Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá sự phú hợp trong quy hoạch phân khu chức năng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường KCN trảng bàng theo hướng phát triển bền vững

61 898 3
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2014, 00:49

Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh MỤC lỤC Danh Mục Chữ Viết Tắt iv Danh Mục Các Bảng v Danh Mục Các Hình vi MỤC lỤC i MỞ ĐẦU 1 2. Mục Tiêu Nghiên Cứu Của Đề Tài 1 3. Tính Mới Của Đề Tài 2 4. Đối Tượng Nghiên Cứu Phạm Vi Nghiên Cứu 2 5. Nội Dung Nghiên Cứu 2 6 . Phương Pháp Nghiên Cứu 2 7. Kết Quả Nghiên Cứu 3 CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG – TÂY NINH 3 1.1.1 Vị Trí Địa Lý 3 1.1.4.1 Chất lượng môi trường không khí 5 1.1.4.2 Chất lượng môi trường nước mặt 8 1.1.4.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại 10 1.2 Tình Hình Đầu Tư Vào Khu Công Nghiệp Giai Đoạn Hình Thành Đến Nay 10 1.2.1 Ngành Nghề Hoạt Động Chính 10 1.2.2 Hiện Trạng Sử Dụng Đất 11 1.3 Các Thông Tin Về Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Ban Đầu Của KCN 16 1.3.1 Loại Hình Dự Kiến Tiếp Nhận Vào KCN 16 1.3.2 Bố Cục Quy Hoạch Kiến Trúc Thành Phần Chức Năng 16 1.3.3.1 Các nguyên tắc cơ bản trong việc bố trí các ngành công nghiệp 19 1.3.3.2 Bố trí phân khu các ngành công nghiệp trong KCN Trảng Bàng ban đầu 20 1.4 Hiện Trạng Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại KCN 21 1.4.1 Các Nguồn Gây Ô Nhiễm Môi Trường Chính Tại KCN 21 1.4.1.1 Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 21 GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường i SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh 1.4.1.4 Nguồn phát sinh chất thải rắn CTNH 23 1.4.2.1 Môi trường không khí 24 1.4.2.2 Môi trường nước 24 1.4.2.3 Quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại 27 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP TRONG QUY HOẠCH PHÂN KHU CHỨC NĂNGKHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG TỈNH TÂY NINH 34 2.1 Những Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Thay Đổi Phân Khu Chức Năng SO Với Ban Đầu 34 2.1.1 Nguyên Nhân Chủ Quan 34 2.1 .2 Nguyên Nhân Khách Quan 35 2.2 Đánh Giá Những Vấn Đề Nảy Sinh Về Mặt Môi Trường Do Việc Thay Đổi Phân Khu Chức Năng 35 2.2.1 Ảnh Hưởng Qua Lại Của Các Nhà Máy Về Khí Thải Tiếng Ồn Mùi 35 2.2.2 Vấn Đề Xử Lý Nước Thải 37 2.2.3 Vấn Đề Quản Lý Chất Thải Rắn Chất Thải Nguy Hại 38 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 39 3.1.1. Về Mặt Quản Lý 40 3.3.1 Công Tác Thu Gom Cục Bộ Tại Mỗi Nhà Máy 51 3.3.2 Công Đoạn Vận Chuyển Chất Thải Đến Nơi Xử Lý 51 3.3.3 Xử Lý Chất Thải Rắn CTNH 52 CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 54 4.1Kết Luận 54 4.2Kiến Nghị 55 Tài Liệu Tham Khảo Phụ Lục GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường ii SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL: ban quản lý BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường BVMT: Bảo vệ môi trường Cty TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn CP : cổ phần DNTN: Doanh nghiệp tư nhân KCN: Khu công nghiệp KCX: Khu chế xuất KPH: không phát hiện PTHT : Phát triển hạ tầng GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường iii SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh QCVN: Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam UBND: Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội Dung Trang 1.1 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại KCN tại 4 điểm M1, M2, M3, M4 7 1.2 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại KCN tại 4 điểm M5, M6, M7, M8 8 1.3 Kết quả phân tích mẫu nước mặt 9 1.4 Khối lượng chất thải rắn thống kê theo Quí 1 năm 2011 (Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011) 11 1.5 Danh mục các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp 13 1.6 Kết quả phân tích nước thải sau xử lý của nhà máy 28 1.7 Tổng hợp các đơn vị thu gom vận chuyển chất thải rắn. chất thải nguy hại KCN Trảng Bảng (cập nhật ngày 20/12/2010) 30 GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường iv SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh 3.1 Xây dựng lộ trình nâng cao hiệu quả quản lý tại KCN 58 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Nội Dung Trang 1.1 Vị trí địa lý khu công nghiệp Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh 4 1.2 Hệ thống xử lý khí thải công ty TNHH Phú Cơ ( sản xuất dụng cụ cơ khí linh kiện ) 27 1.3 Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Trảng Bàng 28 3.1 Sơ đồ hệ thống xử lý bụi 45 3.2 Sơ đồ hệ thống xử lý hơi dung môi hữu cơ 46 3.3 Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi 47 3.4 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Trảng Bàng 53 GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường v SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh MỞ ĐẦU 1.Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang phát triển với một tốc độ đáng kể dẫn đến sự phát triển kinh tế của nước ta cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Nhưng song song với tốc độ phát triển kinh tế đó thì đã kéo theo rất nhiều hiện trạng gây ô nhiễm môi trường hiện nay mà chủ yếu là khí thải, nước thải, chất thải rắn từ các nhà máy, khu dân cư…Bên cạnh việc phải giải quyết những vấn đề trên thì ô nhiễm môi trường từ các khu công nghiệp cũng đang là thách thức đối với các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý môi trường. Khu Công Nghiệp Trảng Bàngkhu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Tây Ninh, chính thức đi vào hoạt động năm 2000. Khu Công Nghiệp Trảng Bàng thu hút các nhà đầu tư trong ngoài nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tiếp nhận công nghệ mới, sản xuất hàng hóa để xuất khẩu thay thế hàng hóa nhập khẩu. Tính đến nay đã có hơn 60 dự án đã đi vào hoạt động. Trong những năm qua Ban quản lý các KCN phối hợp tốt với Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, Sở Tài nguyên Môi Trường, Phòng Cảnh Sát Môi Trường…trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong KCN. Xử lý, nhắc nhở kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như: quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định, xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, thực hiện các thủ tục phápvề môi trường. Tuy nhiên việc thực hiện phân khu chức năng vẫn chưa hợp lý, vẫn còn tình trạng khiếu nại của các công ty về việc xả thải ô nhiễm của công ty lân cận. Do đó việc “ Đánh giá sự phù hợp về việc thự hiện phân khu chức năng đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trương tại khu công nghiệp Trảng Bàng” là hết sức cần thiết 2. Mục Tiêu Nghiên Cứu Của Đề Tài Đề xuất các biện pháp khả thi nhằm thực hiện hiệu quả việc quy hoạch Khu Công Nghiệp Trảng Bàng theo hướng phát triển bền vững. GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 1 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh 3. Tính Mới Của Đề Tài Xây dựng những giải pháp kỹ thuật quản lý cho một khu công nghiệp đặc thù phát triển theo hướng phát triển bền vững. 4. Đối Tượng Nghiên Cứu Phạm Vi Nghiên Cứu Các vấn đề nảy sinh về mặt môi trường do việc thay đổi quy hoạch phân khu chức năng so với ban đầu trong KCN Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh. 5. Nội Dung Nghiên Cứu Để đạt được những mục tiêu nghiên cứu trên thì các nội dung của luận văn gồm:  Tổng quan về khu công nghiệp  Hiện trạng môi trường tại khu công nghiệp  So sánh phân khu chức năng ban đầu hiện tại của Khu công nghiệp  Đưa ra những nhận định, những nguyên nhân gây ra sự thay đổi phân khu chức năng tại KCN.  Đánh giá những tác động tiêu cực, tích cực về môi trường do sự thay đổi phân khu chức năng gây ra.  Từ những nguyên nhân các vấn đề môi trường còn tồn tại đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quản lý môi trường tại khu công nghiệp. 6 . Phương Pháp Nghiên Cứu Nhằm thực hiện được nội dung nghiên cứu đã đề ra, đề tài đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: • Điều tra thu thập số liệu : phương pháp này nhằm thu thập các số liệu, tài liệu liên quan đến đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu, các văn bản phápvề quản lý môi trường trong KCN. Các hiện trạng về môi trường, phân khu chức năng ban đầu, hiện tại của KCN Trảng Bàng. Nguồn sưu tầm từ các tài liệu đã công bố, từ lúc đi thực tập tại cơ quan, từ internet. GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 2 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh • Khảo sát thực tế: phương pháp này giúp bài luận văn có được những cái nhìn thực tế về hiện trạng môi trường tại địa phương. • Xử lý thống kê số liệu: Từ bản đồ quy hoạch ban đầu bản đồ hiện trạng cùng với hiện trạng môi trường, công tác quản lý có thể so sánh đưa ra những nhận định, những tồn tại hạn chế về việc việc quản lý phân khu. • Ý kiến chuyên gia: tiếp thu ý kiến của những chuyên gia môi trường, những nhà quản lý môi trường trong KCN để xác định được những nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện phân khu không như ban đầu. 7. Kết Quả Nghiên Cứu - Nâng cao chất lượng môi trường, phát triển khu công nghiệp theo định hướng phát triển bền vững. - Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại khu công nghiệp Trảng Bàng. CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG – TÂY NINH 1.1Tổng Quan Khu Công Nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh 1.1.1 Vị Trí Địa Lý KCN Trảng Bàng thuộc xã An Tịnh huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh, nằm phía Nam quốc lộ 22. KCN được xây dựng trên khu đất với diện tích hiện tại là 197.26ha. GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 3 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh Vị trí nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40km, cách trung tâm Thị xã Tây Ninh khoảng 64km thuận lợi giao thông đường bộ. Hình 1.1: Vị trí địa lý khu công nghiệp Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh 1.1.2Điều Kiện Tự Nhiên Về thổ nhưỡng: huyện có 3 nhóm đất chính. Đất xám chiếm 76,6%, đất phù sa chiếm 2,6%, đất phèn chiếm 20,1%. Khí hậu nóng ẩm quanh năm rất phù hợp với nhiều loại cây trồng. Về sông ngòi: Huyện có 2 sông lớn chảy qua: S ông Vàm Cỏ Đông chảy trong phạm vi huyện dài 11,25km, lưu lượng mùa lũ 40m 3 /giây, lúc kiệt nước 13m 3 /giây. Sông Sài GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 4 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh Gòn chảy qua trong phạm vi huyện dài 23,25km, lưu lượng bình quân 59m 3 /giây. Các chỉ lưu của 2 sông này chảy qua huyện như: rạch Gò Suối, rạch Trà Cao, rạch Trảng Bàng, rạch Môn, rạch Trảng Chừa rất thuận lợi cho thuyền, ghe đi lại quanh năm. Nước ngầm ở Trảng Bàng khá phong phú, tập trung ở các xã phía Đông. Riêng các xã phía Tây việc khai thác nước ngầm bằng đào giếng còn gặp nhiều khó khăn vì nhiễm phèn đất dễ sụp lở. Ngày nay, hệ thống giao thông này phục vụ cho việc đi lại giao lưu hàng hoá của nhân dân trong huyện với các địa phương khác. Hệ thống kênh tưới, kênh tiêu của huyện đang được hoàn thiện. 1.1.3 Điều Kiện Kinh Tế - Xã Hội Về giao thông: huyện có 13 tuyến đường bộ, với tổng chiều dài 104km. Hệ thống đường sông dài 126km. Giữa huyện có quốc lộ 22 từ thành phố Hồ Chí Minh qua thị trấn Trảng Bàng lên Gò Dầu, thị xã Tây Ninh. Đường tỉnh 789 từ Bến Củi đi Củ Chi, đường tỉnh 782 từ Bùng Binh qua Bàu Đồn. Ngoài ra, huyện còn có các đường liên huyện, liên xã tạo thành hệ thống đường bộ tương đối thuận lợi. Dân tộc: dân cư trong huyện gồm: Dân tộc Kinh, Khơ Me. Dân tộc Kinh là chủ yếu. Tôn giáo: dân cư trong huyện phần lớn theo đạo Công giáo đạo Phật. Chính vì thế mà ở đây có rất nhiều chùa, đình, miếu nhà thờ. Đặc biệt có xóm đạo Tha La là vùng dân cư theo Công giáo. 1.1.4 Chất Lượng Môi Trường Khu Công Nghiệp Trảng Bàng 1.1.4.1 Chất lượng môi trường không khí Để đánh giá hiện trạng chất lượng không khí xung quanh trong KCN, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Trảng Bàng phối hợp với Trung Tâm Môi Trường & Sinh Thái Ứng Dụng thực hiện thu mẫu không khí tại 08 vị trí trong KCN vào ngày 24/03/2011. GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 5 SVTH: Bùi Trần Vân Anh [...]... sinh hoạt công nghiệp GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 15 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh 1.3 Các Thông Tin Về Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Ban Đầu Của KCN 1.3.1 Loại Hình Dự Kiến Tiếp Nhận Vào KCN KCN tập trung đa ngành nghề gồm: công nghiệp nhẹ,... Xuân Trường 18 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh 1.3. 3Quy Hoạch Phát Triển Tổng Thể Theo quy hoạch tổng thể thì KCN Trảng Bàng là một KCN đa ngành, tập trung nhiều cấu phần khác nhau nhiều nhà máy, xí nghiệp công nghiệp tập trung có quy mô... lý GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 24 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh đạt QCVN 2 4: 2009 cột B QCVN 0 8: 2008 cột B1 trước khi thải ra môi trường bên ngoài Hình 1.3 : Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Trảng Bàng Bảng 1.6 : Kết quả phân tích... Xuân Trường 23 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh 1.4.2.1 Môi trường không khí Chủ hạ tầng thường xuyên phối hợp với Ban quản lý các KCN Sở Tài Nguyên Môi Trường Tây Ninh tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi. .. 350 GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 7 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh 7 NO2 mg/m3 0.096 0.088 0.050 0.070 200 8 CO mg/m3 8.89 7.79 4.49 6.41 30000 (Nguồn: Báo Cáo Giám Sát Môi Trường KCN Trảng Bàng- Tây Ninh Quí I năm 2011) Nhận xét: Môi trường. .. Nam Cơ cấu quy hoạch KCN gồm các khu đất có chức năng sau: 1.3.2.1 Đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp: Là đất cho thuê để xây dựng nhà máy, chiếm (50- 70% ) diện tích đất KCN GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 16 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh... Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh 1.3.3.2 Bố trí phân khu các ngành công nghiệp trong KCN Trảng Bàng ban đầu Do tính chất khách quan phức tạp về điều kiện khí hậu tại vùng dự án cũng như khả năng gây tác động qua lại giữa các nhà máy hoặc các cụm nhà máy trong. .. sinh hoạt, rác thải công nghiệp) chất thải nguy hại 1.4.1.2 Nguồn phát sinh tiếng ồn độ rung Tiếng ồn từ KCN phát sinh từ các nguồn sau đây: GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 21 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh • Tiếng ồn phát sinh chủ yếu do hoạt... thải của KCN GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 9 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh Tây Ninh 1.1.4.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại Việc quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tại KCN thực hiện theo Quy chế tạm thời được ban hành kèm theo Quy t định... cơ quan nh : Ban quản lý các KCN Tây Ninh, Hải Quan, Thuế, Công An, Ngân Hàng, Bưu Điện, Phòng Cháy Chữa Cháy, Bảo Vệ Môi Trường • Câu lạc bộ, sân bóng, cửa hàng, nhà ăn phục vụ công nhân GVHD: T.S Nguyễn Xuân Trường 17 SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bảng Tỉnh . Nguyễn Xuân Trường i SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Và Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng. Xuân Trường iii SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Và Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng. Xuân Trường iv SVTH: Bùi Trần Vân Anh Đánh Giá Sự Phù Hợp Về Việc Thực Hiện Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Và Đề Xuất Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Trảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá sự phú hợp trong quy hoạch phân khu chức năng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường KCN trảng bàng theo hướng phát triển bền vững, Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá sự phú hợp trong quy hoạch phân khu chức năng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường KCN trảng bàng theo hướng phát triển bền vững, Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá sự phú hợp trong quy hoạch phân khu chức năng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường KCN trảng bàng theo hướng phát triển bền vững, CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG – TÂY NINH, 2 Tình Hình Đầu Tư Vào Khu Công Nghiệp Giai Đoạn Hình Thành Đến Nay, 3 Các Thông Tin Về Quy Hoạch Phân Khu Chức Năng Ban Đầu Của KCN, 4 Hiện Trạng Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại KCN, CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP TRONG QUY HOẠCH PHÂN KHU CHỨC NĂNG Ở KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG TỈNH TÂY NINH, 2 Đánh Giá Những Vấn Đề Nảy Sinh Về Mặt Môi Trường Do Việc Thay Đổi Phân Khu Chức Năng, CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn