Tiểu luận quản trị thương hiệu - PHÂN TÍCH THƯƠNG HIỆU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIGON

27 1,193 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2014, 21:33

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU11.1Lý do chọn đề tài:11.2Mục tiêu nghiên cứu:11.3Phương pháp nghiên cứu:11.4Giới hạn nghiên cứu:11.5Ý nghĩa khoa học thực tiễn:1CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT22.1Thương hiệu là gì?22.2Tài sản thương hiệu:22.3Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu:32.4Tầm nhìn và sứ mệnh của thương hiệu:32.5Hoạch định chiến lược thương hiệu32.6Định vị thương hiệu:4CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG THỰC TIỄN63.1Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Tigon:63.2Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon:73.2.1Đánh giá tầm nhìn và sứ mạng:73.2.2Đánh giá các yếu tố của thương hiệu:83.2.3Đánh giá chiến lược thương hiệu:93.2.4Định vị thương hiệu:123.2.5Truyền thông thương hiệu:16CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ174.1Đánh giá và nguyên nhân:174.2Đề xuất giải pháp khắc phục:18KẾT LUẬN21TÀI LIỆU THAM KHẢO22 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  TIỂU LUẬN Đề tài: PHÂN TÍCH THƯƠNG HIỆU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIGON Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Văn Bình Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hoàng Duy Lớp : DHQT8BLT MSSV : 12160971 Tp.Hồ Chí Minh-Năm 2013 Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ****************** TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2013 GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 2 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon MỤC LỤC ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT 1) TSTH: Tài sản thương hiệu 2) GTTH: Giá trị thương hiệu 3) TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 4) SVTH: Sinh viên thực hiện 5) GVHD: Giảng viên hướng dẫn GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 3 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon DANH MỤC BẢNG BIỂU-HÌNH ẢNH 1) Hình 1:Các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu 2 2) Bảng 1: Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu 3 3) Bảng 2: Chiến lược dẫn đầu 5 4) Hình 2: Các sản phẩm kinh doanh chính 7 5) Hình 3: Logo công ty và logo sản phẩm 8 6) Hình 4: Mô hình chiến lược thương hiệu của Công ty TNHH Tigon 10 Bảng 3: Phân tích SWOT Công ty TNHH Tigon 14 GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 4 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 5 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý do chọn đề tài: Vấn đề thương hiệu đã và đang được rất nhiều tập đoàn công nghệ đặc biệt quan tâm, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đang ngày càng lan rộng như hiện nay. Thương hiệu không chỉ đơn thuần là dấu hiệu để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp này với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khác, mà quan trọng hơn cả, đó là cơ sở để khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thương trường cũng như uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Tạo dựng một thương hiệu là cả một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và sự đầu tư thích đáng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế đã có không ít doanh nghiệp còn hiểu chưa đúng về vai trò của thương hiệu, còn lúng túng trong xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Em thiết nghĩ việc xây dựng một thương hiệu của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng.Vì vậy em quyết định chọn đề tài này để nghiên cứu mà cụ thể là tại Công ty TNHH Tigon. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon. Mục đích của nghiên cứu này là từ việc phân tích những ưu nhược điểm trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Tigon chúng ta sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm và khắc phục những sai lầm của những doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình xây dựng thương hiệu sau này. Như vậy nghiên cứu này là một nghiên cứu ứng dụng. 1.3 Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đề tài nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phân tích, diễn dịch… 1.4 Giới hạn nghiên cứu: Không gian:tại Chi nhánh Công ty TNHH Tigon-Tp.Hồ Chí Minh. Thời gian: từ 10/3/2013 đến 5/4/2013. Nguồn lực thực tiễn: các tài liệu sơ cấp được tìm thấy trên mạng internet của những lần nghiên cứu khác. Với những giới hạn như trên,em chỉ nghiên cứu trong khu vực từ Đà Nẵng trở vào và nghiên cứu này là một tài liệu tham khảo. 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn: Các thông tin trong tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu của các học sinh-sinh viên các trường Đại học,Cao đẳng,Trung cấp, cung cấp tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Tài liệu này giúp các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam có thêm thông tin trong việc tổ chức xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp của họ. GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 6 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Th ương hiệ u là gì? Thương hiệu- là một dấu hiệu hữu hình hay vô hình đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó,thương hiệu được hiểu là một dạng phi vật chất (Theo định nghĩa của tổ chức trí tuệ thế giới WIPO).Thương hiệuphần hồn,là uy tín của doanh nghiệp,là hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng,là niềm tin mà khách hàng dành cho doanh nghiệp. 2.2 Tài sản thương hiệu: TSTH là một tập hợp các tài sản vô hình gắn liền với thương hiệu.GTTH do khách hàng quyết định. Hình 1:Các yếu tố cấu thành TSTH. Có 4 phương pháp xác định TSTH: • Nghiên cứu dùng để định giá TSTH: Đo lường tác động của hành vi và thái độ người tiêu dùng đến hiệu quả thương hiệu. Sau đó thống kê và phân tích các mô hình trên để ước tính giá trị tài chính của thương hiệu. • Phương pháp dựa vào chi phí:GTTH là tổng hợp của tất cả những chi phí đã gánh chịu trong quá khứ để đưa thương hiệu đến trạng thái hiện tại. • Phương pháp so sánh:dựa vào những yếu tố có thể so sánh với thương hiệu khác. • Dùng giá chênh lệch:GTTH được tính là giá trị ròng hiện tại của các mức chênh lệch giá trong tương lai giữa một sản phẩm có thương hiệu và một sản phẩm không có thương hiệu. GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 7 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Sự nhận biết Sự cảm nhận Bí quyết công nghệ,cho thuê thương hiệu,hệ thống phân phối Sự liên tưởng TSTH Sự tin cậy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon 2.3 Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu: Nhãn hiệu là một bộ phận của thương hiệu. Thương hiệu Nhãn hiệu Trừu tượng và là tài sản vô hình Giá trị cụ thể và là tài sản hữu hình Hiện diện trong tâm trí khách hàng Hiện diện trong văn bản pháp luật Doanh nghiệp xây dựng, người tiêu dùng chấp nhận Doanh nghiệp đăng kí,cơ quan chức năng công nhận Xây dựng dựa vào tổ chức doanh nghiệp Xây dựng dựa trên luật pháp quốc gia Là phần hồn của doanh nghiệp Là phần hữu hình của doanh nghiệp (Bảng 1: Phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu.) 2.4 Tầm nhìn và sứ mệnh của thương hiệu: Tầm nhìn thương hiệu là một định hướng cho tương lai, một khát vọng mà thương hiệu muốn đạt tới, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Cấu thành của một tầm nhìn thương hiệu tốt thì phải nêu lên được: mục tiêu tổng quát của thương hiệu, mục tiêu tài chính mà thương hiệu sẽ đóng góp, khách hàng mà thương hiệu sẽ chú tâm phục vụ, sự khác biệt mà thương hiệu sẽ cố gắng xây dựng. Sứ mệnh thương hiệu là mục đích, là lý do, là ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại của nó. 9 nhân tố cấu thành bản tuyên bố về sứ mệnh: -Khách hàng -Sản phẩm hay dịch vụ -Thị trường -Công nghệ -Quan tâm đến sự sống còn,phát triển và khả năng sinh lời của thương hiệu -Triết lý -Tự đánh giá -Hình ảnh cộng đồng -Quan tâm đến nhân viên Các yếu tố của một thương hiệu: • Tên thương hiệu:Đơn giản, dễ đọc, thân thiện và có ý nghĩa,khác biệt,độc đáo,có khả năng liên tưởng. • Biểu tượng đặc trưng (Logo):làm tăng khả năng nhận biết thương hiệu. • Khẩu hiệu (Slogan): là một cách thức quảng bá đầy “uy lực”, giúp khách hàng hiểu hơn về doanh nghiệp. • Nhạc hiệu: lôi cuốn và thu hút người nghe. • Bao bì sản phẩm: có thể làm tăng sự gợi nhớ và nhận biết thương hiệu. • Tính cách thương hiệu:là sự thể hiện nội dung, thông điệp mà doanh nghiệp muốn chuyển tải đến khách hàng. 2.5 Hoạch định chiến lược thương hiệu • Chiến lược thương hiệu sản phẩm: là quyết định đặt cho mỗi sản phẩm độc lập một thương hiệu riêng biệt phù hợp với định vị thị trường của thương hiệu đó. • Chiến lược thương hiệu theo dãy: là mở rộng 1 khái niệm,một ý tưởng hoặc một cảm hứng nhất định cho các sản phẩm khác nhau và cho các thương hiệu khác nhau của công ty. GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 8 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon • Chiến lược thương hiệu nhóm: đặt cùng một thương hiệu và một thông điệp cho một nhóm các sản phẩm có cùng một mục đích. • Chiến lược thương hiệu cây dù (ô): là phát triển các thương hiệu con của một thương hiệu đã có, là sử dụng tên công ty để yểm trợ cho nhiều sản phẩm. Chiến lược này có thể mở rộng theo chiều ngang nhằm thu hút các thị hiếu khác nhau của khách hàng, mở rộng theo chiều dọc nhằm cung cấp một sản phẩm hợp túi tiền hoặc cho các mức độ nhu cầu khác nhau và cuối cùng là mở rộng theo nhóm khách hàng. • Chiến lược thương hiệu nguồn (mẹ): tương tự như chiến lược ô nhưng điểm khác biệt chủ yếu là mỗi sản phẩm được đặt thêm một tên riêng,nhưng chúng vẫn phải chịu sự bó buộc và bị chi phối bởi uy tín của thương hiệu nguồn. • Thương hiệu chuẩn: là chiến lược đưa ra một chứng thực hay xác nhận của công ty lên tất cả các sản phẩm vốn đã rất đa dạng và phong phú và được nhóm lại theo chiến lược sản phẩm,thương hiệu dãy và/hoặc thương hiệu nhóm. Mỗi chiến lược thương hiệu có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Do đó việc lựa chọn chiến lược thương hiệu nào là tốt nhất không chỉ dựa trên danh sách liệt kê một cách đơn giản những ưu nhược điểm này mà phải dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng ba yếu tố: (i) sản phẩm hoặc dịch vụ,(ii) Thị hiếu và thói quen người tiêu dùng. (iii) Vị thế cạnh tranh. 2.6 Định vị thương hiệu: Là làm cho đặc điểm nào đó của sản phẩm hiện diện trong tâm trí khách hàng ,là xác định vị thế cạnh tranh của bạn trong tâm trí khách hàng. Trước khi tiến hành định vị thương hiệu chúng ta phải trả lời được 4 câu hỏi lớn: • Ai là khách hàng mục tiêu? • Khách hàng mua cái gì? • Khách hàng mua vào lúc nào? • Đối thủ cạnh tranh là ai?  Mô hình định vị: Yếu tố bên ngoài: Các doanh nghiệp cần phải xác định đối thủ cạnh tranh của mình là ai và mức độ cạnh tranh như thế nào,nhưng cũng cần phải biết rằng không phải ai cũng là đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.Cùng với đó cần phải xác định thị trường mục tiêu mà doanh nghiệp muốn hướng tới là thị trường nào,từ đó xác định khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp sẽ chú tâm phục vụ.Doanh nghiệp cần phải thật sự thấu hiểu người tiêu dùng để nắm bắt tất cà các nhu cầu của họ. Yếu tố bên trong:Cần phải nêu rõ được lợi ích của thương hiệu: Tôi mang đến cho khách hàng cái gì?(Lợi ích lý tính và lợi ích tâm lý).Phải xây dựng cho thương hiệu của mình giá trị và tính cách bởi vì tính cách là sợi dây liên kết thương hiệu và người tiêu dùng,tính cách cần phải phù hợp với thị trường mục tiêu. Điều thứ tư trong các yếu tố bên trong là lý do mà khách hàng phải tin tưởng vào thương hiệu. Bên cạnh đó thương hiệu cần phải tạo ra sự khác biệt hóa và lợi thế so với các đối thủ. Giá trị cốt lõi là yếu tố cuối cùng.Nó sẽ quảng bá cho thương hiệu của bạn. GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 9 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon Khi tiến hành định vị thương hiệu, chúng ta cần nhớ khác biệt hóa là chiến lược bao trùm của định vị thương hiệu.Khác biệt hóa có ý nghĩa để phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp với sản phẩm của đối thủ.Chúng ta có 4 góc độ khác biệt hóa thương hiệu: sản phẩm,nhân viên,dịch vụ,hình ảnh.  Chiến lược định vị: • Chiến lược dẫn đầu: 1)Dẫn đầu thị phần Doanh số lớn 2)Dẫn đầu chất lượng Chất lượng tốt nhất 3)Dẫn đầu dịch vụ Chăm sóc khách hàng lớn nhất 4)Dẫn đầu công nghệ Tiên phong phát triển công nghệ 5)Dẫn đầu về đổi mới Sáng tạo nhất 6)Dẫn đầu về giá Giá rẻ nhất Bảng 2: Chiến lược dẫn đầu (Nguồn:Giáo trình quản trị thương hiệu-Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh) • Chiến lược định vị sâu:  Dựa trên thuộc tính quan trọng của sản phẩm  Dựa trên lợi ích mà sản phẩm mang lại.  Dựa trên dịp sử dụng.  Dựa trên phong cách kinh doanh.  Dựa trên phân khúc thị trường.  Dựa trên so sánh trực tiếp với đối thủ.  Dựa trên sự đối lập hay sự khác biệt hóa của sản phẩm so với đối thủ.  Dựa vào sự chứng nhận.  Dựa trên giá cả và chất lượng.  Dựa vào xuất xứ.  Dựa trên quy trình sản xuất.  Dựa trên nguồn gốc xuất sứ sản phẩm.  Dựa vào nguyên liệu chủ yếu. Chúng ta có thể áp dụng kết hợp các cách định vị trên cho sản phẩm. GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 10 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy [...]... http://ndhmoney.vn/web/guest/s03 /-/ journal_content/thi-truong-my- pham-viet-nam-rat-tiem-nang 7) Website: http://www.thuongmai.vn/thi-truong/thi-truong-canh-tranh/2570-th- trng-m-phm-cnh-tranh-cha-lanh-mnh.html 8) Tiểu luận: Quản trị thương hiệu trà hoa cúc - mật ong SVTH: nhóm 13 GVHD: Bùi Văn Quang 9) Chuyên đề tốt nghiệp: Chiến lược phát triển thương hiệu tại Công ty TNHH Thiên Xuân trong quá trình hội nhập kinh tế SVTH:... SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon KẾT LUẬN Với tình hình kinh tế sau khủng hoảng hiện nay, vấn đề thương hiệu có vai trò ngày càng quan trọng đặc biệt quan trọng hơn với các công ty đang trên đà phát triển như Công ty TNHH Tigon Thương hiệu luôn là đại diện cho sự phát triển của một công ty, sự vững mạnh của thương hiệu là sự vững mạnh của chính công ty đó Để có thương hiệu tốt, không... khiếm khuyết lớn nhất của Tigoncông ty cần đưa ra được thông điệp tầm nhìn chính thức của mình GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 12 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon 3.2.2 Đánh giá các yếu tố của thương hiệu: 3.2.2.1 Tên công ty: Tigon Về khía cạnh lạ, độc đáo, thương hiệu Tigon chưa đáp ứng được bởi vì có rất nhiều công ty khác cũng lấy Tigon đặt cho thương hiệu của mình mặc dù... thế của thương hiệu trước hết trên thị trường trong và xa hơn là ngoài nước 3.2.3.2 Chiến lược thương hiệu của Công ty TNHH Tigon: Từ khi thành lập năm 2006 Công ty TNHH Tigon đã xác định và đi theo chiến lược phát triển thương hiệu đó là chiến lược thương hiệu theo nhóm Hình 4: Mô hình chiến lược thương hiệu của Công ty TNHH Tigon Công ty đã sớm nhận thức được vai trò chiến lược của thương hiệu cũng.. .Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG THỰC TIỄN 3.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Tigon: Tên giao dịch Việt Nam: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tigon Tên giao dịch quốc tế: Tigon Company Limited Địa chỉ: Tổ 19, ấp Đông Bình, xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh... hàng 3.2 Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon: 3.2.1 Đánh giá tầm nhìn và sứ mạng: Tầm nhìn của một thương hiệu là cái mà công ty muốn khách hàng sẽ cảm nhận về mình trong tương lai,là trả lời cho câu hỏi công ty sẽ trở thành như thế nào? Đối với Công ty TNHH Tigon, có lẽ do cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện,lãnh đạo của công ty chưa đánh giá đúng vai trò của tầm nhìn nên cho đến bây giờ ,công ty vẫn... Văn Bình 15 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon lại So với những Công ty có nhiều thương hiệu sản phẩm con thì khách hàng không quá khó khăn trong việc xác định nguồn gốc của sản phẩm của Tigon, khách hàng có thể liên tưởng, nhận thức một cách rõ ràng nhất cho các sản phẩm của công ty Chiến lược này còn giúp công ty quảng bá cam kết của thương hiệu một cách nhất quán, cụ thể... của các thương hiệu nước ngoài Và thương hiệu MissWhite của Công ty TNHH Tigon đang nằm trong 40% GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 19 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon thị phần còn lại cùng với các thương hiệu trong nước khác Vẫn chưa có một thống kê chính xác để có thể biết được Tigon hiện tại đang chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần Nhưng trong tương lai, ban lãnh đạo của Tigon. .. quảng bá thương hiệu Trang web chính thức của công ty gần như là phương tiện liên lạc duy nhất giữa công ty với khách hàng Điều này là quá ít Công ty cần tận dụng các trang mạng xã hội, các công cụ tìm kiếm, các trang quảng cáo trực tuyến…để cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin hơn về công ty Có như vậy thì thương hiệu Tigon mới đi vào tâm trí của số lượng lớn người tiêu dùng Bên cạnh đó, công ty. .. phát triển thương hiệu sau này.Tuy nhiên, qua tìm hiểu, em có thể khái quát tầm nhìn không công khai của Tigon như sau: “Đến năm 2020 ,Công ty TNHH Tigon sẽ cố gắng đưa thương hiệu Miss White phổ biến rộng rãi trong tâm trí khách hàng”.Đây có lẽ là nhiệm vụ thực tế nhất lúc này của Tigon ,công ty cần tập trung vào phát triển thương hiệu sản phẩm mạnh nhất của mình Trong phần giới thiệu về công ty phía trên . . Địa chỉ website công ty: http://www .tigon. com.vn Email: congtytnhhtigon@yahoo.com Công ty TNHH Tigon được thành lập năm 2006. Sau hơn 8 năm hoạt động, Tigon là công ty hàng đầu chuyên cung. hiệu Công ty TNHH Tigon CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG THỰC TIỄN 3.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Tigon: Tên giao dịch Việt Nam: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tigon. Tên giao. thương hiệu của Công ty TNHH Tigon 10 Bảng 3: Phân tích SWOT Công ty TNHH Tigon 14 GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình 4 SVTT:Nguyễn Hoàng Duy Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon GVHD:ThS.Nguyễn Văn Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản trị thương hiệu - PHÂN TÍCH THƯƠNG HIỆU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIGON, Tiểu luận quản trị thương hiệu - PHÂN TÍCH THƯƠNG HIỆU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIGON, Tiểu luận quản trị thương hiệu - PHÂN TÍCH THƯƠNG HIỆU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIGON, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 2 Phân tích thương hiệu Công ty TNHH Tigon:, CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 2 Đề xuất giải pháp khắc phục:

Từ khóa liên quan