Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) tiểu dự án cấp nước khu vực nông thôn tại Bình Phước Xuân - Tỉnh AN GIANG

14 1,111 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2013, 14:24

Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) tiểu dự án cấp nước khu vực nông thôn tại Bình Phước Xuân - Tỉnh AN GIANG Việt Nam: Quản Tài nguyên Nước Đồng bằng sông Mekong đối với Dự án Phát triển Nông thôn(MDWRM-RDP) Kế hoạch Quản Môi trường (EMP) tiểu dự án cấp nước khu vực nông thôn tại Bình Phước Xuân - Tỉnh AN GIANG Bản cuối cùng, Ngày 30 tháng 3 năm 20111NỘI DUNGTÓM TẮT THỰC HIỆNPHẦN 1. GIỚI THIỆU1.1 Dự án1.2 Các quy định của Việt Nam về Đánh giá tác động môi trường 1.3 Các chính sách An toàn của Ngân hàng thế giới PHẦN 2. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN2.1. Tiểu dự án2.2. Thông tin kỹ thuật của tiểu dự án 2.3 Quy trình xử nướcPHẦN 3. MÔI TRƯỜNG NỀN 3.1 Các đặc điểm chung3.2 Chất lượng môi trường đất, nướcPHẦN 4. CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 4.1. Các tác động tích cực 4.2. Các tác động tiêu cực và biện pháp giảm thiểu PHẦN 5: KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG5.1 Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng5.2 Tham vấn cộng đồng và công khai thông tin PHẦN 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN6.1 Tổ chức và đào tạo về an toàn 6.2 Tư vấn về an toàn6.3 Kế hoạch thực hiện, tiến độ và ngân sách thực hiện Danh mục các bảngBảng 1 Các thông tin kỹ thuật chung về trạm cấp nước Bình Phước Xuân Bảng 2 Chất lượng nước mặt trong vùng tiểu dự án Bảng 3 Sàng lọc an toàn với các tác động tiềm ẩn Bảng 4 Giám sát chất lượng nước đầu vào hệ thốngDanh mục các hìnhHình 1 Trạm cấp nước Phước Bình XuânHình 2 Thiết kế kỹ thuật của trạm cấp nước sử dụng nguồn nước mặt Hình 3 Vị trí các trạm cấp nước được đề xuất của tỉnh An Giang Phụ lục 1 ECOP được đưa vào nội dung của hồ sơ thầu và hợp đồng 2TÓM TẮT THỰC HIỆNBối cảnh: Tiểu dự án bao gồm xây dựng 1 hệ thống cấp nước mới với công suất từ 10 đến 40m3/h, cung cấp nước sạch cho 1821 hộ. Tiểu dự án (TDA) được đề xuất thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Công trình nâng cấp hệ thống cấp nước này sử dụng nước mặt làm nước nguồn đầu vào hệ thống. Tác động và giảm thiểu tác động: TDA sẽ tạo ra các tác động tiêu cực cho cộng đồng nông thôn. Các tác động tiềm ẩn của TDA là rất nhỏ do hệ thống cấp nước có quy mô nhỏ và không cần thu hồi đất. Vị trí của các giếng khoan đã được xác định. Các tác động trong giai đoạn xây dựng gây ra bụi, tiếng ồn và ách tắc giao thông tại vùng dự án rất nhỏ do lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển với số lượng nhỏ. Lượng nước thải phát sinh do hoạt động của TDA nhỏ không đáng kể, có thể giảm thiểu và sẽ được quản tại các hộ gia đình Các biện pháp giảm thiểu: Để giảm thiểu tác động của TDA các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện với sự tham gia chặt chẽ của chính quyền địa phương và cộng đồng. (1) PCERWAS của tỉnh An Giang sẽ đưa Nguyên tắc môi trường thực tiễn (ECOP) đối với việc xây dựng (Phần A và B) vào các hồ sơ thầu và hợp đồng và đảm bảo các nhà thầu có nhận thức về các ch an toàn bắt buộc và cam kết tuân thủ; (2) Sau khi hoàn thành xây dựng, PCERWAS của tỉnh An Giang sẽ giám sát lượng nước và chất lượng nước mặt hàng tháng trong ít nhất năm đầu tiên vận hành hệ thống. Thực hiện đào tạo cho các cán bộ vận hành. Trách nhiệm: PCERWAS của tỉnh An Giang sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm thiểu trong đó có báo cáo tiến độ thực hiện. PCERWAS sẽ thành lập một đơn vị phụ trách vấn đề môi trường và xã hội (ESU) có ít nhất một nhân viên toàn thời gian, chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả biện pháp an toàn. PCERWAS sẽ thuê chuyên gia tư vấn trong nước để giúp đơn vị này (ESU) trong việc thực hiện các hoạt động an toàn. Ban quản dự án trung ương (CPMU) và các tư vấn an toàn của ban sẽ chịu trách nhiệm chính giám sát các biện pháp an toàn của tiểu dự án, bao gồm làm rõ các vấn đề liên quan đến các chính sách an toàn, các yêu cầu và các đào tạo an toàn cho đội ngũ cán bộ của tiểu dự ánNgân sách: • Chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng bao gồm tham vấn cộng đồng và giám sát môi trường như đã thỏa thuận với chính quyền và cộng đồng địa phương và/hoặc đền bù thiệt hại (nếu có) sẽ là một phần của chi phí xây dựng TDA. • Chi phí giám sát thực hiện của nhà thầu là một phần của chi phí giám sát dự án. • Chi phí đào tạo về an toàn cho cán bộ lấy từ chi phí quản TDA. 3PHẦN 1: GIỚI THIỆU 1.1 Dự ánChính phủ Việt Nam sẽ thực hiện Dự án Quản thủy lợi cho phát triển nông thôn đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2011-2016 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Là một phần của hợp phần 3 của dự án "Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn", xây dựng mới 22 hệ thống cấp nước mới và nâng cấp hệ thống cũ tại TP Cần Thơ sẽ cung cấp nước sạch cho 15.133 hộ gia đình ở 8 quận huyện. TDA cấp nước tại xã Nhơn Ái là 1 trong 7 TDA được WB đã lên kế hoạch cấp vốn. Các chi tiết của các TDA được mô tả trong Phần II.1.2 Các quy định ĐTM của Việt NamVới hệ thống cấp nước quy mô nhỏ, không cần đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, chủ tiểu dự án phải thực hiện cam kết bảo vệ môi trường cho từng hệ thống cấp nước và phải được sự phê duyệt của Uỷ ban nhân dân thành phố (PPC). Trong quá trình xây dựng, nhà thầu sẽ phải tuân thủ một số quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn của Chính phủ Việt Nam, v v về môi trườngan toàn có liên quan đến hoạt động xây dựng và chất lượng môi trường. Các quy định được liệt dưới đây:• Các quy định về Môi trường Việt Nam: Luật bảo vệ môi trường 52/2005/QH11, Nghị định số. 80/2006/ND-CP và Nghị định số. 21/2008/ND-CP của Chính phủ Việt Nam ; Thông tư số. 05/2008/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với Chất lượng Môi trường không khí Xung quanh; TCVN 5948-1998: Tiêu chuẩn việt nam Ân thanh – Tiếng Ồn phát ra từ phương tiện – Mức độ Tiếng ồn cho phép; QCVN 08: 2008/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước mặt; QCVN 09: 2008/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm; QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước Uống; QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước sinh hoạt.•Nước cấp: TCXD 76:1979- (Thủ tục quản kỹ thuật trong vận hành hệ thống cấp nước); Bên cạnh đó, cần thực hiện tiêu chuẩn xây dựng TCXD66: 1991- Vận hành hệ thống cấp, thoát nước - yêu cầu an toàn. Thông thường, bảo trì các tuyến ống cần tuân theo tiêu chuẩn TCXD76:1979 và 20TCN33-85. Áp dụng TCXDVN 33:2006 liên quan đến cấp nước – Hệ thống đường ống và các công trình – Tiêu chuẩn thiết kế. 1.3 Chính sách An toàn của Ngân hàng Thế giớiĐể phù hợp với chính sách bảo vệ Ngân hàng Thế giới, Khung Quản Xã hội và Môi trường (ESMF) đã được xây dựng cho các dự án và đã được áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị kế hoạch quản môi trường (EMP) cho các tiểu dự án này. Sàng lọc an toàn và đánh giá an toàn được thực hiện dựa trên các thông tin kỹ thuật trong nghiên cứu tiền khả thi của tiểu dự án và việc đi công tác hiện trường bị hạn chế do một số vùng dự án không đến được bằng ô tô. Kết quả đánh giá và các biện pháp giảm thiểu được thực hiện trong giai đoạn thực hiện TDA được trình bày trong phần III và IV sau đây.4PHẦN 2: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN2.1. Mục tiêu của tiểu dự ánTiểu dự án được thiết kế với công suất để cung cấp nước sạch cho 1281 hộ tại vùng sâu vùng xa thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang. Nỗ lực này nhằm hỗ trợ thêm thực hiện các chính sách của tỉnh về cải thiện cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh An Giang đến năm 2020.2.2. Các hạng mục công trìnhCác hạng mục công trình: Xem Hình 1 Hình 1 Trạm cấp nước Bình Phước Xuân Bảng 1 cung cấp các thông tin kỹ thuật của trạm cấp nước được đề xuất ( xem vị trí trong hình 3)Bảng 1. Các thông tin kỹ thuật về công trình nâng cấp trạm cấp nước Bình Phước Xuân tại tỉnh An Giang Hạng mục Các giải pháp kỹ thuật (lựa chọn) Vị trí  Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Công trình  Nhà máy xử nước cấp Mạng cấp nướcTrạm cấp nước Nâng cấp trạm cấp nước Bình Phước Xuân (không mở rộng diện tích) (Công suất 40m3/h; Diện tích nhà máy xử nước cần thiết là 40m x10m và diện tích cần thiết cho trạm bơm là 2,5 m x 2,5m 52.3 Quy trình xử nước cấpBiểu đồ Hình 2 trình bày quy trình thiết kế trạm xử nước mặt làm nước cấpHình 2 Thiết kế kỹ thuật của trạm cấp nước sử dụng nguồn nước mặt 2.4 Mạng lưới ống phân phối nướcVật liệu và đường ống được lựa chọn, tính toán và thiết kế tối ưu phù hợp với điều kiện kinh tế và kỹ thuật của địa phương.Khu vực lắp đặt đường ống chủ yếu dọc theo các con đường đang có nên không phải thu hồi đất. Tổng chiều dài đường ống phân phối của hệ thống cấp nước được thể hiện trong Bảng 1 PHẦN III: MÔI TRƯỜNG NỀN VÙNG DỰ ÁN 3.1 Các đặc điểm chungBình Phước Xuân là xã thuộc thượng nguồn ĐBSCL, đây là vùng có khí hậu nhiệt đới và gió mùa với 2 mùa chính trong năm là mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11) và mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau), nhiệt độ trung bình năm là từ 260C đến 280C.Tại đây, diện tích đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Hình 4 thể hiện sử dụng đất của trạm cấp nước được đề xuất tại tỉnh An Giang 3.2 Chất lượng đất và nước6Mạng lưới cấp nướcSôngTrạm bơm cấp 1Bể điều hòa PhènBể lắngBể lọcBể lọcBể chứaClo Nước ngầm: Trong toàn tỉnh có 7133 giếng khoan, một số giếng đã bị ô nhiễm hoặc đang có nguy cơ bị ô nhiễm. Từ kết quả phân tích nước ngầm của tư vấn Đánh giá môi trường vùng thực hiện năm 2010, trừ Coliform và Cl-,các chỉ tiêu còn lại đều dạt quy chuẩn nước ngầm (QCVN 09:2009/BTNMT). Nồng độ Coliform trong nước từ 139-159 MPN/100ml, cao hơn nhiều so với giới hạn cho phép. Hàm lượng Cl trong nước ngầm từ 219,7-443,6 mg/l vượt nhẹ quy chuẩn cho phép. Nước mặt: Theo kết quả phân tích của trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh An Giang thực hiện năm 2010, các chỉ tiêu độ đục, màu, Fe tổng sổ trong nước đều cao hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009) Không khí: Nhìn chung, chất lượng không khí trong vùng DA khá tốt, các thông số đều nhỏ hơn giới hạn cho phép so với QCVN 05:2009/BTNMT. Chất lượng đất: Theo kết quả phân tích chất đất của tư vấn Đánh giá môi trường vùng năm 2010, pH trong đất vùng dự án khá thấp, độ chua từ trung bình đến chua nhẹ; hàm lượng Nito tổng số trong đất từ trung bình đến giầu, Phốt pho tổng số khá nghèo, tuy nhiên đất không bị ô nhiễm kim loại nặng Zn, Pb, As, Cd, Cu, hàm lượng cuả chúng đều nhỏ hơn so với QCVN 03/2008/BTNMT.Bảng 2: Chất lượng nước mặt trong vùng TDA STTThông số Đơn vịKết quả QCVN 01:2009/BYT Phương pháp phân tích1Độ đụcNTU 70 1.5 TCVN 6184 – 962 MàuCo 25 15 TCVN 6185 – 963 Mùi0 0 SMEWW 2510 – 984pH6.62 6.5 – 8.5 SMEWW 2130 – 985Độ cứngmg/l CaCO38 300 TCVN 6224 – 966DOmg/l O21.8 2 KmnO47Amoniac (NH3)mg/l 0.98 1.5 TCVN 6179 – 968Nitrit (NO2)mg/l 0.10 3 TCVN 6178 – 969Nitrat (NO3)mg/l 10 50 TCVN 6180 – 9610Clorua (Cl-)mg/l 16 250 TCVN 6194 – 9611Mn 0 0.5 TCVN 6002 – 9612Fe 1.2 0.5 TCVN 6177 – 967 Hình 3 Vị trí trạm cấp nước Bình Phước Xuân tại tỉnh An Giang 8Binh Phuoc Xuan Water supply systemTrạm cấp nước Bình Phước XuânPHẦN 4. CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 4.1 Tóm tắt các tác động của tiểu dự ánCác tác động tích cực:  Việc thực hiện tiểu dự án này sẽ cung cấp nước sạch cho 1821 hộ gia đình nông thôn, giảm thiểu, giảm các nguy cơ bênh về nước và cải thiện đời sống của người dân. TDA được đề xuất sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng dự án. Các tác động tiêu cực:  Các tác động tiêu cực tiềm ẩn của TDA nhỏ do trạm xử nước được đề xuất chỉ nâng cấp trạm cũ và không cần thu hồi đất. Phát sinh nước thải do TDA rất nhỏ, không gây ra các tác động môi trường đáng kể. Các tác động nhỏ này có thể được giảm thiểu thông qua vệ sinh môi trường tại hộ gia đình, được thực hiện song song với dự án.4.2 Sàng lọc an toàn và xác định các vấn đề (a) Sàng lọc thích hợp (Bước 1 của ESMF): Các hoạt động của TDA đề xuất không thuộc danh sách tiêu cực và vì vậy phù hợp với vốn cấp cho dự án. (b) Xác định các vấn đề TDA thực hiện sàng lọc kỹ thuật đối với các vấn đề an toàn cùng với chỉ tiêu được đưa ra trong khung ESMF (Bảng 5.1) và các kết quả thu được như sauCác vấn đề an toàn bao gồm Các tài liệu an toàn được chuẩn bịGhi chú(8) Kế hoạch quản môi trường (EMP)Tiểu dự án không có khu cư trú tự nhiên nàoGhi chú: (8) Xây dựng cầu hoặc cấp nước.9PHẦN 5: KẾ HOẠCH QUẢN MÔI TRƯỜNG 5.1 Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng Để giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn xây dựng, áp dụng ECOP phần A và B trong Phụ lục 1.PCERWAS của tỉnh An Giang sẽ thuê tư vấn giám sát các nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểuTrong giai đoạn vận hành, PCERWAS sẽ giám sát chất lượng nước cấp, PMU sẽ quản điều kiện vệ sinh tại lán trại, an toàn lao động và hành vi của các công nhân của mình• Quản công trường xây dựng sẽ đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trườngkhu vực xung quanh như che phủ xe vận chuyển vật liệu, phun nước giảm bụi và thời giant hi công, vận chuyển phải phù hợp để giảm các tác động về tiếng ồn trong khu dân cư, và• Phối hợp quản với chính quyền và dân cư địa phương để phản hồi các yêu cầu của họ có liên quan tới việc giảm thiểu các tác động tiêu cực, …• Vận hành: Trong giai đoạn vận hành, chất lượng và trữ lượng nước sẽ được giám sát định kỳ như một phần trong việc vận hành hệ thống. Phát sinh chất thải trong quá trình vận hành hệ thống là nhỏ nhưng các đối tượng được hưởng lợi sẽ cần cải thiện điều kiện vệ sinh của dịch vụ và đây là 1 điều kiện để nhận hỗ trợ của chương trình vệ sinh môi trường được thực hiện theo dự án• Bảng 3 tóm tắt đánh giá tác động và biện pháp giảm thiểu được thực hiện trong quá trình thực hiện TDA. • Bảng 4 đưa ra 1 số hướng dẫn giám sát chất lượng nước.5.2 Tham vấn cộng đồng và công khai thông tinTrong giai đoạn thiết kế chi tiết, PCERWAS sẽ thực hiện tham vấn Kế hoạch quản môi trường (EMP) với chính quyền và cộng đồng địa phương và công khai EMP bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.PHẦN 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN6.1 Tổ chức và Tập huấn an toàn Trách nhiệm: PCERWAS của tỉnh An Giang sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm thiểu trong đó có báo cáo tiến độ thực hiện. PCERWAS sẽ thành lập một đơn vị phụ trách vấn đề môi trường và xã hội (ESU) có ít nhất một nhân viên toàn thời gian, chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả biện pháp an toàn. PCERWAS sẽ thuê chuyên gia tư vấn trong nước để giúp đơn vị này (ESU) trong việc thực hiện các hoạt động an toàn. 10[...]...Ban quản dự án trung ương (CPMU) và các tư vấn an toàn của ban sẽ chịu trách nhiệm chính giám sát các biện pháp an toàn của tiểu dự án, bao gồm làm rõ các vấn đề liên quan đến các chính sách an toàn, các yêu cầu và các đào tạo an toàn cho đội ngũ cán bộ của tiểu dự án 6.2 Tư vấn về an toàn Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp an toàn, PCERWAS thuê 1 đội chuyên gia tư vấn có uy tín trong nước. .. đào tạo an toàn cho các cán bộ dự án được lấy từ chi phí quản TDA Chi phí EMP • • • • Chi phí đào tạo an toàn là 1 phần của chi phí quản của PCERWAS Chi phí giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng ( bao gồm việc giám sát chất lượng môi trường) sẽ là 1 phần của chi phí xây dựng Chi phí giám sát sự tuân thủ của nhà thầu sẽ là 1 phần của chi phí giảm sát hợp đồng Chi phí giám sát chất lượng nước trong... sinh hoạt nước (QCVN 08:2008/BTNMT Cột A1) Quy chuẩn chất lượng nước uống của bộ Y tế Tại bể chứa nước sạch (sau khi xử (QCVN 01 and 02/BYT) và khử trùng bằng clo) Tại các hộ gia đình Quy chuẩn chất lượng nước uống của bộ Y tế của mỗi hệ thống (QCVN 01 and 02/BYT) Dự toán chi phí/mẫu Chi phí giám sát nằm trong chi phí vận hành Dưới đây là chi phí ước tính của phân tích/ lấy mẫu 13 Dự toán chi phí... vi khu n dạng Coli, As, Fe, DO ClChất lượng nước tại hộ gia đình (1 năm sau khi Thực hiện lấy mẫu ở gia đình để xác định mức độ hoàn thành công trình và bắt đầu vận hành) của dịch vụ cấp nước Các thông số chính gồm pH, BOD, COD, SS, dạng Coli, As, Fe, DO, Cl- Vị trí lấy mẫu Quy chuẩn/tiêu chuẩn so sánh Thượng nguồn Quy chuẩn chất lượng khoảng 1 0-1 5m nước mặt dùng cho mục trước vị trí bơm đích cấp nước. .. chiến diện tích đất rất nhỏ Các vị trí xây dựng của TDA nằm trong khu dân cư hiện nay Những người hưởng lợi sẽ phải cải thiện điều kiện vệ sinh trong khu dịch vụ và từ đó có thể nhận được sự giúp đỡ theo chương trình vệ sinh môi trường được thực hiện theo dự án Áp dụng ECOP Phần A và B đối với tất cả các trạm cấp nước sạch xây dựng mới và phần E cho công trình nâng cấp trạm cũ (Xem Phụ lục 1) PCERWAS sẽ... pháp này 12 Bảng 4 Giám sát chất lượng nước nguồn hệ thống Tần suất Thông số giám sát chất lượng nước Chất lượng nước mặt (đối với cho nước thô) Cả mùa mưa và mùa khô: Hàng tháng trong năm đàu tiên; Có thể giảm tần suất nếu cần Các thông số giám sát được đề xuất bao gồm pH, BOD, COD, SS, Coliform, E.Coli As, Fe, DO Chất lượng nước sau khi xử bằng clo (trước Các thông số giám sát khi phân phối) (1 năm... giám sát sự tuân thủ của các nhà thầu 6.3 Kế hoạch công việc, tiến độ và ngân sách Ngân sách: • Chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng bao gồm tham vấn với cộng đồng địa phương và giám sát môi trường theo thỏa thuận với chính quyền và cộng đồng địa phương và/hoặc đền bù thiệt hại (nếu có) sẽ được trích từ chi phí xây dựng của dự án • Chi phí giám sát sự tuân thủ của nhà... quản các công nhân của họ (5) Các tác động tiềm tàng Không đối với chất lượng nước và sức khỏe cộng đồng cũng như xung đột tiềm tàng về việc sử dụng nước (6) Các hoạt động bao gồm Có xây dựng công trình dân sinh có thể gây ra lượng nhỏ ô nhiễm không khí, tiếng ồn và/ hoặc nước, xói mòn đất và/hoặc rủi ro sức khỏe cộng đồng Hoạt động giảm thiểu theo yêu cầu Các vị trí xây dựng của TDA phân tán và... Sàng lọc an toàn đối với các tác động tiềm ẩn Các tác động tiêu cực tiềm ẩn (1) Mất đất tạm thời hay vĩnh viễn Có/ Mức độ tác động/Giải thích Không Không Số liệu nghiên cứu khả thi chỉ ra trạm cấp nước cần 120m2 đất Đất xây dựng công trình được lấy từ quỹ đất công (2) Các xung đột xã hội tiềm Không ẩn phát sinh từ mâu thuẫn văn hóa xã hội, giữ đất, vấn đề sử dụng đất và/hoặc quyền cung cấp nước hoặc... quan (3) Có thể ảnh hưởng xấu Không đến nhóm dân tộc thiểu số Không (4) Có Rủi ro về bom mìn Nước thải phát sinh từ hệ thống ít RAP và EMDPs sẽ được thực hiện nếu có yêu cầu TDA nhỏ, chi phí đầu tư khoảng 0,47 triệu đô la Với quy mô nhỏ, số lượng công nhân chỉ khoảng từ 1 0-2 0 người và các tác động xã hội do công nhân và lán trại công nhân gây ra cũng nhỏ Tuy nhiên theo ECOP,các nhà thầu vẫn phải quản . Quản lý Tài nguyên Nước Đồng bằng sông Mekong đối với Dự án Phát triển Nông thôn( MDWRM-RDP) Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) tiểu dự án cấp nước khu vực. hoạch quản lý môi trường (EMP )Tiểu dự án không có khu cư trú tự nhiên nàoGhi chú: (8) Xây dựng cầu hoặc cấp nước. 9PHẦN 5: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 5.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) tiểu dự án cấp nước khu vực nông thôn tại Bình Phước Xuân - Tỉnh AN GIANG , Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) tiểu dự án cấp nước khu vực nông thôn tại Bình Phước Xuân - Tỉnh AN GIANG , Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) tiểu dự án cấp nước khu vực nông thôn tại Bình Phước Xuân - Tỉnh AN GIANG

Từ khóa liên quan