bài thuyết trình luật dân sự

32 8,410 31
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2014, 18:35

[...]... hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật  Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu phù hợp với quy định pháp luật  Người phát hiên và giữ gia cầm gia súc vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với điều kiện quy định pháp luật + Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật  Là việc chiếm hữu... quy định của pháp luật - Quyền định đoạt:  Là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó  Điều kiện: Phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật Nếu pháp luật có quy định về thủ tục định đoạt thì phải tuân theo đó Người không phải là chủ sở hữu chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quền của chủ sở hữu hoặc theo quy định pháp luật 1 Sở hữu... cứ quy định tại điều 183  Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là hợp người chiếm hữu không biết và không thể biết mình chiếm hữu không dựa trên cơ sở pháp luật  Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật không ngay tình đó là trường hợp người chiếm hữu biết hoặc pháp luật buộc phải biết là mình chiếm hữu không dựa trên cơ sở pháp luật  Người chiếm hữu còn có quyền khai thác những công dụng,... không chịu hoàn tất các thủ tục sang tên.Hãy đưa ra cách giải quyết cho tình huống trên? - Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng còn gọi là trách nhiệm dân sự do gây thiệt hại về hành vi trái pháp luật Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là một loại quan hệ dân sự trong đó người xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, tài sản các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác mà gây ra thiệt hại phải bồi... h ữu m t chung theo phấồ n XÁC LẬP VÀ CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU XÁC LẬP (Đ170 BLDS)  1 Xác lập thông qua giao dịch dân sự 2 Xác lập theo các quy định của pháp luật 3 Xác lập theo các căn cứ riêng biệt CHẤM DỨT (Đ171BLDS) 1.Chấm dứt theo ý chí của chủ sở hữu 2.Chấm dứt theo quy định của pháp luật - Quyền thừa kế là quyền để lại di sản và quyền của người nhận di sản Đối tượng của quyền thừa kế là tài sản... Hiển Nội dung di chúc ông Hiển không cho D nhận di sản Nếu trong trường hợp ông Hiển để 3 người này trong phòng D chỉ đứng nghe B,C là người tham gia làm chứng như vậy có hợp pháp không? - Hợp đồng dân sự sự thỏa thuận giữa bên A và bên B sau khi đã bàn luận trao đổi nên hai bên cùng nhất trí với nhau về bổn phận và quyền lợi với nhau trong công việc nên hai bên cùng kí vào bàn hợp đồng ghi lại những... tài sản mà người chết người sử dụng hợp pháp - Quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân được nhà nước ghi nhận Pháp luật Việt Nam bảo vễ quyền thừa kế của con người xuất phát từ quan điểm coi trọng gia đình la tế bào của xã hội phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của mọi thành viên và sự ổn định của từng gia đình Mặt khác thông qua quyền thừa kế, giáo dục tinh thần của mỗi thành viên... phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hôi phát sinh trong lĩnh vực chiếm hữu , sử dụng và định đoạt các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng - Người không phải chủ sở hữu có quyền một số quyền năng nhất định - Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt - Quyền chiếm hữu: Là quyền kiểm soát, quản lý tài sản + Chiếm hữu có căn cứ pháp luật ( Điều... người được hưởng thừa kế bắt buộc (nếu có) + Xác định những người được hưởng thừa kế thế vị (nếu có) Nếu di chúc hoặc một phần di chúc không hợp pháp hoặc các trường hợp chia theo pháp luật thì: Xác định số người hưởng theo luật và người thừa kế thế vị Trường hợp giải quyết chia di sản của nhiều người thì ai chết trước giải quyết trước Sau đó phân chia theo thứ tự của hàng thừa kế Tình huống - Trong phòng... hiệu lực: + Mục đích và nội dung hợp đồng không vi phạm điều PL cấm + Chủ thể tham gia kí kết hợp đồng phải có thẩm quyền + Chủ thể tham gia hợp đồng phải tự nguyện, hình thức hợp đồng phù hợp với pháp luật - Hợp đồng vô hiệu kể từ khi xác lập hợp đồng: + Phải chi trả cho nhau những gì đã nhận + Nếu có thiệt hại phát sinh thì mỗi bên phải tự chịu + Thu nhập bất hợp pháp sẽ xung vào công quỹ + Bên nào . bộ luật Dân Sự 2005 Phần 2: Một số chế định cơ bản của luật Dân Sự  Những quy định chung của bộ luật Dân Sự 2005 1/ Khái niệm luật Dân Sự 2/ Đối tượng và phương pháp 3/ Chủ thể của pháp luật. Sự 2/ Đối tượng và phương pháp 3/ Chủ thể của pháp luật Dân Sự Nội dung phần 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thuyết trình luật dân sự, bài thuyết trình luật dân sự, bài thuyết trình luật dân sự