Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa)

135 750 2
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2014, 08:51

HC VIN CÔNG NGH BU CHÍNH VIN THÔNG KINH T LNG (Dùng cho sinh viên h đào to đi hc t xa) Lu hành ni b HÀ NI - 2006 HC VIN CÔNG NGH BU CHÍNH VIN THÔNG KINH T LNG Biên son : TS. TRN NGC MINH LI NÓI U Nu nh kinh t v mô và vi mô mô t s vn đng ca nn kinh t thì kinh t lng cung cp các phng pháp phân tích v mt lng mi quan h gia các hin tng kinh t cùng vi s tác đng qua li gia chúng trên c s các s liu thu thp t thc t nhm cng c thêm các gi thit, t đó đa ra các quyt đnh đ úng đn hn. T nhiu nm nay, cùng vi s phát trin ca tin hc và máy vi tính, kinh t lng đã đc áp dng rng rãi trong kinh t cng trong nhiu lnh vc khác. ã có nhiu tp chí, sách giá khoa vit v kinh t lng. Trong s đó phi k đn các tác gi nh: H. Theil (i hc Chicago), J. Johnston, Daniel, L.Rubinfeld (i hc Califonia), D.Gujarati (Vin hàn lâm quân s Hoa k.).  Vit nam cng đ ã có mt s giáo trình Kinh t lng do mt s tác gi vit nh “Kinh t lng” ca tác gi: GS.TSKH. V Thiu; ca PGS.TS. Nguyn Quang ông, ca PGS.TS. Nguyn Khc Minh và ca tác gi Hoàng Ngc Mhm, Nhng cun giáo khoa kinh t lng đó đc trình bày bng công c thng kê toán và ngôn ng toán hc cht ch và có tính khái quát cao. Ni dung ch yu ca môn hc này là nhm gii thi u: - Cách thit lp các mô hình toán hc đ mô t mi quan h kinh t, tc là nêu ra các gi thit hay gi thit v các mi quan h này gia các bin s kinh t (chng hn nh nhu cu v s lng hàng hoá ph thuc tuyn tính thun chiu vi thu nhp và ngc chiu vi giá c). - c lng các tham s nhm nhn đc s đ o v s nh hng ca các bin đc lp khác nhau. - Kim đnh tính vng chc ca các gi thuyt đó. - Và cui cùng, s dng các mô hình đó đ đa ra các d báo hoc d đoán và mô phng các hin tng kinh t. Kinh t lng đã tr thành mt b phn không th thiu đc trong chng trình đào to c nhân Kinh t và Qun tr kinh doanh ca các trng đi hc. S đòi hi phi phân tích đnh lng các hin tng kinh t trong quá trình hoch đnh chính sách v mô, vic d báo và d đoán có đ tin cy cao, tt c đã làm cho kinh t lng có mt vai trò ngày càng quan trng và bn thân nó cng không ngng đc hoàn thin và phát trin. Vi ni dung nh đã nêu trên “Sách hng dn hc tp môn Kinh t l ng” (Dùng cho sinh viên h đào to đi hc t xa) đc biên son. Ngoài phn m đu, kt cu gm 8 chng: Chng 1: Các khái nim c bn ca mô hình hi quy hai bin. Chng 2: c lng và kim đnh gi thit trong mô hình hai bin. Chng 3: Mô hình hi quy nhiu bin. Chng 4: Hi quy vi bin đc lp là bin gi. Chng 5: a cng tuyn. Ch ng 6: Phng sai ca sai s thay đi. M đu 2 Chng 7; T tng quan. Chng 8: Chn mô hình và kim đnh vic ch đnh mô hình. Vi ni dung nh trên, v c bn cun sách thng nht vi chng trình quy đnh ca B Giáo dc và ào to cho đi tng là i hc Qun tr kinh doanh v môn hc kinh t lng. Mi chng đc kt cu làm 04 phn: Phn gii thiu chng nh m gii thiu khái quát ni dung ca chng và yêu cu đi vi ngi hc khi nghiên cu chng đó. Phn ni dung chng, đc biên son theo trình t, kt cu ni dung ca môn hc mt cách c th, chi tit, đn gin giúp cho ngi hc có th nm bt ni dung mt cách nhanh chóng. Phn tóm tt ni dung và nhng vn đ cn ghi nh, nhm mc đ ích nhc li các thut ng then cht, ni dung ct lõi ca chng. Phn câu hi và bài tp nhm cng c lý thuyt và luyn tp k nng ng dng kinh t lng vào vic gii quyt mt bài toán thc t c th - ây là phn luyn tp khi sinh viên đã hc xong ni dung ca chng. Hy vng tài liu này góp phn to điu ki n thun li cho sinh viên trong hc tp, góp phn nâng cao cht lng đào to. Mc dù đã có nhiu c gng đ biên son, trình bày “Sách hng dn hc tp môn Kinh t lng” (dùng cho sinh viên h đào to đi hc t xa), nhng không tránh khi nhng thit sót. Tác gi rt mong nhn đc các ý kin đóng góp ca bn đc và các đng nghip. a ch liên h: B  môn kinh t bu đin - Khoa QTKD1. Hc vin Công ngh Bu chính-Vin thông. Xin trân trng cám n! Tác gi TS. Trn Ngc Minh M đu 3 M U 1. Khái quát v kinh t lng “Kinh t lng” đc dch t ch “Econometrics” có ngha là “o lng kinh t”. Thut ng này do A.Kragnar Frích (Giáo s kinh t hc ngi Na uy, đt gii thng Nobel v kinh t nm 1969) s dng ln đu tiên vào khong nm 1930. Nm 1936, Tibergen, ngi Hà Lan trình bày trc Hi đng kinh t Hà Lan mt mô hình kinh t lng đu tiên, m đu cho mt phng pháp nghiên cu mi v phân tích kinh t. Nm 1939, ông xây d ng mt s mô hình tng t cho M. Nm 1950, nhà kinh t đc gii thng Nobel là Lawrence Klein đã đa ra mt s mô hình mi cho nc M và t đó kinh t lng đc phát trin trên phm vi toàn th gii. Hin nay Lawrence Klein cm đu mt d án quc t (Link Project) vi mô hình kinh t th gii dùng đ d báo kinh t th gii hàng nm cho Liên hip quc. Kinh t lng là m t môn khoa hc v đo lng các mi quan h kinh t din ra trong thc t. Kinh t lng ngày nay là s kt hp gia lý thuyt kinh t hin đi, thông kê toán và máy vi tính, nhm đnh lng các mi quan h kinh t, d báo kh nng phát trin hay din bin ca các hin tng kinh t và phân tích nó, làm c s cho vic hoch đnh các chính sách kinh t. 2. Xây dng và áp dng mô hình kinh t lng: Vic xây dng và áp dng mô hình kinh t lng đc tin hành theo các bc sau đây: Bc 1: Nêu vn đ lý thuyt cn phân tích và các gi thit v mi quan h gia các bin kinh t. Chng hn: Khi nghiên cu mi quan h gia mc tiêu dùng và thu nhp ca các h gia đình. Theo lý thuyt ca kinh t hc vi mô ta có th nêu gi thit: mc tiêu dùng ca các h gia đình ph thuc theo quan h cùng chiu vi thu nhp kh dng ca h (Thu nhp sau khi tr thu và tit kim). Bc 2: Thit lp các mô hình toán hc đ mô t quan h gia các bin kinh t. Lý thuyt kinh t hc cho bit quy lut v môío quan h gia các ch tiêu kinh t, nhng không nêu rõ dng hàm. Kinh t lng phi da vào các hc thuyt kinh t đ đnh dng các mô hình cho các trng hp c th. Chng hn, khi nghiên cu mi quan h gia lng cu và giá c ca mt loi hàng, ta có th dùng hàm tuy n tính hoc hàm phi tuyn đ din t mi quan h này. Gi s ta chn đng cu dng tuyn tính thì mô hình này có dng: D = a + bp Trong đó: D là lng cu và p là giá c ca loi hàng đó; a, b là các tham s ca mô hình. D là bin ph thuc hay còn gi là bin cn đc gii thích và p là bin đc lp hay bin gii thích,. Bc 3: Thu thp s liu. Khác vi các mô hình kinh t dng tng quát, các mô hình kinh t lng đc xây dng xut phát t s liu thc t. Trong thng kê toán và kinh t lng, ngi ta phân bit s liu ca tng th và s liu ca mu. S liu ca tng th là s liu ca toàn b các đi tng (phn t) mà ta cn nghiên cu. S li u ca mu là s liu ca mt tp hp con đc ly ra t tng th. Chng M đu 4 hn đ nghiên cu nhu cu v mt loi hàng hoá nào đó, thì s liu tng th là s liu v lng hàng đc mua ca tt c các h gia đình  mi ni trong mt quc gia. Trong thc t ta không có điu kin đ thu thp tt c s liu ca tng th mà ch thu thp đc s liu mu. Bc 4: c lng các tham s ca mô hình. Các c lng này là các giá tr thc nghim ca các tham s trong mô hình. Chúng không nhng cho các giá tr bng s mà còn phi tho mãn các điu kin, các tính cht mà mô hình đòi hi. Trong các trng hp đn gin, các tham s thng đc c lng bng phng pháp bình phng ti thiu. Trong các trng hp phc tp thì phi dùng các phng pháp khác. Bc 5: Phân tích kt qu: Da trên lý thuyt kinh t đ phân tích và đánh giá kt qa nhn đc xem có phù hp vi lý thuyt kinh t hay không. Kim đnh các gi thit thng kê đi vi các c lng nhn đc (Do các c lng đc xác đnh t s liu thng kê thc t). Bc 6: D báo: Nu nh mô hình phù hp vi lý thuyt kinh t thì có th s dng mô hình đ d báo s phát trin ca bin ph thuc trong các chu k tip theo vi s thay đi ca bin đc lp. Bc 7: S dng mô hình đ kim tra hoc đ ra các chính sách kinh t. Các bc trên đây có nhim v khác nhau trong quá trình phân tích mt vn đ kinh t và chúng dc thc hin theo mt trình t nht đnh. Tìm ra bn cht ca vn đ kinh t không phi là mt vic đn gin. Vì vy quá trình trên đây phi đc thc hin lp li nhiu ln cho đn khi ta thu đc mt mô hình phù hp. Có th minh ho  quá trình phân tích kinh t lng bng mt s đ nh sau: S đ minh ho qúa trình phân tích kinh t lng. Nêu ra gi thit Thit lp mô hình Thu thp s liu c lng tham s Phân tích kt qu D báo Ra quyt đnh M đu 5 Quá trình xây dng và áp dng mô hình kinh t lng đòi hi trc ht phi có s hiu bit v lý thuyt kinh t hc, sau đó là nhng kin thc v lý thuyt xác sut và thng kê toán, cui cùng là các phn mm ca kinh t lng. Các kt qu rút ra t vic phân tích các mô hình kinh t lng cng đòi hi phi đc suy xét t nhiu phía. Chng hn các c lng cho thy m i quan h nhân qu gia hai ch tiêu kinh t, nhng điu đó không chng minh hay khng đnh là trong thc t có mi quan h nhân qu nh vy. iu khng đnh phi do ngi nghiên cu kinh t lng suy xét. T khi ra đi đn nay kinh t lng đã cung cp cho các nhà kinh t mt công c sc bén đ đo lng mi quan h ca các bin kinh t. Ngày nay ph m vi ng dng ca kinh t lng đã vt quá phm vi kinh t, lan sang các lnh vc khác nh xã hi hc, v tr hc, Vi s đòi hi phi phân tích đnh lng các hin tng kinh t, kim đnh s phù hp các gi thit trong quá trình hoch đnh các chính sách, cng nh ra các quyt đnh tác nghip, vic d báo có đ tin cy cao, tt c đã làm cho kinh t l ng có mt vai trò ngày càng quan trng, không ngng hoàn thin và phát trin. S phát trin ca máy tính và tin hc đã là tng thêm sc mnh cho kinh t lng, giúp cho các nhà kinh t kim chng đc các lý thuyt kinh t có phù hp hay không đ có nhng quyt đnh đúng đn trong hot đng kinh doanh ca doanh nghip và hoch đnh các chính sách, các chin lc kinh t-xã hi. Chng 1: Các khái nim c bn ca mô hình hi qui hai bin 6 CHNG 1: CÁC KHÁI NIM C BN CA MÔ HÌNH HI QUI HAI BIN GII THIU Hi quy là mt công c c bn ca đo lng kinh t. Phân tích hi quy gii quyt nhng vn đ c th gì? phân tích hi khác vi các phân tích khác nh th nào? c s thông tin đ phân tích hi quy là gì? vì sao phi xây dng mô hình hi quy? Các vn đ trên và bn cht ca chúng s đc đ cp vn tt trong chng này. Trong chng này s trình mt s vn đ c bn sau: - Bn ch t ca phân tích hi qui. - Cách x lý s liu đu vào. - Hàm hi quy tng th (PRF) và hàm hi quy mu(SRF) trong mô hình hi quy tuyn tính hai bin.  có th nm bt đc các vn đ trên yêu câu ngi hc cn có kin thc v toán cao cp, thng kê toán, xác sut và kinh t hc. NI DUNG 1.1 PHÂN TÍCH HI QUI 1. nh ngha: Phân tích hi quy là nghiên cu s ph thuc ca mt bin (bin ph thuc), vào mt hay nhiu bin khác (các bin gii thích), vi ý tng là c lng (hay d đoán) giá tr trung bình ca bin ph thuc trên c s các giá tr bit trc ca các bin gii thích. Ví d: 1- Xét đ th phân tán  hình 1.1, trong đó mô t phân phi v chiu cao ca hc sinh nam tính theo đ tu i c đnh t 9-15. Hình 1.1: Phân phi gi thit v chiu cao theo đ tui.    120 130 140                                        110 Chiu cao (cm) T u  i ( nm )  14  13  12  11  10 9  15 Chng 1: Các khái nim c bn ca mô hình hi qui hai bin 7 Rõ ràng không phi tt c hc sinh nam  mt đ tui nht đnh có xu hng có cùng chiu cao. Nhng chiu cao trung bình tng lên theo đ tui (tt nhiên ti đ tui nht đnh). Nh vy, nu bit đc tui, ta có th d đoán đc chiu cao trung bình tng ng vi đ tui đó ca hc sinh nam. 2- Mt nhà kinh t có th nghiên cu s ph thu c ca chi têu cho tiêu dùng cá nhân vào thu nhp cá nhân thc t. Mt phân tích nh vy có th có ích trong vic c lng xu th tiêu dùng biên t (MPC), tc là, mc thay đi trung bình v chi tiêu cho tiêu dùng khi thu nhp thc t thay đi mt đn v giá tr. 3- Mt nhà kinh t lao đng có th mun nghiên cu t l thay đi tin lng trong mi quan h vi t l tht nghip. Các s liu trong quá kh đc bi u din trên đ th phân tán nh trong hình 1.2 là mt thí d v đng cong phillips. đng cong này liên quan đn s thay đi v tin lng đi vi t l tht nghip. Cn c vào đng cong này có th cho phép nhà kinh t lao đng d đoán đc mc thay đi trung bình v tin lng ti mt t l tht nghip cho trc. Mt kin thc nh th có th có ích trong vic phân tích quá trình lm phát kinh t, bi vì s tng tin lng thng đc phn ánh trong giá c gia tng. 4- Mt nhà kinh doanh đc quyn có th đnh giá c hay sn lng (nhng không th c hai), có th mun bit phn ng ca mc cu đi vi sn phm khi giá c thay đi. Mt th nghim nh v y có th đa ti s c lng đ co giãn v giá c (ngh là tính phn ng ca giá c) đi vi mc cu ca sn phm và có th tr giúp cho vic xác đnh mc giá to ra li nhun cao nht. 5- Trong kinh t hc tin t, ngi ta bit rng, khi các yu t khác không đi, mc lm phát () càng cao thì t l thu nhp mà ngi dân mu n gi di dng tin mt (k) càng thp.    120 130 140                                       2  4  6  10  12    8 T l thay đi tin lng T l thât nghip Hình 1.2: ng cong Phillips gi thit Chng 1: Các khái nim c bn ca mô hình hi qui hai bin 8 iu này đc minh ho trong hình 1.3. Phân tích đnh lng v mi quan h này s to điu kin cho nhà kinh t tin t d đoán đc lng tin, tính theo t l thu nhp, mà ngi dân mun gi di dng tin mt  các mc. Hình 1.3. Lng tin đc gi trong quan h vi lm phát. 6- Giám đc tip th ca mt công ty mun bit mc cu đi vi sn phm ca công ty có quan h nh th nào vi chi phí qung cáo. Mt nghiên cu nh th s có ích cho vic xác đnh đ co giãn ca cu đi vi chi phí qung cáo. Tc là, t l phn trm thay đi v mc c u khi ngân sách qung cáo thay đi 1%. điu này có th có ích khi xác đnh ngân sách qung cáo “ti u”. Trong thc t hot đng kinh doanh có vô s các ví d v s ph thuc ca mt bin vào mt hay nhiu bin khác mà ngi hc có th đa ra. Các k thut phân tích hi quy trình bày trong chng này nhm nghiên cu s ph thuc nh th gia các bin s. Ta kí hiu: Y- bin ph thuc (hay bi n đc gii thích) Xi- bin đc lp (hay bin gii thich) th i. Trong đó, bin ph thuc Y là đi lng ngu nhiên, có quy lut phân phi xác sut nào đó. Các bin đc lp Xi không phi là bin ngu nhiên, giá tr ca chúng đc cho trc. 2. Nhim v ca phân tích hi qui: - c lng giá tr trung bình ca bin ph thuc vi giá tr đã cho ca bin đc lp. - Kim đnh gi thit v bn cht ca s ph thuc. -  đoán giá tr trung bình ca bin ph thuc khi bit giá tr ca các bin đc lp. - Kt hp các vn đ trên.    2 6                                      8  4  2  3  4  5  6  7  8 T l th nhp di dng tin (k) 0 1 T l lm phát () [...]... ( n 2) 1 r2 Cho nên quá trình phân tích ph ng sai cho phép ta a ra các phán oán th ng kê v thích h p c a hàm h i qui Có th tóm t t quá trình phân tích ph ng sai b ng b ng sau: Ngu n bi n thiên T ng bình ph n ˆ y i2 T hàm h i qui (ESS) ( ˆ2 ) 2 ng B c t do xi2 1 n Ph ng sai i 1 i 1 n ( ˆ2 ) 2 xi2 i 1 n e i2 n T các y u t ng u nhiên e 2 i n-2 i 1 i 1 ˆ2 n 2 n y i2 TSS n-1 i 1 V i s li u cho H0: ví d... qui hai bi n • Các m u s li u trong các cu c i u tra th khó so sánh k t qu gi a các t i u tra c nên r t ng m c t ng h p cao, không cho phép i sâu vào các • Các s li u v kinh t th ng không giông nhau v kích th n v nh • Ngoài ra m t s s li u quan tr ng, c n thi t cho quá trình phân tích, ánh giá l i thu c v bí m t qu c gia, không th ti p c n và thu th p c 1.3 MÔ HÌNH H I QUI T NG TH Ta xét ví d gi nh... ng vì lý do trên mà vi c xây d ng hàm h i qui t ng th gây t n kém v th i gian và kinh phí m t cách không c n thi t Trong th ng kê h c ã a ra ph ng pháp i u tra ch n m u, cho phép l y ra t t ng th chung m t s m u s li u nh t nh nghiên c u, phân tích và suy r ng k t qu ( c l ng) cho t ng th chung v i m t xác su t tin c y cho tr c Vi c xây d ng hàm h i qui m u (SRF - the sample regression function) c ng... 1 , ˆ 2 sao cho: f ( ˆ 1, ˆ 2 n ) i (Y ˆ 1 1 1 n 2 1 f( ˆ , ˆ ) ˆ 1 2 min i ng trình sau: 2 (Y i ˆ 1 2 (Y i ˆ X )( ˆ 1 ˆ X )( 2 i 1) 0 i 1 n 2 2 2 1 T c ˆ 1 , ˆ 2 là nghi m c a h ph f( ˆ , ˆ ) ˆ ˆ X ) 2 i X ) i 0 i 1 19 Ch ng 2: cl ng và ki m nh gi thi t trong mô hình h i qui hai bi n Hay: ˆ n n ˆ 1 2 i n ˆ X 1 i H ph i ˆ n 2 i X Y i ˆ i 1 n 2 X Y i i i 1 i 1 ng trình chu n Gi i h ph ng trình này ta... không và gi thi t i cho tr c thì vi c ki m nh chúng là d dàng Nh ng làm sao có th thi t l p c các gi thi t này? Không h có m t qui t c b t di b t d ch nào Th ng thì tình hu ng trong nghiên c u s g i ý v tính ch t c a gi thi t không và gi thi t i Ví d , xét mô hình h i qui: Ei = 1 + 2 i, trong ó Ei là su t sinh l i k v ng c a ch ng khoán i; i là l ch chu n c a su t sinh l i Do su t sinh l i và r i ro... qu thi môn lý và môn toán Nh ng phân tích h i qui l i c l ng ho c d báo m t bi n trên c s giá tr ã cho c a các bi n khác V k thu t, trong phân tích h i qui các bi n không có tính ch t i x ng Bi n ph thu c là i l ng ng u nhiên Các bi n gi i thích thì giá tr c a chúng ã c xác nh Trong phân tích t ng quan không có s phân bi t gi a các bi n, chúng có tính ch t i x ng 1.2 B N CH T VÀ NGU N S LI U CHO PHÂN... ng chi tiêu trong tu n c a 6 h gia ình trong nhóm này là 462USD Nh v y m i c t c a b ng cho ta m t phân ph i c a chi tiêu trong tu n Y v i m c thu nh p ã cho X T s li u c a b ng 1.2 ta d dàng tính c xác su t có i u ki n: Ch ng h n: P(Y = 85/X = 100) =1/6; P(Y = 90/X = 120) = 1/5; B ng tính các xác su t có i u ki n cho trong b ng 1.3 k Y j P(Y Trong ó: E(Y/Xi) = Yþ / X X i ) là k v ng toán có i u ki n... tích h i qui có i u ki n, ph thu c vào các giá tr Xi ã cho Gi thi t 2 K v ng c a y u t ng u nhiên Ui b ng 0., t c là E(Ui/Xi) = 0 Gi thi t này có ngh a là các y u t không có trong mô hình, Ui i di n cho chúng và không có nh h ng m t ˆ cách có h th ng n giá tr trung bình c a Y Có th nói các giá tr Ui d ng tri t tiêu v i các giá i tr Ui âm sao cho trung bình c a chúng nh h Gi thi t 3 Các Ui ( i l ,... ng lý thuy t m nh r ng gi thi t i là m t phía hay theo m t h ng ch không ph i theo hai phía nh v a xét trên Ch ng h n, trong ví d tiêu dùng – thu nh p, n u d a vào lý thuy t kinh t hay m t công trình nghiên c u th c nghi m tr c ây cho th y xu th tiêu dùng biên l n h n 0,3, khi ó ta có th nêu gi thi t i nh sau: H1: 2 > 0,3 Th t c ki m nh gi thi t này có th c suy ra m t cách d dàng t (2.28), nh ng trong... a bi t nh ng c (1.2) nh, và c g i là các h s h i qui là h s t do (h s tung g c) 1 cho bi t giá tr trung bình c a bi n ph thu c Y là bao nhiêu khi bi n c l p X nh n giá tr 0 i u này ch úngv m t toán h c, trong các tr ng h p c th ta ph i k t h p v i lý thuy t kinh t và i u ki n th c t c a v n nghiên c u nêu ý ngh a c a 1 cho phù h p Trong th c t có nhi u tr ng h p 1 không có ý ngh a 1 Ch ng h n, xét hàm: . gia các bin kinh t. Lý thuyt kinh t hc cho bit quy lut v môío quan h gia các ch tiêu kinh t, nhng không nêu rõ dng hàm. Kinh t lng phi da vào các hc thuyt kinh t đ đnh. đoán và mô phng các hin tng kinh t. Kinh t lng đã tr thành mt b phn không th thiu đc trong chng trình đào to c nhân Kinh t và Qun tr kinh doanh ca các trng đi hc đng kinh t Hà Lan mt mô hình kinh t lng đu tiên, m đu cho mt phng pháp nghiên cu mi v phân tích kinh t. Nm 1939, ông xây d ng mt s mô hình tng t cho M. Nm 1950, nhà kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa), Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa), Giáo trình môn kinh tế lượng (dành cho sinh viên đào tạo từ xa)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn