Phân tích analysis

14 291 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 10:42

Phân tích analysis Phân tích Analysis  Trong thang phân loi v nhng mc tiêu giáo dt mô hình mi cho vi nhn vic h thng: h thng cái tôi, h thng siêu nhn thc và h thng nhn thc. C ba h thng này làm vic và vn hành trong mi quan h vi h thng kin thc. Ông chia h thng nhn thc ra thành bn yu t cu thành: hng kin thc, hiu, phân tích và vn dng kin thc. Trong khi khái nim hing vi cái mà Piaget gi là  c là vin thc mi vào nhng kin thi hc, khái nim phân  vi khái niu a ông, tc là quá trình mà thông i hc có th tái thit li hiu bit ca mình da trên nhng gì c. Marzano ch n thi, phân loi, phân tích li, khái quát và c th hóa. Bng cách tham gia vào nhc sinh có th s dng nhang h to ra s hiu bit mi và tìm ra nhng cách thc áp dng nhng gì mình va hc vào nhng tình hung mi. Ghép ni bao gm vic nhn ra nhng và khác bit gia nhng khái nim. Marzano mô t bc liên n ghép ni: 1. Chng phân tích. 2. nh nhng thuc tính hoc phân tích. 3. nh nhng và khác bit ca chúng. 4. Trình bày nhng và khác bit mt cách chính xác. Phân loi bao gm vic t chc các khái nim hong thành nhng phng yu t cu thành ca phân loi là: 1. La chn khái nim cc phân loi. 2. nh nhng thuc tính quan trng ca khái nim. 3. t tên nhóm lm nh và dit ti sao khái nim này li thuc v nhóm ln  4. nh tt c các tiu phm trù ca khái nim và gii thích mi quan h gia chúng. Phân tích li, là mt khía cnh quan trng cc lp. Bng cách s dng quá trình này, hc sinh có th c tính hp lý ca kin thc.  mt khía ci có th c so sánh vi vigiá các lun c, và vinh li trong lp lun. Tài nguyên và Ví d Ví d v Phân tích  Tranh lun Li trong lp lun c cao Khái quát hoá có th c tip ln din dm vit lu hình thành nhng nguyên tc hoc quy lut có th c kim chng da vào nhng s kin hoc khái nim c th có th Khái quát hóa tt thì cn bc: 1. ng s n nhc hoc nhng thông tin c th. 2. Tìm nhng khuôn mu và mi liên h ca thông tin. 3. To ra mt nhnh gii thích cho nhng khuôn mu và mi liên h  4. Thu thp thêm nhng ví d và kim tra chúng nhm xem xét nhi tình hung không, ni. C th i xng vo ra nhng ng dng mi cho mc khái quát hoá hoc mc ca c th bao gm: 1. nh khái nic phân tích. 2. La chn nhng ni dung khái quát hoá có th áp dng vào khái nim. 3. Bm rng khái nim phi nhu kin ca quá trình khái quát hóa. 4. Rút ra kt lu a trên vic ng dng ca s khái quát hoá. Nhng k c s d phân tích nhng n phm hoc tài liu trc tuyt quan trng nu chúng ta mun hc lp v nhc và s dng nhng thông tin t cách hiu qu. Tài liu tham kho Marzano, R. J. (2000). Thit k mt thang phân loi mi v nhng mc tiêu giáo dc. Thousand Oaks, CA: NXB Corwin. Thit k d án hiu qu: Phân tích Ví d v dy phân tích Dy phân tích cho hc sinh khi lp 1-3 Bng vic hc tp vi nhng hc sinh lc sinh tiu hc s tr thành nhng chuyên gia v tám loài gu . Các em tham gia vào các hong so sánh rng, bao gm c nh c th s khác nhau gia mình và nhng chú gu. C c và nhu cu ca c hai loài. Cui cùng, ht c nhc v mt chú gu và áp dng s hiu bit c ng dn cho nhng em nh   tìm thêm thông tin v h y này, hãy xem trang Gp nhng chú gu. Ghép ni: hc sinh so sánh hai loi gu khác nhau và ghi li nhm ging và khác nhau gia chúng. Phân loi: hc sinh phân loi các sách v gu thành hai lou và sách khoa hc. Phân tích li sai: Khi hu v loài ga nhng con gu c miêu ta trong sách và xem th i gu tht trong thiên nhiên hoang dã không. Khái quát hóa: Hc sinh vit ra mt phát bii tt c các loài gu. C th hóa: Sau khi tìm hiu v các loi gu khác nhau, hc sinh nhìn vào nh nhng loài gt tên cho tng loài gu. Dy phân tích cho hc sinh khi lp 6-8 Trong bài mô phng v s c thi gian và tri nghim cuc sng thông qua cách nhìn ca mt i nh k 19. Các em tìm hiu v nhng nhân t a vit nhn gi v  mô t cng ca mình v t M cng th thách i mà mit này mang ln trong bài hc v vic tìm hiu làn sóng nhm c via nhi Châu Á và Châu M La tinh. Xem trang n Hoa K: hy vlai ca chúng ta  hiu thêm v bài hc này. Ghép ni: Hc M ng vc M i mi nhy vào th k 19. Phân loi: Sau khi tìm hiu v nhi khác nhau nhn Hoa K, hc sinh phân loi nhng nhóm này da vào lý do nh Phân tích li sai: Hc nhng mu chuyn và bài báo vit v làn sóng nha th k c, xác nh nhng gi nh và kt lun sai lm. Khái quát hóa: Hc sinh khái quát nhng nguyên tn v chính sách nhn nay. C th hóa: Hc sinh s dng nhng nguyên tn v khuyn ngh v c s dn gii quyt các v c th v nhn nay. Dy phân tích cho hc sinh khi lp 9-12 Hc sinh s dt Ký V Nhng Khu Rng Ba Jim Brandenburg trích t s 1997 ca ta lý Quc gia làm ngun cm hng. Các em dn thân vào cuc sng thiên nhiên và ghi li nhng tri nghim bng lnh. Các em phát trin bài thuym nhn ca mình i vi thiên nhiên so vi nhng nhn th ca các tác gi c t và hình nh ca nhc th hin bng bài trình din tn cho mi bài thuyt trình ca hc sinh. Ghép ni: Hc sinh quan sát nhim khác nhau trong cng và so sánh vi nhu mình thy, nghe và cm nhc   Phân loi: Hc sinh s dc ghi li trong nht ký c phân loi d liu mà các em thu thc. Phân tích li sai to ra các bài thuy n, hc sinh kim tra công vic ca nhau và tìm ra nhng li sai v tính nhp lun. Khái quát hóa: Hc sinh s dng nhc phân chia trong nht ký c  ý thc ci vng xung quanh. C th hóa thc hin bài thuyn, hc sinh tìm nhng hình nh và ngôn ng c th  trình bày nhng lum ca các em. Thit k d án hiu qu: Phân tích c lp Tìm kim s tht n vic giúp hc sinh phát trin k ng lc ln. Thut ng này, vc s dng ng xuyên trong gim bng cách tìm kim nhng n trng và khách quan chi y xut him chú ý ca chúng ta. c lng luôn h n các thông tin có liên quan. Bên cnh kh c li mu này y h t mm do trong via mình khi h c lý l vi Tuy nhiên, lun c thuyt phc nht cho vic Dy hc lp là vic hình dung ra mt th gii không có kh c lp. Viu suy xét v th gii vic mù quáng chp nhn các ni dung qung cáo, các tuyên b chính tr, sách giáo khoa và các ngun n phm và lng ca các t chc ina và Messina 2005). Mc lng mang tính ph  chu gì là không p nhn nhn. T chi tin vào mi th ng tc chúng ta tin vào mi th. K n thc t nhóm chuyên gia v c lp son ra Báo Cáo Delphi. Báo cáo này xem xét khái nic lt s khuyn ngh v vic ging dy nó. Báo cáo này lit kê nhng k n và k  c lp sau  Thuyt minh  Phân loi  Gi  Làm sáng t  Phân tích  ng  nh lun c  Phân tích lun c   nh  n c Suy lun  t v v chng c  Pha chn khác  Rút ra kt lun Ging gii  Trình bày kt qu  Gii trình các tin trình  Trình bày lun c T u chnh  T kim tra  T u chnh Dy hc lp cho khi lp 6 Trong k hoch bài dy ng làm ô nhit , hc sinh khi lp 6 thc hành kh c lp nhm nh v ng. Nhim v cc tái ch và qun lý rác thi  ng. Sau khi phân tích nht k hoch tái ch mi hoàn chnh vi vic phân tích chi phí và các d liu h tr, và trình bày k hoch ca mình cho thy hing. Trong bài trình bày cui cùng v trách nhii vi xã hi, các em hn rác thi thành kho báu khi các em bii các vt liu t ngun cht thi thành các loi hàng hóa hp dc bán  hi ch i trong mùa ngh hè.  hoàn thành thành công d án, hc sinh thuyt minh nhng thông tin các em nghe thc v vic tái ch và qun lý rác thi. Các em phân lo khác nhau nhp cho tình hung c th ca mình. Hnh xem thông tin quan trng nào cn xem xét và các em làm rõ nhng thut ng và khái nim mà các em không hiu. Khi hc sinh li khác nói và tìm thông tin t các ngun n phm và ngun tài nguyên trc tuyn, các em phân tích nh nhng lun c cho các loi tái ch v khnnh ca mình, chng c h tr cho khnh và kt luc rút ra. Da vào nhy trong lun c, hn tài nguyên cng khnh nào hp lý, nhng chng c tin cy và nhng kt lun nào là logic. Xem Các công c th hin chng c  c giúp hc sinh  n c và m. Khi hc sinh tr nên quen thuc vi nn tái ch và qun lý rác thi, các em s thc hành k suy lun ca mình bng cách kt hp các kin thi nhng kinh nghi t câu hi v chng c mà t cách sáng to bng cách kt hp nhu mình bit li vi nhau và rút ra kt lun v kt qu vic s d th   ng la chn mi da vào nhc. Cui cùng, hc sinh truyn ti kt lun ci dng mt bài thuyt trình cho hing. Trong bài thuyt trình này, các em gii thích các ngung quyy. Tài liu tham kho Facione, P. A. (1998). c l. Santa Clara, CA: OERI. www.insightassessment.com/pdf_files/what&why2006.pdf* (PDF; 22 pages) Facione, P. A. (1990). c lp: Nht trí ca các chuyên gia v mng dy trong giáo dc: Bng tóm tt mang tính thc hành. Millbrae, CA: NXB California Academic x. www.insightassessment.com/pdf_files/DEXadobe.PDF* (PDF; 20 pages) Messina, J. J. and C. M. Messina. (2005). Tng quan v c lp. Tampa Bay, FL: Coping.org Thit k d án hiu qu: Phân tích Tranh lun Lp lun rõ ràng Các hng thành có th hc các loi lun chng chính thng và có kt cu cht ch ng hc sinh nh tui  chun b cho loi lý l này bn trng v nhm ca mình. Giáo viên dy bc tiu hc có th khuynh ngun gc ca nh tin cy ca chúng. Khi hc sinh lên cp hai, các em có th bu hiu nhng thut ng và cu trúc ca lun chng chính thng. Nhà trit hc Stephen Toulmin cho rng các lun chng thuyt phc bao gm ít nht ba thành phn cu thành: khnh, chng c và chng thc. Khnh Mt khnh là mt li tuyên b lng mà chúng ta mun thuyt phi khác tin vào. Mt s ví d v khng nh:  Abrahn vic bo v s thng nhi phóng nô l.  Vin g trong rng nguyên sinh nên b cm.  Các b lut nên cm nhân bn vô tính  i.  Willy Lowman là nhân vt bi ki nhc M th k 20. Khnh có nhiu tên gi khác nhau trong các ng cnh khác nhau. Chúng có th c gi là gi thuyd  và ti. Chng c c gi là ví d, d kin, nhc, hoc d liu, chng c bao gm các lý l thuyt phc mi nh ca chúng ta. Chng ca chng c có th c xem xét thông qua vit câu hi v   tin c chính xác.   chng c  h tr cho khnh không?  Chng c i mt thm quyn công tâm không?  Chng c có tht không và chng c  c kinh li t nhiu ngun không? Chng c có th ng bng nhng con s và thnh tính bng cách mô t ng d kin. Dù chng c  dng s hay dng li nói, nó nên phn ánh s phân tích mang tính h thng v mt s ng hp, không phi là mt con s thng kê hay ví d . Chng thc Chng thc tr li câu hi sao chng c p nhn khnh cng thc mt lý l c dit n và có th ph thum ci nghe. Chng hn, nu mi lp lun rng vin cây trong rng nguyên sinh nên b cm, chng c cho khnh này có th u hecta rng. Chng thc cho chng c này là ni và vic cht rng phá t nhiu cây c th, thì vic này nên b cm. Vic lp lun rõ ràng và hiu qu là k ng mà hc sinh phi nm vng. Công c th hin chng c cho phép hc sinh thc hành vic hình thành và bo v lý l. Thit k d án hiu qu: Phân tích Ngy lý  Chng cng thy bin. Hiu bic ngy bi thành nh u cân nhc Ving cvt lun ri vã. Có mt loi khái quát hoá vi vã gi là khái quát hoá da vào s ni ting, troni ta cho rng hp ni ting nhi di mng hp. S ngu nhiên ng h ng. Nguyên nhân sai lm c s là nguyên nhân c Nhng ví von sai lch m git hi. ng  không chp nhng c. [...]... cóchúgiải: Kỹ năng tư duy bậc cao i Tà liệu tham khảo về c c i  nderson, L và tư duy sửa đổi của ỹ năng tư duy ậc c o R Krath ohl ( 001 Thang phân loại tư duy cho việc dạy, học và đánh giá: Thang phân loại loom về các mục tiêu giáo dục New York: Longman Thang phân loại tư duy sửa đổi của Bloom phùhợp hơn với những hiểu biết hiện nay về dạy vàhọc hần thứ hai của cuốn sách nói về ứng dụng thực tế của... liên ngành  Marzano, R ( 000 Thiết kế thang phân loại tư duy mới theo mục tiêu giáo dục Thousand Oaks, CA: NXB Corwin Cuốn sách này được viết bởi một trong những nhà nghiên cứu đáng kính nhất ngày nay về giáo dục và thực tế giảng dạy ách mô tả chi tiết cách nhận thức mới của ông về thang phân loại tư duy của loom Nó mô tả nền tảng lý thuyết của thang phân loại này cũng như những ứng dụng thực tế . Thuyt minh  Phân loi  Gi  Làm sáng t  Phân tích  ng  nh lun c  Phân tích lun c . liên n ghép ni: 1. Chng phân tích. 2. nh nhng thuc tính hoc phân tích. 3. nh nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích analysis, Phân tích analysis, Phân tích analysis