đánh giá thực trạng và tác động của việc giao đất, giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã lộc hòa, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

75 1,141 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2014, 14:16

LÅÌI CAÍM ÅN Sau một quá trình học tập rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm Huế, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình tiếp thu được một lượng kiến thức nhất định. Để có được kết quả đó, ngoài sự nổ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự cổ vũ, động viên của gia đình, sự hướng dẫn, giảng dạy tận tình của quý thầy cô giáo trong nhà trường sự giúp đỡ của bạn bè. Nhất là trong kỳ thực tập làm khóa luận cuối khóa này, sự động viên, hướng dẫn đó đối với tôi là vô cùng quý báu. Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình, tôi trân trọng cảm ơn Cô giáo Ths. Hoàng Thị Hồng Quế, người đã trực tiếp hướng dẫn, tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành khóa luận này một cách tốt nhất. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị tại Phòng Tài nguyên môi trường huyện Phú Lộc UBND Lộc Hòa đã luôn tạo điều kiện để tôi có thể học hỏi, nắm bắt được nhiều thông tin, kiến thức thực tế phục vụ cho bài viết của mình được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, do kiến thức thời gian thực tập còn hạn chế nên nội dung đề tài không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý chỉ dẫn thêm của quý thầy cô giáo bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn. Huế, tháng 5 năm 2011 Sinh viên Cao Thị Khánh Chi      !"#$"%#  & '()*+(,-.*& /0/1234"5#& 678$$69$6:;$:"$<=12> &)#/:?$69$6:;$712@ &> A,BC(9D,E*(9BF(G(,-.*> HIJ$$"%#> 72=$"%#> &8K#$$"%#> >IL$/#MN$KO41#> >P QR)*S(,-.*TSU*VP #01W"9QXYZ[8\P 1.1. Điều kiện tự nhiên 16    ! "#$%&'()* 1.2. Điều kiện kinh tế - hội 23 +,  (%&/ " !0123/ W:7$678$$69$6:;$=]^K!$7Z[8\ @ 2.1. Thực trạng giao sử dụng đất rừng tại Lộc Hòa 30 2.2. Thực trạng giao sử dụng rừng tại Lộc Hòa 37 &/$//8$=1$69$6:;$H=<08$ ?7Z[8\> 3.1. Đánh giá tác động của việc giao đất rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại Lộc Hòa 42 4$/-5678-9:8/" 4$/ ;$<-=28/""  4$/-56;/" "4$/-5;,%&'>/?@ 3.2. Đánh giá tác động của việc giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại Lộc Hòa 53 >(_/`a$1#5#_N$/$69$6:;$=]^K!$ 7Z[8\b& 4.1. Đối với chính quyền địa phương 54 4.2. Đối với người hưởng lợi 55 4.3. Đối với chính sách 55 bbP QR*VTQ,R(cbP Q4#MbP Q$db@ T,,e*+QSUbf  E+GgFh9i,j*h A<BCA<B78D;%&/EEEEEEEEE" A<BCA<B78;/EEEEEEEEE"F A<BCA<B;GBG$%&'/EEEEEEE?@ A<B"CA<B78%&'/EEEEEEEEEEEEEEEE? " E+GiS(i,j* A=CH,%&'823I/JKF A=C#78$%&'8'23I/JK@ A=CJ'-9:8%,L;;,M&.NO-9:' 23I/JK A="C#78;23I/JK" A=?CI-9&'/&8&G'23I/JK* A=CP./ (8GNO&'23I/JK A=CQ0LR,BG'23I/JK? A=*C4&G5)&0L/S=%TU=& '23I/ JK* A=FCJ'G5)&&0L/S=%TU=& '23I/ JKF A=@CP5678-9:8'23I/JK" A=C#78,B R'23I/JK"? ? E+k,Rl IQVJ C I,L;23/ J4V C JO;$23 I4W+ C I,LNXS.& PV C P=28 + C Y: HJ C HK/ QQ C Q(N ZAQ+ C [U,, #JQ C #,(!L>$ #IQ C #,%,!L Q44P C QRB-= Q4 C QRR 4P#W C 4:-\7S #4PQ C #R-5; +HQQ C &;R; 4] C 4R$& 4Q C 4N^ P+ C P9: Q C B_ ` C `: +4 C + 4 C 4.>)  C <L>) QQ C QR; ## C #R/ ]]a C ]&8&G 44 C 4Bb #Q C #!R 4a C 4BG     QL%(L/N0c%(B_ G%( @F"@@@&0G5)%(@@@"@@@d@@e   ;$<>5)DL!(%(L/)f8%YU0T g NX, fG (BU(&,/< 4M&4P a&UPh>M%-#)&8;Q,(4C“Để giải quyết được đói nghèo, Việt Nam không còn cách nào tốt hơn là phải “dựa” vào rừng”.J(!LG8;D%&'(0;: :&$( >Nid>L'28>jLY(i'f"kZP+!L @@e ($%&'%,LY-=>$0L/ K8%&D> S.,YU. ->NX, l (LD_ Q&(GK0D$:&$%g 5N;K/LR NX-$ (=S +G3=LGm&'F?"1F?2.KFm &&'F 1 F*? (*m&'F* 1 FFFdA/QQ ( H4Q4@@@&4fn) (/-5@@?eQ), '(%(8 (G>R05-5o' >$-9:UGU3S$Ln%(LG=L0 YU%(G5) ]&8&G//B%(N7% = (Q(NpL'&-5<678>23/\U( RRBX,&f$L&R$S=%T ( U=& G4)L/&q(&=%0%(;f%G5 )  &  &  /  B  %(  G  r&  >  3 -  =L  8  %NO dPM%@@e DL!8; D%,L-=&(ids'et N-=;jLid('eD(o;G()G 8; (>R'&NOD/%5_NX,L (&$ &'/S=%TGtNfNs'&Y(''$> GNO&uvA)'0l 7-w%O%(%O  NX,-w;:/ (&!N\Gdm!N\e  'GUfNO&%(Gr&> (-=L8%NO-w XOU&%,L0<N\%ONOx4fn)dFFFet& p&8%,L;y0$/57L( 8D&(%N7 53NO$;n(L/>$U8X%(y0>&=@1 @m /-9:8%,L;NO&_L:d`&-& ( +U&-FF*?&PM%J@@?e z4G4)JG!L@@@30@?@@G5) NO&&NX,;N7S=%T&0@@NO&& $,?@@NO&&$/B (@@NO&&$ 0L/ ($6n>$d#:H$<I,L;J@@*e4 )-7@!L5M&Q{4JB` (J&( J48&U(  m/#01=n%5#_4o:;$8$ p$qrs0$12;t;"#upC“Có quá nhiều thách thức cho sự thành công của các chương trình này” V3I/JK%(L/23LD_H_I/NX, UpDBG4G!LFF$/3NO&8 %,L;<BG/$N7HL"@"iO%t%: $5$NPQ|A(&!L@@23NO&8&G  F" /,%(L/23NO&8&G >$-L-& $23\&uv <-$&8&G5-5;$S= (0 K %. NXN\%O ( >8Nf;=0qL < D5'&'/'BX$$q$/ 04)7-\0R3()nD(C“ Đánh giá thực trạng tác động của việc giao đất, giao r[ng đối với kinh tế hộ gia đình tại Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Th[a Thiên Huế” !"#$"%# 14L<5'&'/&8&G (-9:'23 1$$$/ &8&G. >/ 1D28=;$;<!S=R$&8&G ( -9:   '()*+(,-.* /0/1234"5# v;$C I(Sf23- &0,G%((;fWf23 - ;=0%]qSf23-  (LRNX$ (;f&Sf23- ;=0L.SL<=LU=& >$Uq&(=G ($&(=>$ aG\QLNO%(LU%&'M&L:-9:%(uvC 1aGY:NXNOl&$L:U=& ) )5 /  ($-$S.($ L>&bqq$%-9 ( !&$LS (% 1aG;K/NXNO-9:&$L:U=& () 8 (N.20LK')D&(> (00; (& U=& LRNX-$ 1aG-=28NXNOl&$L:-=28i$-= ;jL-= G (U=& LRNX-$dP,L (4FFFe  4w2$1q I(8l (&-=28&Y)nL D %,L;BL80G5)80GB8NOS&' <BG (8N7L,.%,L;u"v &8$?d&6D,  ((\!LFFFeC A&BLL/L/0LNX\ (!QqNX (0&Y>R0S}0<0&Y>R0L.S /4&L/(&YL/!/0<0L/&YD/Li /NO&%(L/7 D >(69$6:;$C I(&N%-=28&$/pL-9:0S= (UD q()8()G4'& %(L,&; 0;;f200=Lr&  678$$69$6:;$:"$<=12 :"$< Qq!Lf,&'/%NO;$<I,L; $N)0-56M&q2N>$l M&D>>123/1LRNXNLQq2N 0:<N-C 1H;0;,8;S=%TQ(N DG<&f$ L (SD%5 DS=%TGG8;N72.;N7 1jL'&8&G/ (/B<;$ -5LtN,&S=&'/&8&G BX>>$<;N7L (&R$S= %TU=& G>U=&B)) +N,%(&8&GL/ N)C  z~/3;$<%,L;23/ (&!LF* (3&( (L:);$<IQVJ\qU>$~/&b /B%(L/.$S=%Tq l8G#;  zH%;#;3S,L;$<IQVJGq !LF@!LF* 5$IQVJ;3nSD -9:8%,(&/B#0%&'O;B-9:\H%; %(CO;B)S=%TGNO>T $//B&Y $0Ld&X5O;B$,NO)S=%T GNO;•;&'U-=;jLU$&Y-9: $ n>$eO;BRSDS=%T,/< )L= 86)b<%'NX,NO>TO;B ;&?!L (t0<>•&(&?!L;M&  z4$I8-9:RSN7%(G/ R,NO&8R;86N8<BGQNX, 0$LS=%T8>RNOY;$&Y-9:,G QR,NO;8;8nSD-9:8\q 7;lO;B,R;%N)#;KiO2,5 7-\'fNNX'L8;8nSD-9: 83%(L!Ln/&(&NX-9:8&X-9 " [...]... Lộc Hòa - Thực trạng hoạt động giao đất, giao rừng sử dụng tại Lộc Hòa + Thực trạng hoạt động giao sử dụng đất rừng tại Lộc Hòa + Thực trạng hoạt động giao sử dụng rừng tại Lộc Hòa - Đánh giá tác động của việc giao đất, giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại Lộc Hòa + Tác động của việc giao đất rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại Lộc Hòa  Tác động đến sự thay... của hộ gia đình  Tác động đến việc phát triển sản xuất của hộ gia đình  Tác động đến sự thay đổi thu nhập của hộ gia đình  Tác động đến sự phân loại kinh tế hộ + Tác động của việc giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại Lộc Hòa - Giải pháp để tăng hiệu quả của công tác giao đất, giao rừng sử dụng tại Lộc Hòa + Đối với chính quyền địa phương + Đối với người hưởng lợi + Đối với chính... tại đã tham gia trồng rừng nhưng vẫn còn ở mức độ nhỏ lẻ Từ năm 1991 tại đã thực hiện chính sách giao đất, giao rừng Từ đó cho đến nay đã có rất nhiều chương trình, dự án giao đất, giao rừng được thực hiện Thể hiện trong bảng 5: 27 Bảng 5 Lịch sử hoạt động giao đất, giao rừng tại Lộc Hòa STT Tên chương trình/dự Thời gian hoạt Các hoạt động án động chính 1 Pam 4304 1991 - 1997 - Giao. .. đất chưa có rừng) mới chỉ thực hiện ở một số tỉnh một số dự án của nước ngoài hỗ trợ đầu tư trồng rừng - Công tác giao đất, giao rừng chưa thực sự gắn với quy hoạch bảo vệ phát triển rừng quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, công tác giao rừng chưa được tiến hành cụ thể gắn với giao đất lâm nghiệp Phương pháp cách thức giao rừng giao đất lâm nghiệp chưa thực sự được công khai, dân... vệ phát triển tốt các khu rừng, tiến tới phát triển kinh tế rừng 13 PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 Đối tượng nghiên cứu Các hộ gia đình được giao đất, giao rừng 2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian nghiên cứu: 3/1/2011 - 6/5/2011 - Phạm vi không gian nghiên cứu: Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 3 Nội dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên, KT - XH của Lộc. .. chính sách giao đất, giao rừng của Nhà nước ta Kèm theo đó người dân cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhóm hộ Để hoạt động giao đất, giao rừng thực sự mang lại hiệu quả thì cần phải có sự tham gia của người dân Tại Lộc Hòa, việc giao đất, giao rừng hầu hết có sự tham gia của người dân Đây là một điều quan trọng mà các chương trình, dự án đã làm được Kể từ năm 2002 với dự... NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 1 Điều kiện tự nhiên, KT - XH của Lộc Hòa 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí ranh giới, diện tích Lộc Hòa là một miền núi phía Tây huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Cách quốc lộ 1A khoảng 8 km, nằm ở tọa độ địa lý: từ 16 016’ đến 16019’ vĩ độ Bắc, từ 107044’ đến 107049’ kinh độ Đông Về ranh giới hành chính: - Phía Bắc giáp Lộc An - Phía Nam giáp Hương Lộc, huyện Nam... các hộ gia đình, cá nhân Đây chính là động lực để các hộ gia đình yên tâm nhận đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình Chủ trương giao đất, giao rừng của Đảng Nhà nước đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân mà đặc biệt là người dân miền núi Họ rất phấn khởi khi thực hiện chính sách này Chính sách giao đất, giao rừng đã đem lại người chủ thực sự... phẩm bảo vệ môi trường sinh thái Chủ trương giao đất, giao rừng đã được đề ra thực hiện từ năm 1968 Trong mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng, Nhà nước ta đã đề ra các chính sách cũng đã bổ sung kịp thời cho phù hợp với thực tế Vì vậy việc thực hiện chính sách giao đất, giao rừng ở mỗi giai đoạn có sự khác nhau về quy mô, phạm vi, mức độ kết quả đạt được Các giai đoạn các cơ sở để thực. .. đã xuất hiện việc giao đất rừng có sự tham gia của người dân Tuy nhiên mức độ tham gia vai trò lại có sự khác nhau giữa các hộ gia đình Với nổ lực của các chương trình dự án nên hiện nay đã có hầu hết các hộ được thông báo về việc giao đất, giao rừng, có 100% số hộ có nhu cầu nhận đất, nhận rừng được mời đi tham gia họp thôn để thông báo, lựa chọn người được giao đất, giao rừng Tuy nhiên, . D5'&'/'BX$$q$/ 04)7-0R3()nD(C“ Đánh giá thực trạng và tác động của việc giao đất, giao r[ng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Th[a Thiên Huế  !"#$"%# 14L<5'&'/&8&G. W:7$678$$69$6:;$=]^K!$7Z[8 @ 2.1. Thực trạng giao và sử dụng đất rừng tại xã Lộc Hòa 30 2.2. Thực trạng giao và sử dụng rừng tại xã Lộc Hòa 37 &/$//8$=1$69$6:;$H=<08$ ?7Z[8>. ;$<-=28/""  4$/-56;/" "4$/-5;,%&'>/?@ 3.2. Đánh giá tác động của việc giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã Lộc Hòa 53 >(_/`a$1#5#_N$/$69$6:;$=]^K!$ 7Z[8b& 4.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng và tác động của việc giao đất, giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã lộc hòa, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế, đánh giá thực trạng và tác động của việc giao đất, giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã lộc hòa, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế, đánh giá thực trạng và tác động của việc giao đất, giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã lộc hòa, huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế, TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Hoạt động giao đất, giao rừng trên thế giới và Việt Nam, Quá trình giao đất, giao rừng tại Việt Nam, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, Điều kiện tự nhiên, KT - XH của xã Lộc Hòa, Thực trạng hoạt động giao đất, giao rừng và sử dụng tại xã Lộc Hòa, Đánh giá tác động của việc giao đất, giao rừng đối với kinh tế hộ gia đình tại xã Lộc Hòa, Giải pháp để tăng hiệu quả của công tác giao đất, giao rừng và sử dụng tại xã Lộc Hòa, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn