tìm hiểu tình hình tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng của người dân tại xã hương toàn, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

57 553 0
  • Loading ...
1/57 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2014, 14:54

Phần 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam là một nước nông nghiệp, nông nghiệp Việt Nam đã đang đóng vai trò quan trong sự phát triển kinh tế. Trong thời kỳ hội nhập với kinh tế quốc tế, sự chuyển biến về kinh tế - hội đang phát huy có nhiều thành tựu to lớn đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế, tạo điều kiện cho giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vai trò cực kỳ quan trọng cả trước mắt về lâu dài nó là cơ sở để ổn định phát triển kih tế - hội. Sự phát triển kinh tế nông thôn đóng góp vai trò rất lớn trong nền kinh tế quốc dân, quá trình phát triển này đã đang có sự hỗ trợ không nhỏ từ các tổ chức tín dụng. Trong lĩnh vực nông thôn vốn tín dụng được xem là một khâu quan trọng để giúp cho việc phát triển kinh tế đầu tư mở rộng sản xuất. Trước đây, ở nước ta tín dụng chủ yếu tập trung vào kinh tế tập thể, còn kinh tế nông hộ ít được chú trọng vốn đầu tư. Hiện nay, thị trường vốn tín dụng vi mô đối với các hộ nông dân vay vốn sản xuất đang thu hút nhiều tổ chức tín dụng tham gia, việc cung cấp vốn tín dụng cho khu vực nông thôn được xem là bước đột phá trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Hệ thống tín dụng nông thôn nước ta ngày nay càng đa dạng với nhiều tổ chức tín dụng chính thức không chính thức. Hiện nay, mạng lưới tín dụng đã có mặt ở khắp các vùng nông thôn, miền núi. Hoạt động của các tổ chức tín dụng này đã đang phát huy hiệu quả. Tuy vậy, việc tiếp cận tín dụng của nông hộ nhất là các hộ nghèo với các chương trình tín dụng còn hạn chế. Nguồn vốn tín dụng rất phong phú nhưng nhiều hộ vẫn chưa thể vay vốn để sản xuất mặc dù nhu cầu về vốn của họ khá cao. Mặt khác hiệu quả sử dụng vốn của nhiều hộ cũng đang còn thấp, nên có nhiều trường hợp vốn vay không những không giúp được người dân phát triển kinh tế mà còn tạo cho họ gánh nặng về nợ nần. 1 Hương Toàn là một rộng lớn của huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là có nền nông nghiệp phát triển, có nhiều ngành nghề phụ tương đối đa dạng. Ngoài hoạt động chính là trồng trọt chăn nuôi thì còn có nhiều ngành nghề phụ khác: làng bún (Vân Cù), nấu rượu gạo (Dương Sơn), gạch ngói (Nam Thanh), nuôi cá lồng (An Thuận)…do đó nhu cầu về vốn của người dân ở đây rất lớn. Tuy nhiên thực tế khả năng vốn tự có của người dân rất hạn chế, đây là cản trở cho quá trình sản xuất đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Thực tế này đòi hỏi người dân phải đi vay từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho sản xuất. Hiện trên địa bàn đã có nhiều tổ chức tín dụng như: NHNN & PTNT, NHCSXH các TCTD nhỏ khác… Để biết được sự hoạt động của các tổ chức tín dụng ở địa phương, quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng của người dân như thế nào, họ đã sử dụng nguồn vốn đó ra làm sao tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu tình hình tiếp cận sử dụng vốn tín dụng của người dân tại Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn xã. - Tìm hiểu tình hình tiếp cận sử dụng vốn vay của nông hộ. - Tìm hiểu một số giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận hiệu quả sử dụng vốn vay của người dân trên địa bàn xã. 2 Phần 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1. Lý thuyết về tín dụng nông thôn 2.1.1. Khái niệm bản chất của tín dụng * Khái niệm tín dụng Danh từ Tín dụng (credit) xuất phát từ gốc Latinh là Credittum, có nghĩa là sự tin tưởng tín nhiệm dùng để chỉ nhiều hành vi kinh tế rất phức tạp: bán chịu hàng hóa, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, ký thác… Trong thực tế cuộc sống thuật ngữ tín dụng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, ngay cả trong quan hệ tài chính, tùy theo từng bối cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín dụng có một nội dung riêng. Trên cơ sở tiếp cận theo chức năng Ngân hàng thì: “Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (Ngân hàng các định chế tài chính khác) bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán” [3, 20]. Theo từ điển thuật ngữ tài chính thì: “Tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại trong các phương thức sản xuất hàng hóa khác nhau được biểu hiện như sự vay mượn trong thời hạn nào đó”. Khái niệm vay mượn bao gồm sự hoàn trả, hoàn trả chính là đặc trưng thuộc bản chất của tín dụng, là dấu ấn phân biệt phạm trù tín dụng với các phạm trù cấp phát tài chính khác [2]. Theo luật Ngân hàng Quốc tế: “Tín dụngsự cấu thành một nghiệp vụ tín dụng bất kỳ một tác động nào, qua đó một người đưa hoặc hứa đưa vốn cho người khác dùng, hoặc cam kết bằng chữ ký cho người này như đảm bảo, bảo chứng hay bảo lãnh mà có thu tiền” [8]. Theo tác giả Phạm Thị Dung: “Tín dụng nông thôn là các hoạt động dịch vụ nhằm hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển kinh tế nông thôn dựa trên cơ sở huy động các nguồn vốn trong hội” [8]. Tóm lại, tín dụng không chỉ là một hình thức vận động của tiền tệ, mà bên cạnh đó nó biểu hiện mối quan hệ kinh tế - hội gắn với quá trình tạo lập sử dụng vốn nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu tạm thời cho quá trình 3 tái sản xuất phục vụ đời sống, theo nguyên tắc hoàn trả. Khi một tổ chức tín dụng cung cấp một khoản tín dụng cho khách hàng, trước hết là họ tin tưởng khách hàng có khả năng trả nợ món vay đó. Tín dụng từ xa xưa dựa vào lòng tin là chủ yếu, ngày nay nó đã được pháp luật bảo trợ. * Bản chất tín dụng Bản chất TD được thể hiện trong quá trình hoạt động tín dụng mối quan hệ của quá trình sản xuất hội. Mối quan hệ này được thể hiện thông qua ba giai đoạn: Một là, phân phối TD dưới dạng hình thức cho vay: đây là giai đoạn vốn tiền tệ hay vật tư hàng hóa được chuyển nhượng từ người cho vay đến người đi vay thông qua hợp đồng tín dụng được ký kết theo nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên dựa trên cung cầu của vốn vay. Hai là, giai đoạn sử dụng vốn vay trong quá trình sản xuất kinh doanh: ở giai đoạn này, vốn vay có thể sử dụng trực tiếp (nếu vốn vay là vật tư hàng hóa) hoặc sử dụng vào mua vật tư hàng hóa (nếu vốn vay bằng tiền) để thỏa mãn nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng của người đi vay. Ba là, giai đoạn hoàn trả vốn TD: đây là giai đoạn kết thúc một vòng tuần hoàn vốn tín dụng, đồng thời cũng là giai đoạn hoàn thành một chu kỳ sản xuất kinh doanh để trở về hình thái tiền tệ ban đầu của nó mà được người đi vay hoàn trả của tín dụng, là quá trình trở về với tư cách là lượng giá trị vốn TD được vận động, do đó hoàn trả không chỉ là bảo tồn vốn về mặt giá trị mà còn phần tăng thêm dưới dạng hình thức lãi suất. Như vậy, bản chất vận động của TD là sự hoàn trả về vốn gốc theo đó là khoản lãi với tư cách là giá của vốn vay. 2.1.2. Phân loại tín dụng Có nhiều cách để phân loại TD khác nhau, tuy nhiên cách phân loại theo: thời gian, mục đích, tính chất, theo nguồn gốc cung cấp theo chủ thể tín dụng là những cách phân loại tín dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. * Phân loại theo thời gian: căn cứ vào thời gian vay, tín dụng được chia thành 3 loại là: - TD ngắn hạn: có thời gian sử dụng < 1 năm 4 - TD trung hạn: có thời gian sử dụng từ 1 đến 5 năm - TD dài hạn: có thời gian sử dụng > 5 năm * Phân loại theo mục đích sử dụng: căn cứ vào mục đích sử dụng, TD được chia thành 2 loại - TD sản xuất: là tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở tất cả các ngành kinh tế quốc dân như: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ, du lịch… - TD tiêu dùng: là tín dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng cá nhân như: mua sắm nhà cửa, xe cộ, các vật dụng gia đình… Loại tín dụng này có thể áp dụng theo hình thức cho vay bằng tiền hoặc hiện vật. * Phân loại theo tính chất đảm bảo an toàn: căn cứ vào tính chất đảm bảo an toàn, có thể chia TD làm hai loại - TD có đảm bảo an toàn: là tín dụng thường được áp dụng với những khách hàng chưa quen hoặc khách hàng chưa có uy tín đối với bên cấp tín dụng. Khi vay vốn thuộc loại này bên vay bắt buộc phải có tài sản làm đảm bảo. - TD không có đảm bảo: là tín dụng thường được áp dụng với những khách hàng truyền thống có quan hệ tín dụng lâu năm với Ngân hàng, đồng thời đó là những khách hàng có tình trạng tài chính vững chắc, sản xuất kinh doanh ổn định, có lãi, có quan hệ tốt trong giao dịch với khách hàng Ngân hàng, nợ nần được thanh toán đầy đủ, đúng hạn hoặc các đối tượng đặc biệt thuộc diện chính sách. * Căn cứ vào chủ thể quan hệ tín dụng: - TD thương mại: phản ánh các quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa những người sản xuất kinh doanh được thực hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa. - TD Nhà nước: phản ánh mối quan hệ tín dụng giữa Nhà nước với dân các chủ thể kinh tế khác. Trong đó Nhà nước đi vay cũng đồng thời là người cho vay để đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nước trong quản lý kinh tế hội. - TD Ngân hàng: phản ánh quan hệ vay mượn vốn tiền tệ giữa các Ngân hàng với các chủ thể kinh tế khác trong nền kinh tế. 5 - TD thuê mua: tín dụng thuê mua phản ánh những quan hệ tín dụng nảy sinh giữa công ty tài chính (công ty cho thuê tài chính) với những người sản xuất kinh doanh dưới hình thức cho thuê tài sản [8]. 2.2. Khái niệm về tổ chức tín dụng, chương trình tín dụng - Tổ chức tín dụng: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật các các tổ chức tín dụng các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, là dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán [12]. - Chương trình tín dụng: Trong nền kinh tế mở, ngoài tín dụng thanh toán đầu tư ở tầm vi mô còn có chương trình tín dụng vĩ mô giữa các Chính phủ, các chương trình tín dụng vi mô của các tổ chức phi chính phủ. Trong nội bộ của từng quốc gia, tùy theo mục tiêu chiến lược cụ thể mà các chương trình tín dụng riêng biệt đặc thù trong từng lĩnh vực trong một thời hạn nhất định. Đối với các tổ chức phi chính phủ có hoạt động tài chính vi mô thì cần phân biệt thành hai loại: các dự án chỉ có hoạt động tài chính vi mô các dự án có hoạt động tài chính vi mô lồng ghép với các hoạt động khác [12]. Nhiều tổ chức phi chính phủ chỉ sử dụng tài chính vi mô như là một phương tiện để đạt được mục đích, chứ không phải bản thân nó là mục đích. Một số tổ chức đã sử dụng tài chính vi mô để thực thi các chương trình giáo dục sức khỏe kế hoạch hóa gia đình. Hoạt động tài chính vi mô kết hợp với các hoạt động khác có thể khai thác tình hình kinh tế theo phạm vi hay cung cấp kiến thức, kỹ năng trong sản xuất hộ gia đình cải thiện phúc lợi. 2.3. Vai trò, chức năng của tín dụng đối với phát triển kinh tế 2.3.1. Vai trò tín dụng - Tín dụng góp phần nâng cao đời sống của người dân thực hiện các chính sách khác của nhà nước: giải quyết việc làm, dân số, y tế, giáo dục, các chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo công bằng hội [14]. - Tín dụng góp phần tạo ra duy trì quy mô kinh doanh phù hợp - Tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khai thác tốt nguồn lực địa phương. Ngoài việc bù đắp các khoản thiếu hụt, vốn tín dụng còn giúp người sản xuất có thể mua sắm máy móc, mở rộng quy mô, đầu tư thâm canh để nâng cao chất lượng, khối lượng sản phẩm, tiết kiệm sức lao động, nâng cao hiệu quả thu nhập. 6 - Tín dụng góp phần điều chỉnh kinh doanh, đẩy mạnh quá trình thương mại hóa sản xuất nông nghiệp thay đổi cơ cấu sản xuất. - Tín dụng góp phần giải quyết các biến biến động hạn chế những rủi ro trong kinh doanh, những biến động về giá cả của các yếu tố đầu vào cũng như những bất thường của thời tiết có tác động rất mạnh đến người sản xuất. Các khoản tín dụng sẽ giúp họ khắc phục khó khăn về vốn, đảm bảo được sản xuất theo dự định. Ngoài những ảnh hưởng về giá, sản xuất nông nghiệp còn chịu tác động rất lớn của điều kiện tự nhiên như: thời tiết, dịch bệnh… Tín dụng được coi là yếu tố góp phần ngăn ngừa những bất lợi trong kinh doanh, chống lại hoặc hạn chế những rủi ro có thể xảy ra [8]. 2.3.2. Chức năng của tín dụng - Tập trung phân phối lại các nguồn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế thông qua hai quá trình huy động cho vay nhằm sử dụng vốnhiệu quả để giúp cho sự tăng trưởng kinh tế-xã hội. - Tiết kiệm tiền mặt chi phí lưu thông hội: Khi sử dụng tín dụng người ta có thể vay tiền mặt bằng các phương tiện tín dụng. Từ đó làm giảm lượng tiền mặt trong lưu thông nên tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt. - Phản ánh kiểm soát hoạt động kinh tế: Chức năng này phát triển của hai chức năng trên, cụ thể là: Thông qua kế hoạch huy động cho vay của ngân hàng, sẽ phản ánh được mức độ phát triển của nền kinh tế về các mặt, đồng thời qua nghiệp vụ cho vay, ngân hàng có điều kiện nhìn tổng quát vào cấu trúc tài chính của từng đơn vị cho vay. Từ đó phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm chế độ quản lý kinh tế của nhà nước [13]. 2.4. Hoạt động tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp của một số nước ở Việt Nam 2.4.1. Hoạt động tín dụng ở một số nước * Tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở Nhật Bản: Chính phủ Nhật Bản đã khuyến khích phát triển nông nghiệp bằng cách thành lập ngân hàng nông- công nghiệp địa phương. Vào những năm 1960, Chính phủ Nhật Bản đã có chương trình cho vay để tăng đầu tư cho nông nghiệp, cho vay để mua sắm tài sản, mở rộng đất trang trại, xây dựng cơ sở hạ 7 tầng. Nguồn vốn là từ chính phủ tư nhân thông qua HTXNN. Lãi suất cho vay phát triển nông nghiệp là lãi suất thấp, thời gian vay dài hạn. HTXNN ở Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp ở Nhật Bản, sự hình thành của HTXNN là huy động tiết kiệm vốnthừa từ nông nghiệp nông dân cho vay các thành phần kinh tế kinh doanh ngoài nông nghiệp [7]. * Tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở Philippin: Hệ thống tín dụng cung cấp vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn ở Philippin bao gồm: các Ngân hàng nông thôn, Ngân hàng tiết kiệm, các Ngân hàng thương mại các ngân hàng của Chính phủ. Ngân hàng nông thôn là tổ chức tín dụng chính thống lớn nhất, chuyên cung cấp tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn. Chính phủ Philippin đã có những chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ năm 1975, Chính phủ đã có chỉ tiêu bắt buộc các ngân hàng thương mại phải dành tối thiểu 25% cho vay ngành nông nghiệp. Từ năm 1986 trở lại đây, Chính phủ Philippin đã ban hành chính sách tín dụng mới được thực hiện dưới sự bảo trợ của hội đồng chính sách tín dụng nông nghiệp, nội dung chính sách này bao gồm: Chấp nhận cơ chế thị trường việc tạo nguồn tài chính, thực hiện lãi suất thị trường, giảm trợ cấp ưu tiên trong Ngân hàng nông nghiệp, chấm dứt hoạt động cho vay trực tiếp của các cơ sở nhà nước phi tài chính, cung cấp các dịch vụ thực hiện cơ chế bảo hiểm để giảm rủi ro khi thực hiện cho vay [7]. 2.4.2. Hoạt động tín dụng ở Việt Nam * Kết quả của hoạt động tín dụng Mục tiêu của hoạt động tín dụng trong lĩnh vực NN - NT là đáp ứng đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn cho nhu cầu phát triển toàn diện lĩnh vực NN - NT, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của người nông dân. Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian qua, hoạt động tín dụng nông nghiệp nông thôn đã có những bước phát triển nhất định, thể hiện ở việc: [5] - Mạng lưới cho vay NN - NT ngày càng gia tăng. - Doanh số cho vay dư nợ tín dụng ngày càng tăng. - Đối tượng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngày càng mở rộng. 8 Các định chế tài chính tham gia cung cấp tín dụng phục vụ NN - NT ngày càng mở rộng. Hầu hết các Ngân hàng thương mại đều mở rộng cho vay trong lĩnh vực NN - NT. Tuy nhiên, tập trung chủ yếu vào các định chế sau: - NHNN & PTNT được thành lập năm 1988 chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/1990, sau khi hai Pháp lệnh Ngân hàng có hiệu lực. Mạng lưới hoạt động của NHNN & PTNT ngày càng tăng, năm 2003 có 1726 chi nhánh, phòng giao dịch, đến nay NHNN & PTNT có hơn 2000 chi nhánh nằm rải rác khắp cả nước [5]. - NH CSXH được thành lập theo Quyết định số 131/2002/QĐ – TTg ngày 4/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo. Qua gần 6 năm hoạt động, NH CSXH là ngân hàng có mạng lưới lớn thứ hai trong hệ thống ngân hàng Việt Nam với 65 chi nhánh cấp tỉnh Sở giao dịch, 601 phòng giao dịch cấp huyện, 8.649 điểm giao dịch cấp trên 180.000 tổ tiết kiệm vay vốn. Hoạt động của NH CSXH đang từng bước được hội hoá, ngân hàng luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để thực hiện nghiệp vụ uỷ thác cho vay vốn ưu đãi để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Chính phủ [5]. - Hệ thống quỹ tín dụng Nhân dân bắt đầu từ một chương trình thí điểm chịu sự giám sát của Ngân hàng nông nghiệp vào tháng 7/1993, là hình thức hợp tác tiết kiệm tín dụng cấp xây dựng theo mô hình Caisse Populaire ở Quebec, Canada. Khi đó, một trong những mục tiêu quan trọng của Ngân hàng nông nghiệp là khôi phục lòng tin của người dân đối với hệ thống tín dụng nông thôn sau sự sụp đổ của hàng loạt hợp tác tín dụng. QTDND là loại hình tín dụng hợp tác hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ – tín dụng, dịch vụ ngân hàng chủ yếu ở nông thôn. Mục tiêu hoạt động là nhằm huy động nguồn vốn tại chỗ để cho vay tại chỗ, tương trợ cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của các thành viên. Theo thống kê, hiện nay, cả nước có 989 QTDND hoạt động với tổng nguồn vốn gần 14.000 tỷ đồng (chưa tính QTDND Trung ương 24 chi nhánh), tổng dư nợ hơn 12.000 tỷ đồng, thu hút gần 1,3 triệu thành viên là đại diện hộ gia đình [5]. 9 - Các chương trình, dự án tài chính vi mô: Từ đầu thập niên 1990, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đã bắt đầu tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình tín dụng cho người nghèo. Trong đó đáng kể là các tổ chức như : Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques (GRET), ActionAid, Developpement International Des Jardins (CARE), Save The Children Fund, OXFAM. Các NGO đã tham gia tích cực vào việc huy động tiết kiệm, cũng như đào tạo năng lực cho các nhóm tiết kiệm tín dụng, các tổ chức quần chúng. Khách hàng của các NGO là phụ nữ nghèo, cộng đồng dân tộc thiểu số người nghèo ở vùng sâu vùng xa; thường là những đối tượng mà khu vực tài chính chính thức chưa đủ khả năng tiếp cận để phục vụ. Bên cạnh sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào thị trường tài chính nông thôn, các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong nước cũng tích cực triển khai các chương trình, dự án tài chính vi mô lớn như chương trình Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm của Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mạng lưới tài chính vi mô M7. Những tổ chức quần chúng tham gia tích cực vào hoạt động tiết kiệm tín dụng là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Hội Người làm vườn. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ được xem là thành công nhất trong việc đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính của các hội viên [5]. * Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng Ngày 23/01/2009, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 131/QĐ/TTg quy định việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất cho vay ngắn hạn. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 08 tháng kể từ ngày giải ngân, áp dụng trong năm 2009 đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được kí kết giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 2 đến 31 tháng 12 năm 2009. Các khoản vay có thời hạn vay vượt quá năm 2009, thì chỉ được hỗ trợ lãi suất trong năm 2009. Ngoài ra, các khoản vay quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay thì không được tính hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ gia hạn nợ vay. Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số dư nợ vay thời hạn cho vay thực tế nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 2 đến 31 tháng 12 năm 2009 [19]. 10 [...]... hoạt động tín dụng của hộ * Khả năng tiếp cận nguồn vốn của hộ - Hiểu biết của hộ về các tổ chức tín dụng - Số lượng vốn được vay bình quân của hộ - Yếu tố quyết định vay vốn của hộ - Mối quan tâm của hộ khi đi vay - Mức vay vốn của hộ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn * Tình hình sử dụng vốn của hộ - Tình hình nhà ở - Mục đích sử dụng vốn vay của hộ - Nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng vốn vay -... nguồn vốn của người dân trong + Hiều biết của người dân về các nguồn vốn tín dụng + Họ thường vay vốn ở những nguồn nào + Hình thức vay vốn + Đánh giá của người dân về lãi suất cho vay của các nguồn tín dụng - Tình hình sử dụng vốn vay của các hộ dân trong + Mục đích của sử dụng vốn vay + Tác động đến cơ cấu sản xuất thu nhập + Hiệu quả các nguồn thu có liên quan đến vốn vay - Những vấn đề người. .. chỗ phân tích tình hình sử dụng vốn chứ không đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Tìm hiểu tổng quan của vùng nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội của Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2.2 Thực trạng quản lý tín dụng trên địa bàn - Thực trạng về các tổ chức tín dụng sự thay đổi các tổ chức tín dụng trong địa bàn Hương Toàn - Các... chủ đề - Phỏng vấn người am hiểu (trưởng thôn, hội Nông dân, Hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên…) để thu thập những thông tin: + Thông tin tình hình vay vốn trên địa bàn + Tình hình tiếp cận vốn tín dụng của người dân + Tình hình sử dụng vốn của người dân + Quy trình, thủ tục khi vay vốn + Tìm hiểu thông tin về những tồn tại, bất cập trong quản lý vốn - Phỏng vấn cán bộ các tổ chức tín dụng để thu thập những... người dân gặp phải khi tiếp cận với các hoạt động tín dụng 3.2.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận hiệu quả sử dụng vốn vay của người dân 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp chọn điểm, chọn mẫu * Chọn điểm nghiên cứu: tiến hành nghiên cứu tại Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, bởi vì đây là địa bàn có tỷ lệ số hộ vay vốn lớn là nơi có hoạt động tín dụng. .. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Các tổ chức, nhóm tín dụng đang hoạt động trên địa bàn Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Những hộ có tham gia vay vốn trên địa bàn Hương Toàn 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Tập trung nghiên cứu các hộ có tham gia vay vốn. .. động của các tổ chức tín dụng: đối tượng vay, mức vay, thời hạn vay, lãi suất, hình thức quan lý, giải ngân vốn, các hoạt động hỗ trợ… - Kết quả về hoạt động một số tổ chức tín dụng trong vòng 3 năm (20082010): nguồn vốn cho vay, cách thức quản lý, tổng vốn vay, dư nợ… 13 3.2.3 Tình hình tiếp cận sử dụng vốn vay của các hộ dân trong - Tìm hiểu thông tin chung về hộ - Tìm hểu tình hình tiếp cận. .. vay vốn theo danh sách vay vốn do cán bộ tín dụng cung cấp bằng bảng hỏi bán cấu trúc để thu thập thông tin: - Tình hình chung của hộ - Thực trạng về mức sống, thu nhập của hộ - Thực trạng về vay vốn của hộ - Cách tiếp cận vốn tín dụng của các hộ sản xuất - Hiểu biết của hộ về các tổ chức tín dụng, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của hộ - Quy trình, thủ tục vay vốn của các tổ chức tín dụng. .. chức tín dụng với người dân tham gia vay vốn trên địa bàn thì ta theo dõi sơ đồ sau: NH NN&PTNT NH CSXH Tư nhân cho vay Tổ chức đoàn thể Hộ dân vay vốn : Vay vốn : Trả gốc lãi vay Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa các nguồn tín dụng với hộ dân vay vốn Hương Toàn Qua sơ đồ 1, ta thấy được mối quan hệ giữa các nguồn tín dụng với các hộ dân vay vốn trên địa bàn xã: - Đối với NH NN&PTNT thì người dân trực... thì phương thức vay là trực tiếp giữa người dân với Ngân hàng nên việc quản lý vốn do Ngân hàng trực tiếp đảm nhiệm bằng cách điều động một cán bộ Ngân hàng làm cán bộ tín dụng địa bàn, cán bộ này sẽ về địa bàn nơi có các hộ vay vốn từ Ngân hàng để xem xét tình hình sử dụng vốn, giải đáp thắc mắc theo giõi tình hình sản xuất của các hộ vay 33 4.2.5 Kết quả hoạt động tín dụng trên địa bàn Hương . người dân như thế nào, họ đã sử dụng nguồn vốn đó ra làm sao tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu tình hình tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng của người dân tại xã Hương Toàn, huyện Hương Trà,. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn xã. - Tìm hiểu tình hình tiếp cận và sử dụng vốn vay của nông hộ. - Tìm hiểu một. nguồn vốn cho vay, cách thức quản lý, tổng vốn vay, dư nợ… 13 3.2.3. Tình hình tiếp cận và sử dụng vốn vay của các hộ dân trong xã - Tìm hiểu thông tin chung về hộ - Tìm hểu tình hình tiếp cận
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu tình hình tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng của người dân tại xã hương toàn, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế, tìm hiểu tình hình tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng của người dân tại xã hương toàn, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế, tìm hiểu tình hình tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng của người dân tại xã hương toàn, huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế, TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn