Dung dịch HCl C. Dung dịch NaOH đặc nóng D. Dung dịch HNO 3 Câu 90. Có các dung dịch muốI Al(NO 3 ) 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , NaNO 3 , Nh 4 NO 3 , MgCl 2 , FeCl 2 đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn . Nếu chỉ dùng một hóa chất làm thuốc thử để nhận biết các muốI trên thì chọn chất nào sau đây ? A. Dung dịch NaOH B . Dung dịch Ba(OH) 2 C. Dung dịch BaCl 2 D. Dung dịch Ba(NO 3 ) 2 Câu 91. Cho 18,5g hỗn hợp X gồm Fe, Fe 3 O 4 tác dụng vớI 200ml dung dịch HNO 3 loãng , đun nóng và khuấy đều . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc), dung dcịh X 1 và còn lạI 1,46g kim loạI . Nồng độ mol/l của dung dịch HNO 3 là A. 2,2M B. 4,2M C. 3,2M D. Tất cả đều sai Câu 92. Thủy ngân hoàn toàn 0,1 mol este X ( chỉ chứa một loạI nhóm chức ) cần dùng vừa đủ 100g dung dịch NaOh 12%, thu được 20,4g muốI của một axit hữu cơ và 9,2g một rượu . X có công thức phân tử nào sau đây : A. (HCOO) 3 C 3 H 5 B. (CH 3 COO) 3 C 3 H 5 C.CH(COOCH 3 ) 3 D. Tất cả đều sai Câu 93 : Đ ể đi ều ch ế m ột ít Cu trong P.T.N ng ư ời ta c ó th ể d ùng PP n ào trong c ác PP sau: 1) d ùng Fe cho v ào dd C uSO 4 2) Đi ện ph ân dd C uSO 4 3) Kh ử CuO ở nhi ẹt đ ộ cao a) 1 b) 3 c) 1,2 d)2,3 Câu 94: Đ ể đi ều ch ế Na c ó th ể d ùng PP n ào? 1) Đi ện ph ân dd NaCl 2) Đi ện ph ân NaCl n óng ch ảy 3)Cho K t ác d ụng v ới dd NaCl 4)Kh ử Na 2 O b ằng CO a) 1 b)2,3 c) 4 d) 2 Câu 95: Cho mgam Fe v ào 100ml dd Cu(NO 3 ) 2 th ì n ồng đ ộ Cu 2+ c òn l ại trong dd b ằng ½ n ồng đ ộ Cu 2+ ban đ ầu v à thu đ ư ợc ch ất r ắn A c ó kh ối l ư ợng b ằng m+0,16gam. T ính m v à n ồng đ ộ ban đ ầu c ủa Cu(NO 3 ) 2 a) 1,12g Fe; C=0,3M b) 2,24g Fe; C=0,2M c) 1,12g Fe; C=0,4M d) 2,24g Fe; C=0,3M Câu 96: Cho 4,48lit CO(đktc)t ác d ụng v ới CO ở nhi ệt đ ộ cao. Sau ph ản ứng thu đ ư ợc ch ất r ắn A c ó kh ối l ư ợng b é h ơn 1,6g so v ới kh ối l ư ợng FeO ban đ ầu. X ác đ ịnh kh ối l ư ợng Fe thu đ ư ợc v à th ành ph ần % theo V c ủa hh CO v à CO 2 thu đ ư ợc a)11,2g Fe, 40%CO , 60 % CO 2 b) 5,6g Fe, 50%CO , 50 % CO 2 c) 5,6g Fe, 60%CO , 40 % CO 2 d) 2,8g Fe, 75%CO , 25 % CO 2 Câu 97: Cho amol Mg, bmolZn v ào dd ch ứa bmol Cu 2+ v à d mol Ag + . Sau khi ph ản ứng k ết th úc thu đ ư ợc dd ch ứa 2 ion kim lo ại T ìm đk v ề b ( so v ới a,c,d) đ ể đ ư ợc k ết qu ả n ày a) b>c-a+d/2 b) b<c-a+d/2 c) b>c-a d) b<a-d/2 Câu 98: chomg Mg v ào 100ml dd ch ứa Cu(NO 3 ) 2 0,1M v à F eSO 4 0,1M. Sau khi ph ản ứng k ết th úc thu đ ư ợc dd A ( ch ứa 2 ion kl). Sau khi th êm NaOH d ư v ào dd A đ ư ợc k ết t ủa B. Nung B ngo ài kh ông kh í đ ến kh ối l ư ợng kh ông đ ổi đ ư ợc ch ất r ắn C n ặng 1,0g. T ính m a)0,24g b)0,36g c)0,12g d)0,48g Câu 99:Kh ử 6,40gam CuO b ằng H 2 ở nhi ẹt đ ộ cao. H ốn h ợp H 2 v à H 2 O đ ư ợc cho qua H 2 SO 4 đ ặc ( ch ất h út n ư ớc) th ì kh ối l ư ợng c ủa H 2 SO 4 t ăng 0,9g. T ính % CuO đ ã b ị kh ử b ởi H 2 v à th ể t ích H 2 (đktc) đ ã d ùng. Bi ết hi ệu su ất ph ản ứng kh ử b ằng 80% a)62,5% 1400ml b)75% 1200ml c)80% 1120ml d) 75%1400ml Câu 100: Kh ử 1,6g Fe 2 O 3 ( cho ra Fe) b ằng CO d ư. H ôn h ợp kh í CO,CO 2 khi đi qua n ư ớc v ôi trong d ư cho 3g k ết t ủa. T ính % Fe 2 O 3 đ ã b ị kh ử v à th ể t ích (đktc) kh í CO đ ã d ùng a)100%, 0,224l b)100%, 0,672l c)80%,0,448l d)75%0,672l Câu 101: D ùng t ổ h ợp 2 trong 4 ch ất sau: ddHCl, ddNaOH, n ư ớc Cl 2 , dd NH 3 k ết h ợp v ới s ự đi ện ph ân đ ể t ách 3 kim lo ại Cu,Fe,Al ra kh ỏi h ỗn h ợp a) ddHCl, ddNaOH b) ddHCl, n ư ớc Cl 2 c) ddNaOH, dd NH 3 d ddNaOH,n ư ớc Cl 2 [...]... PT clo t ác d ụng v ới bao nhi êu m ắt x ích –CH2-CHCl- trong PT ử PVC A.3 B.4 C.2 D.1 Câu 312 Trong ph ản ứng este h óa gi ữa ancol v à 1 axit h ữu c ơ th ì c ân b ằng s ẽ chuy ển d ịch theo chi ều t ạo ra este khi ta: A.Cho ancol d ư hay axit d ư B Gi ảm n ồng đ ộ ancol hay axit C.D ùng ch ất h út n ư ớc hay t ách n ư ớc Ch ưng c ất ngay đ ể t ách este D C ả 2 bi ện ph áp A,C Câu 313.Cho mgam h ỗn... ph át bi ểu đ úng a)1,2,3 b)3,4 c)1,2,4 d)1,2 Câu 124 : Nung 20g CaCO3 v à h ấp th ụ to àn th ể kh í CO2 t ạo ra do s ự nhi ệt ph ân CaCO3 n ois tr ên trong 0,5l ít dd NaOH 0,56M.T ính n ồng đ ộ mol/lit c ủa mu ối thu đ ư ợc a)CNa2CO3=0,12M , CNaHCO3=0.08M b) CNa2CO3=0,24M , CNaHCO3=0.16M c) CNa2CO3=0,4M , CNaHCO3=0 d) CNa2CO3=0 , CNaHCO3=0.04M Câu 125 : m ột hh 2 klk th ổ A,B ph ản ứng v ừa đ ủ v ới... ứng l à 80% a)2,24lit b)4,48lit c) 1,12lit d)5,376l ít C âu 134: M ột hhX g ồm Fe v à m ột kl M c ó h óa tr ị n kh ông đ ổi Kh ối l ư ợng X l à 7,22g Chia X l àm 2 ph ần b ằng nhau: Ph ần I+ dd HCl d ư 2 ,128 lit H2(đktc) Ph ần II + dd HNO3 d ư  kh í duy nh ất NO c ó V=1,792l ít(đktc) X ác đinh kh ối l ư ợng M v à %M trong hh X a)Al,53,68% b)Cu, 25,87% c)Zn,48 ,12% d)Al, 22,44% C âu 135:M ột h ỗn h... ợp ch ất M v à N a) Li ên k ết gi ữa c ác nguy ên t ử trong ph ân t ử M thuộc loại liên kết nào sau đây: A LK ion B LK cộng hóa trị C LK cho nhận D Không xác định b)LK giữa các nguyên tử trong PTử N thuộc loại LK nào sau đây: A LK cộng hóa trị B LK ion C LK ion v à LK cộng hóa trị D LK ionv à LK cho nhận Câu 287 Đ ốt ch áy ho àn to àn 0,377g 1 ch ất h ữu c ơ thu đ ư ợc 0,351g n ư ớc v à 0,4368 l ít... 6,5g Zn, 4,48lit H2 d) 7,8g K, 6,5g Zn, 1,12lit H2 Câu 120 : 250ml dd A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư  2,24lit CO2(đktc) 500ml dd A với dd BaCl2 dư cho ra 15,76g kết tủa Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dd A a)CNa2CO3=0,08M, CNaHCO3=0,02M b) CNa2CO3=0,0016M, CNaHCO3=0,0004M c) CNa2CO3=0,16M, CNaHCO3=0,24M d) CNa2CO3=0,32M, CNaHCO3=0,08M Câu 121 : Trong c ác ph át bi ểu sau đ ây c ủa... Al(OH)3 sau đ ó k ết t ủa tan ra Câu 128 : M ặc d ù B v à Al đ ều c ùng thu ộc nh óm IIIA nh ứng B(OH)3 l à axit c òn Al(OH)3 l à m ột hi đr ôxit l ư ỡng t ính c ó t ính baz ơ m ạnh h ơn t ính axit Gi ải th ích ? a) B c ó đ ộ âm đi ện l ớn h ơn Al b) B c ó b án k ính nguy ên t ửu to h ơn Al c) B thu ộc chu k ì 2 c òn Al thu ộc chu k ì 3 d) Al c ó t ính kh ử m ạnh h ơn B C âu 129 Khi đi ện ph ân Al2O3 n óng... đ úng a)1,2 b)1,2,3 c)3 4)3,4 Câu 122 : Trong c ác ph át bi ểu sau : 1)Hydr oxit nh óm IIA l à bazo y ếu h ơn Hydr oxit nh óm IA 2) Hydr oxit nh óm IIA tan ít h ơn Hydr oxit nh óm IA 3)cacbonat trung h òa c ủa kl nh óm II tan ít h ơn cacbonat trung h òa c ủa kl nh óm I 4)Ngt ử kl nh óm IIA to h ơn nguy ên t ử kl nh óm IA thu ộc c ùng chu k ì a)1 b)1,2 c)2 d)1,3 Câu 123 : Trong c ác ph át bi ểu sau đ... C3H7COOC3H7 Câu 160 Có những loại hợp chất mạch hở nào chứa một loại nhóm chức có công thức tổng quát CnH2n-2O2 ? A Este hay axit không no đơn chức chứa một nối đôi ở mạch cacbon B Ancol – anđehit không no hoặc no hai chức có 2 liên kết ( n lớn hoặc bằng 4 ) C Anđehit no hai chức hay xeton – anđehit D A , B, C đều đúng Câu 161 Một hỗn hợp gòm C2H5OH và ankanol X Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng... ankan v à 1 anken Cho 1680ml kh í X cho qua dung d ịch brom l àm m ất m àu v ừa đ ủ dung d ịch ch ứa 4g brom v à c òn l ại 1120 ml kh í M ặt kh ác n ếu d ốt ch áy ho àn to àn 1680ml kh í X r ồi cho s ản ph ẩm ch áy đi qua b ình đ ựng dung d ịch n ư ớc v ôi trong d ư thu đ ư ợc 12, 5g k ết t ủa C ông th ức ph ân t ử c ủa c ác hi đr oc acbon l ần l ư ợt l à : A CH4 v à C2H4 B CH4 v à C4H8 C CH4 v à C3H6... C3H7OH, C4H9OH C C2H5OH, C3H7OH D C4H9OH, C5H11OH Câu 196 M ột axit h ữu c ơ đ ơn ch ức c ó CT: (C3H6O2)n CTPT v à t ên c ủa axit đ ó l à A C3H6O2, axit propionic B C3H6O2, axitpropanoic C C6H12O4, axit ađipic D C6H12O4, axit h ecxanoic Câu 197 Cho s ơ đ ồ ph ản ứng A + B  C + H2O B C + H2O + kh í D D + A  B ho ặc C ( D l à h ợp ch ất c ủa cacbon) Bi ết A,B,C l à h ợp ch ất c ủa 1 kim lo ại, khi đ . , số mol nguyên tử của nguyên tố có mặt trong phản ứng : A. Luôn luôn thay đổi B. Luôn luôn không thay đổi C. Có thể thay đổi có thể không D. Không xác định được Câu 8. Khi cho luồng khí hiđro. ử m ạnh h ơn Fe n ên khi ti ếp x úc v ới m ôi tr ư ờng ẩm c ó t ính oxihoa th ì Zn b ị oxihoa tr ư ớc, Fe kh ông b ị oxihoa 2)Khi tr óc l ớp ZnO th ì fe v ẫn ti ếp t ục đ ư ợc b ảo v ệ 3)L ớp. ích H 2 (đktc) đ ã d ùng. Bi ết hi ệu su ất ph ản ứng kh ử b ằng 80% a)62,5% 1400ml b)75% 120 0ml c)80% 1120 ml d) 75%1400ml Câu 100: Kh ử 1,6g Fe 2 O 3 ( cho ra Fe) b ằng CO d ư. H ôn h ợp kh í
- Xem thêm -

Xem thêm: 498 BÀI TẬP HAY HÓA HỌC 12, 498 BÀI TẬP HAY HÓA HỌC 12, 498 BÀI TẬP HAY HÓA HỌC 12, Câu 82. Có 6 gói bột màu trắng tương tự nhau :CuO, FeO , Fe3O­4 , MnO2, Ag2O và hỗn hợp Fe + FeO có thể dùng thêm hóa chất nào sau đây để phân biệt 6 gói bột trên :, Câu 344. Cho 2 ion XY2-­­3 và XY2-4 . Tổng số proton trong XY2-­­3 và XY2-4 l ần l ư ợt l à v à 40 v à 48 . X v à Y l à nguy ên t ố n ào sau đ ây ?

Từ khóa liên quan