Tiểu luận: Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

59 1,740 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2014, 10:16

Tiểu luận: Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay Giảng viên: TS Phạm Lê Quang Bài thuyết trình Nhóm 7 Lớp cao học Tài chính Ngân hàng khóa 2 n ă m 2012 luận học thuyết hình thái kinh tế - hội của C.Mác vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH Nội dung trình bày • 1. Sản xuất vật chất (SXVC) vai trò của nó đối với đời sống hội. • 2. Biện chứng của lực lượng sản xuất (LLSX) quan hệ sản xuất (QHSX). • 3. Biện chứng của cơ sở hạ tầng (CSHT) kiến trúc thượng tầng (KTTT). • 4. Phạm trù hình thái kinh tế - hội ý nghĩa phương pháp luận. 1. SXVC vai trò của nó đối với đời sống hội 1.1 Định nghĩa SXVC. 1.2 Vai trò của SXVC 1.3 Liên hệ đối với nước ta hiện nay. • SXVC là một quá trình hoạt động lao động của con người, trong quá trình đó : Người LĐ CCLĐ ĐTLĐ CCVC Sức SX Thoả mãn nhu cầu 1.1 Định nghĩa sản xuất vật chất ĐẶC ĐIỂM CỦA SXVC • Là hoạt động riêng có của con người hội. • Là hoạt động thực tiễn cơ bản nhất của đông đảo quần chúng. • Vừa mang tính hội trực tiếp, vừa mang lịch sử - cụ thể tính liên tục, phát triển không ngừng. • Ngày nay SXVC của loài người đã đạt đến trình độ cao, xuất hiện các nền kinh tế tri thức 1.1 Định nghĩa sản xuất vật chất 1.2 Vai trò của SXVC • SXVC giữ vai trò nền tảng của đời sống hội: SXVC Sáng tạo ra con người hội loài người Tạo ra mọi tiền đề vật chất ban đầu , thiết yếu cho sự tồn tại của con người hội trước khi nói đến các hoạt động khác. Suy đến cùng ,nó quyết định tất cả các lĩnh vực hoạt động khác của con người XH Thước đo tiêu chí của tiến bộ hội • Mặt trái của sản xuất vật chất Chất thải các loại gây ô nhiễm MT… Sản phẩm hiện đại dùng trái mđích tốt, sẽ gây nguy hại cho con người XH Khai thác cạn kiệt tài nguyên Khoảng cách giàu -nghèo gia tăng sự xuống cấp nhân cách ở một số người Mâu thuẫn KT-XH phức tạp K/hoảng KT- XH 1.2 Vai trò của SXVC 1.3 Liên hệ thực tế nước ta Phương hướng phát triển SXVC - Tiếp tục phát triển nền KTTT hòan thiện thể chế KTTT định hướng XHCN. - Đẩy mạnh CNH- HĐH gắn với phát triển KT tri thức. - Chủ động tích cực hội nhập KTQT theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển đến 2010, tầm nhìn đến 2020 (VKĐH X tr.25,40 ) Mục tiêu: • 2010: Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển (TNBQ đầu người đạt từ 1050 đến1100 USD) • 2020 : Cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại ( VKĐH X tr.23 ) 2. Biện chứng của LLSX QHSX Quan hệ Biện chứng giữa LLSX QHSX 2.2 Nội dung quy luật “QHSX- LLSX” 2.1 C ác khái niệm cơ bản 2.3 Vận dụng quy luật nàynước ta [...]... “ Tiếp tục đổi mới, hội nhập, nhưng không đổi màu, không hòa tan” 4 Phạm trù Hình thái kinh tế - hội ý nghĩa phương pháp luận 4.1 Định nghĩa kết cấu của HTKT-XH 4.2 Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các HTKT-XH 4.3 Ý nghĩa PPL 4.4 Sự vận dụng luận HTKT-XH của Đảng ta để xây dựng CNXH ở nước ta 4.1 ĐỊNH NGHĨA PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ - HỘI KẾT CẤU CỦA NÓ KTTT HT KT –... Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố phát triển Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển Các hình thức sở hữu hỗn hợp đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng... trình độ khác nhau của LLSX trong T.kỳ quá độ - Đẩy mạnh CNH –HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ( VKĐH X, tr.28 ) - Mở rộng kinh tế đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn với nâng cao khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế ( VKĐH X.tr.112) b.Từ Đại hội VI đến nay - Đặc trưng của nền KT XHCN Việt nam: “ Có nền Kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại QHSX phù hợp với... LLSX hiện đại gắn liền với xây dựng QHSX phù hợp từ thấp đến cao trên cả 3 mặt: sở hữu, quản lý, phân phối Vận dụng Quy luật Lựa chọn sử dụng đúng đắn các loại hình SX- KD của QHSX từ thấp đến cao Tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế b.Từ Đại hội VI đến nay QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI “Phát triển mạnh các hình thức sở hữu, các thành phần KT, các loai hình doanh nghiệp” (VKĐH XI, tr.35)” Kinh tế. .. hãm của QHSX các do khác 3 Đảng ta nhận thức vận dụng quy luật này Nghiên cứu sự nhận thức vận dụng quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX qua hai thời kỳ chính : • a) Thời kỳ trước đổi mới của Đảng ( Từ sau hòa bình 1954 ở miền Bắc, sau 30/4/1975 trong cả nước đến ĐH VI ,1986 ) • b/ Thời kỳ từ Đại hội VI đến nay a Thời kỳ trước đổi mới …“ Chưa nắm vững vận. .. THỰC CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ - TỰ NHIÊN • C Mác trong Bộ Tư bản, quyển thứ nhất, T1 viết: “ Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế - hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên” ( in lại trong C.Mác Ph.Ăngghen, toàn tập, NXBCTQG, HN, 1993, T23, tr.21) • hội loài người vận động, phát triển từ thấp đến cao tuân theo các qui luật khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con... đổi mới Nhưng về cơ bản trên thực tế : “ Một trong những nguyên nhân làm cho tình hình sản xuất ở nước ta thời gian qua chậm phát triển là do chúng ta đã không nắm vững vận dụng đúng quy luật QHSX phù hợp với trình độ của LLSX” (ĐCSVN,Nghị quyết của Bộ chính trị - số 10, NXBST, Hà Nội,1988, tr.5 ) b.Từ Đại hội VI đến nay Đẩy mạnh CNH- HĐH LLSX hiện đại, đồng thời với xây dựng nền KTTT định hướng... phát hiện ra mâu thuẫn cơ bản của CNTB là: giữa LLSX mang tính chất XHH cao với QHSX chiếm hữu tư nhân TBCN QHSX này kìm hãm sự phát triển LLSX của CNTB Vậy trong điều kiện hiện nay LLSX kinh tế của các nước Tư bản có còn phát triển được nữa hay đứng im tại chỗ ? Vì sao? 2.2 Nội dung quy luật • “ Trước mắt CNTB còn có tiềm năng phát triển kinh tế: - Nhờ ứng dụng những thành tựu mơí của khoa học công. .. - Cải tiến phương pháp quản lý; thay đổi cơ cấu SX; ( thực hiện QL) - Điều chỉnh các hình thức sở hữu chính sách XH. - thực hiện QL ( cương lĩnh…ĐH VII, tr.7) - Các nước TBCN đang thực hiện tạm thời chi phối quá trình toàn cầu hóa KT trên thực tế ( tức là đang thực hiện quy luật này) Giai cấp T.Sản không bao giờ tự thừa nhận đang vận dụng QL) - Nhưng sự phát triển đó không đúng với khả năng của. .. hiện tư duy đúng :- Khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở một số tỉnh phía Bắc - Khuyến khích các thành phần KT bung ra tại Hội nghị TW6 – khoá IV- 1979 ( phía nam ) - Chỉ thị 100 của BBT1981 về khoán sphẩm đến nhóm người LĐ trong các HTX Nông nghiệp - Q/đinh 2 5- CP ngày 21/01/1981 của CP về một số chủ trương biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động SX- KD quyền tự chủ tài chính của các xí nghiệp . hiện nay LLSX và kinh tế của các nước Tư bản có còn phát triển được nữa hay đứng im tại chỗ ? Vì sao? 2.2 Nội dung quy luật • “ Trước mắt CNTB còn có tiềm năng phát triển kinh tế: - Nhờ ứng. 3. Biện chứng của cơ sở hạ tầng (CSHT) và kiến trúc thượng tầng (KTTT). • 4. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và ý nghĩa phương pháp luận. 1. SXVC và vai trò của nó đối với đời sống xã hội 1.1. triển không ngừng. • Ngày nay SXVC của loài người đã đạt đến trình độ cao, xuất hiện các nền kinh tế tri thức 1.1 Định nghĩa sản xuất vật chất 1.2 Vai trò của SXVC • SXVC giữ vai trò nền tảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Tiểu luận: Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Tiểu luận: Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác và vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn