luận án tiến sĩ tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải

194 2,238 20
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2014, 14:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T TP HCM NGUYỄN HỮU PHÚ TỔ CHỨC K TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LUẬN ÁN TIN KINH T Tp Hồ Chí Minh, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T TP HCM NGUYỄN HỮU PHÚ TỔ CHỨC K TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LUẬN ÁN TIN KINH T Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 62.34.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS PHẠM VĂN DƯỢC Tp Hồ Chí Minh, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Nguyễn Hữu Phú MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ. PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 19 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ VIỆC ỨNG DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆMCÁC DOANH NGHIỆP 19 1.1. LƯỢC SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 19 1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆMCÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG ĐƯỢC VÀ CÓ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄNCÁC DOANH NGHIỆP 22 1.2.1. Định nghĩa và mục tiêu của Kế toán trách nhiệm 22 1.2.2. Nội dung kế toán trách nhiệm 23 1.2.3. Cơ sở tổ chức Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp 27 1.2.3.1. Quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 27 1.2.3.2. Phân cấp quản lý là cơ sở của Kế toán trách nhiệm 27 1.2.4. Xác định các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp 30 1.2.4.1. Khái niệm về trung tâm trách nhiệm 30 1.2.4.2. Bản chất của trung tâm trách nhiệm 30 1.2.4.3. Phân loại các trung tâm trách nhiệm 31 1.2.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá các trung tâm trách nhiệm 35 1.2.5.1. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm chi phí 36 1.2.5.2. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm doanh thu 36 1.2.5.3. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm lợi nhuận 36 1.2.5.4. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm đầu tư 37 1.2.5.5. Lý thuyết về mô hình Knowledge Management Star (KM Star) trong việc đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm 39 1.2.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 46 1.2.6.1. Mục tiêu của báo cáo kế toán trách nhiệm 46 1.2.6.2. Đặc điểm báo cáo kế toán trách nhiệm 46 1.2.6.3. Phân loại báo cáo kế toán trách nhiệm 47 1.2.6.4. Nội dung của hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 48 1.2.7. Mối quan hệ giữa phân cấp quản lý với việc hình thành kế toán trách nhiệm ở doanh nghiệp 50 1.2.7.1. Ảnh hưởng của phân cấp quản lý đến hệ thống kế toán trách nhiệm 50 1.2.7.2. Ảnh hưởng của kế toán trách nhiệm đến sự phân cấp quản lý 51 1.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 52 1.3.1. Tổ chức kế toán trách nhiệm ở Mỹ 52 1.3.2. Tổ chức kế toán trách nhiệmcác nước Châu Âu 55 1.3.3. Tổ chức kế toán trách nhiệmẤn Độ 57 1.3.4. Kinh nghiệm cho Việt Nam 59 1.4. ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 61 1.4.1. Hoạt động xây dựngcác loại hình công ty xây dựng ở Việt Nam 61 1.4.1.1 Một số khái niệm 61 1.4.1.2 Các loại hình công ty xây dựng ở Việt Nam 62 1.4.2. Đặc điểm hoạt động của tổng công ty xây dựng và những ảnh hưởng của nó đến việc tổ chức thực hiện hệ thống kế toán trách nhiệm 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 67 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 68 2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNGTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHI PHỐI ĐẾN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 68 2.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam 68 2.1.1.1. Vai trò của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 68 2.1.1.2. Đặc điểm mô hình quản lý của các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam 69 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động xây dựng chi phối đến tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm 70 2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 70 2.1.2.2. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng 72 2.1.2.3. Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí xây lắp 73 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆMCÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI. 74 2.2.1. Đối tượng và phạm vi khảo sát 74 2.2.2. Nội dung khảo sát 74 2.2.3. Phương pháp khảo sát 75 2.2.4. Kết quả khảo sát 77 2.2.4.1. Đánh giá chung 77 2.2.4.2. Tình hình vận dụng kế toán trách nhiệm tại các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ GTVT theo đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học 78 2.2.4.3. Tình hình vận dụng kế toán trách nhiệm tại các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ GTVT theo đánh giá của các nhà lãnh đạo 84 2.2.4.4. Một số vấn đề khác có liên quan đến hoạt động xây dựng 103 2.2.4.5. Yêu cầu của xu thế hội nhập, phát triển bền vững 105 2.3. Nhận diện những hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng và sự cần thiết phải tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng 106 2.3.1. Hạn chế 106 2.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng 108 2.3.3. Sự cần thiết phải tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng 109 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 111 CHƯƠNG 3: XÁC LẬP MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GTVT 112 3.1. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÁC LẬP MÔ HÌNH 112 3.1.1. Quan điểm 112 3.1.1.1. Quan điểm chung về vận dụng kế toán quản trị cũng như kế toán trách nhiệm trong các Tổng công ty xây dựng 112 3.1.1.2. Quan điểm về xác lập mô hình tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho các Tổng công ty xây dựng 113 3.1.2. Định hướng 115 3.1.3. Thiết kế mô hình 116 3.2. XÁC LẬP ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH CHO MÔ HÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ 121 3.2.1. Xây dựng các định mức chi phí 122 3.2.2. Nhận diện phân loại chi phí ứng xử và kiểm soát chi phí 123 3.2.3. Xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết 125 3.3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC BÁO CÁO 126 3.3.1. Xây dựng hệ thống các báo cáo dự toán 126 3.3.2. Xây dựng hệ thống các báo cáo thực hiện 136 3.3.3. Xây dựng hệ thống các báo cáo phân tích 144 3.4. VẬN DỤNG MÔ HÌNH KNOWLEDGE MANAGEMENT STAR (KM STAR) TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 155 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 170 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 171 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIT TẮT Phần Tiếng Việt: CP : Cổ phần DT : Doanh thu GTSX : Giá trị sản xuất HĐQT : Hội đồng quản trị HĐTV : Hội đồng thành viên LN : Lợi nhuận QHXD : Quy hoạch xây dựng TCT : Tổng công ty TSCĐ : Tài sản cố định TV & XD : Tư vấnxây dựng XD : Xây dựng XN : Xí nghiệp Phần Tiếng Nước ngoài: BSC : Balanced Scorecard BSCI : Business Social Compliance Initiative EVA : Economic Value Added GRI : Global Reporting Initiative IFC : International Finance Corporation KM Star : Knowledge Management Star NOPAT : Net Operating Profit After Tax NPR : The National Performance Review RI : Residual Income ROCE : Return On Capital Employed TC : Total Capital WACC : Weighted Average Cost of Capital DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ HIỆU TÊN BẢNG Bảng 2-1: Thống giá trị sản xuất xây dựng Bảng 2-2: Kết quả thống mô tả và phân tích phương sai về tầm nhìn chiến lược Bảng 2-3: Kết quả kiểm định sau về tầm nhìn chiến lược Bảng 2-4: Kết quả thống mô tả và phân tích phương sai về tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý Bảng 2-5: Kết quả kiểm định sau về tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý Bảng 2-6: Kết quả thống mô tả và phân tích phương sai về hệ thống các báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý Bảng 2-7: Kết quả kiểm định sau về hệ thống các báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý Bảng 2-8: Kết quả thống mô tả và phân tích phương sai về công cụ để đánh giá trách nhiệm quản lý Bảng 2-9: Kết quả kiểm định sau về công cụ để đánh giá trách nhiệm quản lý Bảng 2-10: Kết quả thống mô tả và phân tích phương sai về hành vi Bảng 2-11: Kết quả kiểm định sau về hành vi Bảng 3-1: Mục tiêu, nhiệm vụ của các trung tâm trách nhiệm Bảng 3-2: Bảng tổng hợp kinh phí dự toán Bảng 3-3: Dự toán chi phí Bảng 3-4: Báo cáo đơn giá dự toán chi tiết Bảng 3-5: Báo cáo dự toán của trung tâm doanh thu Bảng 3-6: Báo cáo dự toán của trung tâm lợi nhuận Bảng 3-7: Báo cáo dự toán của trung tâm đầu tư Bảng 3-8: Bảng dự toán kết quả đầu tư Bảng 3-9: Báo cáo khối lượng vật tư xuất dùng Bảng 3-10: Báo cáo khối lượng ca máy thi công Bảng 3-11: Bảng tính giá thành thực tế Bảng 3-12: Bảng tính đơn giá (giá thành đơn vị) thực tế Bảng 3-13: Báo cáo tình hình thực hiện của trung tâm doanh thu Bảng 3-14: Báo cáo tình hình thực hiện của trung tâm lợi nhuận Bảng 3-15: Báo cáo tình hình thực hiện của trung tâm đầu tư Bảng 3-16: Bảng kết quả đầu tư Bảng 3-17: Báo cáo phân tích tình hình thực hiện của TT chi phí Bảng 3-18: Báo cáo phân tích tổng hợp tình hình thực hiện của TT chi phí Bảng 3-19: Báo cáo phân tích của trung tâm doanh thu Bảng 3-20: Báo cáo phân tích của trung tâm lợi nhuận Bảng 3-21: Báo cáo phân tích của trung tâm đầu tư Bảng 3-22: Bảng đánh giá hiệu quả đầu tư Bảng 3-23: Hệ thống phân loại IQS Bảng 3-24: Xếp lại tác động theo thang điểm Bảng 3-25: Thước đo đánh giá các thông số tác động môi trường Bảng 3-26: Thước đo đánh giá các thông số trách nhiệm xã hội [...]... luận cơ bản về kế toán trách nhiệm, các tiếp cận về tổ chức kế toán trách nhiệm trên thế giới nhằm xây dựng những luận cứ khoa học về tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng - Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải quản lý trong những năm qua - Xác lập mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm cho các tổng công ty xây. .. phải tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho các tổng công ty xây dựng trong thời gian đến, luận án đã tiến hành khảo sát thực tế về kế toán trách nhiệm đang được áp dụng trong các tổng công ty xây dựng Phạm vi khảo sát là 7 Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ GTVT: - Tổng công ty xây dựng Thăng Long; - Tổng công ty xây dựng Đường thủy; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 1; - Tổng công ty xây dựng. .. vận tải quản lý + Đặc điểm hoạt động xây dựngtổ chức hoạt động xây dựng chi phối đến tổ chức kế toán trách nhiệm + Thực trạng tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệmcác tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải quản lý Chương 3: Xác lập mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm cho các Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải quản lý + Quan điểm và định hướng; + Xác lập điều kiện vận. .. dựng Công trình giao thông 4; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 5; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 6; - Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 8 4 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chính của luận án nhằm đề xuất tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho các tổng công ty xây dựng trong xu thế hội nhập, phát triển bền vững Vì vậy, mục tiêu cụ thể được đặt ra là: - Tổng kết những... quả kế toán trách nhiệm vào hoạt động thực tiễncác doanh nghiệp; + Tổ chức kế toán trách nhiệm ở một số quốc gia và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; + Đặc điểm mô hình tổ chức tổng công ty xây dựng và những ảnh hưởng của nó đến việc tổ chức thực hiện hệ thống kế toán trách nhiệm; Chương 2: Thực trạng tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận. .. triển của kế toán trách nhiệm trong mối quan hệ giữa kế toán trách nhiệm với cơ cấu tổ chức, kế toán trách nhiệm với kế toán chi phí, kế toán trách nhiệm với ngân sách, kế toán trách nhiệm với kiểm soát chi phí Kế toán trách nhiệm có mối quan hệ chặt chẽ với phân cấp quản lý và với kế toán chi phí Nguyên tắc để thiết lập một hệ thống kế toán trách nhiệm là phải phân chia tổ chức thành các bộ phận, đơn... lệ tổ chức của các tổng công ty xây dựng, các báo cáo của các công ty xây dựng, các sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu về kế toán trách nhiệm trong và ngoài nước… Số liệu sơ cấp: tác giả sử dụng bảng câu hỏi và điện thoại để tiến hành phỏng vấn sâu các nhà quản lý; trực tiếp khảo sát và quan sát thực tiễn về tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng tại các Tổng công ty xây. .. quyết như thế nào? 2 Tình hình tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải quản lý trong thời gian qua đã được thực hiện như thế nào? Những hạn chế và nguyên nhân? 3 Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung và các Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải quản lý nói riêng có những điểm đặc thù gì... dữ liệu kết hợp với những lý luận về tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp, tác giả tiến hành xác lập mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải quản lý 6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án Các nghiên cứu cho thấy kế toán quản trị xuất hiện đầu tiên ở Mỹ vào những năm đầu của thế kỉ XIX Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, kế toán quản... như phần trên, tình huống mà luận án lựa chọn đó chính là những vấn đề về tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải quản lý Cụ thể là tập trung về công tác xây dựng tầm nhìn chiến lược của các tổng công ty; công tác tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý; hệ thống các báo cáo và các công cụ được sử dụng để đánh giá trách nhiệm quản lý cũng như những . TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 68 2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHI PHỐI ĐẾN TỔ CHỨC KẾ TOÁN. về vận dụng kế toán quản trị cũng như kế toán trách nhiệm trong các Tổng công ty xây dựng 112 3.1.1.2. Quan điểm về xác lập mô hình tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho các Tổng công ty xây. quan hệ giữa kế toán trách nhiệm với cơ cấu tổ chức, kế toán trách nhiệm với kế toán chi phí, kế toán trách nhiệm với ngân sách, kế toán trách nhiệm với kiểm soát chi phí. Kế toán trách nhiệm có
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án tiến sĩ tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải, luận án tiến sĩ tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải, luận án tiến sĩ tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn