Báo cáo điều tra Khánh Hòa

12 511 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2013, 17:11

Báo cáo điều tra Khánh Hòa Khánh Hòa Báo cáo điều tra ban đầu 2012 •  • Mô hìTBé T  Alive & Thrive (A&T) là m án do Qu Bill &  nh l                  nh  i Vi –2014).  Vii hi B  n dinh i Liên hip Ph nnh d    i Vi   - ch ca các d c  i c p   mi c   n khai chin (www.mattroibetho.vn h NDTN hi d c  dnhiu chi   i h-  án nhm  li  ca d  c hành NDTN.   nh  i  Lời cảm ơn i hi c nhân Tô Lan Anh  Viu Y-i hà    Nathan Vyklicky  d  i l  A&T  a cu  em là linh h Khuyến nghị trích dẫn Báo cáo Điều tra ban đầu tại Khánh Hòa.  Alive & Thrive Việt Nam -   -4- -4-   1 Thiết kế nghiên cứu và chọn mẫu.  u c nh d án - i m  n khai d  n can   n khai d án  i ch   i chc ch        i các 1) nhân khu h2)    các d  khác  nhc lân c3)         ch i chn can c chn. Áp d   n mu c     chGiai đoạn 1)   n Giai đoạn 2) chn các  mn m l  Giai đoạn 3) chn các c -      n m u nhiên h   mu c   i (n  (n   n   (n N n   n  (nk Lk (nn(nnTi c hin am Ranh  Diên Khánhn i chn Ninh). Thu thập số liệu.      liu là ph câu h     u n d       câu h a m c  n c        các cu    ch c hii Vi   câu h      n kin            c  Phân tích số liệu.  d    nh (NDTN)1 ca T ch  i           u ph  a m -   ch   khác i      m c    c c            p c i         n            u cao c  i chun ca T ch   i2. Phn m d  liu. Chỉ số chính Định nghĩa Các chỉ số và khái niệm về nuôi dưỡng trẻ nhỏ (NDTN) Bú sớm sau sinh   Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu T l   u. Bú m      u c  p phi u c Bú mẹ là chủ yếu trong 6 tháng đầu  là ch   u Tiếp tục NCBSM đến 1 năm tuổi  12- Tiếp tục NCBSM đến 2 năm tuổi  20-c  Trẻ ăn bổ sung/ ăn dặm/ăn sam (ABS)ở 6-8 tháng tuổi -a m Khẩu phần đa dạng - Trẻ ăn đủ bữa -  c l li Khẩu phần đủ bữa và đa dạng -   Trẻ ăn thực phẩm giàu sắt hoặc được bổ sung sắt -c ph n  nhc ch  nhà Trẻ bú mẹ phù hợp theo tuổi -m i Trẻ bú bình - Các chỉ số nhân trắc của trẻ SDD thể thấp còi i - SDD thể nhẹ cân i i - SDD thể gầy còm i - Chỉ số dinh dưỡng của mẹ Thiếu năng lượng trường diễn 2 1 T ch Th    c  nh. Ph 2 T ch Th  c kho   li  n c   nhwww.who.int/nutgrowthdb/en/ Tham kh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 THỰC HÀNH NUÔI DƯỠNG TRẺ NHỎ Nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) Ăn bổ sung (ABS) Bú mẹ hoàn toàn và bú mẹ là chủ yếu theo tháng tuổi của trẻ Bắt đầu cho uống nước và ăn bổ sung sớm (dưới 6 tháng) ***P<0.001 ***P<0.001 Cho trẻ ăn/uống các thức ăn khác ngoài sữa mẹ trong 3 ngày đầu sau sinh Thực hành nuôi trẻ theo tháng tuổi Ghi chú: Trong tổng số trẻ (n=917) K i 44   u    các nh a m  3 nh . Khánh  là   l    là ch u p nh nào i 2   T l  là ch  543%      i. Uc  m là c ca   i hu h i mu c cho uc   i c cho . T l  p m i  l  c  n 2  còn %.   n i c   khu ph c  a.  n còn m  u ph  42.4    7.1 24.0 0 20 40   100) 517) 517) 1 (n=) 2 (n=) (n=) %    70.3  0 20 40   100-77) 400) 400) (n=400) 400) % 0.0 0.0 1.0   0.0 54.3 52.7   13.0  02040100(n=35)(n=74)(n=103)(n=115)% Tháng tuổi         5.7  20.4 57.4   02040100(n=35)(n=74)(n=103)(n=115)% Tháng tuổi      7.5  02040100khác a      % 02040100(n=211)(n=43)(n=43)% Tháng tuổi       3 CƠ SỞ Y TẾ VÀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ Nơi sinh Can thiệp khi sinh Ghi chú: Trong tổng số bà mẹ trả lời (n=917) Ghi chú: Trong tổng số bà mẹ trả lời (n=917) Mối liên quan giữa nơi sinh với bú sớm sau sinh và không sử dụng sữa bột Mối liên quan giữa can thiệp sản khoa với bú sớm sau sinh và không sử dụng sữa bột Ghi chú: Trong tổng số bà mẹ sinh tại cơ sở y tế (n=902) ***P<0.001 Ghi chú: Trong tổng số bà mẹ trả lời (n=917), ***P<0.001 Tính sẵn có của sữa bột cho trẻ nhỏ tại các cơ sở y tế Sử dụng sữa bột và tình trạng bú bình Ghi chú: Trong tổng số bà mẹ sinh tại cơ sở y tế (n=902) Ti %  n     c   m. K n các c  hp lý  kh  u kh   .  m  i 53   32  c   m  m.   m   m      d i ho 35 ho    . % % %  % 37.2%  %     02040100  % 755) 145)    32.2   02040100  % 311) 341) ) 35.0 55.2 4.7 02040100   %  45.3  40.2 02040100a (n=) (n=517) -(n=144) 12-(n=) % 4 BỆNH TẬT VÀNUÔI DƯỠNG TRẺ NHỎ Tình trạng ốm/bệnh của trẻ trong 2 tuần qua theo tuổi Bệnh tật theo tình trạng do bú mẹ hoàn toàn Ghi chú: Trong số trẻ <6 tháng tuổi (n=517) Tần suất cho bú khi trẻ ốm Tần suất cho ăn bổ sung khi trẻ ốm Ghi chú: Trong số trẻ đang bú mẹ có các triệu chứng (n=275) Ghi chú: Trong số trẻ đã ABS và có các triệu chứng (n=313) Điều trị tiêu chảy Bổ sung các vi chất dinh dưỡng và tẩy giun Ghi chú: Trong số trẻ bị tiêu chảy (n=44) †Trong số trẻ 6-23,9 tháng tuổi (n=400) ⱡTrong số trẻ 12-23,9 tháng tuổi (n=256) Ti %   i.    i  m.  m hu h cho c nhi c cho mc cho  nhiu.    i 35%   2% d   523 15 T   (05%). c l   là 71%. 32.1    02040100  % 2  0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 17.3 11.3 3.1 02040100    %   0.0 7.4  53.5  0 20 40   100    %      0 20 40   100     % 52.3  02040100  %   2.1 02040100A (   % 5 KIẾN THỨC VÀ NIỀM TIN VỀ NUÔI DƯỠNG TRẺ NHỎ Kiến thức của bà mẹ về NCBSM (n=917) Niềm tin của bà mẹ về NDTN (n=917) †Bổ sung ngoài sữa mẹ Kiến thức của bà mẹ về cho trẻ ăn bổ sung (n=917)   h i    u ch  a m   p c a m 32 i ch     kho mnh nu  u241%    . ach K m là c c   ch  u  7% . 57%)  n i     (1%) hoc mu(245%).  i Khánh m l72%    3%  nuôi con; i 55 i ph  li.  37.5  32.0    31.7   77.4 0 20 40   10024  - -      5-7   1  % % bà mẹ biết: 3.5          24.1   0 20 40   100a n u c o 3  4  i u - c e a  o các hà i c   Khi m n nên cho  p c cho n 2  i n khi  i c e a     i  c c khá e nh u c hoàn  u % % bà mẹ đồng ý với nhận định:   24.5 02040   % 6 CÁC KHÓ KHĂN VÀ HỖ TRỢ Khó khăn về nuôi dưỡng trẻ nhỏ Hỗ trợ về nuôi dưỡng trẻ nhỏ †Trong tổng số bà mẹ (n=917), ⱡTrong số bà mẹ cho trẻ ABS (n=648) †Trong tổng số bà mẹ (n=917), ⱡ Trong số bà mẹ gặp khó khăn về NCBSM(n=153), ‡Trong số bà mẹ gặp khó khăn về cho trẻ ABS (n=250) Các khó khăn thường gặp khi nuôi con bằng sữa mẹ Những nguồn trợ giúp chủ yếu Ghi chú: Trong số các bà mẹ gặp khó khăn về NCBSM (n=153) *P<0.05,**P<0.01 †Trong số bà mẹ được hướng dẫn cách cho trẻ bú (n=454), ⱡTrong số bà mẹ tìm kiếm trợ giúp về NCBSM (n=97), ‡Trong số bà mẹ tìm kiếm trợ giúp về cho trẻ ABS (n=123) Các khó khăn thường gặp khi cho trẻ ăn bổ sung Chú ý: Trong số bà mẹ gặp khó khăn khi cho trẻ ABS(n=250) *P<0.05, ***P<0.01 †Trong báo cáo này chúng tôi trình bày khó khăn của tất cả bà mẹ, tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyến cáo trẻ dưới 6 tháng nên bú sữa mẹ hoàn toàn.    .  p là do n       .    p ph 4%  . Bà m   i nh  p nhi      i lo p nh 4%    m ch n h    .   nhiu      43.3 15.1 43.7 02040p  p cho  %  517) - 144) 12- )    02040c n cách cho  m m  m m cho  %    15.2    11.5 13.1  11.5  02040c n  m núm  a  p các n  m i %  ) - )  0.0 22.3 4.4   71.1 14.4 24.7 10.3 3.1 13.4  17.2 23.0 10.7 2.5 7.4 0 20 40    Thàkhác nh mn  Y  Bác  % n ch cho       5.1 10.3  45.4 20.4 4.1 4.7 02040 nhè   cách  p các n  %   - 172) 7 CÁC HÀNH VI KHÁC CỦA BÀ MẸ Tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ (n=917) Bổ sung viên sắt trước và trong khi mang thai (n=917) Làm việc xa nhà (n=917) Hỗ trợ chăm sóc trẻ (n=917) Thời gian nghỉ việc sau sinh Thói quen rửa tay (n=917) Chú ý: Trong số bà mẹ làm việc xa nhà (n=144) % u cao i 145 cm. 4i k a ho7    13 0 p.   n hoi  i   l 2  lên.  ch  (533%).    mà còn ci các M c kho -  (22(435 %). 14.7  020401002) 145 cm % 1.1  23.5 3.1  02040100c khi  3  3  3   %  11.1 22.0 7.7 32.4 52.5 02040100  (n=400) % Tháng tuổi p (n=772) p (n=145) 1.3 14.4 50.7 23.3 34.4 0 20 40   100i p c    ai % 1.4 4.3  14.2    02040100       % Tháng  51.3    43.5   10.7 5.2 14.2 2.5 02040100c khi u   c khi cho   % i c i c ch   8 TIẾP CẬN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG Tần suất xem ti vi (n=917) Phương tiện truyền thông đại chúng - nguồn thông tin về NDTN (n=917) Tiếp cận quảng cáo vê NCBSM và sữa bột Tần suất tiếp cận quảng cáo về NCBSM và sữa bột trên TV trong 30 ngày qua †Trong số bà mẹ thấy thông tin khuyến khích NCBSM trên TV trong 30 ngày qua (n=395), ⱡTrong số bà mẹ thấy quảng cáo sữa bột cho trẻ trên TV trong 30 ngày qua (n=738)  ⱡTrong tổng số bà mẹ trả lời (n=917) Tu h i 722 7 n  NDTN    .  mn   p cho  m p  um  n . i %   nh  l  p  là 42%.  p c p i 1%   2% . 32%  nh     ki chc. 72.2  4.7 5.2 02040100 2- i n 1-4 i  m khi % 14.2 1.0  12.1  1.3 3.0    1.0   0.1 0.7 1.5 0 10 20 30a 1   c    % chop  45.2  32.2  02040100    %    25.3  5.4  2.2 02040100Nuôi con a  a  % Í1 nn 1 nn Vài n n  [...]... 982 Khánh Hòa có 1 phòng tư vấn Mặt trời Bé thơ ở Trung tâm sức khỏe sinh sản, 1 ở bệnh viện tỉnh, 2 ở trung tâm y tế quận/huyện, 40 ở Trạm Y tế, và 1 ở phòng khám tư nhân, tổng số trẻ dưới 24 tháng tuổi trong địa bàn dự án khoảng 20 nghìn trẻ 1 Tổng cục Thống kê (GSO) Việt Nam.Tổng Điều tra Dân số 2009 và Niên giám Thống kê 2010.Có tại: www.gso.gov.vn Tham khảo ngày 10/2/2012 kết quả chính – Khánh. .. 2.2 18-23.9 (n=138) 10 12-17.9 (n=118) 4.9 % 6-11.9 (n=144) 4.9 8.0 3-5.9 (n=305) 9.3 10 . Khánh Hòa Báo cáo điều tra ban đầu 2012 • . h Khuyến nghị trích dẫn  Báo cáo Điều tra ban đầu tại Khánh Hòa.  Alive &
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo điều tra Khánh Hòa, Báo cáo điều tra Khánh Hòa, Báo cáo điều tra Khánh Hòa